c S
U središtu

Materijalna prava zastupnika u Hrvatskom saboru

15.09.2022 Danas počinje redovno jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora, a njegovi zastupnici tijekom obavljanja zastupničke dužnosti ostvaruju brojne materijalne naknade koje su uređene različitim zakonskim propisima. U nastavku teksta ćemo obraditi materijalna prava zastupnika u Hrvatskom saboru kako bi se dobio detaljniji uvid u zakonsko reguliranje tih prava.

Materijalna i druga prava zastupnika u Hrvatskom saboru vezano uz nadležnost Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove uređena su Ustavom Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01, 55/01., 76/10., 85/10. i 5/14.), Poslovnikom Hrvatskoga sabora ("Narodne novine" br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20., 123/20.), Zakonom o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru ("Narodne novine" br. 55/00., 107/01., 91/10., 86/09., 49/11., 12/12., 102/14., 44/17.), Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine" br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 131/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 154/02., 163/03., 16/04., 30/04., 105/04., 187/04., 121/05., 151/05., 92/05., 135/06., 141/06., 17/07., 34/07., 82/07., 107/07., 60/08., 38/09., 150/11., 22/13., 22/13., 102/14., 103/14., 3/15., 93/16., 44/17., 66/19.), Zakonom o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine" br. 143/21.), Odlukom o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika ("Narodne novine" br. 128/00., 16/01., 40/01., 51/01. - službeni pročišćeni tekst, 133/02., 144/02. - službeni pročišćeni tekst, 158/03., 38/05., 44/05. - službeni pročišćeni tekst, 47/16.), Odlukom o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije ("Narodne novine" br. 128/00., 20/01., 133/02., 137/02. - službeni pročišćeni tekst, 18/06., 59/16.), Odlukom o zastupničkom paušalu ("Narodne novine" br. 14/03., 70/04., 56/17.) i Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima ("Narodne novine" br. 117/12.)

Sukladno Ustavu Republike Hrvatske kao najvišem pravnom aktu u Republici Hrvatskoj, zastupnici u Hrvatskom Saboru (u nastavku teksta: Sabor) primaju stalnu novčanu naknadu i imaju druga prava određena zakonom (članak 75. st.2.).

Iz relevantnih odredbi Poslovnika Hrvatskog sabora proizlazi da na dan konstituiranja Sabora zastupnik počinje obnašati zastupničku dužnost i do dana prestanka mandata ima prava i dužnosti zastupnika utvrđene Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i Poslovnikom. Zamjenik zastupnika počinje obnašati zastupničku dužnost na dan kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.
Naime, zastupnik od dana konstituiranja Sabora, odnosno od početka obnašanja zastupničke dužnosti do dana konstituiranja novog saziva Sabora, odnosno do dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, ima pravo na stalna novčana primanja i druga prava sukladno zakonu.

Za vrijeme mirovanja zastupničkog mandata zastupniku miruju sva prava i dužnosti, ako zakonom ili Poslovnikom nije drugačije određeno.

Pojedinačna rješenja o plaći i drugim primanjima zastupnika donosi Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Sabora.

Predsjedništvo Sabora u skladu sa zakonom i u suradnji s tajnikom Sabora odlučuje o raspodjeli raspoloživoga radnog prostora u Saboru i stanova za službene potrebe u Zagrebu. Predsjedništvo Sabora donosi odluke iz svog djelokruga većinom glasova nazočnih članova, ako je na sjednici nazočna većina članova.

Prava na temelju obnašanja zastupničke dužnosti

Zakonom o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom Saboru uređuju se prava i dužnosti zastupnika u Saboru koja se odnose na plaću, mirovine, naknade, ostala primanja i druga prava na osnovi obnašanja zastupničke dužnosti. Prema tome, zastupnici u Saboru imaju pravo na plaću, mirovinu, naknade, ostala primanja i druga prava na osnovi obnašanja zastupničke dužnosti pod uvjetima i na način kako je utvrđeno posebnim propisima, ako navedenim Zakonom nije što drukčije određeno.

Zastupnik ima pravo na plaću koja se utvrđuje prema odredbama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Pod plaćom dužnosnika smatra se svaki novčani primitak za obnašanje javne dužnosti, osim naknade putnih i drugih troškova za obnašanje javne dužnosti.

Naime, plaća se utvrđuje množenjem osnovice za obračun plaće s koeficijentom utvrđenim za određene dužnosnike. Osnovicu za obračun plaće dužnosnika određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.

Koeficijenti za izračun plaće dužnosnika Sabora su:

• predsjednik Hrvatskoga sabora 7,86
• potpredsjednici Hrvatskoga sabora 7,14
• predsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora 6,42
• potpredsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora 5,70
• zastupnici Hrvatskoga sabora 5,27

Predsjednik kluba zastupnika u pogledu prava i obveza, ima položaj predsjednika radnog tijela Sabora.
Plaća dužnosnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%.

Sukladno članku 22. Poslovnika Hrvatskoga sabora, zastupnici su dužni odmah nakon početka obnašanja zastupničke dužnosti ispuniti zastupnički upitnik u kojem se izjašnjavaju da li žele koristiti pravo na plaću. Ukoliko žele ostvarivati plaću u Saboru, tada su dužni dostaviti zahtjev Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Sabora s datumom od kojeg žele stupiti u radni odnos u Saboru i Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu (radnom stažu). Treba istaknuti da dužnosnici koji za vrijeme obnašanja javne dužnosti primaju plaću za dužnost koju obnašaju, ne smiju primati drugu plaću ni naknadu za obnašanje druge javne dužnosti, osim ako je zakonom drugačije propisano.

S druge strane, zastupnik koji ne ostvaruje plaću na temelju obnašanja zastupničke dužnosti ima pravo na razliku plaće koju bi ostvario na temelju obnašanja zastupničke dužnosti i plaće koju ostvaruje po drugoj osnovi, ako je plaća koju ostvaruje po drugoj osnovi manja.

Odlukom o zastupničkom paušalu određuje se visina i način isplate zastupničkog paušala na koji imaju pravo zastupnici izabrani u Sabor za povećane materijalne troškove u obnašanju zastupničke dužnosti. (npr. troškovi uredskog materijala…).

Pravo na zastupnički paušal zastupnik ostvaruje ex lege od početka trajanja zastupničkog mandata i za njegovo ostvarenje nije potrebno podnositi zahtjev. Pravo zastupnika na zastupnički paušal utvrđuje rješenjem Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Sabora.

Zastupnički paušal određuje se u mjesečnoj svoti na temelju važeće dnevnice za službeno putovanje u Republici Hrvatskoj, te ne podliježe oporezivanju. S obzirom na to da zastupniku pripada pravo na zastupnički paušal za povećane materijalne troškove u obavljanju zastupničke dužnosti u mjesečnom iznosu od 10 dnevnica za službeno putovanje u Republici Hrvatskoj, a budući da je dnevnica za službeno putovanje u zemlji trenutno 150,00 kn, zastupnički paušal iznosi 1.500,00 kn.

Isplata zastupničkog paušala obavlja se za prethodni mjesec iz sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske. Dok isplata zastupničkog paušala prestaje s danom prestanka, odnosno mirovanja zastupničkog mandata zastupnika, sukladno odluci koju o prestanku, odnosno početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika donosi Sabor. Kada se po odredbama zakona i Poslovnika Sabora ispune uvjeti za prestanak, odnosno mirovanje zastupničkog mandata, a Sabor o navedenom još nije donio odluku, tada pravo na zastupnički paušal prestaje s danom ispunjenja uvjeta za prestanak, odnosno mirovanje zastupničkog mandata zastupnika.

Zastupniku se osigurava prema mogućnostima i redoslijedu zastupničkih dužnosti iz članka 12. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, radni prostor u Saboru. Pravo na radni prostor u Saboru imaju i zastupnici nacionalnih manjina, izabrani u posebnim izbornim jedinicama.

Zastupnici koji imaju prebivalište udaljeno više od 50 km od Zagreba u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika imaju pravo na smještaj:

- u stanovima za službene potrebe
- u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima pod jednakim uvjetima, kao i u stanovima za službene potrebe i
- iznimno, hotelski smještaj kada im nije osiguran smještaj na prethodna dva načina

Naknada za smještaj zastupnika u Zagrebu (u stanovima i garsonijerama) određuje se u mjesečnom iznosu 2.500,00 kn neto za najam stana i isplaćuje najmodavcu iz sredstava osiguranih u državnom proračunu na temelju ugovora o najmu stana zaključenog između najmodavca i Sabora kao najmoprimca. Naknada troškova režije isplaćuje se na temelju računa zastupnika do 500,00 kn mjesečno.

Uz navedena prava, zastupnici imaju pravo i na naknadu određenih materijalnih troškova, odnosno na:

• naknadu za odvojeni život – imaju zastupnici koji imaju prebivalište udaljeno više od 50 km od Zagreba i kojima je u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika osiguran smještaj u stanovima za službene potrebe, u unajmljenim stanovima i iznimno hotelski smještaj, te zastupnici koji imaju prebivalište udaljeno više od 50 km od Zagreba, a u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika imaju osiguran smještaj u Zagrebu u stanu koji je u njihovom vlasništvu ili vlasništvu člana uže obitelji.

