c S
Dnevne novosti

ESLJP: Croatia bus d.o.o. protiv Hrvatske

09.06.2022 07:30

VAGA I ČEKIĆ
Europski sud za ljudska prava je u presudi Croatia bus d.o.o. protiv Hrvatske utvrdio da društvu podnositelju nije omogućena sudska zaštita pred Upravnim sudom iako se u postupku pred HGK odlučivalo o njegovim pravima.

Dana 2. lipnja 2022. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) objavio je presudu od 3. svibnja 2022., kojom je utvrdio povredu prava na pristup sudu (čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda) društvu podnositelju zahtjeva.

Društvo podnositelj zahtjeva je tvrtka za prijevoz putnika koja u domaćem upravno-sudskom postupku nije mogla osporiti zakonitost  zapisnika o provedenom postupku usklađivanja reda vožnje autoprijevoznika Hrvatske gospodarske komore (dalje: HGK),, a što je bio preduvjet za podnošenje zahtjeva Ministarstvu prometa za izdavanje dozvole za obavljanje autoprijevoza na određenoj liniji.

Upravni sud u Splitu je 2014. proglasio tužbu društva podnositelja zahtjeva nedopuštenom, utvrdivši da navedeni zapisnik HGK nije upravni akt kojim se zadire u bilo koje pravo društva podnositelja. Društvo podnositelj nije imalo mogućnost žalbe ili tužbe nekom drugom tijelu. Ustavni sud je odbacio ustavnu tužbu smatrajući da ne postoji ustavnopravna bit stvari.

Društvo podnositelj je pred Europskim sudom isticalo da je odbijanje HGK da odobri red vožnje izravno utjecalo na njegovo pravo na obavljanje poslovnih aktivnosti. Europski sud je primijetio da je Visoki upravni sud u svojoj kasnijoj praksi iz 2015. utvrdio da su tužitelji trebali imati mogućnost sudskog preispitivanja zakonitosti akata HKG-a o usklađivanju redova vožnje koji nisu bili upravni akti, zato jer se u tim postupcima odlučivalo o njihovim pravima.

Slijedom navedenog, Europski sud je smatrao da se postupak pred HGK doista odnosio na utvrđivanje “građanskih prava i obveza” društva podnositelja, te da je pravo na dozvolu za prijevoz bilo stvarno pravo priznato u domaćem zakonu. Stoga je zaključio da je društvu podnositelju uskraćeno pravo na pristup sudu radi preispitivanja zakonitosti odbijanja HGK o odobrenja reda vožnje.   

Europski sud je društvu podnositelju dosudio 3,000 eura na ime naknade nematerijalne štete i 3,355 eura na ime sudskih troškova i izdataka.

Ova presuda je konačna.