c S
Dnevne novosti

ESLJP: Zustović protiv Hrvatske te Rinkevičius protiv Litve

11.06.2021 07:44 U ovim presudama Europski sud je istaknuo da nametanje stranci značajnih financijskih tereta po završetku postupka predstavlja ograničenje prava na pristup sudu.

U presudi Zustović smatrao je da to ograničenje nije imalo legitiman cilj jer se prebacivanje financijskog tereta troškova na podnositeljicu zahtjeva, iako je taj trošak nastao zbog greške države, ne može opravdati ciljem „zaštite državne blagajne“. Sporna zakonska odredba Zakona o upravnim sporovima, sukladno kojoj je svaka stranka snosila svoje troškove, neovisno o uspjehu u sporu, ukinuta je 2016. odlukom Ustavnog suda.

U presudi Černius i Rinkevičius Europski sud je smatrao da smanjenje potrošnje države predstavlja legitiman cilj, ali ograničenje prava na pristup sudu nije bilo razmjerno tom cilju jer domaća tijela nisu provela test razmjernosti između materijalne koristi ostvarene uspjehom u sporu i visine troškova postupka. Stoga je podnositeljima zahtjeva nametnut prekomjeran pojedinačni teret.