Poredano po:

Broj dokumenata: 20

1
Jesu li nadolazeće izmjene Zakona o elektroničkim medijima u pogledu odgovornosti pružatelja elektroničkih publikacija u skladu s konvencijskim pravom?

Datum objave: 21.12.2020

Sažetak: Judikatura ECHR-a navodi kako država članica uživa „široko polje procjene“ na koji način će određeno pitanje urediti, imajući u vidu činjenicu da nacionalne vlasti najbolje poznaju svoju državu kao i ostale okolnosti od značaja za donošenje konkretnog zakona i da samim tim najbolje može procijeniti ...

2
O pojmu i uređenju izborne promidžbe u hrvatskom izbornom pravu

Datum objave: 21.2.2019

Sažetak: Imajući u vidu da je izborna promidžba u Republici Hrvatskoj uređena nizom propisa, u radu se najprije nastoji dati njezino pojmovno određenje, ukratko prikazati način uređenja izborne promidžbe u hrvatskom izbornom pravu od 1990. pa sve do važećih rješenja, a potom i izložiti relevantne odredbe važ...

3
Sankcioniranje povrede sigurnosti osobnih podataka mehanizmima kaznenog prava

Datum objave: 13.12.2018

Sažetak: Sigurnost osobnih podataka ozbiljno je ugrožena danas zbog opće dostupnosti svih podataka te vrste, što u konačnici stvara potrebu kaznenopravne zaštite povrijeđenih prava i sloboda građana skopčanih s odnosnim dijelom njihove privatnosti. Procesi razvoja sredstava i načina zaklanjanja osobnih podat...

4
Enigma (sudske) pravne kvalifikacije kažnjivog djela podizanja novca na bankomatu ukradenom karticom

Datum objave: 16.1.2018

Sažetak: Posjednik bankovne kartice kojom se dotična osoba služi kako bi podigla novčana sredstva s točno određenog računa kojemu se pristupa predmetnom karticom, ne mora biti ista osoba kao vlasnik. Ne mora biti ni zakoniti, ni pošten posjednik, odnosno ovlašteni korisnik kartice, slijedom čega podizanjem g...

5
Objektivna prikladnost prijetnje na društvenim mrežama

Datum objave: 5.9.2017

Sažetak: Naizgled bagatelno kazneno djelo prijetnje u posljednje vrijeme učestalo dolazi pod povećalo javnosti zbog modernih sredstava komuniciranja putem društvenih mreža, gdje se u šarolikosti sadržaja pronađu i elementi tog kaznenog djela. Svako prijeteće ponašanje ili izjava nije neophodno i kažnjivo kao...

6
Povreda privatnosti radnika kao žalbeni razlog u radnom sporu

Datum objave: 20.7.2017

Sažetak: Pitanje nezakonito pribavljenog dokaza, koje je u praksi najčešće povezano s povredom privatnosti neke osobe, uređuje Ustav Republike Hrvatske (čl. 29. Ustava RH - Dokazi pribavljeni na nezakonit način ne mogu se uporabiti u sudskom postupku) i Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine, br.152/08, 7...

7
Prikupljanje i obrada osobnih podataka prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka s osvrtom na sudsku praksu

Datum objave: 30.8.2016

Sažetak: U današnje vrijeme gotovo svakodnevno izlažemo svoje osobne podatke javnosti, bilo da vršimo kupovinu putem interneta, otvaramo novi račun u banci ili kreiramo profil na nekoj od društvenih mreža. Pritom nerijetko nismo svjesni opasnosti kojoj se možemo izložiti dospiju li naši podaci u krive ruke, ...

8
O zaštiti privatnosti radnika u radnom odnosu

Datum objave: 21.4.2016

Sažetak: U okviru postavljanja pravnog okvira, pravnih izvora koji uređuju pitanje zaštite privatnosti radnika, prije svega treba uzeti u obzir Ustav Republike Hrvatske (dalje Ustav RH), Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljenih sloboda (EKZLJPTS), Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu. Ima ...

9
Obveze trgovca kod elektroničke (internetske) trgovine

Datum objave: 9.10.2014

Sažetak: Zaštita potrošača je u Europskoj uniji iznimno važno područje, koje se navodi i u primarnom pravu EU, članak 169. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Novi oblici trgovine posebno potaknuti novim tehnološkim rješenjima, potiču i promjene europskog pravnog okvira. Tijekom 2011. godine došlo je do...

10
Zaštita osobnih podataka i agencija za zaštitu osobnih podataka

Datum objave: 16.6.2014

Sažetak: Člankom 37. Ustava Republike Hrvatske propisano je; «Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom. Zakonom se uređuje zaštita osobnih podataka te nadzor nad djelovanjem informat...

11
Načela općeg upravnog postupka i upravnog spora

Datum objave: 25.8.2011

Sažetak: Pravni značaj procesnih načela znatno nadilazi puku deklaraciju. To vrijedi i za načela upravnog postupka i upravnog spora. Znatan dio odredbi Zakona o općem upravnom postupku i novog Zakona o upravnim sporovima po svojoj su pravnoj prirodi razrada jednog ili više načela upravnog postupka/spora. U r...

12
Kriteriji dostupnosti informacija i zaštita prava na pristup informacijama

Datum objave: 17.3.2011

Sažetak: Nakon sažetog prikaza važećega normativnog okvira na području (ne)dostupnosti informacija, analizirani su kriteriji njihove (ne)dostupnosti (vrsta informacije, ovlašteni tražitelj informacije, posjednik informacije), te vrste postupaka zaštite prava na pristup informacijama.

13
Kriteriji dostupnosti informacija i zaštita prava na pristup informacijama

Datum objave: 20.1.2011

Sažetak: U članku su nakon sažetog prikaza važećega normativnog okvira na području (ne)dostupnosti informacija, analizirani kriteriji njihove (ne)dostupnosti (vrsta informacije, ovlašteni tražitelj informacije, posjednik informacije), te vrste postupaka zaštite prava na pristup informacijama.

14
Pravni aspekti zaštite baza podataka

Datum objave: 14.6.2010

Sažetak: U postupku harmonizacije hrvatskog prava intelektualnog vlasništva s pravnim stečevinama Europske unije (acquis communautaire) implementirana je u naš pravni poredak i široka zaštita baza podataka.

15
Pravna pomoć prema novom Zakonu o općem upravnom postupku

Datum objave: 12.5.2010

Sažetak: Prema Zakonu o općem upravnom postupku, tri su glavna razloga zbog kojih javnopravno tijelo traži pravnu pomoć od drugoga javnopravnog tijela: (1) kad su mu potrebna saznanja o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima kojima raspolaže drugo javnopravno tijelo; (2) kad zbog drugih opravda...

16
Povodom neovlaštene objave podataka iz Jedinstvenog registra hrvatskih branitelja

Datum objave: 8.4.2010

Sažetak: U tekstu su analizirana dva pravna pitanja. Prvo, jesu li utemeljeni pravni argumenti na koje se pozivaju autori neovlaštene objave osobnih podataka iz braniteljskog Registra? Drugo, koje pretpostavke bi moralo ispunjavati eventualno propisivanje javne dostupnosti navedenih podataka da bi bilo ustav...

17
Obavješćivanje o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava prema Zakonu o općem upravnom postupku

Datum objave: 22.1.2010

Sažetak: Zakonom o općem upravnom postupku, koji je na snagu stupio 1. siječnja 2010., u domaći opći upravni postupak uveden je novi institut obavješćivanja o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava. Analizirani su bitni elementi spomenutog instituta, prigovor kao redoviti pravni lijek zaštite prava na obavješ...

18
Pravo na pristup informacijama kao osobno pravo

Datum objave: 29.12.2009

Sažetak: Pravo na informaciju je autentično pravo koje pripada svakom čovjeku, dakle svakom građaninu. Ono je zajamčeno međunarodnim standardima i domaćim zakonodavstvom svake zemlje, a nije ograničeno na državljane određene zemlje.

19
Primjena novog ZUP-a u osnovnim i srednjim školama

Datum objave: 8.12.2009

Sažetak: Osnovne i srednje škole od 1. siječnja 2010. godine više nisu obveznici primjene Zakona o općem upravnom postupku samo kao pravne osobe s javnim ovlastima, već i kao pružatelji javnih usluga. Osim analize spomenute novine, razmotren je općeniti položaj škola prema ZUP-u, nekoliko dvojbi vezanih uz n...

20
Pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 7.12.2009

Sažetak: Djelatnost pružanja investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o tržištu kapitala, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. U odnosu na Zakon o tržištu vrijednosnih papira iz 2002., ovim su Zakonom ustanovljeni brojni novi pojmovi i institu...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje