c S
U središtu

Prigovor povodom obavijesti – fondovski predmeti

15.02.2023

Obaviješću se ne odlučuje o pravima i obvezama stranaka. U fondovskim predmetima, obavijest da je projektna prijava isključena u biti je informacija o postupanju, a postupanje se sastoji u isključenju prijave. Stoga, pri usvajanju prigovora povodom obavijesti o isključenju, nije potrebno izrekom rješenja izvan snage staviti samu obavijest. 

U nekim vrstama upravnopravnih predmeta vezanih uz korištenje fondova Europske unije između dvaju stadija postupka / postupanja nije predviđena žalba, nego prigovor. Primjerice, kada se podnositelju projektne prijave dostavlja obavijest da njegova prijava ne udovoljava zahtjevima prihvatljivosti postavljenim u prvoj fazi postupka dodjele bespovratnih sredstava, povodom te obavijesti dopušteno je izjaviti prigovor.

Povodom rješenja donesenog o prigovoru, dopušteno je pokrenuti upravni spor. Budući da u postupku koji prethodi donošenju rješenja, čija se zakonitost ocjenjuje u upravnom sporu, nema izjavljivanja žalbe, može se zaključiti da u tom stadiju još nije riječ o upravnom postupku.

U praksi se postavilo pitanje treba li tijelo nadležno za donošenje rješenja o prigovoru, kada usvoji prigovor zbog isključenja iz postupka dodjele bespovratnih sredstava, izvan snage staviti obavijest povodom koje je izjavljen prigovor.

Ova vrsta obavijesti nije upravni akt (inače bi bila dopuštena žalba u upravnom postupku), pa ga ne treba ni staviti izvan snage. Obavijest ne čini odluku o pravima ili obvezama podnositelja prigovora, već sadržava informaciju o isključenju iz postupka. Sâmo isključenje, pak, ima bitna obilježja radnje / postupanja. Dakle, radnja / postupanje sastoji se u isključenju prijave, a ne u dostavi obavijesti o tome.

Netom izneseno stajalište vrijedi neovisno o tome smatra li se prigovor, u konkretnoj vrsti predmeta, prigovorom iz članka 156. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09., 110/21), vezano uz članak 122. toga Zakona, ili nekom zasebnom vrstom prigovora, utemeljenom na posebnom propisu. (Više o prigovorima prema Zakonu o općem upravnom postupku v. npr. teorijsku obradu dostupnu putem poveznice: https://hrcak.srce.hr/file/386450 ).

U izreci rješenja stoga se navodi da se prigovor usvaja, uz nalog nadležnom tijelu što mu je činiti u izvršenju rješenja (npr. ponovno razmotriti projektnu prijavu). No, nepotrebno je u izreku rješenja uvrstiti i točku o stavljanju obavijesti izvan snage.

Spomenimo i da na nekim drugim upravnim područjima postoje primjeri da je zakonodavac dopustio pokretanje upravnog spora, bez da je tome prethodio upravni postupak. Primjerice, nadzor upravne inspekcije ne provodi se u upravnom postupku. Ipak, propisano je da čelnik nadziranog tijela, nakon dostave dopunskog zapisnika ili obavijesti, može tužbom pred nadležnim upravnim sudom zatražiti ocjenu zakonitosti postupanja upravne inspekcije u odnosu na predmet inspekcijskog nadzora i zapisnik sastavljen o provedenom inspekcijskom nadzoru (čl. 27. Zakona o upravnoj inspekciji, "Narodne novine" br. 15/18., 98/19.).

dr. sc. Alen Rajko