Poredano po:

Broj dokumenata: 20

1
Oslobođenje od kazne počinitelja kaznenog djela

Datum objave: 19.5.2022

Sažetak: „Primjenom stare latinske fraze nulla poena, sine culpa na instituciju oslobođenja od kazne, dolazimo do toga da ona ovdje nije do kraja primjenjiva. Krivnju i kazneno djelo imamo, ali ne i kaznu. Počinjeno djelo i krivnja počinitelja nužno ne dovode do izricanja kazne. Ali je ipak osjetno smanjenje...

2
Ispitivanje okrivljenika kao pretpostavka podizanja optužnice

Datum objave: 7.6.2018

Sažetak: U radu autor metodom analize, deskriptivnom i eksplikativnom metodom ukazuje na mjerodavne odrednice hrvatskog kaznenog procesnog zakonodavstva i prava u pogledu izvršenja zadaće ispitivanja okrivljenika da bi došlo do realizacije prava državnog odvjetnika da u javnom interesu optuži počinitelja kaz...

3
Ukidanje obavijesnih razgovora s osumnjičenikom u prethodnom kaznenom postupku - Novela članka 208. ZKP-a

Datum objave: 24.10.2017

Sažetak: Prikupljanje obavijesti od građana dugo vremena predstavljalo je temelj za naznaku državnom odvjetniku da postoje osnove sumnje o počinjenju kaznenog djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti i počinitelju. O obavljenom obavijesnom razgovoru policija je sačinjavala službenu zabilješku, ...

4
Policijska podjela „složenosti“ kriminaliteta

Datum objave: 24.3.2016

Sažetak: Prikupljanje potrebnih obavijesti i podataka za potrebe kaznenog postupka, prvenstveno je u nadležnosti i zadaća policijskih službenika, prema odredbama više različitih zakonskih i podzakonskih propisa. Kriminalističko istraživanje je ukupnost onih policijskih ovlasti, mjera i radnji koje se poduzim...

5
Usporedba prava na nepristrano suđenje u praksi Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske

Datum objave: 25.10.2011

Sažetak: Pravo na suđenje pred nepristranim sudom sastavni je dio prava na pravično suđenje, koje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava navedenih u Ustavu Republike Hrvatske (članak 29. stavak 1.), odnosno u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – dalje: Konvencija (člana...

6
Optuživanje prema Zakonu o kaznenom postupku - sudski aspekt - 2. dio

Datum objave: 13.10.2011

Sažetak: Po primitku optužnice, zajedno sa spisom istrage i odgovorom na optužnicu, ako je podnijet, predsjednik optužnog vijeća nalogom određuje dan, sat i mjesto održavanja sjednice optužnog vijeća koju mora održati u roku od petnaest dana ako je okrivljenik u istražnom zatvoru, a dva mjeseca ako je na slo...

7
Optuživanje prema Zakonu o kaznenom postupku – sudski aspekt – 1. dio

Datum objave: 22.9.2011

Sažetak: U postupak optuživanja unijet je niz novina kojima je cilj da u glavni stadij rasprave dođu samo utemeljene optužnice te da se sam postupak provede brzo i učinkovito s mogućnošću da se već u ovoj fazi uz suglasnost stranaka postupak okonča.

8
Pravo na branitelja o trošku proračuna – 2. dio

Datum objave: 9.8.2011

Sažetak: O zahtjevu za postavljanje siromaškog branitelja odlučuje rješenjem sudac istrage, predsjednik vijeća ili sudac pojedinac. Budući da članak 72. ZKP/08, ne sadrži odredbe o rješenju, to se onda na rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za postavljanje siromaškog branitelja, primjenjuju opće odredbe o ...

9
Predmet Maresti i nova praksa hrvatskih sudova

Datum objave: 3.8.2011

Sažetak: U presudi Maresti protiv Hrvatske (zahtjev broj: 55759/07) od 25. lipnja 2009. godine, Europski sud za ljudska prava u Starsbourgu, utvrdio je povredu članka 4. Protokola 7 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Rim, 4. studenoga 1950.; u daljnjem tekstu: Konvencija), koja je p...

10
Pravo na branitelja o trošku proračuna – 1. dio

Datum objave: 12.7.2011

Sažetak: Posebna prava okrivljenikove obrane utvrđuju se u kaznenom postupku kako bi se nadoknadio okrivljenikov slabiji položaj u odnosu na državnu vlast, odnosno da bi se uklonila nejednakost između države i okrivljenika u kaznenom postupku. Kako bi se kompenzirao taj neravnopravan položaj okrivljenika usp...

11
Dostava u kaznenom postupku – 2. dio

Datum objave: 31.3.2011

Sažetak: Odredbe članka 173. ZKP/08, o dostavi poziva za svjedoke i vještake donose značajne promjene u pogledu dostave u odnosu na ZKP/97, obzirom da se teret osiguranja njihove nazočnosti u postupku dijeli između stranaka u postupku i suda, tako da prema ovim odredbama razlikujemo stranačku i sudsku dostav...

12
Dostava u kaznenom postupku – 1. dio

Datum objave: 15.3.2011

Sažetak: Dostava odluka, podnesaka i dopisa prema člancima 169. do 177. Zakona o kaznenom postupku iz 2008. godine, unosi važne novosti u pogledu postupka koji uređuje dostavu. Uvodi se nov pristup dostave svjedocima i vještacima koju primarno obavljaju stranke, a tek ako je dostava neuspješna, tu zadaću oba...

13
Neprava obnova kaznenog postupka – 2. dio

Datum objave: 8.2.2011

Sažetak: Preinačenje pravomoćnih presuda bez obnove postupka prema toč 1. u suštini je tehničko usklađivanje presuda s odredbama o izricanju jedinstvene kazne iz materijalnog kaznenog zakona. Tom se odlukom ne odlučuje o vrsti kaznenopravne sankcije nego o njihovu usklađivanju s rečenim odredbama materijalno...

14
Neprava obnova kaznenog postupka – 1. dio

Datum objave: 11.1.2011

Sažetak: U članku se prikazuje izvanredni pravni lijek – tzv. neprava obnova kaznenog postupka dovršenog pravomoćnom presudom. Prikazuju se pojam i sadržaj te domet ovog izvanrednog pravnog lijeka, kratak povijesni prikaz te stajališta sudova zauzeta tumačenjem odredbi o nepravoj obnovi postupka koja su izra...

15
Svojstvo oštećene osobe u kaznenopravnom smislu

Datum objave: 16.11.2010

Sažetak: U radu se prikazuje stajalište suda izraženo povodom utvrđenja svojstva oštećene osobe u kaznenopravnom smislu i slijedom toga ovlaštenja na podnošenje prijedloga za progon počinitelja kaznenog djela uništenja i oštećenja tuđe stvari iz članka 222. stavak 1. Kaznenog zakona. Naime, prikazuje se odlu...

16
Uvjeti i postupci zaštite svjedoka u kaznenim postupcima prema Zakonu o zaštiti svjedoka

Datum objave: 28.9.2010

Sažetak: Zakonodavstva gotovo svih država predviđaju opću obvezu svjedočenja prema kojoj svi građani, uz određene iznimke, moraju svjedočiti u kaznenom postupku. Zaštita svjedoka u Republici Hrvatskoj propisana je Zakonom o zaštiti svjedoka, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2004.

17
Izvođenje građevinskih radova protivno propisima o zaštiti na radu u građevinarstvu

Datum objave: 21.6.2010

Sažetak: U članku se opisuje počinjenje kaznenog djela - opasno izvođenje građevinskih radova iz članka 266. Kaznenog zakona, kao posljedica obavljanja poslova protivno propisima o zaštiti na radu u građevinarstvu, uz osvrt na konkretan slučaj iz sudske prakse.

18
Obnova i ponavljanje postupka nakon presude Europskog suda za ljudska prava

Datum objave: 1.2.2009

Sažetak: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u nastavku: Konvencija), i Europski sud za ljudska prava (u nastavku: Europski sud) sastavni su dio našeg pravnog poretka već duže od deset godina. Europski sud, ispunjavajući svoju ulogu čuvara i tumača Konvencije, svojim presudama korigira ...

19
Zaštita „zviždača“ u državnoj službi

Datum objave: 1.4.2008

Sažetak: Nedavnom novelom Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05, 142/06-Uredba, 77/07-Uredba, 107/07 i 27/08 - u nastavku teksta: ZDS), između ostalog normirana je zaštita tzv. „zviždača“ – zaposlenika koji dojavljuju nezakonitosti unutar organizacije u kojoj rade, u ovom slučaju „zviždača“ un...

20
O koluzijskom pritvoru sudionika kaznenog djela

Datum objave: 1.2.2008

Sažetak: Članak dovodi u pitanje ispravnost važeće sudske prakse po kojoj se na temelju čl. 102. st. 1. toč. 2. ZKP-a određuje koluzijski pritvor protiv više okrivljenika kako bi se spriječilo dogovaranje njihovih obrana. Autor ukazuje na neka od bitnih načela hrvatskog kaznenog prava i postupka, posebno ist...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje