c S
U središtu

Citiranje pravnih normi: jednostavačni članci

23.06.2022

Kada se članak nekog zakona ili drugog propisa sastoji od jednog stavka, broj tog stavka se ne citira (navodi). To vrijedi i kada se stavak dalje dijeli na podstavke, točke i dr.

Prema općeprihvaćenim nomotehničkim pravilima, hrvatski propisi sastoje se od članaka, koji se dijele na stavke, a stavci na podstavke (alineje, na početku im stoji crtica) ili na točke (na početku im stoji broj ili slovo). Na tom je tragu i članak 30. Jedinstvenih metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor ("Narodne novine" br. 74/15., u nastavku teksta: Pravila).

Kod citiranja propisa u drugim propisima, u pojedinačnim pravnim aktima, u podnescima stranaka, te općenito u službenoj komunikaciji, nepotrebno je i pogrešno brojem 1. označavati jedini stavak u članku. U skladu s time je i početni dio odredbe članka 30. stavak 4. Pravila („Kada članak ima samo jedan stavak, on se brojčano ne označuje …“).

Ovo vrijedi i kada se jednostavačni članak dalje ne dijeli na uže cjeline, kao i kada se dijeli, ali  unutar jedinoga stavka (npr. jednostavačni članak koji se dalje dijeli na točke i sl.).

Primjerice, članak 12. Općega poreznog zakona ("Narodne novine" br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 42/20.) sastoji se samo od jednoga stavka. Stoga je tu odredbu, umjesto „članak 12. stavak 1.“, dovoljno citirati, odnosno na nju se referirati, kao „članak 12.“.

U Zakonu o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20., 133/20. i 138/20.), članak 2. sastoji se od jednog stavka i četiriju podstavaka. U profesionalnoj pravnoj djelatnosti i u službenoj komunikaciji nije pravilno navesti „članak 2. stavak 1. podstavak 2.“, već je dovoljno napisati „članak 2. podstavak 2.“.

Članak 96. Zakona o policiji ("Narodne novine" br. 34/11., 130/12., 89/14., 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.) sastoji se od jednog stavka (koji, stoga, nije brojčano označen) i od više točaka. Kod pozivanja npr. na točku 3. pogrešno je navesti „članak 96. stavak 1. točka 3.“. Umjesto toga, treba navesti „članak 96. točka 3.“.

Stoga je, primjerice, članak 21. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji („Narodne novine“ br. 66/19.) formuliran: U članku 96. točki 7. iza riječi: »kada« dodaje se riječ: »teško«. U službenome zakonskom tekstu nije, dakle, stipulirano: U članku 96. stavku 1. točki 7. …

doc. dr. sc. Alen Rajko