c S
U središtu

Pravni okvir za izvođenje javnih vatrometa

31.12.2018 Budući da nam predstoje mnogobrojni novogodišnji dočeci na otvorenim prostorima, što će sasvim sigurno biti popraćeno i prigodnim vatrometima, to se logičnim otvaraju pitanja tko izvodi takve vatromete, koji su sigurnosni zahtjevi, koji su tehnički uvjeti i slično. Stoga smatramo shodnim nešto više reći o problematici izvođenja javnih vatrometa kroz prizmu relevantnih pravnih propisa.

1. Uvodne napomene

 Pravna osnova za izvođenje javnih vatrometa su Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja („Narodne novine“, broj 70/17., dalje: Zakon) i Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa („Narodne novine“, broj 131/08., 69/12. i 130/15., dalje: Pravilnik), donesen na temelju članka 32. stavka 4. prethodnog Zakona o eksplozivnim tvarima („Narodne novine“, broj 178/04, 109/07., 67/08., 144/10. i 70/17.), a koji sukladno članku 95. Zakona ostaje na snazi do stupanja na snagu propisa potrebnih za izvršenje ovoga Zakona.

U odredbi članka 3. točke 11.  Zakon definira javni vatromet kao istodobno ili uzastopno aktiviranje pirotehničkih proizvoda koje izvodi ovlaštena pravna osoba ili obrtnik, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Osnovni pravni okvir za izvođenje javnih vatrometa sadržan je u odredbama članka 73. i 74. Zakona. Tako propisuje da je javni vatromet u smislu ovoga Zakona profesionalni vatromet i vatromet za scenske efekte.

Vatrometi za scenske efekte izvode se u kazalištima i sličnim ustanovama, u filmskim i televizijskim studijima ili na otvorenim prostorima, odobrenim pirotehničkim sredstvima određenih razreda te drugim eksplozivnim tvarima.

Javne vatromete mogu izvoditi pravne osobe i obrti koji od Ministarstva unutarnjih poslova (dalje: Ministarstvo) dobiju odobrenje za izvođenje javnog vatrometa (članak 73. stavak 2. Zakona). Preduvjet za izdavanje takvog odobrenja je da su uz zahtjev za izdavanje odobrenja, uz ostalo, priloženi i:

- isprava iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku,

- dokaz o zapošljavanju najmanje jedne osobe na neodređeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o radu, koja posjeduje dozvolu za izvođenje javnih vatrometa, a koja je ujedno i odgovorna osoba za poslove izvođenja javnih vatrometa

- dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja građevine u kojoj će se skladištiti eksplozivne tvari, koja mora imati uporabnu dozvolu za tu namjenu.

Prema članku 73. stavku 4. Zakona  odgovorna osoba dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

- da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

- da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

- da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

Međutim, odredbom članka 74. stavka 1. Zakona propisano je da poslove izvođenja javnih vatrometa za potrebe pravne osobe ili obrta iz članka 73. stavka 2. ovoga Zakona može obavljati građanin koji od Ministarstva dobije rješenje o dozvoli izvođenja javnih vatrometa.

Prema članku 74. stavku 2. Zakona uz zahtjev za izdavanje rješenja o dozvoli za izvođenje javnih vatrometa potrebno je priložiti:

- najmanje svjedodžbu srednje stručne spreme

- dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju javnih vatrometa

- dokaz o osposobljenosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju javnih vatrometa

- dokaz da stranac koji će obavljati poslove izvođenja javnih vatrometa zna hrvatski jezik i latinično pismo

- fotografiju veličine 22 mm x 28 mm

- dokaz o sudjelovanju u pripremi za izvođenje najmanje deset javnih vatrometa i

- dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi za obrazac dozvole za izvođenje javnih vatrometa.

U tom kontekstu možemo istaći kako prema Rješenju o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za izvođenje javnih vatrometa  („Narodne novine“, broj 27/10. i 31/10.) za obrazac izdane dozvole za izvođenje javnih vatrometa, ovlaštena fizička osoba plaća naknadu u iznosu od 105 kuna.

Za izvođenje konkretnog javnog vatrometa potrebno je ishoditi odobrenje Ministarstva za mjesto i vrijeme izvođenja javnog vatrometa.

2. Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa

Pravilnikom se propisuju sigurnosni zahtjevi, tehnički uvjeti za izvođenje javnih vatrometa, potrebna razina stručne osposobljenosti osoba koje izvode vatromete, uvjeti za izdavanje, oblik i sadržaj dozvole za izvođenje javnog vatrometa te druge mjere sigurnosti radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša. Isti Pravilnik definira pojam javnog vatrometa kao korištenje pirotehničkih sredstava pri čemu se stvara zvučni i/ili svjetlosni efekt, a može se koristiti između ostalog i za scenske efekte te efekte za film.

Propisuje da se javni vatrometi ne smiju izvoditi u područjima aerodroma, a radi sigurnosti i povećane buke vatrometi se ne smiju izvoditi u blizini bolnica, staračkih domova, autocesta, dalekovoda, naftovoda i plinovoda, transformatorskih stanica i drugih izvora elektromagnetskih zračenja te objekata s lakozapaljivim tvarima (benzinske crpke). Također, vatrometi se ne smiju izvoditi niti u blizini domova zdravlja, škola, vrtića i crkava kada se u njima odvija rad, osim izuzetno kada vlasnici, odnosno korisnici tih objekata daju pisanu suglasnost za izvođenje javnog vatrometa. Udaljenost mjesta aktiviranja javnog vatrometa od prethodno navedenih objekata mora biti najmanje tri puta veća od sigurnosne udaljenosti.

