c S
Dnevne novosti

ESLJP: F.O. protiv Hrvatske

27.04.2021 07:36 Student zlostavljanje
Neodgovarajuća reakcija prosvjetnih vlasti povodom prijave o maltretiranju učenika od strane profesora predstavlja povredu prava na privatni život.

Dana 22. travnja 2021. Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud) objavio je presudu u predmetu F.O. protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio povredu prava na privatni život iz čl. 8 Konvencije.
 
Podnositelj zahtjeva, podnio je zahtjev Sudu tvrdeći da je bio maltretiran od strane profesora matematike u srednjoj školi te da nakon prijave maltretiranja škola i druge nadležne institucije nisu poduzele odgovarajuće  mjere kako bi se takvo ponašanje profesora sankcioniralo i spriječilo daljnje maltretiranje. Podnositelj je također naveo da je zbog takvog tretmana doživio traumu i ima psihičke posljedice.
 
Odlučujući o ovom predmetu Sud je kao gospodar karakterizacije povreda koje je podnositelj utužio pred Sudom i bez obzira što se podnositelj pozvao na niz konvencijskih povreda (zabrana mučenja i nečovječnog postupanja, nepostojanje učinkovitog pravnog sredstva, povreda prava na privatni život), odlučio ovaj predmet razmotriti isključivo na temelju čl. 8 Konvencije, odnosno prava na privatni život. Uzimajući u obzir položaj povjerenja, autoriteta i utjecaja, kao i društvenu odgovornost koju imaju profesori, Sud je naglasio kako nema mjesta toleriranju bilo kakvog uznemiravanja učenika od strane učitelja.
 
Sud je utvrdio da je tretman profesora u školi na koji se podnositelj žalio rezultirao nepovoljnim učinkom na njegovu psihološku dobrobit i njegov moralni integritet, što ulazi u domašaj privatnog života iz čl. 8 Konvencije. Prema stavu Suda takvo postupanje profesora u javnoj školi predstavlja miješanje u pravo pojedinca na privatni život. Daljnja zadaća Suda bila je utvrditi jesu li nadležna tijela na odgovarajući način reagirala na prijavu da profesor maltretira učenika, te je li reakcija nadležnih tijela bila u skladu s konvencijskim načelima i standardima.
 
Sud je zaključio da je bila potrebna odlučna reakcija nadležnih tijela u cilju rješavanja nedostataka u metodama pristupa koje je prijavljeni profesor imao prema učenicima, a takva reakcija je izostala. Škola također nije uspjela na bilo koji način odgovoriti na zahtjev podnositelja za premještajem u drugi razred ili da se njegovom razredu dodijeli drugi profesor matematike. Sud je smatrao da je u svakom slučaju, državnim tijelima nadležnim za obrazovanje (ministarstvu i Agenciji za odgoj i obrazovanje) trebalo biti očito da takva vrsta ponašanja koja se pripisuje prijavljenom profesoru i njegovi učinci na podnositelja zahtijevaju ulaganje više znanja i resursa da bi se ispravile posljedice i implikacije propusta. Od tih tijela zahtijeva se odgovarajuća i očekivana briga za podnositelja zahtjeva i za ostale učenike dok su u školi.
 
Sud je sa 4 glasa za i 3 glasa protiv donio odluku da je došlo do povrede čl. 8 Konvencije. Sud je podnositelju dosudio iznos od 7.500 EUR na ime povrede konvencijskih prava i 650 EUR na ime troškova postupka.