c S
Dnevne novosti

Analize presuda Grozdanić i Gršković-Grozdanić protiv Hrvatske te Dabić protiv Hrvatske

29.04.2022 07:30

ČEKIĆ I VAGA
Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava pripremio je analize presuda Grozdanić i Gršković Grozdanić protiv Hrvatske te Dabić protiv Hrvatske u kojima je Europski sud odlučivao o pravu na mirno uživanje vlasništva zajamčeno člankom 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

U predmetu Grozdanić i Gršković Grozdanić protiv Hrvatske, podnositeljice zahtjeva su isticale da su neopravdano lišene vlasništva. No prema ocjeni Europskog suda, domaći sudovi su opravdano utvrdili ništavim ugovor o kupoprodaji stana jer podnositeljice na predmetnom stanu nisu više imale stanarsko pravo. Također, Europski sud nije utvrdio ni povredu prava na pristup sud.

U predmetu Dabić protiv Hrvatske, Europski sud zaključio je da država nije ispunila svoje pozitivne obveze iz članka 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju. Naime, iako je država privremeno oduzela imovinu podnositelja i dala ju na korištenje trećoj osobi nije propisala vlastitu odgovornost za naknadu štete koja bi eventualno nastala na toj imovini.