c S
U središtu

Slanje proizvoda bez narudžbe potrošača

15.05.2014 Od kada je Republika Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije, preuzela je i obvezu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s aktualnim promjenama pravne stečevine EU. S obzirom da tehnološki razvoj otvara nove mogućnosti na tržištu za kupnju i transakcije između potrošača i trgovaca, pravni okvir zaštite potrošača u EU potrebno je stalno ažurirati.

Zbog usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa stečevinom EU, kao i zbog potrebe za sve većom zaštitom potrošača, nedavno je donesen novi Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14), koji je u pretežitom dijelu stupio na snagu 8. travnja 2014. godine. Naime, neke odredbe koje se u navedeni Zakon prenose iz odredbi Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača te o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 85/577/EZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011.), počet će se primjenjivati od 13. lipnja 2014., dok odredbe kojima se uređuju posebni oblici prodaje, stupaju na snagu 1. siječnja 2015.

Neke od tih odredbi koje još nisu stupile na snagu su i odredbe koje reguliraju slanje proizvoda bez narudžbe potrošača, pa se do 13. lipnja 2014. primjenjuje odredba članka 54. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12 i 56/13). Prema toj odredbi nije dopušteno isporučiti potrošaču proizvod ili pružiti uslugu koju potrošač nije unaprijed naručio, ako je riječ o naplatnom poslu. Ako trgovac, suprotno navedenom, pošalje potrošaču određeni proizvod, smatra se da je taj proizvod promidžbeni dar trgovca. Treba reći da je ništetna odredba u uvjetima poslovanja trgovca ili ponudi poslanoj bez prethodne narudžbe potrošača prema kojoj bi šutnja potrošača značila prihvat ponude, s time da se navedenim odredbama ne dovode u pitanje odredbe ovog ili drugih zakona o prešutnom obnavljanu ugovora.

S druge strane, budući da se bliži 13. lipanj 2014., kao datum početka primjene odredbe novog Zakona o zaštiti potrošača, napominjemo da je nova odredba koja uređuje zabranu slanja proizvoda bez narudžbe potrošača dopunjena i razrađena.

Pitanje slanja takvog proizvoda i postupanje u tom slučaju regulira članak 46. novog Zakona o zaštiti potrošača. Naime, isporuka robe ili pružanje usluge koju potrošač nije naručio, a za koju bi bio obvezan izvršiti bilo kakvo plaćanje, predstavlja nepoštenu poslovnu praksu. Ako trgovac ipak pošalje potrošaču određenu robu ili izvrši određenu uslugu, ta roba ili usluga smatraju se promidžbenim darom trgovca, kao i prema važećem Zakonu o zaštiti potrošača. Također, ništetna je odredba u općim uvjetima trgovca, ponudi, narudžbenici ili bilo kojem drugom dokumentu koji je trgovac dostavio potrošaču uz nenaručenu robu ili uslugu kojom bi bilo predviđeno da šutnja potrošača znači prihvat ponude. I ubuduće se navedenim odredbama ne dovode u pitanje odredbe novog Zakona ili drugih zakona o prešutnom obnavljanju ugovora.

Ovom je odredbom preuzeto pravilo članka 27. Direktive 2011/83/EU kojim je propisano kako slanje proizvoda bez narudžbe potrošača predstavlja nepoštenu poslovnu praksu, koja je prema novom Zakonu zabranjena, te će se svaki takav proizvod smatrati promidžbenim darom trgovca kojeg potrošač može zadržati bez naplate.