Poredano po:

Broj dokumenata: 1402

1
Ugovor o licenciji u farmaceutskoj industriji

Datum objave: 29.7.2021

Sažetak: Ugovor o licenciji pravni je posao koji je u velikoj mjeri zastupljen u praksi i značajan je za gospodarstvo u cjelini. Glavna ekonomska i pravna značajka takvog ugovora je u tome što pruža mogućnost drugoj osobi iskorištavanje tuđeg nematerijalnog dobra.

2
Pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti povodom predstavke (članak 42. Zakona o općem upravnom postupku)

Datum objave: 27.7.2021

Sažetak: Upravni postupak može biti pokrenut na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti (članak 40.- 42. Zakona o općem upravnom postupku, "Narodne novine" br. 47/09. - dalje: ZUP). Postoje vrste upravnih stvari koje se rješavaju isključivo u postupku pokrenutom na zahtjev stranke (npr. izdavanje akta grad...

3
Autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva stvorena u radnom odnosu ili u svezi s radnim odnosom - ogled ususret reformi hrvatskog zakonodavstva

Datum objave: 22.7.2021

Sažetak: Za razliku od patenata odnosno izuma, te autorskih djela, znakovi razlikovanja (žig, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, tvrtka) nisu intelektualne tvorevine, već pseudotvorevine koje predstavljaju plod gospodarske djelatnosti poduzetnika i imaju funkciju razlikovanja robe i uslug...

4
Novo pravo intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj i izumi stvoreni u radnom odnosu ili u svezi s radnim odnosom

Datum objave: 20.7.2021

Sažetak: Intelektualno vlasništvo je sustav stvaranja nematerijalnih dobara koja potječu iz ljudske kreativnosti, utemeljen na međunarodnim sporazumima, nacionalnom zakonodavstvu i dobrim poslovnim običajima, s ciljem postizanja poslovnog uspjeha poduzetnika, te ekonomskog, tehnološkog i kulturnog napretka d...

5
Otklanjanje nedostataka po ugovoru o djelu i ugovoru o građenju

Datum objave: 15.7.2021

Sažetak: Odgovornost za materijalne (faktične) nedostatke ispunjenja obveze je jedno od sredstava pojačanja obveznopravnog odnosa, pa tako i ugovora koja ne prestaje njegovim ispunjenjem, nego se odgovornost za manjkajuće ili neuredno ispunjenje ugovornih obveza produljuje za još određeno vrijeme koje je pre...

6
Digitalna transformacija uredskog poslovanja

Datum objave: 13.7.2021

Sažetak: Na 65. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 1. srpnja 2021. pod točkom 19. usvojena je nova Uredba o uredskom poslovanju 1 (dalje u tekstu: Uredba) koja se potpuno transformira na digitalno uredsko poslovanje za sve obveznike primjene uredskog poslovanja.

7
Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge ili izvođača radova, kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta u postupku javne nabave

Datum objave: 8.7.2021

Sažetak: Autor u članku obrađuje relevantnu noviju praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija) i praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (dalje: VUS), koja se odnosi na pitanje obrazovnih i stručnih kvalifikacija pružatelja usluge ili izvođača radova, kao uvje...

8
Postupak ovrhe na temelju vjerodostojne isprave prema noveli Ovršnog zakona

Datum objave: 6.7.2021

Sažetak: Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona ("Narodne novine" br. 131/20.; dalje: ZIDOZ) koji je stupio na snagu 28. studenog 2020. izmijenjen je postupak ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Potpuna primjena tih izmijenjenih odredbi doći do izražaja tek 15. rujna 2021., odnosno stupanjem na sn...

9
Odnos članka 44.a st. 4. Zakona o sudovima i članka 116. st. 2. Ustava

Datum objave: 1.7.2021

Sažetak: Iako je odluka Ustavnog suda ovdje, 1 dvojbe oko čl. 44a st. 4. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19. - dalje u tekstu Zakon) i njegova dosega u odnosu na ustavnu odredbu čl. 116 st. 2. i dalje su prisutne u pravnoj javnosti. Moje je mišljenje, kada...

10
Zakonodavna regulacija palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 29.6.2021

Sažetak: Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima neizlječivih, uznapredovalih bolesti, putem sprječavanja i ublažavanja patnje pomoću ranog prepoznavanja i besprijekorne prosudbe te liječenja boli i drugih problema - fizičkih, psihosoci...

11
Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak: Mjesto i način provođenja rasprave za ispravak

Datum objave: 24.6.2021

Sažetak: Određivanje mjesta i načina provođenja rasprave za ispravak u pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku (na terenu i uz sudjelovanje sudskog vještaka geodetske struke ili u sudnici) pitanje je na koje Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" br. 63/19.) ne daje odgovor. Ono se tiče takt...

12
Usporedni prikaz instituta uvjetnog otpusta po „starom“ i „novom“ Zakonu o izvršavanju kazne zatvora te praktične dileme

Datum objave: 21.6.2021

Sažetak: Institut uvjetnog otpusta u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu uređen je Zakonom o izvršavanju kazne zatvora. Zakon o izvršavanju kazne zatvora (,,Narodne novine'' br. 128/1999., 55/2000., 59/2000., 129/2000., 59/2001., 67/2001., 11/2002., 76/2007., 27/2008., 83/2009., 18/2011., 48/2011., 125/2011., ...

13
Uz Zakon o parničnom postupku: treba li objektivizirati postupak imenovanja/odabira vještaka od strane sudova?

Datum objave: 17.6.2021

Sažetak: Imenovanje/odabir vještaka od strane suda se obrazlaže kompetentnošću, kvalitetom rada, odgovornošću i uopće pozitivnim iskustvom koje su prethodno sudci imali sa određenim vještakom, što svakako mogu biti opravdani razlozi, ali što istovremeno ostavlja prostor i za angažiranje i rotaciju stalno ist...

14
Sudske pristojbe u upravnom sporu

Datum objave: 15.6.2021

Sažetak: Upravni spor vrsta je sudskog postupka. Stoga se i u njemu primjenjuje regulacija sudskih pristojbi, uključujući glavne pravne izvore na ovome području: Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine“, br. 118/18.) 1 i Uredbu o Tarifi sudskih pristojbi („Narodne novine“, br. 53/19.) 2 .

15
Nenadoknadiva ili teško nadoknadiva šteta u postupcima odgode ovrhe prema Ovršnom zakonu

Datum objave: 10.6.2021

Sažetak: Ovrha je kao institut prisilne naplate iznimno tegoban za ovršenika, ali je s druge strane nužan u svakom demokratski uređenom društvu kako bi se ispunila dužna činidba ovrhovoditelju, u slučajevima kad ovršenik istu odbija ispuniti dobrovoljno. U suprotnom, niti jedan vjerovnik ne bi bio siguran da...

16
Postupanje drugostupanjskog suda po odredbi čl. 373.a Zakona o parničnom postupku

Datum objave: 8.6.2021

Sažetak: Povodom žalbe protiv prvostupanjske presude, drugostupanjski sud može: 1. odbaciti žalbu kao nepravovremenu, nepotpunu ili kao nedopuštenu; 2. odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostupanjsku presudu; 3. ukinuti prvostupanjsku presudu i uputiti predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje; ...

17
Suzbijanje računalnih prijevara povezanih s utajom PDV-a pomoću umjetne inteligencije

Datum objave: 1.6.2021

Sažetak: Vijeće Europske unije usvojilo je 18. veljače 2020. zakonodavni set mjera za prijenos i razmjenu podataka o plaćanju, kako bi se poboljšala borba protiv prijevara s PDV-om prilikom elektroničke trgovine. Riječ je o Uredbi Vijeća (EU) 2020/283 od 18. veljače 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u...

18
Uz novelu Zakona o pravu na pristup informacijama: snižavanje standarda transparentnosti i otvorenosti javnopravnih tijela koja raspolažu javnim novcem

Datum objave: 27.5.2021

Sažetak: U srpnju ove godine - točnije 17. 07. 2021. - istječe rok za implementaciju Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. 06. 2019. o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (dalje: OP Direktiva). 1 Tim povodom već dosad su nadležna tijela - ponajviše Povj...

19
Osvrt na odluku Suda Europske unije u predmetu C-19/20 I.W., R.W. protiv Bank BPH S.A. i mogući učinci na odluku Suda Europske unije u predmetima C-474/20 i C-567/20 (u tzv. slučaju Franak)

Datum objave: 25.5.2021

Sažetak: Ovaj rad analizira recentnu odluku Suda Europske unije u predmetu C-19/20 I.W., R.W. protiv Bank BPH S.A. od 29. travnja 2021. godine o učincima Direktive 93/13 o nepoštenim uvjetima o potrošačkim ugovorima na ugovore o kreditu koji su indeksirani u švicarskim francima (CHF). Predmetna odluka je zan...

20
Statusna prava izabranih i bivših lokalnih dužnosnika nakon provedenih lokalnih izbora, promjene tijekom trajanja mandata i ovlasti nadležnog pročelnika

Datum objave: 20.5.2021

Sažetak: Nakon provedenih lokalnih izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane (u nastavku teksta: izvršni čelnik) te njihove zamjenike, potrebno je u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinica) regulirati statusna prava i prava s osnova obnašanja dužnosti iz...

21
Primjena Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 11. srpnja 2007. godine

Datum objave: 18.5.2021

Sažetak: Europski postupak za sporove male vrijednosti je primjenjiv na građanske i trgovačke predmete, potraživanja u vrijednosti do 5.000,00 EUR-a, u prekograničnim sporovima stranka u odnosu na potrošače i poduzetnike. Ovakav brz i jeftin postupak u kojem nije nužno zastupanje punomoćnika provodi se na st...

22
Zastara zahtjeva za naknadu ugovorne i izvanugovorne štete

Datum objave: 13.5.2021

Sažetak: Zahtjev je objektivnim pravom zajamčena mogućnost da se od drugoga zahtijeva činidba ili propuštanje koji istovremeno znači ostvarenje subjektivnog prava. Zahtjev ne proizlazi iz subjektivnog prava nego iz norme objektivnog prava uz koju se redovito pojavljuje. Zahtjev može zastarjeti, a subjektivno...

23
Američki model Sudova za drogu (The American Drug Court Model)

Datum objave: 11.5.2021

Sažetak: Sudovi za droge (The American Drug Court Model) specijalizirani su programi izvaninstitucionalnog tretmana ovisnika u Sjedinjenim Američkim Državama (dalje: SAD) koji počine lakša kaznena djela kao punoljetne osobe ili maloljetnici koji su tempore criminis djelovali u stanju ovisnosti o alkoholu i d...

24
Zastara iznosa naknade neimovinske štete povišenih temeljem novih orijentacijskih kriterija Vrhovnog suda RH

Datum objave: 10.5.2021

Sažetak: U ovom radu bit će govora o zastari nakon povišenja tužbenog zahtjeva koji se odnosi na naknadu neimovinske (odnosno nematerijalne) štete ili o tumačenju zastare kod povišenja tužbenog zahtjeva sukladno novim iznosima naknade neimovinske (i nematerijalne) štete.

25
Osiguranje života u korist treće osobe

Datum objave: 6.5.2021

Sažetak: Ugovor u korist trećeg je onaj ugovor "iz kojeg treća osoba (korisnik, op.a.) neposredno stječe pravo da od jednog ugovaratelja zahtijeva izvršenje određene radnje za sebe, a ovaj mu je obvezan tu radnju izvršiti" 13 . Treća osoba - korisnik najčešće stječe svoje pravo na osnovu posebne ugovorne odr...

26
Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave u novijoj praksi Državne komisije i Visokoga upravnog suda

Datum objave: 4.5.2021

Sažetak: Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda. Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), u člancima 283. - 288., donosi odredbe o kriterijima za odabir ponude u postupcima javne nabave.

27
Primjena Povelje Europske unije o temeljnim pravima i ograničenje prava i sloboda

Datum objave: 29.4.2021

Sažetak: Temeljna prava su u državama članicama Europske unije na nacionalnoj razini zajamčena i zaštićena Ustavima svake pojedinačne države članice te Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1 (dalje: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda), dok je na razini Eu...

28
Satira u praksi ECHR-a i domaćih sudova - pratimo li zadane europeizirane standarde?

Datum objave: 27.4.2021

Sažetak: Uvijek su se vodile i vodit će se brojne polemike između onih koji smatraju da satira nije uvijek pogodan žanr i onih koji smatraju da satira ne treba patiti od bilo kakve političke ili bilo koje druge korektnosti. Ipak pravo na sloboda izražavanja, pa samim time i pravo na satiru, je jedno od prava...

29
Osiguranje od odgovornosti članova uprave i nadzornog odbora i prokurista

Datum objave: 22.4.2021

Sažetak: Pravo osiguranja grana je koja doživljava veliki razvoj te je donijela i novine po pitanju odgovornosti članova uprave, upravnog i nadzornog odbora, izvršnih direktora i prokurista za propuste zakonskih obveza. Osiguranje od profesionalnih odgovornosti jedna je od najmlađih grana osiguranja. Povred...

30
Obligatorni istražni zatvor prema VIII. noveli Zakona o kaznenom postupku i sudskoj praksi

Datum objave: 20.4.2021

Sažetak: Istražni zatvor prema hrvatskom zakonodavstvu može biti određen tijekom kaznenog postupka (fakultativni istražni zatvor), ali mora biti određen pri izricanju kazne zatvora od pet godina ili više u trenutku donošenja nepravomoćne presude (obligatorni istražni zatvor), čak i u slučajevima kada se okri...

31
Argument zdravog razuma u upravnom sporu

Datum objave: 15.4.2021

Sažetak: U novije vrijeme argument zdravog razuma, prvotno inauguriran od strane Ustavnog suda Republike Hrvatske, sve je prisutniji pri odlučivanju primjenjivača pravnih normi.

32
Tri izdvojena slučaja posebne regulacije prava na dopust u hrvatskom radnom pravu - de lege lata i de lege ferenda

Datum objave: 13.4.2021

Sažetak: Za razliku od odmora (stanka, dnevni odmor, tjedni odmor, godišnji odmor), dopust je vrijeme u kojemu je radnik oslobođen obveze rada i to ne radi naknade odnosno obnove fizičke i umne snage, nego iz razloga određenih propisanih slučajeva koji su pretpostavka korištenja dopusta kao prava odnosno mo...

33
Preinaka ili prestanak obveza obnovom, nagodbom i zamjenom ispunjenja

Datum objave: 8.4.2021

Sažetak: U članku se razmatraju sporazumi ugovornih strana kojima ugovaraju preinaku odnosno prestanak postojećih obveza te stvaranje i prihvaćanje novih obveza: obnovom (novacijom), nagodbom ili zamjenom ispunjenja predmeta obveze. Budući da se takvi sporazumi sklapaju pod određenim i različitim zakonskim p...

34
Postupanje i uloga javnih bilježnika u svjetlu noveliranog postupka ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

Datum objave: 6.4.2021

Sažetak: Krajem 2020. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. 1 Tim zakonom uvedene su brojne značajne novine u uređenju postupka ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Među tim novinama posebno su značajne one koje se tiču postupanja i uloge javnih bilježnika. Autor u radu kritički analizi...

35
Zatvaranje knjige položenih ugovora

Datum objave: 1.4.2021

Sažetak: Ukidanjem društvenog vlasništva početkom 1990-tih godina 1 došlo je do ponovne afirmacije zemljišnih knjiga kao javnog registra u kojeg se upisuju stvarna prava na nekretninama.

36
Primopredaja izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 30.3.2021

Sažetak: Ususret lokalnim izborima koji će se održati treće nedjelje u svibnju, tj. 16. svibnja 2021. godine, na kojima će se birati predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinica) i općinski načelnici, gradonačelnici i župani (u nastavku teksta: izvršni...

37
Problematika raskida ugovora o specijalizaciji doktora medicine i vraćanje troška specijalizacije (povodom odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Datum objave: 25.3.2021

Sažetak: Sukladno čl. 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, 1 svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske (dalje: USUD) ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti … kojim je odlučeno o njegovim pravima i obveza…. povrijeđeno ljudsko pravo ili teme...

38
Sudsko utvrđivanje rehabilitacije osuđenika i tretiranje recidivista

Datum objave: 23.3.2021

Sažetak: Počinitelj kaznenog djela koji je pravomoćno osuđen ili je oslobođen kazne ima pravo nakon proteka zakonom određenog vremena i pod uvjetima određenim posebnim zakonom, smatrati se osobom koja nije počinila kazneno djelo, a njezina prava i slobode ne mogu se razlikovati od prava i sloboda osoba koje ...

39
Onemogućavanje zlouporaba procesnih prava - budući normativni razvoj

Datum objave: 18.3.2021

Sažetak: Normativno uređenje parničnog postupka u posljednjim je desetljećima doživjelo velike promjene. Važeći Zakon o parničnom postupku 1 , premda njegov razvoj nije dovršen, postupno poprima obilježja modernog procesnog zakona. To se očituje npr. kroz afirmaciju raspravnog načela uz usporedno postroženje...

40
Redefiniranje Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

Datum objave: 16.3.2021

Sažetak: Izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (NN 70/19., dalje: ZID ZoDS), 1 koje je Hrvatski sabor donio u redovnom postupku kroz dva čitanja, a koje su stupile na snagu 1. kolovoza 2019., došlo je do redefiniranja naziva državnog stručnog ispita u državni ispit. Pri tome, valja naglasiti k...

41
Sloboda izražavanja u radnom odnosu - najnovija praksa ESLJP-a i Ustavnog suda RH

Datum objave: 12.3.2021

Sažetak: U radnim sporovima ponekad se dopuštenost otkaza ugovora o radu ispituje kroz primjenu ustavnog prava na slobodu izražavanja.

42
Odnos Europskog uhidbenog naloga i izručenja prema praksi Suda Europske unije

Datum objave: 11.3.2021

Sažetak: Izručenje između država članica EU i trećih država regulirano je nacionalnim zakonodavstvima, bilateralnim i multilateralnim ugovorima. Najvažniji multilateralni ugovor je Europska konvencija o izručenju od 13. prosinca 1957. 1 , koju je ratificiralo svih 47 europskih zemalja i tri države koje nisu...

43
Imenovanje ravnatelja ustanova i davanje suglasnosti na statut ustanova - nadležna tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivača javnih ustanova

Datum objave: 9.3.2021

Sažetak: U ovom članku ćemo navesti i analizirati odredbe propisa o nadležnim tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), kao osnivačima ustanova za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za JLP(R)S, odnosno za tr...

44
Učinak presude Europskog suda na trajanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti

Datum objave: 4.3.2021

Sažetak: Trajanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti određeno je člankom 13. Uredbe 1 , ali pojavila su se neka pitanja u praksi na koje je Sud Europske unije morao dati odgovor. Prema presudi Suda Europske unije C-471/14, donesenoj dana 6. listopada 2015. godine, datum izdavanja prvog odobrenja za stavljanje pro...

45
Tretman imovine u hrvatskome građanskom pravu

Datum objave: 2.3.2021

Sažetak: U članku se razmatraju razni aspekti imovine kao važne kategorije građanskog prava. Ukazuje se na njezinu višeznačnost u gospodarskom, pravnom i knjigovodstvenom smislu. Raščlanjuje se odnos imovine i vlasništva te se upozorava na višestruku funkciju imovine. Također se uspoređuje pojam imovine s pr...

46
Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada

Datum objave: 25.2.2021

Sažetak: Postojeći sustav oporezivanja dohotka u Republici Hrvatskoj propisan je Zakonom o porezu na dohodak (u nastavku: Zakon) ("Narodne novine", br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.) i Pravilnikom o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20. ...

47
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i transparentnost javnih financija

Datum objave: 23.2.2021

Sažetak: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20.) (u daljnjem tekstu: ZIDZLP(R)S), među ostalim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izmijenjene su i dopunjene odredbe o izvršavanju nužnih rash...

48
Prava osobnosti - slijepa ulica teorije i prakse?

Datum objave: 18.2.2021

Sažetak: Uvažavanje nečijeg „integriteta“ odnosno „osobnosti“ jedno je od univerzalnih vrijednosti suvremenog građanskog društva. U tom smislu treba razumijevati i nauk o pravima osobnosti - osobnim pravima - pravima ličnosti- pravima na osobnost. 1

49
Upravni sporovi na području ocjenjivanja državnih i lokalnih službenika

Datum objave: 16.2.2021

Sažetak: Institut (godišnjeg) ocjenjivanja sastavni je dio službeničkog prava. Zasad se procesno ostvaruje u kontekstu upravnog postupka i upravnog spora. Karakteristična pitanja što se javljaju pri sudskoj kontroli pojedinačnih odluka (upravnih akata) donesenih u predmetima ocjenjivanja državnih službenika ...

50
Okvirni sporazum kao instrument za zbirnu javnu nabavu u novijoj praksi

Datum objave: 11.2.2021

Sažetak: Važeći Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016) propisuje postupke javne nabave, koje mogu primjenjivati naručitelji - obveznici primjene istoga Zakona. Osim postupaka javne nabave ZJN 2016 predviđa i posebne režime nabave društvenih i drugih posebnih usluga te pravila ...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje