c S
U središtu

Odlučivanje o troškovima žalbenog postupka

24.02.2023

Stajališta sudova (županijskog, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i Vrhovnog suda Republike Hrvatske) o određivanju troškova u povodu žalbe/revizije u situaciji kada viši sud usvoji žalbu/reviziju, ukine pobijanu presudu i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje, različita su od stajališta Visokog upravnog sud Republike Hrvatske u identičnim situacijama.

Redovni sudovi1 odluku o troškovima u povodu revizije ili žalbe ostavljaju za konačnu odluku. Konačnom odlukom, u smislu članka 164. stavka 4. Zakona o parničnom postupku2 ("Narodne novine", 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14., 70/19., 80/22. i 114/22., dalje: ZPP), smatra se presuda ili rješenje kojim se završava postupak pred sudom. Odluku o troškovima temelje na odredbi članka 166. stavka 3. ZPP-a3. Sud može postupiti prema odredbama stavka 3. članka 166. ZPP-a i kad odluku protiv koje je podnesen pravni lijek samo djelomično ukine (članak 166. stavak 4. ZPP-a).

Visoki upravni sud Republike Hrvatske, ne samo kada poništi presudu u pogledu glavne stvari i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovo suđenje (postupak), nego i kada poništi presudu u pogledu odluke o troškovima spora i predmet u tom dijelu vrati na ponovno odlučivanje, stranci koja je uspjela sa žalbom određuje trošak sastava žalbe.4Odluku temelji na odredbama članka 79. stavaka 1. i 4. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21., dalje: ZUS). Razlog za takvo odlučivanje nalazi u činjenici da je žalba stranke usvojena. Radi se o ustaljenoj praksi toga suda.

ZUS-om je pitanje troškova upravnog spora uređeno samo člankom 79. Prema tome članku, troškove spora čine opravdani izdaci učinjeni u tijeku ili u povodu spora. Troškovi spora obuhvaćaju i nagradu za rad odvjetnika i drugih osoba koje imaju pravo na zakonom propisanu naknadu (stavak 1.). Vrijednost predmeta spora smatra se neprocjenljivom (stavak 2). Svaka stranka prethodno sama podmiruje troškove koje je prouzročila svojim radnjama, osim ako zakonom nije drukčije propisano. Troškovi proizašli iz poduzimanja radnji po službenoj dužnosti suda predujmljuju se iz sredstava suda (stavak 3.) Stranka koja izgubi spor u cijelosti snosi sve troškove spora, ako zakonom nije drukčije propisano. Ako stranka djelomično uspije u sporu, sud može, s obzirom na postignuti uspjeh, odrediti da svaka stranka snosi svoje troškove ili da se troškovi raspodijele razmjerno uspjehu u sporu (stavak 4.). Stranka koja je povukla tužbu, žalbu ili drugi prijedlog koji je prouzročio troškove drugim strankama snosi troškove i tim strankama (stavak 5.) O troškovima spora sud može odlučiti zajedno s odlukom o glavnoj stvari ili posebnim rješenjem u roku od 15 dana od dana objave presude (stavak 6.). Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka žalba je dopuštena (stavak 7.).

Za razliku od odredbe članka 166. stavkom 3. ZPP-a, odredbama članka 79. ZUS-a nije izrijekom propisano kako Visoki upravni sud treba postupiti s troškovima u povodu usvajanja pravnog lijeka. U odredbi članka 79. stavka 6. ZUS-a propisano je da o troškovima spora sud odlučuje zajedno s odlukom o glavnoj stvari ili posebnim rješenjem. Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom se u povodu pravnog lijeka poništava pobijana odluka i predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovni postupak, nije odluka kojom je Visoki upravni sud odlučio o glavnoj stvari niti je tom odlukom završen postupak (spor). Usvajanje žalbe ne znači da je stranka uspjela u sporu (stavak 4. članak 79. ZUS-a). Trošak u povodu pravnog lijeka smatra se opravdanim izdatkom učinjenim u tijeku spora (članak 79. stavak 1. ZUS-a). Stoga, sud koji odlučuje o glavnoj stvari treba odlučiti o svim troškovima spora, uključivo i o trošku u povodu pravnog lijeka (članak 79. stavci 1. i 4. ZUS-a). 

Josip Petković
______________________

^ 1 Vrhovni sud Republike Hrvatske, broj: Rev-977/2016-2 od 19. studenoga 2019.

^ 2 Odredba članka 164. stavka 4. ZPP-a glasi: "O zahtjevu za naknadu troškova sud će odlučiti u presudi ili rješenju kojim se završava postupak pred sudom"

^ 3 Odredba članka 166. stavka 3. ZPP-a glasi:" Kad se ukine odluka protiv koje je podnesen pravni lijek i predmet vrati na ponovno suđenje, ostavit će se da se o troškovima postupka u povodu pravnog lijeka odluči u konačnoj odluci.

^ 4 Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, posl. broj Usž-3382/19-2 od 26. rujna 2019.