c S
U središtu

Izvršnost odluke o troškovima upravnog spora (i utjecaj nastupa izvršnosti na zatezne kamate)

01.10.2020 Razmotrene su varijante nastupa izvršnosti odluke o troškovima upravnog spora. Uz nastup izvršnosti vezan je i početak tijeka paricijskog roka za isplatu troškova, a time i obveza plaćanja zateznih kamata (ako troškovi nisu isplaćeni u roku).

O troškovima upravnog spora odlučuje upravni sud, u dijelu slučajeva Visoki upravni sud Republike Hrvatske, i to:

a) posebnom točkom izreke presude, ili

b) posebnom točkom izreke rješenja kojim se spor dovršava, ili

c) zasebnim rješenjem koje supstancijalno čini dopunu odluke o upravnoj stvari1.

Po prirodi stvari, troškovi spora najčešće se dosuđuju u korist tužitelja, a na teret tuženika u upravnom sporu.

Protiv prvostupanjske odluke upravnog o troškovima spora žalba je uvijek dopuštena2 i uvijek ima odgodni učinak3. Protiv odluke Visokoga upravnog suda o troškovima spora, bez obzira na to je li riječ o prvostupanjskoj ili drugostupanjskoj odluci, nema žalbe (članak 67. stavak 1. ZUS-a).

Zbog toga je svrhovito početak tijeka paricijskog roka sadržanog u izreci sudske odluke o troškovima spora vezati uz dostavu pravomoćne odluke o troškovima spora (tj. uz dan izvršnosti te odluke)4.

Odluka o troškovima spora postaje izvršna istekom roka za isplatu troškova određenog stranci koja je obveznik podmirenja troškova. Taj rok, pak, počinje teći:

- ako žalba protiv odluke nije podnesena – istekom roka za žalbu;

- ako je žalba protiv odluke podnesena, ali je odbačena ili odbijena – danom dostave drugostupanjske odluke o troškovima obvezniku podmirenja troškova;

- ako žalba nije dopuštena – danom dostave odluke Visokoga upravnog suda o troškovima obvezniku podmirenja troškova;

- ako se stranka na čiji teret su dosuđeni troškovi odrekla prava žalbe – danom odricanja;

- ako je žalba povučena prije donošenja drugostupanjske odluke – danom dostave stranci rješenja o obustavi postupka po žalbi.

Dosljedno tome, ustaljena je upravnosudska praksa po kojoj zakonska zatezna kamata na dosuđeni iznos troškova spora ne teče od dana presuđenja (tj. od dana prvostupanjske odluke o troškovima), jer je riječ o obvezi koja se nastupiti tek ako stranka – obveznik podmirenja troškova - u roku određenom sudskom odlukom dobrovoljno ne plati troškove spora stranci u čiju korist su troškovi dosuđeni.5 Stoga ovdje nema mjesta primjeni odredbe članka 30. stavak 2. Ovršnog zakona („Narodne novine“, br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. i 73/17.). Ako, primjerice, tužbeni zahtjev sadržava i zahtjev za plaćanje zakonskih zateznih kamata od dana dosuđenja, upravni sud će – ne odstupi li od netom navedene prakse – taj dio zahtjeva odbiti. Nema osnove za zaključak da u povoljniji položaj treba doći tužitelj koji takav zahtjev vezan uz isplatu zateznih kamata postavi tek u ovršnom postupku.

doc. dr. sc. Alen Rajko^ 1 Potonja (treća) varijanta uređena je odredbom članka 79. stavak 4. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS). Općenito, troškovi spora ponajprije su uređeni cjelinom odredaba članka 79. ZUS-a.

^ 2 To vrijedi i kada žalba nije dopuštena protiv dijela izreke presude što sadržava odluku o glavnoj stvari (v. članak 66.a ZUS-a).

3 O tome v. npr. i kolumnu objavljenu u ovoj rubrici pod naslovom Žalba protiv odluke o troškovima upravnog spora odgađa izvršenje bez obzira je li odluka o troškovima sadržana u presudi ili u posebnom rješenju.

^ 4 Dan pravomoćnosti odluke, kod dvostupanjskog odlučivanja, je dan donošenja drugostupanjske odluke, koja će, u praksi, tek za nekoliko tjedana ili mjeseci biti dostavljena strankama.

^ 5 Npr. presude Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske: Usž-356/19-2 od 18. travnja 2019. i Usž-1060/18-2 od 11. listopada 2018.