c S
U središtu

Pojednostavljenje postupka u slučaju gubitka ili krađe putovnice

23.07.2015 Na 17. sjednici Hrvatskog sabora donesen je, 10. srpnja 2015., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana. Jedna od novina koju Zakon donosi odnosi se na jednostavniju i jeftiniju proceduru povodom gubitka ili krađe putovnice.

Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (još nije objavljen u Narodnim novinama) pojednostavljuje se postupak koji stranka mora provesti nakon nestanka putne isprave. Prema odredbama važećeg Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, nakon što stranka prijavi nestanak putne isprave, nadležna policijska uprava/postaja ili diplomatska misija/konzularni ured Republike Hrvatske donosi rješenje kojim putnu ispravu proglašava nevažećom, a rješenje o proglašavanju putne isprave nevažećom stranka mora o svom trošku objaviti u Narodnim novinama.

To proizlazi iz članka 46. stavak 3., 4. i 5. Zakona, koji su novelom Zakona brisani, a glase: „(3)Nadležno tijelo, diplomatska misija ili konzularni ured će nestalu putnu ispravu rješenjem proglasiti nevažećom. (4)Protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka žalba nije dopuštena. (5)Rješenje iz stavka 3. ovoga članka objavit će se u "Narodnim novinama" o trošku stranke.“

U provođenju tih odredbi uočen je problem koji je trebalo korigirati zakonodavnim putem. Naime, uočeno je da stranka ponekad, zbog potrebe neodložnog putovanja, nakon nestanka putovnice traži izdavanje nove u žurnom postupku, a postupak donošenja rješenja o proglašavanju nestale putovnice nevažećom i objave tog rješenja u Narodnim novinama znatno usporava postupak izdavanja nove putovnice.

Stoga su zakonodavnom intervencijom, donošenjem novele Zakona, citirane odredbe brisane. Dakle, te su odredbe brisane da bi se pojednostavio postupak koji stranka mora provesti nakon prijave nestanka putovnice, a kako bi mogla podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.

Stoga će ubuduće, kod prijave nestanka putovnice, stranka dati pisanu izjavu o okolnostima u kojima je izgubila putovnicu ili joj je ona ukradena, a službena osoba će u evidenciji putnih isprava toj putovnici ažurirati odgovarajući status koji će ukazivati da je putovnica nevažeća isprava. Nakon toga će moći podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.

S obzirom na odredbu članka 46. stavak 2. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (koja i dalje ostaje na snazi), a prema kojoj se nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuje nadležnom tijelu (pod pojmom „nadležno tijelo“ prema članku 20. istog Zakona smatra se policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova) ako je putna isprava nestala ili pronađena u Republici Hrvatskoj, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ako je putna isprava nestala ili pronađena u inozemstvu – to znači da se i spomenuta pisana izjava o okolnostima pod kojima je osoba izgubila putovnicu ili joj je ukradena daje pred službenicima navedenih tijela.