c S
Izbor dana

Ugovor o nalogu - razlike u odnosu na ugovor o djelu

31.05.2023 07:20 Ugovor o nalogu podrazumijeva pravni posao s trećima, a obavlja ga nalogoprimac u svoje ime, a za račun nalogodavca. Predmet ugovora o djelu je materijalni, a ne pravni posao, dok je predmet ugovora o nalogu pravni posao. Ugovorom o nalogu se obvezuje nalogoprimac poduzeti posao, dok se kod ugovora o djelu obvezuje obaviti posao.