Glede mjera sigurnosti i uvjeta za izvođenje javnog vatrometa, Pravilnik propisuje da je za svako izvođenje javnog vatrometa ovlaštena osoba za izvođenje javnog vatrometa dužna izraditi plan izvođenja, čiji je sadržaj taksativno naveden u odredbi članka 12. stavka 3. Pravilnika, pa se tako kao obvezan sadržaj navode podaci o naručitelju javnog vatrometa, izvođaču javnog vatrometa, ovlaštenoj osobi koja će izvoditi javni vatromet, te o osobama koje će sudjelovati u pripremi javnog vatrometa, zatim, mjesto i vrijeme izvođenja javnog vatrometa, mjere sigurnosti za izvođenje javnog vatrometa, grafički prikaz mjesta izvođenja javnog vatrometa s naznačenim sigurnosnim pojasom, pojašnjenje načina na koji je određen sigurnosni pojas, vrstu, broj (količinu) i razred pirotehničkih sredstava, način aktiviranja, maksimalni domet ispaljivanja pri predviđenom kutu ispaljivanja, označeno mjesto za gledatelje i redare, predviđen broj gledatelja, te pečat izvođača javnog vatrometa i potpis ovlaštene osobe za izvođenje javnog vatrometa.

Od trenutka dopreme prvog pirotehničkog sredstva do uklanjanja zaštitne ograde, ovlaštena osoba za izvođenje javnog vatrometa mora, u skladu s planom izvođenja osigurati mjesto aktiviranja, dok cijevi za ispaljivanje pirotehničkih sredstava moraju biti učvršćene tako da pri ispaljivanju ne dođe do pomicanja ili prevrtanja, nagib cijevi mora biti takav da sse pirotehnička sredstva rasprsnu iznad sigurnosnog pojasa.

Odredbe koje pobliže uređuju određivanje sigurnosnog pojasa sadržane su u članku 14. Pravilnika.

Pri izvođenju javnog vatrometa potrebno je osigurati dežurstvo osobe koja je osposobljena za početno gašenje požara s dva aparata za početno gašenje požara i osobe osposobljene za pružanje prve pomoći s kompletom za pružanje prve pomoći. Pored toga, izdavatelj odobrenja za mjesto i vrijeme izvođenja javnog vatrometa (policijska uprava nadležna prema mjestu u kojem se namjerava izvoditi javni vatromet) može odrediti i druge mjere sigurnosti (vatrogasno dežurstvo, dežurstvo hitne medicinske pomoći i sl.).

Za izdavanje odobrenja za mjesto i vrijeme izvođenja javnog vatrometa potrebno je da su ispunjeni svi sigurnosni uvjeti propisani Pravilnikom, te da su uz zahtjev priloženi: plan izvođenja javnog vatrometa, odobrenje vlasnika ili koncesionara zemljišta ili objekta s kojeg će se izvoditi javni vatromet, dokaz o uplati upravne pristojbe i dokument iz kojeg je vidljivo da je osigurano vatrogasno dežurstvo i dežurstvo ekipe hitne medicinske pomoći, ako je to predviđeno planom izvođenja javnog vatrometa.

Sukladno članku 17. stavku 2. Pravilnika, javni vatromet se ne smije izvoditi u sljedećim slučajevima:

- ako nisu ispunjene sve potrebne sigurnosne mjere za izvođenje vatrometa,

- ako se u području sigurnosnog pojasa nalaze gledatelji,

- ako brzina i smjer vjetra ne dozvoljava izvođenje,

- ako vremenske prilike ne dozvoljavaju sigurno izvođenje vatrometa (oluja, grmljavina i sl.).

3. Inspekcijski nadzor i prekršaji

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i na temelju njega donesenih propisa provode službene osobe Ministarstva nadležne za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja (članak 83. Zakona). Pravne osobe, obrtnici, udruge i građani na koje se primjenjuju odredbe ovoga Zakona dužni su službenim osobama iz članka 83. ovoga Zakona omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora te im na uvid dati traženu dokumentaciju i priopćiti potrebne informacije.

Kažnjiva odredba članka 87. stavka 1. točke 21. Zakona propisuje kao prekršaj izvođenje javnog vatrometa bez odobrenja Ministarstva unutarnjih poslova, za što je zapriječena novčana kazna za pravnu osobu ili fizičku osobu-obrtnika u rasponu od 50.000,00 do 80.000,00 kuna, za odgovornu osobu u pravnoj osobi u rasponu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna, dok u stavku 5. predviđa se za ponavljanje prekršaja u razdoblju od dvije godine i mogućnost izricanja zaštitne mjere zabrane obavljanja djelatnosti kojom je počinjen prekršaj u trajanju od godinu dana.

Odredbom članka 90. točke 10. Zakona propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kazniti za prekršaj fizička osoba ako izvodi javne vatromete (članak 73. stavak 1.).

4. Zaključno

Zaključno možemo konstatirati da je izvođenje javnih vatrometa detaljno regulirano odgovarajućim zakonskim i podzakonskim propisom, koji detaljno propisuju uvjete za izvođenje javnih vatrometa, kao i sigurnosne zahtjeve za takve vatromete.

Sasvim je izvjesno kako javni vatrometi predstavljaju potencijalnu ugrozu za život i zdravlje ljudi, njihove imovine i okoliša, pa je svakako nužno, a poradi umanjenja odnosno otklanjanja takve ugroze, ispunjenje svih potrebnih sigurnosnih mjera za izvođenje vatrometa, a što od aktera izvođenja vatrometa zahtijeva da se pridržavaju odredbi relevantnih propisa, konkretno Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja i Pravilnika o izvođenju javnih vatrometa, kao provedbenog propisa.

Željko Kudrić, dipl.iur.