c S
U središtu

Cilj novog Zakona: resocijalizacija maloljetnih delikvenata

30.12.2009 Dana 29. prosinca 2009. na snagu je stupio Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje kojim je problematika maloljetničke delikvencije napokon obuhvaćena jednim zakonskim tekstom.
Raširenost nasilja među djecom i mladima kojoj nerijetko možemo svjedočiti čak i usred dana u školi, na ulici, u obitelji, potkrepljuju i statistički podaci. Naime, prema podacima iz 2008. godine o kaznenim djelima počinjenim „nasilničkim ponašanjem“ maloljetnika, zabilježeno je 468 kaznenih djela tjelesne ozljede, 113 kaznenih djela teške tjelesne ozljede, 114 kaznenih djela nasilničkog ponašanja, 469 prekršajnih djela počinjenih naročito drskim ponašanjem, 1299 prekršajnih djela narušavanja javnog reda i mira – tučom, svađom i vikom, što pokazuje povećanje naspram 2007. godine.

Policijska postupanja prema mladima uporište imaju u odredbama Zakona o sudovima za mladež i Zakona o kaznenom postupku.

Zakon o sudovima za mladež sadrži odredbe za mlade počinitelje kaznenih djela. Njime se udređuje sankcioniranje maloljetnika za djela koja ulaze u područje kaznenog prava. Svrha maloljetničkih sankcija je pružanje zaštite, brige i nadzora dok je kažnjavanje iznimka. Zakon kao maloljetnike definira osobe koje su u vrijeme počinjenja djela navršile 14 godina, a još nisu navršile 18 godina. Zakon obuhvaća i mlađe punoljetnike, tj. osobe s navršenih 18 godina, a koji nisu navršili 21 godinu života. Maloljetnicima se za počinjena kaznena djela kao sankcije izriču odgojne mjere, maloljetnički zatvor i sigurnosne mjere. Maloljetniku do 16. godine mogu se izreći samo odgojne mjere.

Pri izboru odgojne mjere sud uzima u obzir sve okolnosti: dob, osobine, razvijenost, počinjeno djelo, ponašanje prije i poslije, životne uvjete, obiteljsku situaciju, te sve ostalo što može utjecati na izbor odgojne mjere kojom će se najbolje ostvariti svrha odgojnih mjera.

Zakon o sudovima za mladež samo načelno uređuje izvršavanje sankcija izrečenih maloljetnim počiniteljima kaznenih djela, ali postupak izvršavanja i sve radnje nužne za započinjanje izvršavanja ne propisuje. Prekršajni zakon propisuje prekršajnopravne sankcije i zaštitne mjere koje se mogu izreći maloljetnom počinitelju prekršaja, ali ne sadrži odredbe o načinu njihovog izvršavanja.

Postupak izvršavanja maloljetničkih sankcija i mjera nije uređen posebnim propisom iako se radi o osjetljivoj populaciji koja uživa posebnu zaštitu prema Ustavu RH. Kako bi se popunile navedene praznine i zakonodavstvo Republike Hrvatske uskladilo s pravnom stečevinom Europske unije u području izvršavanja maloljetničkih sankcija i mjera, donesen je Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje.

Njime se uređuje način izvršavanja sankcija, mjera, odnosno zaštitnih mjera izrečenih maloljetnim počiniteljima kaznenih djela i prekršaja.

Zakonom se maloljetnicima jamči zaštita temeljnih prava utvrđenih Ustavom, a njihovo ograničavanje dopušteno je samo iznimno, u granicama nužnim za ostvarivanje svrhe izvršavanja sankcija. Posebno se jamči tajnost podataka i identiteta.

Postupak izvršavanja maloljetničkih sankcija i mjera mora biti takav da ne ugrožava njihovo ljudsko dostojanstvo. Izvršavanje sankcija i mjera provodi se na način koji je prilagođen osobi maloljetnika. Za svakog maloljetnika mora se sastaviti pojedinačni program postupanja utmeljen na postupku procjene potreba i stupnja rizika maloljetnika od strane multidisciplinarnog tima stručnjaka (članak 13.). Maloljetnike se razvrstava u odgovarajuće odgojne skupine u skladu s aktivnostima i mjerama predviđenim pojedinačnim programom. Zaštita osobnih, imovinskih prava i interesa maloljetnika, u nadležnosti je centra za socijalnu skrb.

Nakon pravomoćnosti odluke o izrečenoj odgojnoj mjeri, sud za mladež dostavlja je centru za socijalnu skrb na čijem području maloljetnik ima prebivalište, odnosno boravište radi upućivanja maloljetnika na njezino izvršavanje. Izvršavanje pojedinih odgojnih mjera može se povjeriti udrugama ili pravnim osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz područja odgoja i rada s mladima (članak 11.).

Maloljetnicima koji s uspjehom izvršavaju sve obveze i aktivnosti utvrđene pojedinačnim programom postupanja, odobravaju se pogodnosti kao poticajne mjere za daljnji razvoj njegove ličnosti. Sastavni dio pojedinačnog programa je planiranje postupanja, pomoći i podrške poslije otpusta kako bi se maloljetniku i nakon otpusta osigurala potrebna zaštita.

Po zaprimanju izvršne odluke suda za mladež ili prekršajnog suda, u roku od petnaest dana centar za socijalnu skrb odrediti će osobu koja će izvršavati posebnu obvezu (članak 9. Zakona o sudovima za mladež). Posebne obveze izvršavaju se u ustanovama i drugim pravnim osobama o kojima se vodi poseban popis. Članci 18 - 26. Zakona propisuju način izvršavanja svake od posebnih obveza koje sud za mladež može izreći maloljetniku, a uključuju: obavezu da se maloljetnik ispriča oštećeniku,da prema mogućnostima popravi ili nadoknadi nanesenu štetu, da redovito pohađa školu ili radno mjesto da se osposobi za neko zanimanje, da prihvati zaposlenje i u njemu ustraje,da se uključi u rad humanitarnih organizacija itd.

Odgojne mjere upućivanja u centar za odgoj, pojačane brige i nadzora, upućivanja u odgojnu ustanovu, u posebnu odgojnu ustanovu te upućivanja u odgojni zavod i način njihova izvršavanja propisane su člancima 27.- 32., te 33. – 49. Zakona.

Prema maloljetnicima na izvršavanju odgojne mjere dopuštena je primjena sredstva prisile gumene palice samo u slučaju aktivnog otpora, dok je za svladavanje pasivnog otpora dopušteno primijeniti zahvate za privođenje. Uporaba drugih sredstava prisile prema ovoj kategoriji maloljetnika nije dopuštena. U slučaju kršenja kućnog reda, propisuje se stegovni postupak i stegovne mjere koje se maloljetniku mogu izreći, postupak u kojem maloljetniku mora biti omogućeno izjasniti se o činjenicama koje mu se stavljaju na teret, te pravna zaštita maloljetnika od strane suda za mladež (članak 30.).

Zakon propisuje izvršavanje kazne maloljetničkog zatvora odgovarajućom primjenom Zakona o izvršavanju kazne zatvora koji uređuje izvršavanje kazne zatvora za punoljetne osobe, ali propisuje posebnosti u izvršavanju ove sankcije u odnosu na maloljetničku populaciju.

Tako se propisuje pravo maloljetnika boravka na zraku od tri sata dnevno najmanje, dok je punoljetnim zatvorenicima propisano pravo od dva sata. Punoljetni zatvorenici imaju pravo na posjet člana obitelji dva puta mjesečno i blagdanom, dok se maloljetnicima ovo pravo propisuje četiri puta mjesečno i blagdanom. Vatreno oružje kao najteže sredstvo prisile prema maloljetnicima na izvršavanju kazne maloljetničkog zatvora nije dopušteno primijeniti osim u slučaju nužne obrane.

Posebne mjere održavanja reda i sigurnosti propisane Zakonom o izvršavanju kazne zatvora prema maloljetnicima mogu se primijeniti ograničeno. Naime, mjera osamljenja kao najteža mjera održavanja reda i sigurnosti koju prema zatvoreniku može izreći samo sudac izvršenja, prema maloljetniku nije dopušteno primijeniti. U cilju zaštite maloljetnika posebno sigurnosno rizičnog za sebe ili drugog dopuštena je primjena mjere odvajanja od ostalih maloljetnika, ali je skraćen rok njezine primjene na najdulje sedam dana.

Sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja i sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti, odnosno njihovo izvršavanje propisano je člancima 56.- 59. Kazna zatvora izrečena maloljetniku u prekršajnom postupku izvršava se u zatvoru prema mjestu prebivališta maloljetnika.

Za vrijeme izvršavanje ove prekršajnopravne sankcije maloljetniku se mora osigurati stalna zdravstvena skrb, stručna psihosocijalna pomoć i boravak na zraku najmanje tri sata dnevno. Maloljetnika se smještava u sobi s drugim maloljetnicima. Ako bi maloljetnik morao biti smješten sam u sobi i ako bi takav smještaj mogao predstavljati ugrozu njegova zdravlja, sud može dopustiti smještaj s punoljetnom osobom samo ako se procjeni da takva osoba na njega neće štetno utjecati (članak 60.).

Pripremio: Željko Čižmek