Poredano po:

Broj dokumenata: 16

1
Oporezivanje kapitalnih dobitaka

Datum objave: 21.5.2019

Sažetak: Kapitalni dobitak (njem. Kapitalgewinn, engl. capital gain) je vrsta dohotka koji se ostvaruje kao razlika između kupovne cijene (ulaganja) i prodajne cijene (vrijednosti) neke imovine u momentu otuđenja 1 . Radi se o povećanju imovine ostvarenom na tržištu, a imovina čijim se stjecanjem i otuđenjem...

2
Formalizam i arbitrarnost u nekim poreznim postupcima (2)

Datum objave: 8.12.2016

Sažetak: Dana 3. prosinca 2015. na portalu IUS-INFO objavljen je rad dr. sc. Roberta Pečeka naslova Formalizam i arbitrarnost u nekim poreznim postupcima. Ovom radu dajemo isti naslov s dodatkom (2) želeći, na bazi recentnih odluka - rješenja poreznih organa, ali i presuda upravnih sudova pokazati ili i prok...

3
Financijsko izvještavanje i ispunjavanje poreznih obveza trgovačkih društava u stečaju

Datum objave: 8.11.2016

Sažetak: Odluka da se nad jednim trgovačkim društvom otvori stečajni postupak ima dalekosežne posljedice ne samo po njegovo poslovanje, prava zaposlenih, vjerovnika i vlasnika, već i po njegovo financijsko izvještavanje. U navedenom kontekstu trgovačko društvo u stečajnom postupku, kao i svako drugo trgovačk...

4
Diskriminacija na radnom mjestu u novijoj sudskoj praksi

Datum objave: 9.8.2016

Sažetak: Dokazivanje postojanja diskriminacije i dobivanje sudske zaštite često je tegoban i dugotrajan postupak. U radu prikazujemo dva predmeta iz prakse Ustavnog suda Republike Hrvatske u kojima su osobe pokušale dokazati diskriminaciju na radnom mjestu, ali u tome nisu uspjele.

5
Noveliranje neisplate plaće kao kaznenopravne zaštite zarade radnika

Datum objave: 19.2.2015

Sažetak: Radni odnos nikada nije i nikada neće biti ugovorni odnos dvaju ravnopravnih stranaka, niti će se u bilo kojem trenutku moći osloboditi stege u vidu uplitanja javne vlasti u normativno uređenje cjelokupnog odnosa radnika i poslodavca. Zaštita slabije stranke u dotičnom ugovornom odnosu stoga treba b...

6
Novčana naknada za vrijeme nesposobnosti za rad nakon proteka tri godine

Datum objave: 16.7.2013

Sažetak: U tekstu se obrađuje problem koji se tijekom 2012. godine pojavio u praksi, a radi se o pravnoj praznini zbog koje se više nije znalo ima li radnik, nakon što je tri godine na bolovanju, pravo na novčanu naknadu, te ako ima, tko mu ju je dužan isplatiti i u kojoj visini. Stručnjaci su zauzeli različ...

7
Novčane tražbine u radnim odnosima i njihovo oporezivanje - 2. dio

Datum objave: 28.6.2013

Sažetak: Kada se radi o izvansudskoj nagodbi prema kojoj se poslodavac bivšim zaposlenicima obvezuje isplatiti određeni iznos naknade na ime obeštećenja za povlačenje tužbe i odricanje od tužbenog zahtjeva, a vezano za sudske sporove koje su pokrenuli radi neisplaćene naknade za prekovremeni rad, ostvaren za...

8
Novčane tražbine u radnim odnosima i njihovo oporezivanje - 1. dio

Datum objave: 31.5.2013

Sažetak: U parnicama iz radnih odnosa nailazimo na različite novčane zahtjeve koje proizlaze iz rada ili su u vezi s radom. Tako Zakon o radu propisuje obveze isplaćivanja plaće, naknade plaće, otpremnine, naknadu štete zbog izvanrednog otkaza, naknadu štete uz sudski raskid ugovora o radu, naknadu štete zbo...

9
Javni bilježnici kao obveznici fiskalizacije

Datum objave: 23.4.2013

Sažetak: Danas, u vremenima europske i svjetske ekonomske krize, možda je više no ikada aktualna tematika o potrebi i obvezi plaćanja poreza, kako fizičkih tako i pravnih osoba, pa je upravo uvođenjem sustava fiskalizacije učinjen korak naprijed u nastojanjima oko suzbijanja njegove utaje. Ako ova mjera zais...

10
Porezni položaj turističkih seljačkih domaćinstava

Datum objave: 7.2.2013

Sažetak: Ruralna, selska područja Hrvatske i danas imaju karakteristiku izrazito slabog napredovanja u razvitku. Često su prometno izolirana, s pretežitim udjelom staračkog stanovništva i u procesu izumiranja.

11
Porezni aspekt i troškovni prikaz sezonskog rada u poljoprivredi

Datum objave: 5.7.2012

Sažetak: Poljoprivredno gospodarstvo definirano je prema Zakonu o poljoprivredi (NN broj 149/09) kao pravna ili fizička osoba ili više fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom, a djeluju kao; obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društv...

12
Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava po osnovi otuđenja nekretnina – prava i obveze otuđitelja

Datum objave: 13.9.2011

Sažetak: Trenutno stanje na tržištu nekretnina pokazuje trend opadanja prometa nekretnina. Pod prometom nekretnina podrazumijevamo svako stjecanje vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj i to:

13
Porezni aspekt stalnih sudskih procjenitelja

Datum objave: 12.5.2011

Sažetak: Stalnim sudskim procjeniteljem postaje se nakon podnošenja zahtjeva predsjedniku odgovarajućeg županijskog, trgovačkog odnosno općinskog suda i ako osoba ispunjava sljedeće uvjete:

14
Oporezivanje zakupa nekretnina

Datum objave: 22.3.2011

Sažetak: Dohotkom od imovine i imovinskih prava, prema članku 27. Zakona o porezu na dohodak, smatra se razlika između primitaka po osnovi zakupnine ili najamnine i izdataka koji su poreznom obvezniku nastali u poreznom razdoblju u svezi tih primitaka. Izdaci se priznaju u visini 30 % od ostvarene najamnine ...

15
Porezni položaj javnih bilježnika

Datum objave: 7.9.2010

Sažetak: Javnobilježnička djelatnost jedna je od slobodnih profesija koja je u pravni poredak Republike Hrvatske uvedena 1993. godine. Javni bilježnici obavljaju javnobilježničku djelatnost kao samostalni i neovisni nositelji.

16
Obvezne poslovne knjige s primjerom evidencije materijala kod poslovanja obrtnika

Datum objave: 10.8.2010

Sažetak: Sirovina i materijal imovina su koju obrtnik stječe nabavom odnosno kupnjom, a sa svrhom upotrebe u poslovnom procesu. Sirovine i materijal se vode, odnosno evidentiraju kroz tri evidencije:

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje