c S
U središtu

Dostava izdanog primjerka Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici

28.01.2016 Izdavači, odnosno pravne i fizičke osobe koje izdaju ili proizvode knjižničnu građu namijenjenu javnosti, dužni su od te građe besplatno i o svom trošku, u određenom roku po završetku tiskanja, umnažanja ili proizvodnje, dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici zakonom propisani broj obveznih primjeraka.

Mnogi novi izdavači, odnosno pravne i fizičke osobe koje izdaju ili proizvode knjižničnu građu namijenjenu javnosti (pod kojom se, u skladu sa člankom 38. Zakona o knjižnicama smatraju, bez obzira jesu li namijenjeni prodaji, odnosno besplatnom raspačavanju, sljedeće tiskovine: knjige, brošure, skripta, posebni otisci, časopisi, novine, magazini, bilteni, zemljopisne i druge karte, reprodukcije slikovnih umjetničkih djela, muzikalije, katalozi, kalendari, kazališni i drugi programi, te njihovi dodaci u tiskanom, audiovizualnom i elektroničkom obliku, plakati, letci, kratki oglasi i priopćenja, razglednice, službene i trgovačke tiskanice; audiovizualna građa: gramofonske ploče, audio i video kasete, magnetofonske vrpce, snimljeni mikrofilmovi i kompakt diskovi; te elektroničke publikacije: kompaktni diskovi, magnetske vrpce, diskete, baze podataka i on-line publikacije) nisu upoznati da su temeljem članka 37. tog Zakona dužni od te građe besplatno i o svom trošku, a najkasnije u roku od 30 dana po završetku tiskanja, umnažanja ili proizvodnje, dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu devet obveznih primjeraka, od kojih Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu zadržava dva, a po jedan primjerak dostavlja sveučilišnim knjižnicama u Splitu, Rijeci, Puli i Osijeku, kao i u Mostaru te općeznanstvenim knjižnicama u Dubrovniku i Zadru.

Svaki nakladnik dužan je u roku u roku 30 dana dostaviti još po jedan primjerak građe matičnoj knjižnici na području županije na kojoj je njegovo sjedište radi stvaranja zavičajne zbirke. Tiskar s područja jedne županije koji tiska za nakladnika iz druge županije dužan je u istom roku jedan primjerak dostaviti matičnoj knjižnici na području županije na kojoj je njegovo sjedište.

Za tiskanu ili umnoženu, odnosno proizvedenu građu izdanu na više jezika ili raznim pismima, ili u više izdanja, obvezni se primjerci dostavljaju posebno na svakom jeziku, na svakom pismu, za svako novo izdanje, kojim se smatra izdanje koje se stavlja u promet s promijenjenom naslovnom stranicom, novim omotom, dopunjenim ili promijenjenim tekstom, novim slikama, tablicama i sličnim promjenama.

Nadalje, prema članku 39. Zakona o knjižnicama, svi nakladnici službenih publikacija dužni su besplatno i o svom trošku dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i dva dodatna primjerka, te Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (HIDRA), odnosno budući da je HIDRU zamijenio Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured, tom Uredu treba dostaviti jedan primjerak svojih izdanja.

Nakladnici službenih publikacija županija, Grada Zagreba, gradova i općina dužni su dostaviti jedan primjerak tih publikacija matičnoj knjižnici na području županije na kojoj imaju sjedište, odnosno Grada Zagreba, a nakladnici službenih publikacija gradova i općina i narodnoj knjižnici koje su osnivači. Službenim publikacijama smatraju se one publikacije koje izdaju tijela državne vlasti, odnosno tijela lokalne samouprave i tijela lokalne samouprave i uprave kao svoja službena izdanja.

Što se tiče iznimno vrijednog i skupog izdanja (bibliofilska izdanja, grafičke mape i sl.) nakladnik je, prema članku 40. Zakona o knjižnicama, dužan dostaviti po jedan primjerak tekstualnog dijela Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Bitno je napomenuti da prema članku 41. istog Zakona obvezni primjerci moraju biti ispravni i u stanju u kojem će biti raspačavani, a prema članku 42. Zakona svi nakladnici, tiskari i proizvođači audiovizualne građe i elektroničkih publikacija u Republici Hrvatskoj, dužni su posljednjeg dana u tekućem mjesecu dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu izvješće o cjelokupnoj izdanoj, tiskanoj, odnosno proizvedenoj građi tijekom prethodnog mjeseca u dva primjerka.

Od obveze dostavljanja primjerka izuzete su tiskovine povjerljivog sadržaja, ali njihovi naručitelji dužni su trajno ih čuvati i to u najmanje dva primjerka, a ako rasparčavanje dostavljenih obveznih primjeraka bude naknadno zabranjeno, knjižnice su te primjerke ipak dužne čuvati.