Poredano po:
Povratak na Zakon o javnoj nabavi

Broj dokumenata: 21

1
Okvirni sporazum kao instrument za zbirnu javnu nabavu u novijoj praksi

Datum objave: 11.2.2021

Sažetak: Važeći Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016) propisuje postupke javne nabave, koje mogu primjenjivati naručitelji - obveznici primjene istoga Zakona. Osim postupaka javne nabave ZJN 2016 predviđa i posebne režime nabave društvenih i drugih posebnih usluga te pravila ...

2
Iskustvo gospodarskog subjekta kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti u postupku javne nabave

Datum objave: 6.11.2020

Sažetak: Autor u članku obrađuje relevantnu noviju praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija) i praksu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (dalje: Ministarstvo), koja se odnosi na pitanje referenci odnosno iskustva gospodarskog subjekta iz prije izvršenih ug...

3
Autorsko pravo u arhitekturi

Datum objave: 8.9.2020

Sažetak: Autorskim djelima arhitekture svakodnevno smo okruženi, bilo da se radi o skicama, nacrtima arhitektonskih projekata, a naročito kad je riječ o izvedenim zahvatima u prostoru iz područja arhitekture, urbanizma i krajobrazne arhitekture. Međutim, čini se da nije dovoljno prisutna svijest šire javnost...

4
Novosti u Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Datum objave: 1.9.2020

Sažetak: Autor u članku obrađuje izmjene i dopune koje donosi navedeni Pravilnik, koje se odnose na pitanje valjanosti dokumenata (odnosno njihove ažuriranosti u smislu članka 20. stavka 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, dalje u tekstu: Pravilnik), kojima se dokazuje...

5
Sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave

Datum objave: 4.8.2020

Sažetak: Autor u članku obrađuje normativni okvir vezan za sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave te relevantnu noviju praksu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave (dalje: Ministarstvo) i praksu Državne komisije za kontr...

6
Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19 (2020/C 108 I/01)

Datum objave: 21.4.2020

Sažetak: COVID-19 zdravstvena je kriza koja iziskuje brza i pametna rješenja te vještu prilagodbu na povećanu potražnju za sličnom robom i uslugama u vrijeme kad određeni lanci opskrbe nisu posve funkcionalni. Javni naručitelji u državama članicama glavni su akteri u nabavi većine te robe i usluga. Oni se mo...

7
Praksa Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave, u primjeni Zakona o javnoj nabavi, vezano za pitanja izmjene ugovora o javnoj nabavi/okvirnih sporazuma tijekom izvršenja

Datum objave: 27.2.2020

Sažetak: Autor u članku obrađuje relevantnu noviju praksu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave vezanu uz odredbe ZJN 2016 (dalje u tekstu: Ministarstvo), koja se odnosi na pitanja izmjena ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma t...

8
Dokazivanje nekažnjavanosti - dohvat iz registra putem EOJN RH

Datum objave: 26.11.2019

Sažetak: Uvođenjem mogućnosti u travnju 2018. godine da se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) dohvate podaci iz javnih registara i evidencija RH, nastupila je obveza za naručitelje da one dokaze koje mogu, dohvate putem EOJN-a. Također, stupanjem na snagu članka 26...

9
Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi - javni i sektorski naručitelji

Datum objave: 12.9.2019

Sažetak: Pitanje obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16., dalje u tekstu: ZJN 2016), regulirano je člankom 6. (javni naručitelji) i člankom 7. (sektorski naručitelji) istoga Zakona, u kojima su obveznici primjene Zakona izrijekom određeni (Republika Hrvatska, odnosno državna t...

10
Praksa Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave, u primjeni Zakona o javnoj nabavi

Datum objave: 10.9.2019

Sažetak: Zakon o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama br. 120/2016. (dalje u tekstu: ZJN 2016). Istim Zakonom utvrđuju se pravila o postupku javne nabave kojeg provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, ra...

11
Dokazivanje podmirenih dospjelih poreznih obveza i doprinosa - dohvat iz registra putem EOJN RH

Datum objave: 4.7.2019

Sažetak: Uvođenjem mogućnosti u travnju 2018. godine da se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) dohvate podaci iz javnih registara i evidencija RH, nastupila je obveza za naručitelje da one dokaze koje mogu, dohvate putem EOJN-a. Također, stupanjem na snagu članka 26...

