Poredano po:

Broj dokumenata: 1924

1
Us I 1545/2021-2; 19.5.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj S. z. u R.., je ovome Sudu podnio tužbu protiv tuženika Rumat d.o.o., upravitelja predmetne zgrade, radi postupanja, u kojoj u bitnom predlaže da Sud naloži tuženiku da evidentira stubište kao posebnu građevinsku cjelinu. 2. U konkretnom slučaju ne postoje pretpostavke za vođenje upravno...

2
Us I 2368/2021-9; 14.3.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Navedenim rješenjem tuženika (dalje: osporeno rješenje) naređeno je tužitelju kao vlasniku, u roku od 90 dana, uklanjanje dograđene drvene krovne konstrukcije sa crijepom kao pokrovom, tlocrtne površine 350 x 360 cm, izvedene iznad postojeće terase kata zgrade A, te uklanjanje ostakljene Al brava...

3
Us I 761/2021-20; 11.3.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Osporavanim rješenjem tuženika broj: 511-05-06-01/03-UP/I-2/10-2021 od 16. ožujka 2021. ukinuta je i oduzeta vozačka dozvola broj 10556665 izdana ovdje tužitelju (t. 1. izreke rješenja), te je određeno da je tužitelj dužan vozačku dozvolu predati tuženiku u roku od osam dana od primitka rješenja...

4
Us I 87/2021-5; 7.3.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.                 Tužiteljica R. M. je ovome Sudu podnijela tužbu protiv tuženika Grada Malog Lošinja, radi šutnje uprave, zbog toga što, kako navodi, tuženik u zakonom propisanom roku nije odlučio o njezinom zahtjevu za ukidanje statusa javnog dobra na dijelu k.č.br. . "put" k.o. M.L. - G., koji g...

5
Us I 921/2021-11; 4.3.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Sektora mjeriteljske inspekcije KLASA: UP/I-034-02/18-06/13, URBROJ: 558-04-02/2-21-9 od 14. srpnja 2021. određeno je prisilno izvršenje rješenja istoga tijela KLASA:UP/I-034-02/18-06/13, URBROJ: 558-05/3-18-1 od 28. veljače 2018., izricanjem novčane kazne...

6
UsI-969/21-12; 21.2.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Marije Brcko, u upravnom sporu tužitelja A. d.o.o., Z., zastupanog po opunomoćenici M. M. J., odvjetnici iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagr...

7
Us I 955/2021-7; 16.2.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika broj: 511-07-27-05/3-UP/I-58/21 od 26. lipnja 2021. ukinuta je i oduzeta vozačka dozvola broj 11812434, izdana na ime tužitelja Z. N. iz Đ., (točka 1. izreke) te je određeno da je tužitelj dužan vozačku dozvolu predati u Policijsku postaju Đ., na referadu za vozačke...

8
Us I 1436/2021-8; 15.2.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-20/20-01/100, URBROJ: 513-04-21-2 od 5. listopada 2021. odbijen je prijedlog tužiteljice za obnovu postupka okončanog rješenjem Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjsk...

9
Us I 1212/2021-7; 8.2.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tužitelju je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola broj … (točka 1. izreke) te je određeno da je tužitelj dužan predati vozačku dozvolu Službi zajedničkih i upravnih poslova PU brodsko-posavske, S. B., radnim danom od 09,00 do 14,00 sati, u roku od 8 dana od dana pr...

10
Us I 1523/2021-5; 8.2.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika broj: 511-15-06/2-UP/I-7-55/3-2021. od 17. studenog 2021. riješeno je da tužitelj ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole dvije godine od dana izvršnosti ovog rješenja. 2.              Tužitelj u tužbi navodi da je obrazloženje osporavano...

11
Us I 845/2021-7; 4.2.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.                 Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Pazin, Ispostave Umag, KLASA: UP/I-410-20/14-001/597, URBROJ: 513-07-18-03/19-08 od 12. prosinca 2019. kojim je prijedlog t...

12
Us I 2129/2021-8; 1.2.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika Klasa: UP/II-112-07/21-01/392 Urbroj: 566-01/13-21-2 od 12. travnja 2021. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje) poništava setočka 6. izreke rješenja Državnog inspektorata Klasa: UP/I-112-02/20-01/1220 Urbroj:443-01-02-01-02/1-20-1 od 15. prosinca 2020. (u daljnje tek...

13
Us I 2380/2021-9; 31.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužiteljica tužbom osporava drugostupanjsko rješenje od 21. lipnja 2021. godine, kojim je odbijena njezina žalba protiv prvostupanjskog rješenja od 07. prosinca 2020. godine. Tim prvostupanjskim rješenjem je tužiteljici zbog ankilozantnog spondilitisa utvrđeno svojstvo osiguranika - osobe s invalidi...

14
Us I 2488/2021-5; 31.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužiteljica tužbom osporava tuženikovo rješenje od 07. travnja 2021. godine, kojim je odbijena njezina žalba protiv prvostupanjskog rješenja od 17. veljače 2021. godine o obustavi postupka u predmetu priznavanja prava tužiteljičinoj majci K. Š. na osobnu invalidninu. Postupak je bio obustavljen zbog...

15
Us I 964/2021-6; 28.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Prvostupanjskim rješenjem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnog razvoju, KLASA: 440-12/20-06-02-01/0958, URBROJ: 343-2101/01-21-003 od 8. travnja 2021., odbijen je zahtjev tužiteljice (podnesen 1. kolovoza 2020.) za potporu na Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. Potpora ulaga...

16
Us I 932/2021-7; 26.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Komunalnog društva Kozala d.o.o. KLASA: UP/I-363-02/21-01/02-448, URBROJ: 2170-51-02-21-01 od 11. svibnja 2021, točki 1. G. G., ovdje tužiteljici, dano je na korištenje na neodređeno vrijeme grobno mjesto na gradskom groblju Z. u R., P. ., blok , dvostruka niša, površine 5,20 m², u ½ dijel...

17
Us I 504/2021-9; 26.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/19-01/158, URBROJ: 513-04-21-3 od 26. veljače 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda V. KLASA: UP/I-471-02/19-01/11, URBROJ: 513-07-16-02-01/10...

18
Us I 1027/2021-9; 20.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Državne geodetske uprave, Samostalne službe za drugostupanjski postupak KLASA: UP-II-932-04/21-06/10, URBROJ: 541-11/2-21-3 od 19. srpnja 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka KLASA: UP/I 923-0...

19
Us I 1203/2021-6; 20.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Puli - Pola, KLASA: UP/I-140-10/21-03/03592330463, URBROJ: 341-13-11/2-21-9450 od 16. travnja 2021. tužitelju je, po službenoj dužnosti, priznato svojstvo osiguranika na mirovinsko osiguranje u svojstvu direkto...

20
Us I 595/2021-11; 19.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika, označenim u izreci presude, odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda, KLASA: UP/I-112-01/20-01/9, URBROJ: 2178/01-09-20-8 od 05. listopada 2020. kojim se odb...

21
Us I 1158/2021-6; 18.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tuženik je rješenjem, Klasa: UP/II 561-01/21-01/228, Urbroj: 512-2501-21-2 od 30. kolovoza 2021. odbio žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Republike Hrvatske, Ministarstva obrane, Uprave za ljudske resurse, Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Službe za poslove obrane, Podr...

22
Us I 773/2021-6; 18.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-411-10/20-01/40, URBROJ: 513-04-21-3 od 6. svibnja 2021. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda V., Ispostava V. KLASA: UP/I-416-02/2019-04/82, URBROJ: 513-07-10-01-19-04 od 18. ...

23
Us I 1176/2021-7; 17.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Sud je po službenoj dužnosti utvrdio da je omaškom u pisanju ovosudne presude, poslovni broj 2 Us I-1176/2021, naveden pogrešan datum donošenja presude, pa je, na temelju odredbe članka 64. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i 110/21,...

24
Us I 242/2021-5; 12.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave z., Policijske postaje I.-G., Broj: 511-19-43/9-UP/I-5/21 od 7. siječnja 2021. tužitelju je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola. 2. Tužitelj tužbom osporava zakonitost tuženikove odluke navodeći kak...

25
Us I 1176/2021-6; 12.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-224-02/19-01/2704, URBROJ: 511-01-203-21-29 od 20. kolovoza 2021. odbijen je zahtjev tužitelja, državljanina Republike Slovenije, za primitak u hrvatsko državljanstvo pozivom na osnovu iz članka 16. stavka 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“, broj...

26
Us I 2169/2021-3; 5.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika Klasa: UP/I-131-04/21-02/01 Urbroj: 534-07-2-2/1-21-02 od 22. travnja 2021. odbacuje se tužiteljičin zahtjev kao dr. med., spec.anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, kojim traži priznavanje statusaspecijaliste iz uže specijalizacije iz područja int...

27
Us I 747/2021-5; 4.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, Klasa: UP/II 141-02/20-01/03362396782, Urbroj: 341-99-05/3-20-9570 od 15. veljače 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja zavoda, P. s. u Z., Klasa: UP/I 141-02/20-01/033623...

28
Us I 1263/2021-5; 3.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika, Broj: 511-11-06-5/6-UP/I-255-21 od 13.rujna 2021., u točki 1. izreke odlučeno je da se ukida i oduzima vozačka dozvola broj… izdana na ime R. B., rođen … iz C.,te je isti dužan vozačku dozvolu predati u Policijsku postaju N.G. u roku od 8 dana od dana primitka rješ...

29
Usi 4/2021-4; 31.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.                            Predlagatelj je ovom Sudu podnio zahtjev za izvršenje presude Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-256/2020-7 od 17. lipnja 2020. na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12.,  152/14., 94/16., 29/17. i 110/21., da...

30
Us I 3485/2019-2; 31.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije KLASA: UP/II-502-08/19-01/279, URBROJ: 338-01-06-05-19-03 od 18. listopada 2019. odbijena je žalba tužiteljice protiv rješenja Zavoda 2 KLASA: UP/I-502-08/19-01/353, URBROJ: 338-21-02-02-19-03 od 23. srpnja 2019. kojim j...

31
Us I 1984/2021-4; 31.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Ministarstva, Policijske uprave zagrebačke, Policijske postaje Velika Gorica, broj: 511-19-36/9-UP/I-781/2021 od 19. svibnja 2021. odlučeno je da tužitelj ne može podnijeti zahtjev za produljenje vozačke dozvole broj … dvije godine od dana izvršnosti tog rješenja. 2.       ...

32
Us I 1221/2021-9; 30.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je kod ovoga suda dana 5. listopada 2021. podnio tužbu putem koje tražiponištavanje potvrde tuženika Klasa: 932-06/2021-02/395, Urbroj: 541-23-02/1-21-5od 22. travnja 2021., a kojom je potvrđen geodetski elaborat za katastar - zaprovođenje promjena u katastru zemljišta izrađen u svrhu evide...

33
Us I 1012/2021-6; 29.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II 561-01/21-01/248, URBROJ: 512-2501-21-2 od 12. kolovoza 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena na rješenje Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Uprave za ljudske potencijale, Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Službe za poslov...

34
Us I 1036/2020-9; 29.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.               Osporavanim rješenjem tuženika, označenim u točki I. izreke presude, odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda O., KLASA: UP/I-416-02/17-01/1171, URBROJ: 513-07-14/18-05 od 16. studenog 2018. 2. ...

35
Us I 525/2021-11; 29.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-502-03/20-01/988, URBROJ: 338-01-06-05-21-02 od 23. ožujka 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena na rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda O., Regionalnog ureda O., Područne službe S. B. KLASA: UP/I-50...

36
Us I 726/2021-6; 28.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-01/20-01/136, URBROJ:513-04-21-3 od 11. svibnja 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenjaMinistarstva financija, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda O., KLASA:UP/I-471-01/20-18/130, URBROJ: 513-02-7056/29-20-1 od 5. ožujka 2...

37
Us I 743/2021-6; 28.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-01/20-01/200, URBROJ:513-04-21-3 od 18. svibnja 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenjaMinistarstva financija, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda O., KLASA:UP/I-471-01/20-18-209, URBROJ: 513-02-7056/17-20-1 od 8. svibnja...

38
Us I 850/2021-6; 28.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II 140-03/21-01/03117812728,URBROJ: 341-99-05/3-21-775, broj spisa: 55111 od 16. lipnja 2021. odbijena je žalbatužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,Područnog ureda u S. B., KLASA: UP/I 140-03/20-01/03117812728,URBROJ:...

39
Us I 1190/2021-5; 23.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika, broj: 511-08-27/4-UP/I-89-2021. od 26. kolovoza 2021. ukinuta je i oduzeta vozačka dozvola broj: 11892354 izdana ovdje tužitelju (t. 1. izreke rješenja), te je određeno da je tužitelj dužan vozačku dozvolu predati tuženiku u roku od osam dana od primitka rješenja (t. 2.). Tuže...

40
Us I 1223/2021-9; 23.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, KLASA: UP/415-02/2020-001/761, URBROJ: 513-007-08/2020-4 od 1. prosinca 2020., utvrđeno je da tužitelj, kao ovršenik, na dan 1. prosinca 2020., na ime poreznog duga i ostalih proračunskih prihoda duguje izno...

41
Us I 765/2021-6; 22.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-01/20-01/265, URBROJ: 513-04-21-3 od 18. svibnja 2021., odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda O. KLASA: UP/I-471-01/20-18/421, URBROJ: 513-02-7056/29...

42
Us I 1448/2021-8; 22.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.U pravodobno podnijetoj tužbi protiv rješenja tuženika, KLASA: UP/I-471-01/20-11/55, URBROJ: 513-02-8008/7-21-1 od 05. veljače 2021. godine tužitelj je ubitnom naveo: da tužbu podnosi zbog neutvrđenog činjeničnog stanja, pogrešneprimjene materijalnog prava te bitne povrede postupka. Osporava stvar...

43
Us I 2196/2021-10; 22.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. U pravodobno podnijetoj tužbi protiv rješenja tuženika, KLASA: UP/I-471-01/20-11/36, URBROJ: 513-02-8008/7-21-2 od 17. svibnja 2021. godine tužitelj je ubitnom naveo: da kao sportski klub se ne bavi gospodarskom djelatnosti pa da ne možeostvarivati gospodarsku korist te da kao sportski klub ne mo...

44
Us I 889/2021-6; 22.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva obrane, Uprave za ljudske potencijale, Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Službe za poslove obrane, Područnog odjela za poslove obrane Zagreb, KLASA: UP/I-561-01/20-01/347, URBROJ: 512M2-50-21-5 od 25. veljače 2021., donesenim u ponovnom po...

45
Us I 379/2021-4; 21.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Broj: 511-07-27-05/3-UP/I-21/21 od 23. veljače 2021. u točki 1. izreke odlučeno je da se ukida i oduzima vozačka dozvola broj …, izdana na ime M. Š., P., a u točki 2. izreke rješenja navedeno je da je M. Š. dužan vozačku dozvolu predati u Policijsku postaju Đ. u rok...

46
Us I 737/2021-12; 21.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Broj: 511-07-26/4-UP/I-24/3-2021 od 16. travnja 2021., u točki 1. izreke odlučeno je da se ukida i oduzima vozačka dozvola broj …, izdana na ime J. M., D. M., rođen …, OIB: …; a u toč. 2. izreke navedeno je da je J. M. dužan vozačku dozvolu predati na referadu vozil...

47
Us I 1236/2021-7; 17.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Državnog inspektorata, Područnog ureda u Rijeci, Ispostave u Gospiću KLASA: UP/I-362-02/21-02/766, URBROJ: 443-02-02-14-21-02/JJ od 27. rujna 2021. naređeno je tužiteljici, kao investitorici, da u roku od 120 dana ukloni stambenu građevinu tlocrtnih dimenzija 7,5x 7,1 m i pomoćnu građev...

48
Us I 1283/2021-4; 16.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Državnog inspektorata, Područnog ureda u Rijeci, Službe građevinske inspekcije, Ispostave u Pazinu KLASA: UP/I-362-02/20-02/15, URBROJ: 443-02-02-17-21-7 od 24. rujna 2021. u toč. 1. naređeno je tužiteljici, kao vlasnici zemljišta, da u roku od 15 dana ukloni: nadstrešnicu drvene konstr...

49
Us I 2205/2021-11; 15.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Osporenim rješenjem tuženika Klasa: UP/II-361-05/20-26/339 urbroj: 531-07-01-03/09-21-4 od 21. travnja 2021. godine  odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Splitsko-dalmatinske županije, upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, ispostava...

50
Us I 720/2021-9; 9.12.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Zaključkom tuženika KLASA: UP/I-942-05/13-01/72, URBROJ: 360-04-02/01-2021-23 od 5. svibnja 2021. u toč. 1. utvrđena je visina naknade za nacionalizirano poduzeće - H. "S." C. i to za: k.č.br. … u površini od 244 čhv, ranije upisana u z.k.ul. … k.o. C., sada z.k.ul. … k.o. C., zajedno sa zgradom ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a