c S

Zakonske zatezne kamate

Kada dužnik dođe u zakašnjenje, odnosno kada ne podmiri vjerovniku novčanu obvezu po dospijeću, duguje mu, pored glavnice, i zatezne kamate. Zatezne kamate teku od dospjelosti glavne obveze pa sve do dana plaćanja.

Zatezne kamate obračunavaju se prema propisima koji su bili na snazi u razdoblju na koje se obračun kamata odnosi, a ne u skladu s propisima o kamatama koji su bili na snazi u razdoblju kada je nastao određeni obvezni odnos kao i obveza plaćanja kamata kao posljedica zakašnjenja dužnika. Stoga se odredbe Zakona o obveznim odnosima primjenjuju za sve obveze plaćanja zateznih kamata koje teku nakon njegovog stupanja na snagu, neovisno o tome kada je obvezni odnos nastao odnosno kada je dospjela obveza plaćanja zatezne kamate. Kod obračuna kamata za svako ranije razdoblje, primjenjuje se propis koji je do tada bio na snazi i to od dana stupanja na snagu tog novog propisa pa za cijelo vrijeme njegovog važenja.

Alat možete koristiti ako imate KAMATE paket (izračun zateznih kamata) ili IUS-INFO PROFESSIONAL paket (svi sadržaji portala IUS-INFO).