c S
U središtu

Kriteriji za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

16.07.2020 Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici dana 27. veljače 2020. godine donijela Odluku o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a o kojoj će biti više riječi u nastavku teksta.

Namjera zakonodavca, odnosno Vlade Republike Hrvatske za donošenjem predmetne odluke proizlazi iz Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu kojim je propisana aktivnost Utvrđivanje kriterija za definiranje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, u sklopu reformske mjere Poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, s ciljem podizanja razine transparentnosti postupanja nadležnih tijela, što proizlazi iz članka 15. Zakona o upravljanju državnom imovinom (načelo javnosti).1

U smislu Europskog sustava nacionalnog i regionalnog računovodstva (European System of National and Regional Accounts ESA 2010) pravnim osobama u vlasništvu države (State-Owned Enterprises) smatraju se one nefinancijske kompanije ili korporacije (the „Public non-financial corporations") u kojima država ostvaruje kontrolu bez obzira na veličinu udjela u vlasništvu, pri čemu je veličina udjela države u vlasništvu izostavljena kao jedan od kriterija za određivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Sukladno tome, Odlukom o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku definiraju se kriteriji za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, na temelju kojih se definira može li određena pravna osoba biti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku smatraju se one koje prema vlasničkom udjelu, tržišnom udjelu u ekonomiji, teritorijalnom značaju, broju zaposlenika, dodanoj vrijednosti koju ostvaruju djelatnošću pridonose ostvarivanju strateških ciljeva, bilo gospodarskih i/ili socijalnih ciljeva.

Na temelju općih i posebnih kriterija utvrđuje se da li je određena pravna osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a primjenjuje se na sve pravne osobe u kojima Republika Hrvatska ima određeni vlasnički udio i ostvaruje ili želi ostvarivati određeni stupanj kontrole, bez obzira na veličinu vlasničkog udjela.

1. Opći kriteriji

Propisuju će se opći kriteriji od kojih najmanje jedan mora biti zadovoljen prilikom utvrđivanja da li je određena pravna osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, odnosno to su sljedeći kriteriji:

  • da je osnovna djelatnost pravne osobe upravljanje općim dobrima i dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku, koja su kao takva utvrđena posebnim propisima (vode, šume, poljoprivredna zemljišta, pomorsko dobro, ceste, željeznice i sl.)
  • da je u opisu djelatnosti pravne osobe upravljanje, održavanje i unaprjeđenje infrastrukture i distribucijskih mreža u kojima fizička infrastruktura predstavlja prirodni monopol, zbog čega se konkurencija na tržištu ne može razviti (promet, elektroničke komunikacije, energetika…), a koje su važne za neometano kretanje i opskrbu stanovništva i poslovnih subjekata
  • da je pravna osoba davatelj univerzalne usluge koja se obavlja kao javna usluga sukladno zakonodavstvu Europske unije i Republike Hrvatske, kao što su proizvodnja i distribucija električne energije, poštanske usluge, elektroničke komunikacijske usluge, te ostale djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge, a njima se osigurava pravo kupca na javnu uslugu propisane kvalitete na cijelom području Republike Hrvatske po realnim, usporedivim i transparentnim cijenama
  • da je pravna osoba obveznik primjene zakonskih ili podzakonskih akata koji za cilj imaju smanjenje energetskog siromaštva, odnosno zaštite ugroženih potrošača kojima su, zbog iznimno slabe financijske situacije, otežani pristup i korištenje javne usluge u okviru univerzalne usluge
  • da osnovna djelatnost kojom se bavi pravna osoba ima poseban značaj za Republiku Hrvatsku, a odnosi se na upravljanje nekretninama i drugom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, pružanje usluga isključivo za nadležna tijela javne uprave (izrada službenih dokumenata, informatička sigurnost…), obrambenu industriju, proizvodnju i distribuciju nafte i plina, medicinske proizvode, elektroničke komunikacije, financije, bankarstvo, informatiku, igre na sreću, turizam, cestovni, željeznički, zračni i pomorski promet.

Posebni kriteriji 

Propisuju se i posebni kriteriji koji će se moći uzeti u obzir prilikom utvrđivanja je li određena pravna osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, ukoliko ona ne ispunjava ni jedan od općih kriterija ili djelatnost koju pravna osoba obavlja nije obuhvaćena općim kriterijima, a za nju postoji potreba da se uvrsti na popis pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, odnosno to su sljedeći kriteriji:

  • pozitivan financijski učinak na Državni proračun Republike Hrvatske
  • značaj i veličina udjela na tržištu

Ministarstva u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bave pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, dužna su svake godine preispitati razloge za državno vlasništvo, kao i ulogu države u tim pravnim osobama, te Ministarstvu državne imovine, uzimajući u obzir navedene kriterije, do kraja rujna tekuće godine dostaviti prijedlog pravnih osoba koje bi trebale biti uvrštene na popis ili brisane s popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, s jasno definiranim javnim odnosno nacionalnim interesom. Ministarstvo državne imovine će svake godine po zaprimanju tih prijedloga formirati listu pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te po potrebi, do kraja iste godine, predložiti Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Naime, razlozi za određivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kontinuirano će se revidirati, uzimajući u obzir činjenicu da se interesi države i javnosti mijenjaju. Kroz periodičnu procjenu važno će biti identificirati korporativno upravljanje, ekonomsku poziciju, strateško okruženje pravne osobe, te ostvarivanje javnih ciljeva.

Bernard Iljazović

_______________________________________________

^ 1 Zakon o upravljanju državnom imovinom, NN br. 52/18.