c S
U središtu

Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi

25.08.2023

Unatoč činjenici da je trenutno važeći Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi donesen za vrijeme bivše države - Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u „Službenom listu“ broj 34/68. od 21. kolovoza 1968. godine) te da je u međuvremenu Republika Hrvatska postala samostalna i neovisna država, navedeni se Pravilnik i dalje svakodnevno primjenjuje u praksi.

Nadalje, navedenim Pravilnikom propisane su i posebne mjere i normativi zaštite na radu osoba koje vrše poljoprivredne radove, odnosno posebne mjere i normativi zaštite na strojevima, sredstvima i uređajima koji se koriste pri obavljanju poljoprivrednih radova.

Također ističemo da se za obavljanje poljoprivrednih radova te za rad sa sredstvima za njegu i zaštitu bilja mogu zapošljavati samo osobe koje su stručno osposobljene za navedene radove, odnosno upoznate sa uvjetima pod kojima se ti radovi obavljaju i opasnostima koje prijete pri toj vrsti radova.

Posebne mjere i normativi zaštite na strojevima, sredstvima i uređajima i pri radu u poljoprivredi

1. Zajedničke mjere zaštite na strojevima i uređajima

Na traktorima, samohodnim strojevima i drugim strojevima za rad i uređajima, sjedište za vozača mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- da osigurava takav položaj vozača da su mu pristupačne sve komande i da mu omogući nesmetan vidik na sve strane;

- da zaštiti vozača od ispadanja na neravninama i pri naglom okretanju;

- da omogući ugodan položaj tijela i da se može prilagoditi prema visini i tjelesnoj težini vozača;

- da omogući lako i sigurno upravljanje komandama motora i traktora

- da ima uređaj za učvršćivanje sjedišta, koji isključuje nekontrolirano pomicanje odnosno okretanje sjedišta;

- da svojom konstrukcijom (tapeciranjem, ugradnjom opruga i amortizera) otklanja nepovoljno djelovanje potresa i udaraca do kojih dolazi pri radu i za vrijeme vožnje.

2. Traktor 

Za obavljanje poljoprivrednih radova pod nepovoljnim vremenskim, zemljišnim i reljefnim uvjetima (kiša, mraz. neravni teren i si.), mora se koristiti traktor koji ima kabinu u kojoj je ugrađeno sjedište za vozača a eventualno i sjedište za pomoćnika vozača odnosno suvozača.

Kabina mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- da bude izgrađena tako da osigura sigurnu zaštitu vozača u slučaju prevrtanja

- da štiti vozača od vremenskih nepogoda i prašine

- da bude izvedena tako da ne ometa normalno izvršavanje radnih operacija

- da omogući dobru vidljivost na sve strane, a posebno na priključno oruđe

- da s bočnih strana ima vrata s prozorima koji se mogu otvarati.

Korisnici traktora moraju pribaviti tehničku dokumentaciju i pridržavati se pismenih uputa za rukovanje traktorima, koja sadrže o podatke o:

- najvećoj dopuštenoj vučnoj sili traktora

- najvećem dopuštenom opterećenju traktora koji vuče priključni stroj a istodobno daje pogonsku snagu

- određenim mehanizmima na tom stroju

- kutu nagiba terena na kome se neopterećeni traktor može kretati bez opasnosti od prevrtanja

- kutu nagiba terena na kome se traktor sa priključnim strojem može okretati (vršiti zaokret) bez opasnosti od prevrtanja

3. Samohodni strojevi i drugi strojevi za rad i uređaj 

Radna mjesta vozača i poslužioca na samohodnim strojevima (kombajnima i sl.) moraju biti zaštićena nadstrešnicama, kabinama ili drugim odgovarajućim zaklonima, radi zaštite od nepovoljnih atmosferskih utjecaja.

Mjesto na samohodnom stroju ili uređaju na kome se energija prenosi sa jednog mehaničkog sistema na drugi i mjesto na kome se vrši tehnološki proces u poljoprivrednoj proizvodnji, moraju biti zaštićeni pokretnim ili čvrstim zaštitnim napravama, zaštitnim napravama za blokiranje, automatskim zaštitnim napravama, uređajima za daljinsko rukovanje i prenošenje materijala, kao i drugim odgovarajućim zaštitnim napravama.

4. Vršalice

Platforma oko otvora za ulaganje snoplja na vršalici mora biti izrađena od čvrstih dasaka koje mogu sigurno izdržati teret osoba i materijala, odnosno platforma mora imati ogradu visoku najmanje 30 cm i izvedenu tako da se njene strane mogu otvarati na preklop. Nadalje, poklopci na otvorima za ulaganje snoplja, izvedeni u ravnini platforme, moraju biti izrađeni tako da mogu izdržati teret osoba i materijala. 

5. Uređaji za baliranje sijena i slame

Uređaji za baliranje sijena i slame moraju biti izrađeni tako da se njima može rukovati bez opasnosti od udara ručne poluge ili od upadanja u lijevak (otvor) na uređaju za dopremu sijena ili slame odnosno u prostor rada klipa.

Radi otklanjanja takvih opasnosti, uređaj za baliranje sijena i slame mora imati jak poklopac čvrsto spojen tako da se ne može skidati.

Poklopac mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- da prelazi bočne strane lijevka najmanje za 10 cm na mehanizmu za dopremu sijena ili slame i ručne poluge

- da eventualni otvori na njemu nisu širi od 5 cm

- da razmak između njega i gornjih rubova strana lijevka (otvora) bude toliki da se može nesmetano ubacivati usitnjeno sijeno i slama. 

6. Strojevi za rezanje sijena, slame i druge stočne hrane 

Strojevi za rezanje sijena, slame i druge stočne hrane moraju biti konstruirani tako da se njima može lako rukovati i u njihovoj blizini vršiti radovi (nošenje i odnošenje materijala i dr.) bez opasnosti od zahvaćanja valjcima za uvlačenje, noževima za rezanje i pogonskim uređajima. 

Uložnica ispred otvora za ulaganje na sječkalici na motorni pogon mora biti sa svih strana zaštićena punom ogradom na način da ista mora biti duga najmanje 60 cm mjereno od noža, odnosno najmanje 50 cm mjereno od prvog valjka kojim se vrši uvlačenje stočne hrane.

7. Uređaji za usitnjavanje poljoprivrednih proizvoda 

Uređaji za usitnjavanje poljoprivrednih proizvoda (mlinovi, preše za grožđe i ostalo voće, strugači za djetelinu, krunilice za kukuruz, drobilice za uljane pogače, rezači repe, strojevi za usitnjavanje krumpira i repe i dr.) moraju biti konstruirani tako da se njima može lako rukovati i u njihovoj blizini vršiti radovi (ulaganje, odnošenje materijala i dr.) bez opasnosti od zahvaćanja pokretnih dijelova uređaja (pužnog vretena, ploče, valjka sa noževima, čekića, mlinskog kamena itd.). 

8. Uređaji za navodnjavanje 

Dijelovi uređaja za navodnjavanje (rezervoari i cjevovodi pod pritiskom, pumpe, prskalice i sl.) moraju biti konstruirani tako da osobe koje njima rukuju ne smiju biti izložene opasnosti po život i zdravlje.

Uređaji za navodnjavanje moraju se poslije svake upotrebe isprati čistom vodom, a nakon isteka vremenskog razdoblja u kome su korišteni, moraju se rastaviti na dijelove i svi dijelovi očistiti, a prije smještaja i konzervirati.

9. Alati i druga sredstva rada 

Poljoprivredni alati sa oštricama kao što su kose, vile, srpovi, škare, kuke, pile i sl. moraju se pažljivo prenositi, odnosno moraju na prijevoznom sredstvu biti tako složeni da za vrijeme vožnje ne mogu prouzrokovati ozljede, time da je zabranjeno alate bacati odnosno dobacivati.

Ljestve koje se upotrebljavaju za berbu voća, hmelja itd., te moraju biti čvrste a njihovi dijelovi međusobno dobro spojeni i učvršćeni. Gajbe, košare, košarice i druga ambalaža koja se koristi pri berbi ili sličnom radu mora biti u ispravnom stanju bez polomljenih daščica, stršećih čavala, okova, žica i si., i mora imati sigurne drške (ručice). 

10. Spremnice za stočnu hranu i bazeni za stajsko gnojivo 

Spremnice za stočnu hranu, kao što su silosi, jame za kuhanu hranu, jame za kiseljenje, podrumi, trapovi i cisterne za napajanje, kao i pokriveni bazeni za stajsko gnojivo, moraju imati otvore za prirodnu ventilaciju ili uređaje za umjetnu ventilaciju.

Jame za kuhanu hranu, jame za kiseljenje ili za vrenje, kao i cisterne za napajanje, koje su dublje od 1,3 m ili su postavljene pored prolaza, moraju biti ograđene čvrstom punom ogradom visokom najmanje 1 m.

11. Rad s mineralnim (umjetnim) gnojivom i sredstvima za zaštitu bilja 

Mineralna (umjetna) gnojiva čuvaju se u odgovarajućoj ambalaži (papirnatim ili plastičnim vrećama i sl.), i to u slojevima od najviše 2 m. Mineralna gnojiva u rasutom stanju čuvaju se u posebnom skladišnom prostoru, na podlogama od dasaka koje su od poda skladišta uzdignute za najmanje 15 cm radi provjetravanja.

Prijevoz mineralnih (umjetnih) gnojiva u rasutom stanju od skladišta do mjesta upotrebe mora se vršiti prijevoznim sredstvima koja su osigurana od prosipanja gnojiva. Ako se prevozi u otvorenim sanducima kamionom odnosno prikolicom, gnojivo se mora pokriti nepropusnim platnom.

12. Rad u stočarstvu, ribarstvu i pčelarstvu 

Stajske prostorije (staje) u kojima se drži stoka trebaju biti dovoljno prostrane, svijetle, provjetravane, suhe, umjereno tople i izgrađene tako da se u njima može lako održavati čistoća.

Za svaku vrstu stoke moraju se u stajskoj prostoriji izgraditi odvojeni prostori odnosno boksovi, time da boksovi za zloćudnu stoku moraju biti izgrađeni od čvrstog materijala.

Na prilazu boksovima za zloćudnu stoku mora biti istaknut natpis: "Pazi, grize i udara". 

13. Transport u poljoprivredi

Za utovar i istovar stoke trebaju postojati posebni koridori, ograđene rampe sa čvrstim svodovima i sigurna transportna sredstva.

Alan Vajda, mag. iur