c S
U središtu

Korištenje obrazloženja prijedloga propisa pri njegovom tumačenju

01.02.2023

U domaćoj pravnoj praksi još uvijek nije u dovoljnoj mjeri prepoznat potencijal koji pripremni materijali u postupku donošenja propisa imaju pri njihovoj kasnijoj primjeni, uključujući njihovo tumačenje.

U hrvatskoj pravnoj praksi, kako upravnoj, tako i sudskoj, još uvijek se relativno rijetko, pri obrazlaganju odluka javnopravnih tijela i sudova, odnosno pri argumentiranju stajališta stranaka, koriste radni materijali iz faze pripreme propisa što se primjenjuje u konkretnom predmetu. Ti materijali postoje i u okviru saborske (parlamentarne) procedure (prijedlozi i konačni prijedlozi zakona), ali i pri donošenju općih akata na nižim teritorijalnim razinama javne vlasti. U novije su vrijeme u tom pogledu sve važnija i izvješća o provedenom e-savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Korištenje tih materijala podloga je za primjenu povijesnog tumačenja pravnih normi. Ova tehnika pravne interpretacije tiče se, prije svega, razmatranja povoda donošenju nekog pravila (tzv. occasio legis), njegove usporedbe s prijašnjim pravilom, te dostupnoga pripremnog materijala.

Kvalitetan pripremni materijal često može razriješiti dvojbu „što je mišljeno“ prilikom formuliranja konkretne odredbe. Pored toga, primjerice:

- ako je u obrazloženju prijedloga propisa navedeno da je dotadašnju odredbu potrebno precizirati (pojasniti), slijedi da nema razloga novo pravilo tumačiti kao otklon od prijašnjeg pravila i njegova tumačenja;

- ako je u postupku prethodnog savjetovanja izrijekom odbijen neki prijedlog sudionika u savjetovanju, jasno je da se donesena odredba ne može tumačiti u skladu s prijedlogom odbijenim u postupku savjetovanja, i sl.

Na svim teritorijalnim razinama vlasti, prijedloge većine propisa, odnosno općih akata, sastavljaju službenici nadležnih javnopravnih tijela.  Njihova je profesionalna zadaća, ali i praktični interes, da već u toj fazi anticipiraju moguće provedbene dvojbe, te što potpunije i preciznije sastavljaju ne samo prijedloge pravnih normi, već i obrazloženja pripremnih materijala.

dr. sc. Alen Rajko

_________________________

Sva obrazloženja prijedloga akata Hrvatskog sabora u različitim fazama parlamentarne procedure možete pronaći na IUS-INFO portalu u kolekciji Akti Hrvatskog sabora ili kao poveznice u dokumentima pojedinih pročišćenih tekstova zakona.