12
Obveze naručitelja tijekom pripreme nabave, provedbe postupka javne nabave te izvršenja ugovora o javnoj nabavi, prema Zakonu o javnoj nabavi i njegovim provedbenim propisima

Datum objave: 16.5.2019

Sažetak: Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" 120/16., dalje: ZJN), utvrđuje pravila o postupku javne nabave kojeg provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe proje...

13
Institut oslanjanja na sposobnost drugih subjekata prema novome Zakonu o javnoj nabavi, u praksi Državne komisije

Datum objave: 13.11.2018

Sažetak: Autor u članku obrađuje noviju relevantnu praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija), kao žalbenog tijela koje rješava o žalbama izjavljenima u postupcima javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, a koja se odnosi na pitanja oslanjanja natjecat...

14
Primjena Zakona o javnoj nabavi - zajednica gospodarskih subjekata kao ponuditelj u postupku javne nabave

Datum objave: 28.8.2018

Sažetak: Autor u članku obrađuje normativni okvir vezan za sudjelovanje zajednice gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave, te relevantnu praksu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave i Državne komisije za kontrolu postupaka jav...

15
Institut sukoba interesa prema novome Zakonu o javnoj nabavi

Datum objave: 17.5.2018

Sažetak: Autor u članku obrađuje institut sukoba interesa u vezi s postupcima javne nabave, u smislu novoga Zakona o javnoj nabavi, s komparativnim prikazom u odnosu na prethodno zakonsko rješenje prema prethodnom Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, dalje u tekstu: prethodni Z...

16
Pravo na žalbu u postupcima javne nabave te postupanje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave po službenoj dužnosti prema novome Zakonu o javnoj nabavi

Datum objave: 22.3.2018

Sažetak: Donošenjem novoga Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 120/16, u nastavku: ZJN 2016), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017., hrvatski pravni sustav u području javne nabave u potpunosti je usklađen s pravnom stečevinom EU. Dio četvrti ZJN 2016, članci 398. do 435., donosi odredbe o pravnoj zašti...

17
Institut pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda u postupcima javne nabave, normativno rješenje prema ZJN 2016 i praksa

Datum objave: 2.1.2018

Sažetak: Autor u članku obrađuje institut pojašnjenja i upotpunjavanja kojeg naručitelji mogu koristiti tijekom pregleda i ocjene ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u svim postupcima javne nabave i posebnim režimima nabave, reguliran novim Zakonom o javnoj nabavi, s komparativnim prikazom u odnosu na prethodn...

18
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) - primjena u praksi

Datum objave: 12.9.2017

Sažetak: Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi u članku 59. donosi odredbe o Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi (ESPD), te u stavku 1. istoga članka propisuje da su „u vrijeme podnošenja zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda, javni naručitelji dužni prihvatiti europsku j...

19
Novi Zakon o javnoj nabavi - provedba pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje

Datum objave: 1.6.2017

Sažetak: Novi Zakon o javnoj nabavi objavljen je u Nar. nov. br. 120/2016, a stupio je na snagu (osim nekih odredbi Zakona navedenih u članku 452.) 1. siječnja 2017. godine. Novim Zakonom o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZJN 2016), u hrvatski pravni sustav implementirane su Direktiva 2014/24/EU i Direktiva 2...

20
Otvoreni postupak javne nabave prema novome Zakonu o javnoj nabavi

Datum objave: 28.3.2017

Sažetak: Hrvatski sabor usvojio je novi Zakon o javnoj nabavi dana 9. prosinca 2016. godine. Zakon je objavljen u Nar. nov. br. 120/16, a stupio je na snagu (osim nekih odredbi Zakona, navedenih u članku 452.) 1. siječnja 2017. Novim Zakonom o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZJN 2016) u hrvatski pravni sustav...

21
Institut okvirnog sporazuma prema novom Zakonu o javnoj nabavi

Datum objave: 24.1.2017

Sažetak: Hrvatski sabor usvojio je novi Zakon o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZJN 2016) dana 9. prosinca 2016. godine. Zakon je objavljen u Nar. nov. br. 120/16, a stupio je na snagu 1. siječnja 2017. godine. Novim Zakonom o javnoj nabavi u hrvatski pravni sustav implementiraju se Direktiva 2014/24/EU i Dir...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje