Poredano po:

Broj dokumenata: 146

1
Još jedna izmjena Zakona o parničnom postupku: što donosi Novela iz 2022.

Datum objave: 18.7.2022

Sažetak: Rad obrađuje trenutno najaktualniju temu s područja primarne građanskopravne zaštite. Naime, Novela Zakona o parničnom postupku iz 2022. (NN, br. 80/22) predstavlja 28. intervencijuu osnovni tekst Zakona o parničnom postupku od njegova donošenja 1976. Uvažavajući impozantnu povijest i kompleksnost Z...

2
IX Novela Zakona o kaznenom postupku

Datum objave: 7.7.2022

Sažetak: Na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora održanoj 15. lipnja 2022. zaključena je rasprava o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (dalje: Konačni prijedlog ZID ZKP), što predstavlja devetu novelu Zakona o kaznenom postupku. 1

3
Načelo razmjernosti u upravnom postupku i primjena slobodne ocjene

Datum objave: 5.7.2022

Sažetak: Slobodno (diskrecijsko) odlučivanje nije ograničeno na upravno pravo, ali pripada među tipična obilježja upravne djelatnosti. Prema članku 5. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09., 110/21., u nastavku teksta: ZUP), u upravnim stvarima u kojima je javnopravno tijelo...

4
(Ne)poznavanje prava škodi (kako nepotrebno opteretiti sudove, zemljišnu knjigu i Ustavni sud Republike Hrvatske)

Datum objave: 28.6.2022

Sažetak: Kako jednostavan predmet „zakompliciraju“ sudovi, nepotrebno opterećuju zemljišnu knjigu i nepotrebno dolaze do Ustavnog suda Republike Hrvatske (dalje: USUD)?

5
Supsidijarnost zaštite ljudskih prava prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u predmetima obiteljskopravne tematike

Datum objave: 7.6.2022

Sažetak: Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija) temeljni je međunarodnopravni instrument za zaštitu ljudskih prava u Europi. Konvencija je potpisana 1950. godine u Rimu, a danas se primjenjuje u 47 država članica Vijeća Europe. 1 Republika Hrvatska je Konvencij...

6
Pretjerani pravni formalizam kao povreda prava na pošteno suđenje

Datum objave: 2.6.2022

Sažetak: Pravo na pravično ili pošteno suđenje je zasigurno najvažnije ljudsko procesno pravo koje je zagarantirano Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1 (dalje u tekstu: Konvencija) u čl. 6. 2 te Ustavom Republike Hrvatske 3 (dalje u tekstu: Ustav) u čl. 29. 4 Koliko je p...

7
Pretjerani pravni formalizam kao povreda prava na pristup sudu

Datum objave: 21.4.2022

Sažetak: U prvom dijelu ovog članka autorica će prikazati praksu ESLJP-a o povredi prava na pravično suđenje zbog pretjeranog pravnog formalizma, dok će u drugom dijelu istu povredu analizirati kroz praksu hrvatskih sudova, s posebnim naglaskom na primjenu Ovršnog Zakona 7 i Zakona o parničnom postupku 8 .

8
Postojeća ograničenja uporabe prava vlasništva

Datum objave: 29.3.2022

Sažetak: Vlasništvo može biti ograničeno na temelju zakona, pravnog posla i tuđih prava. Prestankom ograničenja ponovno se uspostavlja punina vlasničkih ovlasti. Zakonska ograničenja prava vlasništva mogu biti opća i posebna. Opća ograničenja se tiču zabrane šikane, krajnje nužde i trpljenja zahvata izvan ...

9
Pogled na Nacrt Zakona o stečaju potrošača za 2022.: treća sreća?

Datum objave: 10.3.2022

Sažetak: Kako se pravni instituti ne mogu uspostaviti u kratkom razdoblju, iako napori za izgradnju i njihovo funkcioniranje moraju biti permanentni i primarni, pitanje implementacije i uređenja instituta potrošačkog stečaja kao podvrste stečaja predstavlja jedno od aktualnijih pitanja. Ratio ovog skromnog p...

