c S
U središtu

Izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu

21.06.2021

Zakonom o pružanju usluga u turizmu ("Narodne novine" br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20.- dalje u tekstu Zakon) uređuju se usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, ugovor o putovanju u paket-aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu te prava i obveze trgovca i putnika u vezi s tim ugovorima. U nastavku teksta donosimo najznačajnije promjene iz sektora turizma koje će uskoro stupiti na snagu.

Pod uslugama u turizmu podrazumijevaju se sljedeće usluge: pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, voditelja putovanja, turističkog animatora, turističkog predstavnika, usluge u posebnim oblicima turističke ponude (turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge ribolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), usluge turističkog ronjenja) i usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima.

Intencija zakonodavca za novim zakonodavnim promjenama u sektoru turizma proizlazi radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a, odnosno s Direktivom (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća, te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ (SL L 326, 11.12.2015.; u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2015/2302), Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006.; u daljnjem tekstu: Direktiva 2006/123/EZ) i Direktivom 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (Tekst značajan za EGP) (SL L 255, 30.9.2005.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI“) (Tekst značajan za EGP) (SL L 354, 28.12.2013.; u daljnjem tekstu: Direktiva 2005/36/EZ). Uz to, zakonske izmjene i dopune su neophodne radi povrede prava Europske unije odnosno kršenja odredbi Direktive (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, u pogledu članka 38.a važećeg Zakona. Europska komisija je protiv Republike Hrvatske, 30. listopada 2020., pokrenula drugu fazu postupka zbog povrede prava Europske unije, obrazloženo mišljenje. Naime, člankom 38.a važećeg Zakona uređeno je pravo na raskid ugovora i izdavanje vaučera u uvjetima posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, prema kojemu uslijed posebnih okolnosti za neizvršene ugovore o putovanju u paket aranžmanu, a koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020., putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za iste putnicima izdaju vaučer. Ukoliko se putnik odluči za povrat sredstava, organizator mora izvršiti povrat uplaćenih sredstva u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti.

Nakon stupanja na snagu novih izmjena i dopuna važećeg Zakona o pružanju usluga u turizmu, putnici će moći birati žele li temeljem izdanog vaučera ugovoriti zamjensko putovanje ili će raskinuti ugovor i ostvariti pravo na povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana od raskida ugovora.

Sukladno navedenome, u nastavku teksta donosimo najznačajnije promjene iz sektora turizma koje će uskoro stupiti na snagu.

Turistički vodiči

Organizacija posebnog dijela stručnog ispita za turističke vodiče organizirat će se po regijama, umjesto po županijama.

Turistički vodič moći će privremeno i povremeno pružati usluge bez obveze polaganja općeg djela stručnog ispita za turističke vodiče, ukoliko ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Pravilnik o popisu zaštićenih cjelina (lokaliteta) donijet će se uz suglasnost ministra nadležnog za branitelje, te uz zaštićene cjeline (lokalitete), opisno, da se radi samo o lokalitetima umjetničke, arheološke i/ili povijesne baštine, s obzirom da su isti razlozi kao takvi priznati u sudskoj praksi Suda Europske unije kao prevladavajući razlozi od društvenog interesa.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča ukidat će se s danom podnošenja zahtjeva za odjavu nadležnom upravnom tijelu ili danom navedenim u zahtjevu za odjavu, koji ne može biti određen prije dana podnošenja zahtjeva nadležnom upravnom tijelu. Rješenje o ukidanju potonjeg rješenja donosit će nadležno upravno tijelo i dostaviti  ga nadležnom Ministarstvu turizma, nadležnom područnom uredu tijela državne uprave nadležnog za poslove turističke inspekcije i nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav. Protiv tog rješenja moći će se izjaviti žalba nadležnom Ministarstvu turizma.

Treba napomenuti, da će osobe koje su do stupanja na snagu novih zakonskih izmjena ishodile rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča sukladno odredbama Zakona, za položeni opći dio stručnog ispita, moći nastaviti obavljati usluge turističkog vodiča sukladno tom rješenju za područje Republike Hrvatske, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima), a oni koji imaju položen i posebni dio stručnog ispita, moći će pružati usluge i na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima) u Republici Hrvatskoj, sukladno ishođenom rješenju za županiju za koju je položen stručni ispit.

Pružanje rent-a-car usluge

Pružatelj usluga rent-a-car dužan će biti prije početka pružanja usluga dostaviti nadležnom Ministarstvu za turizam obavijest o početku pružanja usluga koja će sadržavati podatke o tvrtki i sjedištu, njezinu osobnom identifikacijskom broju, adresi svakog prostora u kojem se pružaju usluge te svaku promjenu navedenih podataka prijaviti u roku od osam dana od nastale promjene.  Temeljem te obavijesti, pružatelj usluga rent-a-car, odnosno svaki prostor u kojem posluje, upisuje se u Središnji registar.

Također, dužan je sklopiti s putnikom ugovor o najmu vozila koji obvezno mora sadržavati podatke o pružatelju usluge i korisniku usluge (ime i prezime, datum rođenja i broj identifikacijske isprave), iznajmljenom vozilu (registarska oznaka vozila), predviđenom trajanju najma, te voditi evidenciju o sklopljenim ugovorima i podacima putem sustava Središnjeg registra.

Na taj način, prevenirat će se sve češće zlouporabe rent-a-car usluga, odnosno zlouporaba iznajmljenih vozila od korisnika usluge u svrhu krijumčarenja ljudi i nezakonitog boravka na teritoriju RH, a ujedno će se tako postići bolji uvid u pružatelje usluga.

Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora u području pružanja usluga u turizmu utvrdi da pravna i fizička osoba-obrtnik nije prije početka pružanja usluga iznajmljivanja osobnih vozila bez vozača dostavila Ministarstvu propisane podatke u svezi početka pružanja usluga, tada će turistički inspektor po završetku inspekcijskog nadzora s utvrđenim činjenicama odlučnim za donošenje rješenja, donijeti i otpremiti rješenje stranki kojim će do otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti, zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi pružanje usluga u turizmu.

Do uspostave Središnjeg registra pružatelj usluga rent-a-car dužan je voditi evidenciju o sklopljenim ugovorima u papirnatom ili elektroničkom obliku i  čuvati podatke o tome najmanje dvije godine te ih na zahtjev dati na uvid tijelu državne uprave nadležnom za poslove turističke inspekcije, tijelu državne uprave nadležnom za unutarnje poslove i nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnom za porezni sustav.

Prava i obveze koja proizlaze iz izdanih vaučera temeljem članka 38.a. Zakona koji se briše

S obzirom na to da će sukladno novim zakonskim izmjenama i dopunama Zakona doći do brisanja članka 38.a Zakona, te stavljanjem izvan snage Pravilnika o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket aranžmanu ("Narodne novine" br. 60/20.), potrebno je bilo urediti prava i obveze  koja proizlaze iz izdanih vaučera temeljem članka 38.a. Zakona.

Temeljem izdanih vaučera putnici će imati pravo ugovoriti zamjensko putovanje ili raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu stupanjem na snagu novih zakonskih izmjena i dopuna Zakona, te pravo na povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana od raskida ugovora.

Putnik kojemu je za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu izdan vaučer temeljem članka 38.a Zakona, imat će pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu i pravo na povrat svih izvršenih plaćanja.

Organizator putovanja dužan je putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika sukladno članku 37. stavcima 6. i 7., te članku 38. stavcima 2. i 3. Zakona.

Naime, putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište.

U slučaju raskida ugovora, putnik ima pravo na puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket-aranžman, ali nema pravo na dodatnu odštetu.

Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako organizatora u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, te ako putnika o raskidu ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana.

U slučaju raskida ugovora, organizator gubi pravo na ugovorenu cijenu paket-aranžmana, te je dužan putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

Iznimno, uz pristanak putnika, vaučer se može iskoristiti za sklapanje ugovora o zamjenskom putovanju u paket-aranžmanu jednake, veće ili niže vrijednosti i / ili kvalitete, te izlet ili drugu uslugu putovanja, u roku od jedne godine od njegovog izdavanja.

Ako je temeljem vaučera ugovoreno zamjensko putovanje u paket-aranžmanu, odnosno izlet ili druga usluga putovanja niže kvalitete ili cijene od iznosa vaučera, tada putnik ima pravo na povrat razlike cijene.

Ako putnik ne iskoristi vaučer za sklapanje ugovora o zamjenskom putovanju u paket-aranžmanu u roku od jedne godine od njegovog izdavanja, smatrati će se da je isti raskinut i putnik ima pravo na povrat svih izvršenih plaćanja.

Treba napomenuti kako putnik može pravo korištenja vaučera prenijeti na drugu osobu sukladno odredbama članka 34. Zakona, kojim se uređuje prijenos ugovora o putovanju u paket-aranžmanu na drugog putnika.

Shodno tome, prije početka paket-aranžmana putnik može prenijeti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu na osobu koja ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj ugovor ako je o tome na trajnom nosaču podataka i u razumnom roku prije početka paket-aranžmana obavijestio organizatora. Obavijest poslana organizatoru najkasnije sedam dana prije početka paket-aranžmana smatra se obaviješću u razumnom roku.

Prenositelj i primatelj ugovora o putovanju u paket-aranžmanu solidarno su odgovorni za plaćanje iznosa cijene i za sve dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora.

Organizator je dužan obavijestiti prenositelja o stvarnim troškovima prijenosa ugovora, koji ne smiju biti nerazumni i ne smiju prijeći stvarni trošak organizatora uzrokovan prijenosom ugovora o putovanju u paket-aranžmanu. Također, dužan je prenositelju dati dokaze za dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

Prekršajne odredbe

Propisat će se prekršajna kazna za internetske platforme koje su obvezne a ne istaknu PDV identifikacijski broj za pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji je dužan ishoditi PDV identifikacijski broj sukladno posebnim propisima kojima se uređuju porezi i prekršajna kazna za pravne osobe i fizičke osobe-obrtnike ako kao organizator ne vrati putniku sva plaćanja izvršena u korist putnika kojemu je za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu izdan vaučer temeljem članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu ("Narodne novine" br. 42/20.).

Pod internetskom platformom podrazumijeva se davatelj usluga informacijskog društva, odnosno pravna ili fizička osoba koja pruža uslugu koja se uz naknadu pruža elektroničkim putem na individualni zahtjev korisnika.

Sukladno tome, novčanom kaznom od 5.000,00 do 30.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba – davatelj usluga informacijskog društva, fizička osoba-obrtnik – davatelj usluga informacijskog društva ako ne istakne PDV identifikacijski broj pružatelja usluge.

Za navedeni prekršaj, novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kn, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi davatelj usluga informacijskog društva.

U slučaju ponavljanja prekršaja pravna osoba – davatelj usluga informacijskog društva, fizička osoba-obrtnik – davatelj usluga informacijskog društva kaznit će se novčanom kaznom od 15.000,00 do 90.000,00 kn.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 30.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, fizička osoba-obrtnik, ako kao organizator putniku, kojemu je za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu izdan vaučer temeljem članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, ne vrati sva plaćanja izvršena u korist putnika.

Za navedene prekršaje, novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kn, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

U slučaju ponavljanja prekršaja, pravna osoba, fizička osoba-obrtnik kaznit će se novčanom kaznom od 15.000,00 do 90.000,00 kuna.

Bernard Iljazović