c S

Najam stana

Ugovor o najmu stana reguliran je Zakonom o najmu stanova, kojim se uređuju prava i obveze u vezi s najmom i korištenjem stana ili dijela stana. Podredno se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima, koje reguliraju ugovor o najmu.

Na primitke po osnovi najma plaća se porez na dohodak i prirez

Obračun najamnine vrši se sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak, a obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine/grada koji su propisali obvezu plaćanja prireza, plaćaju i prirez porezu na dohodak, što se može detaljnije provjeriti u registru propisa.

Prirez je dodatni porez čiju visinu, na temelju Zakona o lokalnim porezima, određuje lokalna vlast.

Bruto iznos (EUR) :

Prirez (%) :


* Napominjemo da je izračun isključivo informativan zbog čega se ne može koristiti u druge svrhe.