Navedena naknada iznosi 1.000,00 kn i isključuje pravo zastupnika na dnevnice za dan dolaska i povratka sa zasjedanja, odnosno sa sjednice radnog tijela ili kluba zastupnika.

Zastupnik naknadu za odvojeni život ostvaruje na osobni zahtjev sukladno ispunjenom Zastupničkom upitniku, a rješenje donosi Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Sabora, nakon obavijesti tajnika Sabora o osiguranom smještaju u Zagrebu.

Ukoliko zastupnik pravo na naknadu za odvojeni život ostvaruje sukladno točki II. stavku 4. Odluke o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika, tada Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Sabora rješenje donosi po danoj Izjavi zastupnika o osiguranom smještaju u stanu koji je u njegovu vlasništvu ili vlasništvu člana uže obitelji.

Treba naglasiti da se naknada za odvojeni život ne isplaćuje zastupnicima u vremenu od 15. srpnja do 15. rujna i od 15. prosinca do 15. siječnja tekuće godine, te u razdoblju od raspuštanja do konstituiranja novog saziva Sabora.

• naknadu troškova za službeno putovanje

Službena putovanja u inozemstvo zastupnicima odobrava predsjednik Sabora. Zastupnici su prije putovanja u inozemstvo i ispostavljanja putnog naloga, a zbog odobravanja puta u inozemstvo, obvezni predsjedniku Sabora dostaviti pisano obrazloženje o svrsi putovanja i priložiti poziv upućen od neke državne, odnosno inozemne organizacije.

Dok službena putovanja u tuzemstvo odobrava tajnik Sabora uz prethodnu suglasnost predsjednika ili potpredsjednika Sabora. Zastupnici su dužni prije putovanja tajniku Sabora uz putni nalog dostaviti i pisano obrazloženje o razlozima i svrsi putovanja.

Na navedene naknade primjenjuju se propisi koji se odnose na te naknade za ostale korisnike državnog proračuna.

Pravo na višekratnu naknadu troškova kilometraže ostvaruju zastupnici, koji imaju osiguran smještaj u stanovima za službene potrebe ili u unajmljenim stanovima, iznimno hotelski smještaj, a na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim vozilom (pri dolasku i odlasku u svakom tjednu koliko traje zasjedanje).

Naknada troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe iznosi 2,00 kn po prijeđenom kilometru.

S druge strane, pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza do 2.500,00 kn imaju zastupnici koji ne koriste smještaj u stanovima za službene potrebe ili u unajmljenim stanovima, hotelski smještaj ili smještaj u stanu koji je u njihovom vlasništvu ili vlasništvu člana njihove uže obitelji, a imaju prebivalište udaljeno više od 50, a manje od 150 km od Zagreba i na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim ili unajmljenim vozilom, odnosno vozilom u vlasništvu člana uže obitelji ili člana zajedničkog kućanstva.

Pravo na navedene naknade ostvaruje se po odobrenju tajnika Sabora, a uz predočenje odgovarajuće dokumentacije - navođenje registarskog broja vozila, ugovora o najmu vozila, izjave o korištenju vozila u vlasništvu člana uže obitelji ili člana zajedničkog kućanstva, privitak potvrde o naplaćenoj cestarini, trajektu i drugo.

Svi državni dužnosnici imaju pravo na životno osiguranje, s tim da odluku o vrsti i visini osiguranja za zastupnike donosi Sabor.

Osim navedenih prava za vrijeme obnašanja zastupničke dužnosti, zastupnici ostvaruju određena prava i nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti.

Prava nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti

Zastupnik koji je dužnost obnašao najmanje jednu godinu, nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu ima šest mjeseci od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje zastupnik na istoj dužnosti, te za sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje zastupnik na toj dužnosti. (6+6 mjeseci).

Zastupnik koji je dužnost obnašao manje od jedne godine, ali više od tri mjeseca, nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu ima tri mjeseca od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje zastupnik na toj dužnosti, a sljedeća tri mjeseca pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje zastupnik na toj dužnosti (3+3 mjeseca).

Zahtjev za ostvarivanje naknade plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti potrebno je dostaviti Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Sabora koji odlučuje o navedenom pravu, te donosi pojedinačna rješenja.

