c S
U središtu

Vrijednost temeljnog kapitala i uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

07.10.2022 Na sjednici održanoj 28. rujna 2022. Hrvatski je sabor donio Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. – dalje u tekstu ZTD) koje na snagu stupaju na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Odlukom o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" br. 85/22.) taj je dan određen kao 1. siječnja 2023.

Osim obveza koje proizlaze iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" br. 57/22., 88/22. – dalje u tekstu Zakon o uvođenju eura), trgovačka društva morat će ispuniti i obveze propisane Zakonom o trgovačkim društvima.

S tim u vezi, trgovačka društva organizirana kao društva kapitala, očekuje obveza da u svojim poslovnim knjigama, u za to propisanim rokovima, iskažu temeljni kapital u eurima.


Pravila zaokruživanja

Dionička društva obvezna su preračunati u eure postojeći kunski iznos i temeljnoga kapitala i njegovih dijelova koji se odnose na pojedine dionice. S obzirom na to da temeljni kapital mora zadovoljiti pravila zaokruženih iznosa, dionička društva dužna su uskladiti temeljni kapital i nominalnu vrijednost dionica s pravilima koje definira ZTD i registracijskom sudu podnijeti zahtjev za upis promjene. Taj se zahtjev najranije može podnijeti na dan 1. siječnja 2023., a najkasnije godinu dana od tog dana.

Dionička društva upisana u sudskom registru prije dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ili za koja je prije tog dana registarskom sudu podnesena prijava za upis njihova osnivanja u taj registar dužna su sukladno čl. 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22. – dalje u tekstu ZID ZTD - 114/22.) uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice prilikom prve promjene tog kapitala, spajanja, podjele dionica ili zamjene dionica s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa, ali ne kasnije od godine dana od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Usklađenje mora obuhvatiti temeljni kapital i sve dionice društva. U postupku usklađenja dopušteno je zamijeniti dionice s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa i obrnuto.

Prema izmijenjenom čl. 162. ZTD-a, najniži iznos temeljnoga kapitala dioničkog društva umjesto 200.000 kuna iznosi 25.000 eura, a najmanji nominalni iznos dionice, koji je sada 10 kuna, iznosi jedan euro.

Društva s ograničenom odgovornošću postupit će na isti način pri preračunavanju sadašnjega temeljnoga kapitala u eure. Prema ZTD-u, najniži iznos temeljnoga kapitala društva ograničenom odgovornošću će umjesto sadašnjih 20.000 kuna iznosi 2500 eura. Nominalni iznos svakog poslovnog udjela umjesto sadašnjih 200 kuna neće moći biti manji od 10 eura, s tim da zbroj svih poslovnih udjela odgovara iznosu temeljnoga kapitala. Najniži iznos temeljnoga kapitala jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću će umjesto sadašnjih 10 kuna iznositi jedan euro, koliko će iznositi i najniži nominalni iznos jednoga poslovnog udjela u tome društvu.

Pritom će društva s ograničenom odgovornošću imati dulji rok za podnošenje zahtjeva za upis promjena vezanih uz usklađenje temeljnoga kapitala. Njima je rok za podnošenje zahtjeva registracijskom sudu određen u trajanju od tri godine.

Društva s ograničenom odgovornošću upisana u sudskom registru prije dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ili za koja je prije tog dana registarskom sudu podnesena prijava za upis njihova osnivanja u taj registar dužna su sa zakonom (čl 21. ZID ZTD - 114/22) uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine poslovne udjele prilikom prve promjene tog kapitala odnosno spajanja ili podjele poslovnih udjela, ali ne kasnije od tri godine od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Usklađenje mora obuhvatiti temeljni kapital i sve poslovne udjele društva.

Zbog propisanih matematičkih pravila zaokruživanja pri pretvaranju kuna u eure, zbroj dijelova temeljnoga kapitala preračunatih u eure (zbroj dionica, zbroj poslovnih udjela) vjerojatno će se razlikovati od iznosa koji se dobije preračunavanjem ukupnoga temeljnoga kapitala u eure prema istim matematičkim pravilima.

Nakon provedenog preračunavanja iznosa zatečenih na dan 1. siječnja 2023., bit će potrebno u propisanim rokovima uskladiti te iznose s propisanim minimalnim iznosima temeljnoga kapitala i njegovih dijelova, prema propisima o trgovačkim društvima.

Posljedično, pri usklađivanju s iznosima koji su zaokruženi u eurima, trgovačka društva će zadesiti potreba za smanjenjem ili povećanjem ukupne svote temeljnoga kapitala.


Posljedice neispunjenja

Sukladno čl. 65. Zakona o uvođenju eura, registracijski sudovi će upis promjena temeljnoga kapitala koje nastaju kao rezultat usklađivanja s novom regulativom provoditi bez plaćanja sudske pristojbe.

Člankom 21. ZTD-a propisane su posljedice propuštanja propisanih rokova (godinu dana za dionička društva i tri godine za društva s ograničenom odgovornošću). Tako, ako društvo u propisanom roku registracijskom sudu ne podnesu zahtjev za upis promjene temeljnoga kapitala, smatra se da je prvog dana nakon preteka tih rokova nastupio razlog za prestanak društva i sud će prema službenoj dužnosti brisati društvo iz trgovačkog registra.

S obzirom na složenost odredbi i niz detalja na koje je potrebno obratiti pozornost pri postupanju sukladno odredbama relevantnih zakona, preporučljivo je da trgovačka društva, osim usklade poslovanja, već sada počnu obavljati pripremne radnje i za usklađivanje temeljnoga kapitala.

Tihana Čikeš, dipl. iur.