c S
U središtu

Novine u Zakonu o trgovačkim društvima

03.05.2019 Hrvatski sabor je na svojoj sjednici 11. travnja 2019. izglasao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Zakon). Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“ 19. travnja 2019. a sljedećeg dana je stupio na snagu. U nastavku će se ukratko izložiti samo neke od značajnijih novina koji Zakon donosi.

Nove zakonske izmjene će omogućiti osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva sa ograničenom odgovornošću na daljinu bez punomoćnika. Naime, Zakon omogućuje da osnivači ili jedan osnivač društva osnuje jedno od navedenih društava putem internetske stranice sudskog registra. Smisao takvih zakonskih izmjena leži u činjenici da je zakonodavac odlučio pojednostaviti i pojeftiniti osnivanje trgovačkih društava. Članovi sami mogu i obaviti sve poslove vezane uz osnivanje društva kao npr. imenovanje članova uprave, određivanje sjedišta, poslovne adrese, vrste djelatnosti koju bi društvo obavljalo itd. 

Zakon sadrži i obrasce koje osnivači mogu ispuniti radi osnivanja društva tako da je i na taj način znatno olakšano osnivanje društva. Da bi se omogućilo osnivanje trgovačkih društava na daljinu zakonodavac je izmijenio i Zakon o sudskom registru kako bi se osigurao cjeloviti zakonodavni okvir za osnivanje društva putem interneta. Jedna od osnovnih pretpostavki za korištenje stranice sudskog registra radi osnivanja društva je korištenje autentifikacijskog sustava koji jamči značajnu, odnosno visoku sigurnost u pogledu identiteta i istovjetnosti osobe. To zapravo znači da će se stranici sudskog registra pristupati putem e – osobne iskaznice. Naime, e – osobna iskaznica sadrži digitalni potpis i digitalnu identifikaciju te će se ona nužno morati koristiti prilikom osnivanja društva putem interneta. Također će se korištenjem e - osobne iskaznice potpisivati i dokumentacija nužna za osnivanje društva. Ministarstvo pravosuđa je već pokrenulo digitalne sustave koji koriste elektroničku komunikaciju kao što je sustav e – spis kojeg koriste sudovi ili sustav e – komunikacija kojeg koriste stečajni upravitelji. Očita je intencija zakonodavca da se nastavi s digitalizacijom pravnog sustava i smanjivanjem administrativnih zapreka.

Ovim Zakonom prestaje postojati trgovac pojedinac. Primijećeno je da je vrlo mali broj poduzetnika uopće koristio ovu zakonsku mogućnost te na području Republike Hrvatske djeluje svega desetak trgovaca pojedinaca. Prema mišljenju zakonodavca ne postoji više potreba za djelovanjem u okviru trgovca pojedinca jer fizičke osobe mogu obavljati poduzetničke djelatnosti ili kao obrtnici ili osnivanjem nekog od trgovačkih društava. Sukladno čl. 92. Zakona svi trgovci pojedinci su brisani iz sudskog registra s danom stupanja na snagu ovoga Zakona. Oni bi trebali nastaviti obavljati svoju djelatnost sukladno Zakonu o obrtu.

Novim Zakonom je propisana obveza arhiviranja knjigovodstvene i poslovne dokumentacije trgovačkih društava u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Naime, poslove arhiviranja je do sada provodio isključio Državni arhiv. Ovim Zakonom se utvrdila dužnost likvidatora, a prema našem mišljenju, u slučaju otvaranja stečajnog postupka, i dužnost stečajnog upravitelja na predaju knjigovodstvene dokumentacije za arhiviranje Hrvatskoj gospodarskoj komori. Troškovi arhiviranja dokumentacije još uvijek nisu poznati te će biti utvrđeni naknadno pravilnikom kojeg će donijeti ministar pravosuđa. Ovim zakonom je također i izmijenjen čl. 372. Zakona o trgovačkim društvima na način da je brisan st. 5. koji je propisivao obvezu likvidatora na deponiranje potpisa u sudski registar. S obzirom da se odredbe ovoga Zakona o likvidatorima trgovačkih društva supsidijarno primjenjuju i na stečajne upravitelje, iz predmetnog bi proizlazilo da stečajni upravitelji više nisu dužni deponirati svoj potpis u sudskom registru.

Daniel Deković, dipl. iur.

Više o svim novinama koje su uvedene u Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o sudskom registru možete saznati na našem pravnom praktikumu koji će se održati 7.6.2019.