c S
U središtu

Ključne novele u Zakonu o ustanovama, Zakonu o udrugama i Zakonu o zakladama od 1. siječnja 2023. godine

13.02.2023

Zaključkom o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine, broj 56/22.) od 12. svibnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske je utvrdila ključne mjere i aktivnosti usmjerene na jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Kroz Akcijski plan koji predstavlja strateški dokument Vlade Republike Hrvatske ujedno će se ispuniti i preporučene mjere Odbora stručnjaka Vijeća Europe MONEYVAL iz Izvješća o 5. krugu evaluacije Republike Hrvatske, usvojenom na 62. plenarnoj sjednici MONEYVAL-a održanoj u prosincu 2021. godine. 

S tim u svezi, na 14. izvanrednoj sjednici Hrvatskoga sabora održanoj dana 15. prosinca 2022. godine raspravljalo se u hitnom postupku kroz objedinjene rasprave o izmjenama i dopunama tri Zakona, Zakona o ustanovama, Zakona o udrugama i Zakona o zadrugama prije svega radi jačanja učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Sadržaj Akcijskog plana

Akcijski plan sastoji se od mjera i aktivnosti navedenih kroz 8 točaka:

1. Međuinstitucionalna suradnja i procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma

2. Kazneni progon pranja novca i financiranja terorizma i oduzimanje protupravne imovinske koristi

3. Uspostava mehanizma za provedbu ciljanih financijskih sankcija Ujedinjenih naroda u vezi s financiranjem terorizma i proliferacije

4. Prikupljanje i analiza obavještajnih podataka za istraživanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma

5. Sprječavanje zlouporabe pravnih osoba u nezakonite svrhe i transparentnost podataka o pravnim osobama

6. Nadzor i edukacija vezano za provedbu mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

7. Preventivne mjere

8. Mjere daljnjeg usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa standardima Grupe za financijsku akciju (eng. Financial Action Task Force, FATF) u odnosu na ključne preporuke 6 i 10.

Novele u Zakonu o ustanova, Zakonu o udrugama i Zakonu o zakladama

Vezano za navedene mjere i aktivnosti iz Akcijskog plana uz sprječavanje zlouporabe pravnih osoba u nezakonite svrhe Hrvatski sabor je kroz hitan postupak proveo objedinjenu raspravu na kroz tri zakona  Izmjena i dopuna Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.), Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14., 70/17., 98/19., 151/22.) i Zakona o zakladama ("Narodne novine" br. 106/18., 98/19., 151/22.).

1. Novele u Zakonu o ustanovama

Zakon o ustanovama kao opći zakon kojim su uređeni pravni položaj, osnivanje, ustrojstvo i statusne promjene ustanova, izmjene i dopune se odnose ponajprije uz jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma sukladno citiranom Akcijskom planu te uz uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 

Članak 39. koji utvrđuje opće uvjete za imenovanje ravnatelja ustanove, dopunjen je na način da to ne može biti osoba kod koje postoji zapreka za članstvo u upravi društva koje je popisano Zakonom o trgovačkim društvima, a to su osobe osuđene za neko od kaznenih djela utvrđenim člankom 239. stavkom 2., kao i djela iz izmjena Zakona o trgovačkim društvima i kaznena djela za pranje novca i financiranje terorizma.

Dakle, prema citiranoj odredbi Zakona ravnatelj ustanove (ili druga osoba koja vodi poslovanje ustanove) ne može biti osoba kod koje postoji zapreka za članstvo u upravi društva propisana odredbama članka 239. stavka 2. ZTD-a, a članom uprave društva ne može biti osoba koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga ili koja je kažnjena za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara navedenim kaznenim djelima.

Navedeni uvjeti u Zakonu su još i dodatno postroženi kroz zakonske zapreke koje uključuju i osobe kažnjene za kaznena djela pranja novca i financiranja terorizma temeljem zadnjih izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima, sukladno preporučenoj mjeri MONEYVAL-a.

Također, dopunjene su i odredbe kojima su propisani slučajevi u kojima je upravno vijeće dužno razriješiti ravnatelja ustanove te se utvrđuje prekršajna odgovornost ustanove koja ima ravnatelja kažnjenog za neko od spomenutih kaznenih djela.

Nadalje, dopunom odredbi članka 44. stavak 2. Zakona razrađeni su slučajevi u kojima upravno vijeće treba razriješiti ravnatelja ako nastanu okolnosti iz članka 39. stavak 2. Zakona, kao i prekršajne odredbe zakona na način da se propisuje prekršajna odgovornost ustanove ukoliko je ravnatelj imenovan protivno tim uvjetima.

Nadalje, dopunjena je i odredba članka 22. Zakona u dijelu koji se odnosi na uporabu dvojezičnog naziva ustanove (i to na hrvatskom jeziku ispisanog latiničnim pismom i na nekom stranom živom ili mrtvom jeziku) te se članak usklađuje sa Zakonom o općem upravnom postupku. U osnovi, imajući u vidu odredbe Zakona kojima su utvrđeni mogući osnivači ustanove i vrste akata kojima se ustanova može osnovati, o dvojezičnosti naziva ustanove ne odlučuje se u upravnom postupku samo ako je ustanova s takvim nazivom osnovana zakonom ili uredbom (pod uvjetom da je takvim osnivačkim aktom izrijekom utvrđen dvojezični naziv), odnosno ako je ustanova osnovana s ciljem zaštite i promicanja odgoja, obrazovanja, kulture i informiranja pripadnika nacionalne manjine, u kojem slučaju može imati dvojezični naziv (na hrvatskom jeziku i pismu te jeziku i pismu odnosne nacionalne manjine) neovisno o vrsti osnivačkog akta, a sukladno zakonu kojim je uređena uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

2. Novele u Zakonu o udrugama

Naslovnim Zakonom uređen je postojeći pravni okvir za udruge sa svojstvom pravne osobe i strane udruge u dijelu koji se odnosi na osnivanje udruge, strane udruge i osobu ovlaštenu za zastupanje udruge i strane udruge na način da te osobe ne mogu biti osobe koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca dok traju pravne posljedice osude, te osobe za koju su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom.
Pored toga propisano je da osobe ovlaštene za zastupanje udruge i strane udruge ne mogu obavljati tu funkciju ako su pravomoćno osuđene i za određena predikatna kaznena djela iz područja sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Tako su u članku 11. st. 7. Zakona dodane nove odredbe koje propisuju da od 1. siječnja 2023. osnivač udruge ne može biti osoba koja je: 1. pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca za vrijeme dok traju pravne posljedice osude te osoba za koju su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su te mjere na snazi ili 2. pravomoćno osuđena za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz točke 1.

Nadalje, prema stavku 8. istoga članka, osnivač udruge koja je u izravnom doticaju s djecom ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta temeljem zakona kojim se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije.

Ograničenja su predviđena i za osobu ovlaštenu za zastupanje udruge kroz članak 19. stavak 2. i 3. Zakona. Naime, osoba ovlaštena za zastupanje ne može biti osoba koja je: 1. pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranja terorizma, pranja novca, zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz zakona kojim se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije ili prije važeća kaznena djela zloporabe stečaja i zloporabe u postupku stečaja, i to za vrijeme dok traju pravne posljedice osude kao i kojoj su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su te mjere na snazi ili 2. pravomoćno osuđena za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz točke 1.

Nadalje, i osoba ovlaštena za zastupanje udruge koja je u izravnom doticaju s djecom ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta temeljem zakona kojim se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije. Također, odredbe o zaprekama na odgovarajući se način primjenjuju i na likvidatora.

Novelom Zakona uređene su i odredbe o upisu strane udruge u registar stranih udruga, kao i odredbe o podnošenju zahtjeva za upis promjena u registre koji se vode pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba. Registar udruga i registar stranih udruga prema novom režimu povezuju se s odgovarajućim službenim evidencijama i zbirkama podataka u svrhu provedbe ZoU-a.

Isto tako, dopunjene su odredbe o vođenju registara kako bi iz njih bilo vidljivo da tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave upravlja informacijskim sustavom registra udruga i registra stranih udruga, i brine se za održavanje i nadogradnju toga sustava, dok će se pojedine odredbe o prestanku udruge urediti na način koji omogućuje efikasnije provođenje postupaka brisanja iz registra udruga i registra stranih udruga.

Također, utvrđena je obveza podnošenja prijave promjene u slučaju postojanja prije navedenih zapreka za zastupanje udruge. Prema novoj regulaciji, osoba ovlaštena za zastupanje ili druga ovlaštena osoba udruge dužna je nadležnom upravnom tijelu podnijeti zahtjev za upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje i likvidatora udruge, i u slučaju postojanja zapreke za zastupanje iz novele odredbe članka 19. stavak 2. i 3. Zakona, najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke o promjeni.

Zahtjevu se prilažu zapisnik o radu i odlukama tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar udruga, novi statut ili njegove izmjene i dopune, preslika osobne iskaznice ili putovnice osoba ovlaštenih za zastupanje, odnosno likvidatora te ovjerene izjave osoba ovlaštenih za zastupanje odnosno likvidatora o nepostojanju zapreke iz novih odredbi članka 19. st. 2. i 3. Zakona.

Preporučena mjera MONEYVAL-a odnosi se i na osiguranje uvjeta za pravodobno otkrivanje i registraciju promjene osnovnih informacija, što je vezano uz nadzor nad prijavom promjena podataka sukladno Zakonu.

Stoga je, prema novom uređenju Zakona, od 1. siječnja 2023. godine nadležno upravno tijelo dužno u postupcima upisa u registar udruga i registar stranih udruga provjeriti u službenoj evidenciji podatke o osnivaču udruge, osobi ovlaštenoj za zastupanje udruge i likvidatoru, odnosno o stranoj udruzi, osobi ovlaštenoj za zastupanje strane udruge i osobi ovlaštenoj za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj.

Ujedno u cilju jačanja učinkovitosti hrvatskog pravnog sustava zaštite prava djece propisano je da osnivač udruge je osoba ovlaštena za zastupanje udruge koja je u izravnom doticaju sa djecom ne mogu biti osobe koje su pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta temeljem zakona kojim se uređuju kaznena djela i kazneno-pravne sankcije.
Isto tako uređene su i odredbe o nadzoru nad prijavom podataka u registre, te su propisane odgovarajuće sankcije zbog povrede zakona dok su pojedine odredbe o prestanku udruge uređene na način kojim će se omogućiti efikasnije provođenje postupka brisanja iz registra udruga i registra stranih udruga.

Zahtjev za upis u registar stranih udruga podnosi nadležnom upravnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj. Prema noveli zakona, uz zahtjev se prilaže:

• izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu

• odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar

• ovjerena izjava nadležnog tijela strane udruge da za stranu udrugu i osobu ovlaštenu za zastupanje strane udruge ne postoji zapreka u smislu čl. 19. st. 2. i 3. Zakona

• ovjerena izjava osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj o nepostojanju zapreke iz čl. 19. st. 2. i 3. Zakona

• odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj

• odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj

• ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge

• ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz gore navedenih podstavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6.

• preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj

• drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga.

Nadležno upravno tijelo brisat će stranu udrugu iz registra stranih udruga na temelju rješenja o prestanku djelovanja iz članka 27. ZoU-a, ili po službenoj dužnosti ako utvrdi da je strana udruga prestala djelovati u Republici Hrvatskoj.

3.    Novele u Zakonu o zakladama

Ovim Zakonom uređen je postojeći pravni okvir za zaklade i strane zaklade u dijelu koji se odnosi na zakladnika, stranu zakladu, osobu ovlaštenu za zastupanje i članove tijela upravljanja zaklade na način da te osobe ne mogu biti osobe koje su pravomoćno osuđene za kazneno djelo financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca. Dok traju pravne posljedice osude te osobe za koju su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom.
Pored toga propisana je zapreka za osobu ovlaštenu za zastupanje zaklade i strane zaklade te članove tijela upravljanja zaklade na način da te osobe ne mogu obavljati navedene funkcije ako su pravomoćno osuđene i za određena predikatna kaznena djela iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
U Zakonu o udrugama i u Zakonu o zakladama odgovarajuće je uređen kontrolni mehanizam za provjeru svih podataka danih u fazi osnivanja pravne osobe tako što je dodatno propisana i dužnost nadležnog upravnog tijela, da u svrhu utvrđivanja činjenica danih u izjavi po službenoj dužnosti provjeri točnost tih podataka u odgovarajućoj službenoj evidenciji.
Isto tako, propisano je da će se postojanje zapreke izrečene mjere upisati u registre čime se doprinosi transparentnosti podataka o pravnim osobama. Ovakvim uređenjem ojačat će se hrvatski pravni sustav, te se predlaže donošenje ovih zakona.

Prekršajne odredbe

Novela u Zakonu o udrugama donosi i promjene u sankcioniranju nedopuštenog postupanja u svezi s djelovanjem udruga te se propisuju prekršajne odredbe za udruge i strane udruge, odnosno njihove odgovorne osobe, sve usklađeno i s prijelazom na euro od 1. siječnja 2023.

Za niz utvrđenih prekršaja odredbom članka 54.a propisane su novčane kazne u rasponu od 150,00 do 5.000,00 eura. Konačno, novelom su propisane i kazne za prekršaje koje može počiniti likvidator udruge. Naime, prema članku 54.a st. 8. Zakona o udrugama, novčanom kaznom od 150,00 do 663,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba likvidator ako: 1. ne provede likvidacijski postupak u roku 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog upravnog tijela o otvaranju likvidacijskog postupka, odredba (članak 49. st. 4.); 2. ne utvrdi stanje na poslovnom računu udruge, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, ostalu imovinu udruge te ne pribavi iz službene evidencije Ministarstva financija, Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja te ako utvrdi da udruga ima dugovanja, ne objavi poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi u roku 30 dana od dana objave poziva, odnosno ako za eventualna potraživanja ne pozove dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana te preostalu imovinu udruge ne raspodijeli u skladu s odredbom članka 53. Zakona (članak 49. st. 5.); 3. nakon raspodjele preostale imovine ne podnese nadležnom upravnom tijelu u propisanom roku završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku (članak 49. st. 6.); 4. u propisanom roku ne obavijesti nadležni sud prema sjedištu udruge radi pokretanja stečajnog postupka ako utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza (članak 49. st. 7.).

Zaključno

Dakle, od 1. siječnja 2023. na snazi značajne izmjene i dopune Zakona o ustanovama, izmjene i dopune Zakona o udrugama i izmjene i dopune Zakona o zadrugama, a ključna promjena svih izmjena i promjena Zakona odnosi se na odredbu članku 39. (uvjeti za ravnatelja) kojem je dodan novi stavak kojim su propisani dodatni uvjeti za ravnatelja:

„(2) Ravnatelj ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.“ 

Zapreka za člana uprave trgovačkog društva propisana je člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22).

Stoga, od 1. siječnja 2023. godine u natječajima za izbor i imenovanje ravnatelja potrebno je kao uvjet navesti i –  da ne postoji zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama, a kao način dokazivanja predmetnog uvjeta: - Izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.

Tatjana Martinović, dipl. iur. 

Predstojnica Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora