c S
Dnevne novosti

ESLJP: Scott Bader d.o.o. i Miletić protiv Hrvatske

06.12.2021 07:30 ECHR
Europski sud za ljudska prava je u presudi Scott Bader d.o.o. i Miletić protiv Hrvatske utvrdio da su podnositeljima povrijeđena prava na pošteno suđenje i na mirno uživanje vlasništva zbog propusta domaćih sudova da preispitaju Odluku Vlade o povlačenju i poništaju njihovih dionica

Dana 2. prosinca 2021. Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud) objavio je presudu u predmetima Scott Bader d.o.o. protiv Hrvatske Miletić protiv Hrvatske kojom je utvrdio povredu prava na pošteno suđenje i na mirno uživanje vlasništva.
 
Podnositelji su bivši dioničari Croatia banke d.d. kojima su Odlukom Vlade RH iz rujna 1999. o sanaciji i restrukturiranju Croatia banke (dalje: Banka) njihove dionice povučene i poništene, te je određeno da se izdaju nove dionice Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga (dalje: Agencija). Tijekom 1999. i 2000. nekoliko dioničara te banke podnijelo je odvojene prijedloge za ocjenu ustavnosti i zakonitosti navedene Odluke Vlade, prigovarajući da su im povrijeđena ustavna prava, ujedno smatrajući da je Odluka Vlade bila nepotrebna s obzirom na financijsko stanje Banke. Ustavni sud je 2003. obustavio postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti jer je u međuvremenu ukinut zakon na kojem se temeljila Odluka Vlade.
 
Podnositelji su pred domaćim sudovima pokrenuli građanske postupke pred Trgovačkim sudom u Zagrebu protiv Banke i Agencije tražeći od suda da: (a) donese deklaratornu presudu potvrđujući da su oni i dalje imatelji dionice, (b) naloži Agenciji da prenese odgovarajući broj dionica iz svog portfelja na podnositelje. Alternativno, potraživali su naknadu štete, tražeći solidarnu isplatu naknade za protuvrijednost dionica.  Domaći sudovi su odbili sve tužbene zahtjeve podnositelja, smatrajući: i) da je Odluka Vlade bila upravni akt, koji se trebao osporavati pred Upravnim sudom, ii) da tuženici nisu bili odgovorni za štetu koju su podnositelji pretrpili poništenjem dionica budući su postupali sukladno Odluci o sanaciji i restrukturiranju, a ne samovoljno i protupravno, te iii) da je Ustavni sud jedini bio nadležan ocijeniti ustavnost predmetne Odluke.
 
Podnositelji zahtjeva prigovorili su da je Odluka Vlade o oduzimanju dionica bez naknade bila neustavna, a da su domaći sudovi odbili ispitati usklađenost iste s Ustavom i zakonom.  
 
Imajući u vidu da je o istom pravnom pitanju već ranije rješavao u predmetu Project-Trade d.o.o. protiv RHSud se pozvao na svoja utvrđenja iz te presude od 19. studenog 2020. u pogledu dopuštenosti i osnovanosti zahtjeva podnositelja. U bitnome, u tom predmetu Sud je smatrao da domaći sudovi nisu ispitali argumente podnositelja o tome jesu li ispunjeni uvjeti za pokretanje postupka sanacije, te da odluka Vlade nije bila podvrgnuta sudskoj kontroli, pa im je stoga povrijeđeno pravo na pristup sudu (čl. 6. Konvencije). Nadalje, Sud je smatrao da podnositeljima nije pružena prilika učinkovito osporiti navedenu odluku Vlade, čime je miješanje bilo nezakonito, protivno čl. 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju, ne ulazeći pritom u daljnje razmatranje je li Odluka bila u općem interesu i je li postignuta pravična ravnoteža između općeg interesa i prava podnositelja.
 
Sud je prvo podnositelju zahtjeva dosudio 3.750 eura naknade za nematerijalnu štetu i 4.141 euro za troškove i izdatke postupka, a drugo podnositelju 3.000 eura za nematerijalnu štetu i 2.535 eura za troškove i izdatke pred postupka. Presuda je konačna.