10
Udruživanje ustanova u hrvatskom pravu

Datum objave: 1.3.2022

Sažetak: Pojam ustanova određen je Zakonom o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. i 127/19.; u daljnjem tekstu: ZU). Prema odredbama čl. 1. st. 1. i 2. ZU-a, ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo određeno Zakonom o ustanovama, a osniva se za trajno obavljanje dje...

11
Praksa ESLJP-a o povredi prava na pristup sudu u predmetima povezanim uz (ne)prijavu tražbine u stečajnom postupku

Datum objave: 17.2.2022

Sažetak: Europski sud za ljudska prava (dalje ESLJP ili Sud) još 2008. donio je jednu presudu koja je od značaja za domaću sudsku praksu povezanu uz pravne posljedice (ne)prijave tražbine u stečajnom postupku. Stranke parničnih postupaka na tu presudu često se pozivaju, ali isto tako vrlo često neosnovano.

12
Mogu li parnični troškovi tuženika premašiti glavnicu dosuđenu tužitelju?

Datum objave: 8.2.2022

Sažetak: Nerijetko znatan trošak parničnih postupaka postaje najkonkretniji i najeklatantniji primjer disfunkcionalnosti sudskog sustava. Razlozi za skupoću (i trošak) parnične procedure, svakako, se ne mogu ograničiti samo na (ne)adekvatan normativni okvir, već su znatno širi. Iako se u Noveli ZPP-a 2019. v...

13
O (ne)dopuštenosti revizije u ostavinskom postupku

Datum objave: 28.12.2021

Sažetak: Vrhovni je sud Republike Hrvatske, na drugoj sjednici Građanskog odjela održanoj 1. ožujka 2021., zauzeo novo procesnopravno shvaćanje 1 o dopuštenosti revizije kao izvanrednog pravnog lijeka u ostavinskom postupku nakon stupanja na snagu posljednje Novele Zakona o nasljeđivanju 2 iz 2019. donijet...

14
Siva zona drugostupanjskog postupka: Je li uloga suca evidencije sudske prakse i mehanizam obvezujućih pravnih shvaćanja u skladu sa zahtjevom neovisnosti i samostalnosti sudaca propisanim pravom Europske unije?

Datum objave: 13.12.2021

Sažetak: Pred Sudom Europske unije upućen je zahtjev za prethodnu odluku u kojemu se ispituje je li hrvatski drugostupanjski postupak u skladu s pravom Unije. Prvo pitanje koje se u tom kontekstu pojavljuje odnosi se na ulogu suca za praćenje sudske prakse, tzv. suca evidencije, i ovlast koju taj sudac ima u...

15
Uz nadolazeću reformu Zakona o stečaju potrošača: Može li maloljetnik biti subjekt postupka stečaja potrošača?

Datum objave: 7.12.2021

Sažetak: Potrošačko stečajni postupci su osmišljeni imajući u vidu punoljetne osobe i nisu prilagođeni odgovoriti na jedinstvene i posebne potrebe maloljetnika. Maloljetnicima je zbog nedostatka poslovne sposobnosti u većini slučajeva potrebna podrška roditelja, ili staratelja da pokrenu sudski (građanski) p...

16
Pravo na pristup sudu (kao sastavni dio ljudskog prava na pošteno suđenje) u odlukama sudova o troškovima postupka

Datum objave: 30.11.2021

Sažetak: Europski sud za ljudska prava (dalje ESLJP) donio je više presuda i odluka protiv Republike Hrvatske u kojima se izjašnjavao o povredi prava na pošteno suđenje povezano uz naknadu troškova postupka.

17
Praksa Europskog suda za ljudska prava i domaćih sudova o pravu na dom u privatnopravnim odnosima

Datum objave: 9.11.2021

Sažetak: U sudskim postupcima pred hrvatskom sudovima stranke sve više traže ostvarivanje prava na dom pozivanjem na praksu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu (dalje u tekstu ESLJP ili Sud).

18
Sudačka neovisnost i nepristranost i njihov utjecaj na percepciju javnosti o pravosuđu

Datum objave: 12.10.2021

Sažetak: Značaj pravosudnog sustava i uloge sudaca u društvenom poretku definiran je u brojnim najvišim pravnim dokumentima svih civiliziranih, demokratskih država svijeta, jasnim načelima na kojima se treba temeljiti. Njegov značaj je u službi i služenju građanima. Stoga se na poštivanju ovih načela temelji...

19
Neka sporna pitanja u svezi pogrešne upute o pravnom lijeku u parničnom i upravnom postupku

Datum objave: 9.9.2021

Sažetak: Razlike između upravnog i parničnog postupka te upravnog spora su očigledne. Ipak, iako različiti, između tih postupaka postoje određene procesne sličnosti, odnosno postoje slične postupovne forme koje mogu biti poticaj za izradu zajedničkih obrazaca pri rješavanju konkretnih spornih situacija. Tako...

20
Dopuštenost sudjelovanja visokoškolskih nastavnika u televizijskim emisijama i sloboda izražavanja kroz prizmu odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kula protiv Turske

Datum objave: 2.9.2021

Sažetak: U članku se analizira odluka Europskog suda za ljudska prava prema kojoj je Sud zauzeo stajalište da neodobravanje sudjelovanja sveučilišnih nastavnika u javnim medijima (televizijskim emisijama) i njihovo sankcioniranje zbog toga, predstavlja u konkretnom slučaju povredu čl.10. Europske konvencije ...

21
Pravo na slobodu izražavanja i položaj sudaca u demokratskom društvu

Datum objave: 31.8.2021

Sažetak: Sudbena vlast autoritet ne crpi isključivo iz moći. Od velike je važnosti za uspostavu istinskog autoriteta i legitimiteta da se uvijek iznova opravdava i dokazuje građanima koji očekuju pravična i učinkovita suđenja i nesmetan pristup sudu kao osnovni uvjet ostvarenja vladavine prava. To se djelomi...

22
O (ne)dopuštenosti izvanredne revizije i revizije po dopuštenju u antidiskriminacijskim parnicama

Datum objave: 10.8.2021

Sažetak: Ustavni je sud Republike Hrvatske početkom prošle godine donio ustavnosudsku odluku 1 kojom je, usvojivši ustavnu tužbu, ukinuo rješenje 2 Vrhovnog Suda Republike Hrvatske čijim je dispozitivom kao nedopuštena odbačena tzv. izvanredna revizija revidentice podnijeta protiv drugostupanjske pravomoćn...

23
Neka razmišljanja o uvođenju tzv. revizijskih odvjetnika ili kako osigurati razmjernost/proporcionalnost između obveze učinkovitog ostvarivanja prava na pristup pravosuđu i obveze poštivanja neovisnosti odvjetništva

Datum objave: 3.8.2021

Sažetak: Tema je odabrana s obzirom na to kako razina ostvarenja pristupa vrhovnom sudu jedne zemlje ukazuje na razinu poštivanja osnovnih prava i sloboda njenih građana. Empirija ukazuje kako je Vrhovni sud RH (bio i ostao) preopterećen i to najvećim dijelom zbog dugogodišnje preširoko definirane mogućnosti...

24
Zakonodavna regulacija palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 29.6.2021

Sažetak: Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima neizlječivih, uznapredovalih bolesti, putem sprječavanja i ublažavanja patnje pomoću ranog prepoznavanja i besprijekorne prosudbe te liječenja boli i drugih problema - fizičkih, psihosoci...

25
Usporedni prikaz instituta uvjetnog otpusta po „starom“ i „novom“ Zakonu o izvršavanju kazne zatvora te praktične dileme

Datum objave: 21.6.2021

Sažetak: Institut uvjetnog otpusta u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu uređen je Zakonom o izvršavanju kazne zatvora. Zakon o izvršavanju kazne zatvora (,,Narodne novine'' br. 128/1999., 55/2000., 59/2000., 129/2000., 59/2001., 67/2001., 11/2002., 76/2007., 27/2008., 83/2009., 18/2011., 48/2011., 125/2011., ...

26
Nenadoknadiva ili teško nadoknadiva šteta u postupcima odgode ovrhe prema Ovršnom zakonu

Datum objave: 10.6.2021

Sažetak: Ovrha je kao institut prisilne naplate iznimno tegoban za ovršenika, ali je s druge strane nužan u svakom demokratski uređenom društvu kako bi se ispunila dužna činidba ovrhovoditelju, u slučajevima kad ovršenik istu odbija ispuniti dobrovoljno. U suprotnom, niti jedan vjerovnik ne bi bio siguran da...

27
Zastara iznosa naknade neimovinske štete povišenih temeljem novih orijentacijskih kriterija Vrhovnog suda RH

Datum objave: 10.5.2021

Sažetak: U ovom radu bit će govora o zastari nakon povišenja tužbenog zahtjeva koji se odnosi na naknadu neimovinske (odnosno nematerijalne) štete ili o tumačenju zastare kod povišenja tužbenog zahtjeva sukladno novim iznosima naknade neimovinske (i nematerijalne) štete.

28
Primjena Povelje Europske unije o temeljnim pravima i ograničenje prava i sloboda

Datum objave: 29.4.2021

Sažetak: Temeljna prava su u državama članicama Europske unije na nacionalnoj razini zajamčena i zaštićena Ustavima svake pojedinačne države članice te Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1 (dalje: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda), dok je na razini Eu...

29
Satira u praksi ECHR-a i domaćih sudova - pratimo li zadane europeizirane standarde?

Datum objave: 27.4.2021

Sažetak: Uvijek su se vodile i vodit će se brojne polemike između onih koji smatraju da satira nije uvijek pogodan žanr i onih koji smatraju da satira ne treba patiti od bilo kakve političke ili bilo koje druge korektnosti. Ipak pravo na sloboda izražavanja, pa samim time i pravo na satiru, je jedno od prava...

30
Obligatorni istražni zatvor prema VIII. noveli Zakona o kaznenom postupku i sudskoj praksi

Datum objave: 20.4.2021

Sažetak: Istražni zatvor prema hrvatskom zakonodavstvu može biti određen tijekom kaznenog postupka (fakultativni istražni zatvor), ali mora biti određen pri izricanju kazne zatvora od pet godina ili više u trenutku donošenja nepravomoćne presude (obligatorni istražni zatvor), čak i u slučajevima kada se okri...

31
Sloboda izražavanja u radnom odnosu - najnovija praksa ESLJP-a i Ustavnog suda RH

Datum objave: 12.3.2021

Sažetak: U radnim sporovima ponekad se dopuštenost otkaza ugovora o radu ispituje kroz primjenu ustavnog prava na slobodu izražavanja.

32
Postupovna jamstva u svjetlu europskog uhidbenog naloga i istražnog zatvora

Datum objave: 28.12.2020

Sažetak: Okvirna odluka o Europskom uhidbenom nalogu iz 2002. 1 (dalje u tekstu: Okvirna odluka o EUN-u) prvi je instrument uzajamnog priznavanja u području kaznenog prava Europske unije (dalje u tekstu: EU) te je stoga instrument za koji postoji najviše iskustva u pogledu pitanja uzajamnog priznavanja pa s...

33
Jesu li nadolazeće izmjene Zakona o elektroničkim medijima u pogledu odgovornosti pružatelja elektroničkih publikacija u skladu s konvencijskim pravom?

Datum objave: 21.12.2020

Sažetak: Judikatura ECHR-a navodi kako država članica uživa „široko polje procjene“ na koji način će određeno pitanje urediti, imajući u vidu činjenicu da nacionalne vlasti najbolje poznaju svoju državu kao i ostale okolnosti od značaja za donošenje konkretnog zakona i da samim tim najbolje može procijeniti ...

34
Zadržavanje uhićenika u slučaju postojanja osnova za istražni zatvor

Datum objave: 9.12.2020

Sažetak: Prethodni kazneni postupak razdoblje je prikupljanja podataka bitnih za uspješno vođenje procesa radi stvaranja zaključka o postojanju tzv. početne osnovane sumnje 1 , traženog stupnja vjerojatnosti da je počinjeno kazneno djelo. Osiguranje nazočnosti osumnjičenika za potrebe kaznenog postupka nerij...

35
Uvreda u političkom diskursu

Datum objave: 2.11.2020

Sažetak: Pitanja i probleme koje u ime i za račun građana rješavaju demokratski odabrani predstavnici vlasti u svakom suvremenom demokratskom društvu neminovno dovode do sukobljavanja vladajućeg programa i opozicionih prijedloga u pogledu politike koja će biti primijenjena, što danas, uvažavajući stvarno i u...

36
Neka pitanja razmjernosti sudske/izvansudske te porezne ovrhe u razdoblju COVID-19 krize

Datum objave: 13.10.2020

Sažetak: SARS-CoV-2, koji se pojavio 2019., zahvatio je cijeli svijet. U hrvatskome pravnom sustavu to je rezultiralo i određenim zakonskim aktivnostima. Imajući na umu da parlamenti igraju ključnu ulogu u osiguravanju usklađenosti izvanrednih restriktivnih mjera s načelima zakonitosti i razmjernosti, tijeko...

37
Pravo na suđenje u razumnom roku i uloga Ustavnog suda RH

Datum objave: 22.9.2020

Sažetak: Zaštita ustavnog prava na suđenje u razumnom roku pred Ustavnim sudom, zajamčena člankom 29. stavkom 1. Ustava, osigurava se u redovitom postupku koji se pokreće ustavnom tužbom na temelju članka 62. Ustavnog zakona protiv pojedinačnog akta tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (...

38
Pitanja GDPR-a u postupku stečaja potrošača: rješenja i prijepori

Datum objave: 3.9.2020

Sažetak: Donošenjem Zakona o stečaju potrošača uvedena je obveza objave pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova kao i niz novih obveza koje ulaze u područje prava na poštivanje dopisivanja/privatnosti u kontekstu čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Zato je bitno u kakv...

39
Može li državno odvjetništvo postaviti prethodno pitanje Sudu Europske unije?

Datum objave: 20.8.2020

Sažetak: Imajući na umu da položaj državnih odvjetništava u zemljama članicama Europske unije (dalje: EU) nije jednoobrazno reguliran 1 u ovome radu pozabavit ćemo se samo državnim odvjetništvom u Republici Hrvatskoj (dalje: DO). Pri tome moramo imati na umu da DO u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) ima dvost...

40
Pravo vlasništva kao objekt zaštite prema članku 1. Protokola 1. uz Konvenciju za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda, s posebnim osvrtom na pravo na isplatu mirovine

Datum objave: 18.8.2020

Sažetak: Protokolom 1. 1 uz Konvenciju za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda 2 člankom 1. uređena je zaštita vlasništva tako da je propisano: „Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svojega vlasništva. Nitko se ne smije lišiti svoga vlasništva, osim u javnom interesu, i to sam...

41
Etika i nove tehnologije

Datum objave: 30.7.2020

Sažetak: Nove tehnologije se temelje informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, što znači da obrađuju podatke i komuniciraju s korisnicima. Čovjek je zapravo u fokusu tehnologije. Zato je važan dio razvoja novih tehnoloških rješenja etični dizajn i stjecanje povjerenje korisnika.

42
Problematika raskida ugovora o specijalizaciji doktora medicine i vraćanje troška specijalizacije

Datum objave: 23.7.2020

Sažetak: U velikom broju ugovora o specijalizaciji ugovoreno je ukoliko doktor specijalista ne ostane nakon okončanja specijalizacije u ustanovi koja mu je to financijski omogućila, obvezuje se vratiti sve iznose primljene na ime zarade, naknade zarade i drugih primanja za vrijeme trajanja specijalizacije (t...

43
Pravo na rad u fokusu Ustava i Konvencije - korištenje službenih komunikacijskih kanala tijekom radnog vremena

Datum objave: 25.6.2020

Sažetak: Ustavno pravo na rad i slobodu rada, slobodno biranje poziva i zaposlenja te pravo da je svakomu pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost propisuje članak 54. Ustava Republike Hrvatske. Konkretna zaštita u pojedinim sudskim predmetima iz oblasti radnih sporova svoj konačni pravori...

44
Istraga i kazneni progon nasilja u obitelji nad ženama prema Istanbulskoj konvenciji

Datum objave: 23.6.2020

Sažetak: Čl. 3. t. a Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istanbulska konvencija) 1 , definira nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije žena, a označava sva djela rodno utemeljenog nasilja koja imaju za posljedicu ili ...

45
Pravna studija: pravne posljedice konverzije ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF

Datum objave: 26.5.2020

Sažetak: U ovoj pravnoj studiji o pravnim posljedicama konverzije ugovora o kreditu zaključenim s valutnom klauzulom u švicarskom franku anticipiran je moguć razvoj događaja u postupcima pred nižestupanjskim sudovima nakon donošenja rješenja u oglednom postupku Gos-1/2019-36 od 4. ožujka 2020. i zauzimanja p...

46
Prikaz Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Datum objave: 8.5.2020

Sažetak: Ministarstvo pravosuđa je 13. ožujka 2020. dalo Preporuke za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), koje, između ostalog, uključuju i odgodu svih rasprava i drugih radnji koje nisu hitne na 14 dana, a suci su vodeći računa o svim okolnostima...

47
Kažnjavanje kršenja mjera suzbijanja zaraze

Datum objave: 26.3.2020

Sažetak: Sloboda je nepovrediva. Ako je sigurnost stanovništva važnija od čovjekove slobode, najmanje što možemo je upitati se: pod kojim uvjetima? Sigurnost je naličje opasnosti, a nastanak opasnosti od širenja zarazne bolesti među ljudima indikator je počinjenog kaznenog djela. Samoizolacija kao način sprj...

48
Pravni aspekt ograničenja prava radnika u slučaju pandemije s posebnim naglaskom na prava i obveze poslodavaca i radnika

Datum objave: 19.3.2020

Sažetak: Cilj ovog rada je napraviti sveobuhvatan prikaz pravnih normi kojima se regulira izvanredna situacija vezana uz epidemiju uzrokovanu virusom Covid - 19 s posebnim naglaskom na reguliranje radnih odnosa te prava i obveza poslodavaca i radnika. Također, ukratko ćemo se osvrnuti na predložene mjere Vla...

49
Pristup Vrhovnom sudu u praksi Europskog suda za ljudska prava: građanskopravni aspekt

Datum objave: 20.2.2020

Sažetak: Posljednje godine obilježile su sve izraženije rasprave i neslaganja oko odgovarajuće uloge Vrhovnog suda. Svakako jedna od većih, ako ne i najveća, se odnosi i na postupak u povodu revizije kao izvanrednog pravnog lijeka. Naime, empirija ukazuje kako je Vrhovni sud RH preopterećen i to najvećim dij...

50
Ogledni postupak

Datum objave: 23.1.2020

Sažetak: 1. rujna 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 84/08., 123/08., 57/11., 148/11. - pročišćeni tekst te 25/13; u daljnjem tekstu:...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje