c S
U središtu

Sud EU-a: Oblik Rubikove kocke ne može biti zaštićen kao žig

29.10.2019 Opći sud potvrđuje proglašenje ništavosti žiga Europske unije koji se sastoji od oblika „Rubikove kocke”. Budući da su bitne značajke tog oblika nužne za postizanje tehničkog rezultata koji uključuje mogućnost okretanja tog proizvoda, taj oblik nije mogao biti registriran kao žig Europske unije.

Opći sud Europske unije
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 131/19
U Luxembourgu 24. listopada 2019.
Presuda u predmetu T-601/17
Rubik's Brand Ltd/EUIPO

Na zahtjev britanskog društva Seven Towns, koje, među ostalim, upravlja pravima intelektualnog vlasništva u vezi s „Rubikovom kockom”, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) registrirao je 1999. kao trodimenzionalni žig Unije oblik sljedeće kocke za „trodimenzionalne slagalice”:

rubikova kocka
Društvo Simba Toys, njemački proizvođač igračaka, podnijelo je 2006. EUIPO-u zahtjev za proglašenje trodimenzionalnog žiga ništavim, među ostalim, zato što sadržava tehničko rješenje koje uključuje mogućnost okretanja, a takvo rješenje može biti zaštićeno samo kao patent, a ne kao žig. Budući da je EUIPO odbio njegov zahtjev, društvo Simba Toys podnijelo je pred Općim sudom Europske unije tužbu s ciljem poništenja EUIPO-ove odluke. Presudom od 25. studenoga 2014.1 Opći sud odbio je tužbu društva Simba Toys, utvrdivši da odnosni oblik kocke ne sadržava tehničko rješenje koje bi onemogućavalo njegovu zaštitu kao žiga. Posebice, Opći je sud smatrao da tehničko rješenje koje je značajka Rubikove kocke ne proizlazi iz elemenata tog oblika, nego, štoviše, iz unutarnjeg i nevidljivog mehanizma kocke.

Društvo Simba Toys podnijelo je protiv presude Općeg suda žalbu Sudu, koji je presudom od 10. studenoga 2016.2 ukinuo presudu Općeg suda i poništio EUIPO-ovu odluku. U svojoj presudi Sud je, među ostalim, utvrdio da su EUIPO i Opći sud prilikom ispitivanja je li registraciju trebalo odbiti zbog toga što je sporni oblik kocke sadržavao tehničko rješenje također trebali uzeti u obzir nevidljive funkcionalne elemente proizvoda prikazanog tim oblikom, poput njegove mogućnosti okretanja.

EUIPO je slijedom presude Suda trebao donijeti novu odluku, vodeći računa o utvrđenjima Suda. Odlukom od 19. lipnja 2017. EUIPO je utvrdio da je prikaz spornog oblika kocke imao tri bitne značajke, odnosno opći oblik kocke, crne linije i male kvadrate na svakoj stranici kocke te različitost boja na njezinih šest stranica. U tim okolnostima EUIPO je utvrdio da je svaka od tih bitnih značajki nužna za postizanje tehničkog rezultata radnjom koja se sastoji od okomitog ili vodoravnog okretanja oko osi redova manjih kocaka različitih boja koje su dio veće kocke, sve dok devet kvadrata na svakoj stranici te kocke ne bude iste boje. Međutim, budući da Uredba Europske unije o žigu3 ne dopušta registraciju oblika čije su bitne značajke nužne za postizanje tehničkog rezultata, EUIPO je zaključio da je sporni žig bio registriran protivno toj uredbi te je stoga njegovu registraciju proglasio ništavom.

Društvo Rubik’s Brand Ltd, koje je trenutačno vlasnik spornog žiga, osporilo je potonju EUIPO-ovu odluku pred Općim sudom.

U svojoj današnjoj presudi Opći sud najprije utvrđuje da EUIPO-ova odluka sadržava pogrešku u ocjeni jer je EUIPO utvrdio da različitost boja na šest stranica kocke čini bitnu značajku spornog žiga. U tom pogledu Opći sud pojašnjava, s jedne strane, da društvo Rubik’s Brand nikada nije tvrdilo da je eventualno postojanje boja na svakoj stranici kocke za njega bitno u kontekstu registracije spornog žiga i, s druge strane, da se pukom vizualnom analizom grafičkog prikaza tog žiga ne može dovoljno precizno raspoznati postojanje različitih boja na šest stranica kocke.

Opći sud potom potvrđuje valjanost definicije tehničkog rezultata u pobijanoj odluci. U tom kontekstu Opći sud, s jedne strane, utvrđuje da je sporni oblik kocke aspekt konkretnog proizvoda za koji je zatražena registracija, u predmetnom slučaju trodimenzionalne slagalice poznate pod nazivom „Rubikova kocka”. S druge strane, Opći sud navodi da je taj proizvod igra čija je svrha složiti trodimenzionalnu slagalicu boja u obliku kocke sastavljanjem šest stranica različitih boja te da se ta svrha postiže okomitim i vodoravnim okretanjem oko osi redova manjih kocaka različitih boja koje su dio veće kocke, sve dok devet kvadrata na svakoj stranici ne bude iste boje.

Kad je riječ o analizi funkcionalnosti bitnih značajki spornog žiga, Opći sud ocjenjuje, kao i EUIPO, da je bitna značajka koja se sastoji od crnih linija, koje se vodoravno i okomito sijeku na svakoj stranici kocke raspodjeljujući svaku od njih na devet malih kocaka jednake veličine, raspoređenih u redove tri po tri, nužna za postizanje željenog tehničkog rezultata.

Naime, te crne linije fizički razdvajaju različite male kocke, omogućujući igraču da svaki red malih kocaka okreće neovisno jedan o drugome, kako bi te male kocke iznova posložio u željenoj kombinaciji boja, na šest stranica kocke. Takva fizička separacija nužna je kako bi se s pomoću mehanizma koji se nalazi u središtu kocke okomito i vodoravno okretali različiti redovi malih kocaka. Bez takve fizičke separacije kocka bi bila tek nepomična cjelina koja ne bi imala nijedan pojedinačni element koji bi se mogao samostalno pomicati.

Kad je riječ o bitnoj značajki koja se sastoji od općeg oblika kocke, Opći sud utvrđuje, kao i EUIPO, da se oblik kocke ne može odvojiti, s jedne strane, od rešetkaste strukture koja se sastoji od crnih linija koje se sijeku na svakoj stranici kocke i dijele svaku od njih na devet malih kocaka jednake veličine, raspoređenih u redove tri po tri i, s druge strane, od funkcije konkretnog proizvoda o kojem je riječ, a koja se sastoji od vodoravnog i okomitog okretanja redova malih kocaka. S obzirom na te elemente, proizvod može imati samo oblik kocke, odnosno pravilnog heksaedra.

U tim okolnostima, Opći sud zaključuje da, iako različitosti boja na šest stranica kocke nisu bitna značajka spornog žiga, dvije značajke tog žiga koje je EUIPO pravilno kvalificirao nužne su za to da se proizvodom koji je prikazan predmetnim oblikom kocke postigne željeni rezultat, tako da taj oblik nije mogao biti registriran kao žig Europske unije. Posljedično, Opći sud potvrđuje pobijanu odluku i odbija tužbu društva Rubik’s Brand.

______________________________
(1) Presuda Općeg suda od 25. studenoga 2014., Simba Toys GmbH & Co. KG/OHIM (T-450/09); vidjeti također PM 158/14
(2) Presuda Suda od 10. studenoga 2016., Simba Toys GmbH & Co., KG/EUIPO (C-30/15 P); vidjeti također PM 122/16 
(3) Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (kodificirana verzija) Tekst značajan za EGP (SL 2009., L 78, str. 1.)