c S
U središtu

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

28.02.2020 Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18. i 125/19.), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nadležnih komora i Hrvatskog liječničkog zbora, ministar zdravstva donio je Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske koji je stupio na snagu 28. veljače 2020. Donosimo vam kratki pregled navedenog Plana, uz naglasak na djelovanje na području sprječavanja zaraznih bolesti.

Ovim Planom se određuju zadaće i ciljevi zdravstvene zaštite, prioritetna razvojna područja, osnove razvoja sustava zdravstvene zaštite, zdravstvene potrebe stanovništva od posebnoga interesa za Republiku Hrvatsku, specifične potrebe i mogućnosti ostvarivanja zdravstvene zaštite na potpomognutim područjima ili područjima s razvojnim posebnostima, nositelji zadaća i rokovi za ostvarivanje Plana, osnove razvoja zdravstvene djelatnosti po razinama, uključujući izobrazbu i usavršavanje radnika u sustavu zdravstva te mjerila za određivanje mreže javne zdravstvene službe uzimajući u obzir dostupnost zdravstvene zaštite po područjima.

Plan zdravstvene zaštite donosi se na temelju analize stanja zdravlja i potreba stanovništva uvažavajući kadrovske i financijske mogućnosti, s tim da prema članku 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republika Hrvatska iz državnog proračuna osigurava, među ostalim, sredstva za epidemiološko praćenje, sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti i kroničnih nezaraznih bolesti i bolesti ovisnosti. Osim Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb osigurava sredstva za provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti na svom području, sukladno točki XII. Plana.

Prema točki II., provedbu ovoga Plana, primjenom mjera utvrđenih Planom i programom mjera zdravstvene zaštite, osiguravaju zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici na način i pod uvjetima propisanim zakonom.

Zdravstvena zaštita u Republici Hrvatskoj osigurava se i provodi u jedinstvenom sustavu zdravstvene djelatnosti na primarnoj, sekundarnoj, tercijarnoj razini i razini zdravstvenih zavoda, a koje su razine međusobno funkcionalno povezane i usklađene, ovisno o opsegu i složenosti poslova te o specifičnostima pojedinih područja.

Kao prioritetno razvojno područje Plan, među ostalim, određuje promicanje zdravlja i prevenciju bolesti, sprječavanje i suzbijanje zaraznih, masovnih kroničnih bolesti te ozljeda i invaliditeta, a sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti je prepoznato kao zdravstvena potreba stanovništva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Nositelji zadaća za ostvarivanje Plana su: Republika Hrvatska, jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, jedinice lokalne samouprave i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Praćenje provedbe učinka provedbe Plana provodit će se korištenjem alata Globalno breme bolesti (engl. Global Burden of Disease Health Matrix) i rutinskih statističkih podataka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Izvješće o provedbi Plana izrađuje Hrvatski zavod za javno zdravstva i dostavlja ga jednom godišnje ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

Lucija Prkačin, mag. iur.