c S
U središtu

Potreba delegiranja mjesne nadležnosti upravnog suda ne utječe na sadržaj upute o pravnom lijeku u drugostupanjskome upravnom aktu

14.03.2019 Drugostupanjsko javnopravno tijelo u upravnom postupku u uputi o pravnom lijeku u svojem rješenju naznačuje mjesno nadležan upravni sud, a taj će sud - u stvarima u kojima je ujedno imao status prvostupanjskog tijela u upravnom postupku - zatražiti delegaciju mjesne nadležnosti.

Postoje slučajevi, npr. u službeničkim stvarima, u kojima upravni sud ima položaj prvostupanjskog tijela u upravnom postupku. U takvoj situaciji očito je da odnosni sud ne može odlučivati u upravnom sporu pokrenutom radi ocjene zakonitosti konačne pojedinačne odluke (upravnog akta) donesene u toj stvari.

Kakvu uputu o pravnom lijeku u svoje rješenje treba staviti drugostupanjsko javnopravno tijelo u upravnom postupku kada je za odlučivanje o tužbi protiv tog rješenja mjesno nadležan upravni sud koji je u odnosnome upravnom postupku imao položaj prvostupanjskog tijela?

Uputa o pravnom lijeku drugostupanjskog rješenja donesenog u upravnom postupku sadržava, između ostalog, naznaku upravnog suda kojem se može podnijeti tužba protiv odnosnog rješenja (članak 120. stavak 2., vezano uz članak 98. stavak 6. Zakona o općem upravnom postupku, "Narodne novine", br. 47/09.).

Mjesna nadležnost upravnih sudova uređena je odredbama članka 13. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17., dalje: ZUS), koje odredbe su kogentne prirode. S time su povezane i norme Zakona o područjima i sjedištima sudova.

U slučaju spriječenosti nadležnoga upravnog suda za rješavanje određenoga upravnog spora, Visoki upravni sud Republike Hrvatske će na prijedlog stranke ili suda odrediti koji će sud preuzeti rješavanje spora (članak 13. stavak 7. ZUS-a).

Kao što je uvodno već naglašeno, okolnost da je mjesno nadležni upravni sud imao položaj prvostupanjskog tijela u pojedinome upravnom postupku čini zapreku za odlučivanje tog suda u upravnom sporu u istoj stvari, tj. njegovu spriječenost u smislu norme članka 13. stavak 7. ZUS-a.

Međutim, drugostupanjsko javnopravno tijelo nije ovlašteno ulaziti u materiju delegacije mjesne nadležnosti upravnog suda (niti može znati koji će sud preuzeti rješavanje spora u slučaju delegacije), već je u uputi o pravnom lijeku dužno uputiti na mogućnost podnošenja tužbe upravnom sudu koji je nadležan za rješavanje spora po redovitim kriterijima o mjesnoj nadležnosti.

Nakon zaprimanja takve tužbe, mjesno nadležni upravni sud dužan je, pak, Visokome upravnom sudu Republike Hrvatske odmah predložiti delegaciju mjesne nadležnosti, pri čemu potonji Sud autonomno odlučuje kojem sudu će povjeriti preuzimanje rješavanja spora.

Prethodno izneseno vrijedi i kada je zbog drugih razloga izgledno da će biti potrebno delegirati mjesnu nadležnost upravnog suda u konkretnom predmetu.

Doc. dr. sc. Alen Rajko