No, pravo na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti nema zastupnik:

• koji je podnio ostavku na zastupničku dužnost
• kojem je prestao mandat jer je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na kaznu zatvora u skladu s odredbama posebnog Zakona
• koji obnaša dužnost gradonačelnika ili općinskog načelnika, odnosno njegova zamjenika, bez obzira obnaša li tu dužnost bez zasnivanja radnog odnosa u jedinici lokalne samouprave
• koji je na temelju sporazuma iz članka 8.a Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom Saboru (u nastavku teksta: Zakon) raspoređen, odnosno vraćen na rad na poslove koje je obavljao prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, bez provedbe javnog natječaja
• koji je na temelju ugovora iz članka 8.b Zakona vraćen na rad na poslove na kojima je radio prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove

Zastupnik nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, ima pravo rasporeda, odnosno povratka na rad, na poslove koje je obavljao prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, ako je bio zaposlen na neodređeno vrijeme u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima, kaznenim tijelima, stručnoj službi Sabora, Uredu predsjednika Republike Hrvatske, stručnoj službi i uredima Vlade Republike Hrvatske, stručnoj službi Ustavnog suda Republike Hrvatske, stručnoj službi pučkog pravobranitelja, stručnoj službi pravobranitelja za djecu, stručnoj službi pravobranitelja za ravnopravnost spolova, stručnoj službi pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Državnom uredu za reviziju i u drugim tijelima koja se osnivaju za obavljanje državne službe, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnoj službi, izvanproračunskim fondovima, pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, bez provedbe javnog natječaja.

Sporazumom između zastupnika i čelnika tijela, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, pobliže će se odrediti uvjeti i rokovi ostvarivanja prava rasporeda, odnosno povratka na rad.

Zahtjev za raspored, odnosno povratak na rad zastupnik mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti. Čelnik tijela, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, dužan je u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva, donijeti odluku o rasporedu, odnosno povratku na rad zastupnika.

Zastupnik nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti do rasporeda, odnosno povratka na rad na poslove koje je obavljao prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, ima pravo na naknadu najviše do iznosa dviju plaća sukladno članku 5. Zakona.

Zastupnik kojem čelnik tijela, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, nije donijela odluka o rasporedu, odnosno povratku na rad u propisanom roku, ima pravo na naknadu plaće sukladno članku 5. Zakona od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti.

S druge strane, zastupnik koji nije bio zaposlen kod poslodavca iz članka 8.a stavka 1. Zakona, nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, ima pravo povratka na rad, na poslove na kojima je radio prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove kod poslodavca kod kojeg je bio u radnom odnosu na neodređeno vrijeme prije početka obnašanja zastupničke dužnosti, uz suglasnost bivšeg poslodavca. Ugovorom između zastupnika i bivšeg poslodavca pobliže će se odrediti uvjeti i rokovi ostvarivanja predmetnog prava. Zahtjev za povratak na rad zastupnik mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti. Poslodavac je dužan u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva donijeti odluku o povratku na rad zastupnika.

Zastupnik nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti do povratka na rad kod poslodavca ima pravo na naknadu najviše do iznosa dviju plaća sukladno članku 5. Zakona. Zastupnik kojem poslodavac nije donio odluku o povratku na rad u propisanom roku ima pravo na naknadu plaće sukladno članku 5. Zakona od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti.

Zastupnik nakon prestanka zastupničkog mandata ostvaruje pravo na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Na tako ostvarene mirovine ne primjenjuje se odredba članka 1.a Zakona o najvišoj mirovini.

Posljedice za neopravdani izostanak zastupnika

Zastupnik ima pravo i dužnost sudjelovati u radu sjednica Sabora i njegovih radnih tijela, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i Poslovnikom Sabora. Zastupnik potvrđuje dolazak u Sabor zastupničkom iskaznicom, elektroničkim putem. Dolaskom u Sabor smatra se i sudjelovanje zastupnika u radu radnih tijela, rad u klubu zastupnika, te putovanje zastupnika po odobrenju predsjednika Sabora. Za nepridržavanje propisanih zakonskih obveza predviđene su i određene sankcije.

Naime, za svaki neopravdani izostanak iz Sabora na dan kada se održava sjednica Sabora zastupniku će se iznos zastupničkog paušala umanjiti za iznos jedne dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj. Odluku o umanjenju, na temelju dostavljene dokumentacije o nazočnosti zastupnika u Saboru, odnosno dostavljene dokumentacije zastupnika kojom on potvrđuje svoj opravdani izostanak iz Sabora, donosi radno tijelo Sabora nadležno za upravne poslove, a najviše do utvrđenog iznosa zastupničkog paušala.

Opravdanim izostankom zastupnika iz Sabora smatrat će se sljedeći razlozi: bolest, što je zastupnik dužan opravdati liječničkom potvrdom, smrtni slučaj u obitelji, sudski poziv, prisustvovanje društveno-političkim, gospodarskim, znanstvenim, kulturnim i drugim skupovima, konferencijama, manifestacijama i svečanostima na koje je zastupnik pozvan.

Bernard Iljazović