c S

Ugovor o djelu, autorski i umjetnički honorar

Prema članku 590. Zakona o obveznim odnosima ugovorom o djelu izvođač se obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i sl., a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu.

Ugovor o autorskom djelu može se sklopiti samo za ona autorska djela koja su navedena u članku 14. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. To su jezična djela, glazbena djela, dramska djela, djela likovne umjetnosti, arhitekture, fotografska djela, audiovizualna i kartografska djela te prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi skice, tablice i dr. Autoru se priznaje 30% paušalnih izdataka kod obračuna autorskog honorara.

Umjetnici su fizičke osobe koji u mirovinskom i zdravstvenom osiguranju imaju poseban tretman. Umjetnicima se priznaje dodatni izdatak od 25% temeljem potvrde nadležne udruge ili agencije iz koje je vidljivo da se radi o umjetničkom djelu te izdatak od 30%.

Na primitke po osnovi drugog dohotka plaća se porez na dohodak, a on se obračunava i plaća po nižoj stopi koja je propisana za grad ili općinu u kojima stjecatelj drugog dohotka ima prebivalište ili uobičajeno boravište, utvrđenoj prema članku 19.a Zakona o porezu na dohodak.

Bruto iznos (EUR) :

Vrsta obračuna - paušalni izdatak (%) :

Općina:

Porezna stopa (%):


* Napominjemo da je izračun isključivo informativan zbog čega se ne može koristiti u druge svrhe.