c S
U središtu

Zabrana prodaje alkohola maloljetnicima

23.12.2016 Prodaja i konzumacija alkoholnih pića aktualna je tema u vrijeme blagdana. Sastavni dio turističke ponude mnogih gradova čini prodaja alkoholnih pića u sklopu tzv. adventskih i božićnih sajmova. Ugostitelji koji nude alkoholna pića na tim sajmovima podliježu zabrani prodaje alkohola maloljetnicima i dužni su istaknuti takvu oznaku o zabrani prodaje.

Zabrana usluživanja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina regulirana je člankom 13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15). Tako je zabranjeno usluživanje, dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina. Isti članak u stavku 2. dalje navodi da je obaveza ugostitelja u ugostiteljskom objektu, u kojem se uslužuju alkoholna pića, na vidljivom mjestu istaknuti oznaku o zabrani usluživanja i konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina. Stavak 3. istog članka daje diskrecijsko pravo ugostitelju da ne usluži gosta, odnosno dopusti mu konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol, ako procijeni da je gost mlađi od 18 godina, a gost dobrovoljno ne dokaže da je stariji od 18 godina davanjem na uvid neke od osobnih isprava.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona u ugostiteljskoj djelatnosti te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba, provode nadležni turistički inspektori i drugi inspektori svaki u okviru svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima. Člankom 39. istog Zakona određeno je da „nadzor nad zabranom usluživanja odnosno dopuštanja konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina provode i policijski službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.“ Policijski službenici ovlašteni su protiv prekršitelja podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Kazne za kršenje odredbi o zabrani prodaje alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina propisane su člankom 47. stavkom 1. točkom 16. Zakona u ugostiteljskoj djelatnosti kojim je određeno da će za prekršaj biti kažnjen obrtnik i fizička osoba iznosom od 2.500,00 do 20.000,00 kuna, ako postupa suprotno odredbama iz članka 13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Osim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, zabrana prodaje alkohola maloljetnicima regulirana je i Zakonom o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13). U članku 11. Zakona propisano je da se u trgovini na malo zabranjuje prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina. Na prodajnim mjestima na kojima se prodaju alkoholna pića mora se istaknuti zabrana o prodaji. U stavku 5. istog članka određeno je da prodavač mora uskratiti prodaju robe iz stavka 1., 3. i 4. toga članka kupcu ako procijeni da je mlađi od 18 godina, a kupac dobrovoljno ne dokaže da nije mlađi od 18 godina davanjem na uvid prodavaču neke od osobnih isprava.

Zakonom o trgovini u članku 68. propisano je da će nadležni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora rješenjem, do otklanjanja utvrđenih nedostataka, a najkraće na rok od 30 dana od dana donošenja rješenja, zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi daljnje obavljanje djelatnosti trgovine ako utvrdi da prodaje alkoholna pića i pića koja sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina. Člankom 70. Zakona o trgovini propisane su novčane kazne od 5.000,00 do 300.000,00 kuna za prekršaj pravne osobe, te kazne od 4.000,00 do 70.000,00 za odgovorne osobe u pravnoj osobi kao i fizičke osobe ako u trgovini na malo prodaju alkoholna pića i druga pića koja sadrže alkohol osobama mlađim od 18. godina. Za neisticanje oznake o zabrani prodaje alkoholnih pića i pića koja sadrže alkohol propisana je kazna od 4.000,00 do 250.000,00 kuna za pravne i 3.000,00 do 50.000,00 kuna za odgovorne osobe u pravnoj osobi i za fizičke osobe (članak 71. Zakona o trgovini).

Zakon o trgovini u članku 66. propisuje da su Državni inspektorat, druge inspekcije i carinska tijela, nadležni za inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o trgovini sukladno ovlaštenjima utvrđenima posebnim zakonima.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u odluci br. Gž-3369/12 od 11. ožujka 2014. zauzeo je stajalište o odgovornosti osoba koje poslužuju alkoholna pića, prema odredbama prijašnjeg Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 43/09, 88/10, 80/13, 30/14, 89/14, 152/14). Tako se odgovornom smatra pravna osoba, dok fizička osoba (konobar koji poslužuje) nije odgovorna osoba i time ne podliježe prekršajnoj odgovornosti. Prema toj odluci, prekršaj iz članka 45. stavka 1. točke 15. Zakona (usluživanje, dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina) može počiniti samo „obrtnik ili trgovac pojedinac koji obavlja ugostiteljsku djelatnost“.

Dakle, okrivljenik koji je kažnjen po navedenim odredbama nije imao status vlasnika obrta već je bio zaposlen kao konobar i samim time nije mogao počiniti prekršaj. Tako je i prvostupanjskom presudom okrivljenik oslobođen optužbe, na što je ovlašteni tužitelj podnio žalbu. Visoki prekršajni sud potvrdio je oslobađajuću presudu prvostupanjskog suda unatoč tome što je stavkom 3. članka 45. Zakona u ugostiteljskoj djelatnosti određena odgovornost fizičke osobe (konobara kao, u tom trenutku, odgovorne osobe). U obrazloženju presude Visoki prekršajni sud zauzeo je stajalište da se pod stavkom 3. članka 45. fizičkom osobom smatra trgovac pojedinac ili vlasnik obrta, a ne konobar kao zaposlena fizička osoba.

Roko Hranjec, mag. iur.