c S
U središtu
Načelo pomoći stranci primjenjuje se u već pokrenutome upravnom postupku 18.05.2020 Ponuđen je odgovor na pitanje razumijeva li načelo pomoći stranci obvezu javnopravnog tijela upozoriti osobu da može pokrenuti upravni postupak radi ostvarivanja nekog prava.

Tužitelji u upravnim sporovima, pozivom na načelo pomoći stranci, ponekad prigovaraju propustu javnopravnog tijela da ih upozori na mogućnost podnošenja zahtjeva za ostvarivanje određenog prava u upravnom postupku.

Načelo pomoći stranci uređeno je odredbom članka 7. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09., dalje: ZUP). Tom je odredbom propisano da će službena osoba, kada tijekom postupka sazna ili ocijeni da stranka ima osnovu za ostvarenje nekog prava, na to upozoriti stranku, kao i na posljedice njezinih radnji ili propuštanja u postupku, a brinut će se i da neznanje odnosno neukost stranke i drugih osoba koje sudjeluju u postupku ne budu na štetu prava koja im po zakonu pripadaju.

Riječ je o načelu kojim su regulirane obveze službene osobe javnopravnog tijela u tijeku upravnog postupka, tj. postupka koji je već pokrenut (na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti), u odnosu na osobu koja već ima položaj stranke u postupku, a ne u odnosu na osobu koja bi tek mogla postati stranka, npr. možebitnim (budućim) podnošenjem zahtjeva za priznavanje nekog prava.

Odredba članka 7. ZUP-a primjenjiva je za vrijeme trajanja upravnog postupka u kontekstu predmeta upravne stvari koja se rješava u tom postupku, kako neznanje i neukost stranke ne bi bili na njenu štetu u pogledu predmeta upravne stvari koja se rješava u konkretnom postupku. Navedena norma ne razumijeva dužnost javnopravnog tijela da obavijesti osobu o mogućnosti pokretanja upravnog postupka podnošenjem zahtjeva za donošenje pojedine vrste upravnog akta.

U pogledu razdoblja koje prethodi pokretanju upravnog postupka mjerodavan može biti institut obavješćivanja o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava (članak 155. ZUP-a). Međutim, ovaj institut ne aktivira se po službenoj dužnosti, već isključivo na zahtjev zainteresirane osobe (potencijalne stranke).

Načelo pomoći stranci odnosi se, dakle, na pružanje pomoći osobi koja već ima svojstvo stranke u egzistentnome upravnom postupku. To, sâmo po sebi, ne priječi javnopravno tijelo da osobi skrene pozornost na mogućnost pokretanja odgovarajućeg postupka, ali spomenuto nije povezano s načelom pomoći stranci.

Usto, na zakonitost rješenja donesenog u pojedinoj upravnoj stvari ne može utjecati odgovor na pitanje je li javnopravno tijelo poučilo stranku o mogućnosti podnošenja zahtjeva za priznavanje drugog prava, o kojem se ne odlučuje u konkretnom postupku (npr. na ocjenu zakonitosti rješenja o pravu na invalidsku mirovinu ne utječe okolnost je li javnopravno tijelo tijekom postupka uputilo stranku na mogućnost podnošenja zahtjeva za stjecanje starosne mirovine).

doc. dr. sc. Alen Rajko