Poredano po:

Broj dokumenata: 29696

1
Pž 1754/2021-2; 18.5.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu u točki I. njegove izreke naložio je tužitelju u roku od osam dana nadoknaditi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 99.939,75 kn, a u točki II. njegove izreke odbio je kao neosnovan tuženikov zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka u izn...

2
Pž 6691/2019-2; 28.4.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Splitu je presudom poslovni broj P-764/2017-25 od 27. lipnja 2019. odbio tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnom i bez pravnog učinka nepoštene ugovorne odredbe - članka 6. Ugovora o kreditu broj 211-250/2007 od 10. prosinca 2007. sklopljenog između tužitelja i tuženika, ovjerenog ...

3
Pž 1423/2021-2; 26.3.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-212/1998-23 od 4. ožujka 2021. odbijen je zahtjev stečajnog upravitelja D. D. za određivanje nagrade za razdoblje od 29. listopada 2019. do 4. ožujka 2021. u iznosu od 5.000,00 kn bruto. Tako je sud riješio pozivom na određenj ...

4
Pž 4075/2020-5; 19.1.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-4075/2020-2 od 29. rujna 2020. preinačeno je rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-878/2018 od 10. rujna 2020. na način da je pod točkom I. izreke određena konačna nagrada stečajnom upravitelju D. Š. iz Zag ...

5
Pž 2664/2019-4; 11.12.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi na solidarnu isplatu tužitelju iznosa od 70.821,87 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Tužitelju je naloženo svakom tuženiku naknaditi parnične troškove u iznosima od po 5.000,00 kn. Odbijen je kao neosnovan pr...

6
Pž 4447/2020-2; 21.10.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj R1-51/2020-2 od 3. lipnja 2020. dopuštena je zabilježba spora koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi pod poslovnim brojem P-157/2020 u pravnoj stvari tužitelja E. N. iz A1 , OIB B1 , protiv tuženika Nenada ...

7
Pž 2494/2019-3; 2.10.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom, Trgovački sud u Pazinu, utvrdio je da su poslovni udjeli u trgovačkom društvu G. d.o.o. A5 , OIB B3 matičnog broja upisa MBS: B4 i to: jedan poslovni udio nominalnog iznosa 5.700.000,00 kn i jedan poslovni udio nominalnog i ...

8
Pž 4075/2020-2; 29.9.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-878/2018 od 10. rujna 2020. odbijen je kao neosnovan zahtjev stečajnog upravitelja D. Š. za određivanje konačne nagrade u brutto iznosu od 5.000,00 kn uvećano za 7,5% po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu od 375,00 kn (t ...

9
Pž 1290/2018-3; 22.9.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1949/2015 od 12. siječnja 2018. određeno je da svaki pojedinačni iznos uplate izvršene na ime plaćanja anuiteta/obroka leasinga po Ugovoru o financijskom leasingu broj 100-05343-2005, koji je potvrđen po javnom bilježniku T. K. iz Z ...

10
Pž 2990/2020-2; 30.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem nije dopušteno stupanje Z. S. d.d. u parnicu umjesto tužitelja. Tužitelj je 6. prosinca 2018. podnio tužbu protiv tuženika radi isplate po regresnom zahtjevu, a nakon što je prethodno naknadio štetu svom osiguraniku po osnovi ugovora o kasko osiguranju. Za tu štetu ...

11
Pž 1556/2018-2; 24.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Trgovački sud u Zagrebu u pobijanoj točki I. njezine izreke naložio je tuženiku u roku od osam dana platiti tužitelju u iznos od 13.775,97 CHF u kunskoj protuvrijednosti s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća pojedine glavnice do isplate. Pobijanom točkom II...

12
Pž 5087/2017-2; 23.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku u točki I. njezine izreke odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se utvrdi da je ništetna i bez pravnog učinka nepoštena ugovorna odredba u članku 6. Ugovora o kreditu broj 266- 101/2006 od 27. srpnja 2006. i da se naloži...

13
Pž 5432/2018-4; 16.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da na dan 28.05.2009. poslovni udio u II-tuženom trgovačkom društvu C. E. d.o.o. nominalne vrijednosti 20.000,00 kn predstavlja bračnu stečevinu I. S. M. ...

14
Pž 3502/2018-2; 25.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev za povlačenje s naplate bjanko zadužnica preciziranih u izreci presude i njihovo vraćanje tužiteljima, zahtjev za vraćanje bjanko akceptiranih mjenica i zahtjev za izdavanje isprava kojim se dopušta uknjižba brisanja založnog prava na n...

15
Pž 1572/2018-2; 24.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-1449/2011-11 od 21. veljače 2012. u točki 1. izreke odbijen je tužiteljev zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se ništetnim odredba čl. 8., st. 2. Ugovora o kreditu br. 791-51006086/2009. sklopljenog između tužitelja i tuženika 9. prosinca 2009., a koji g ...

16
Pž 120/2018-3; 10.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1948/2015 od 21. studenog 2017. odbijen je tužbeni zahtjev da se svaki pojedini mjesečni iznos uplate izvršene na ime plaćanja anuiteta/obroka leasinga po Ugovoru o financijskom leasingu broj 100-04691-205 od 19. svibnja 2005. pod brojem OU-640/05 ....

17
Pž 4924/2017-3; 9.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1742/2015 od 28. travnja 2017. utvrđeno je da je bez pravnog učinka prema stečajnoj masi tužitelja ugovor o cesiji sklopljen 9. studenog 2012. između tužitelja kao cedenta i tuženika kao cesionara (točka I. izreke), naloženo je tuženiku isplatiti tu...

18
Pž 6546/2016-2; 8.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Varaždinu pobijanom je presudom odlučio: „I. Djelomično se održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. D. iz Varaždina poslovni broj Ovrv-135/09 od 30. ožujka 2009. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku M. Ć. kao vlasniku odjavlj ...

19
Pž 1140/2017-2; 8.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio od tuženika isplatu iznosa od 198.700,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke presude). Tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od 20.002,50 kn (točka II. izreke presude). ...

20
Pž 5023/2017-4; 8.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-3609/2011-47 od 7. lipnja 2017. naloženo je prvotuženiku P. Đ. da plati tužitelju iznos od 30.000,00 EUR sa zateznim kamatama od 7. lipnja 2017. do isplate po stopi propisanoj za ostale odnose u roku osam dana (točka I. izreke), a odbijen kao ne .....

21
Pž 1395/2018-2; 8.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu poslovni broj Povrv-533/2017-6 od 29. studenog 2017. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. K. iz Slavonskog Broda, poslovni broj Ovrv-484/2017 od 27. travnja 2017. u dijelu kojim se na .....

22
Pž 2073/2018-2; 5.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj P-1892/2017 od 25. siječnja 2018. utvrđeno je da je tužba u ovom predmetu povučena u cijelosti (točka I. izreke), tvrđeno je da je protutužba u ovom predmetu povučena u cijelosti (točka II. izreke), naloženo je tužitelju nak...

23
Pž 4242/2018-3; 3.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-694/2017-65 od 25. travnja 2018.u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 2.108.234,88 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja na taj iznos teče od 13. siječnja 2005. po stopi od 15% godišnje do 31. prosinca 2007., a od 1. sij...

24
Pž 3527/2018-3; 28.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovački sud u Osijeku prihvatio je tužbeni zahtjev te je utvrđeno da bračnu stečevinu tužiteljice i tuženika čini poslovni udjel u trgovačkom društvu A. š. Z. d.o.o. za obuku i usluge u cestovnom prometu A2 , upisano u sudskom registru Trgovačkog suda ...

25
Pž 1895/2020-2; 22.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj St-1738/2016-44 od 16. travnja 2020. pod točkom I. izreke određena je nagrada za rad stečajnom upravitelju J. J. , iz Zagreba, u iznosu od 6.000,00 kn bruto, uvećano za 7,5% (odnosno 450,00 kn) s osnove troškova obveznih doprinosa za zdravstven ...

26
Pž 2017/2020-2; 20.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Odlukom Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj St-77/2018-36 od 6. veljače 2020. kupcu A. E. d.o.o. dosuđena je nekretnina stečajnog dužnika, za iznos od 1,00 kn (točka I. izreke), određeno je da će se kupcu vratiti razlika između uplaćene jamčevine i iznosa kupovnine (točka II. izreke), od ...

27
Pž 1955/2020-2; 19.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj St-947/2016-279 od 15. travnja 2020. odbijen je zahtjev S. C. i A. C. za odgodu prodaje nepokretne etaže k.č. 874/4 zk.ul. B4 k.o. Šibenik u naravi stan na četvrtom katu suvlasnički udio 11. Tako je sud prvog stupnja riješio pozivom ...

28
Pž 3086/2019-2; 19.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj P-545/2015-10 od 6. listopada 2016. Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu je utvrdio da je protutužba povučena, naložio je tuženici naknaditi tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od 25.763,70 kn, odbio je tužiteljev zahtjev za naknadu parničnog t...

29
Pž 6897/2016-4; 18.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-1309/2012-64 od 11. travnja 2016. utvrđeno je da je bez pravnog učinka prema stečajnoj masi zaključenje sudske nagodbe u ovršnom postupku Općinskog suda u Crikvenici poslovni broj Ovr-1009/2002, 13. lipnja 2003. između ovrhovoditelja M. K. , Ma ...

30
Pž 1356/2017-3; 18.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-808/2014 od 13. siječnja 2017. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 60.306,39 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 25. svibnja 2012. do isplate (točka I. izreke), naloženo je tuženiku platiti tužitelju parnične troškove u iznosu ...

31
Pž 250/2018-3; 18.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj Povrv-577/2015-21 od 20. studenog 2017. u točki 1. izreke ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. K. poslovni broj Ovrv-375/2015 od 23. ožujka 2015. kojim se nalaže ...

32
Pž 5324/2017-2; 15.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2766/2015 od 2. lipnja 2017. suđeno je: „I/ Utvrđuje se da je tuženik A. P. d.o.o., A3 , OIB B2 isticanjem znaka na: 3632 komada igračaka, 700 komada torbica te 100 komada zvučnika, a koja roba je zadržana sukla ...

33
Pž 1943/2020-2; 15.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, Trgovački sud u Pazinu je odbacio zahtjev stečajnog upravitelja za odobrenjem podnošenja tužbe radi pobijanja pravnih radnji dužnika u parničnom predmetu koji se vodi kod toga suda poslovni broj P-223/19. U obrazloženju rješenja sud navodi da je dužnik je podnio zahtjev za odob ...

34
Pž 6525/2017-2; 14.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „Tuženik J. L. H. d.d., A3 , OIB B2 , dužan je tužitelju S. d.o.o., A1 , OIB B1 isplatiti iznos od 17.182,14 Eura sa zakonskom zateznom k ...

35
Pž 1738/2020-2; 14.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem obustavljen je skraćeni stečajni postupak nad dužnikom P. d.o.o., OIB B1 , A1 . Na temelju prijedloga FINA-e s obzirom na ispunjenje pretpostavki iz odredbe članka 428. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15; dalje: SZ), prvostupanjski sud j ...

36
Pž 3799/2019-7; 14.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je presudom poslovni broj P-2872/2018 od 26. travnja 2019., ispravljene rješenjem tog suda poslovni broj P-2872/2018 od 16. svibnja 2019. naložio tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 80.334.073,33 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i troškove postupka u iznosu od ...

37
Pž 1875/2020-2; 13.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Rijeci je pobijanim rješenjem odlučio: „I. Odbija se prijedlog ovršenika za povrat u prijašnje stanje, zbog propuštenog roka za podnošenje prigovora protiv rješenja o ovrsi javnog bilježnika B. Z. iz A3 , posl.br. Ovrv-1380/2019 od 8. srpnja 2019. ...

38
Pž 4985/2019-4; 13.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj Povrv-696/2018-17 od 17. lipnja 2019. u cijelosti je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. M. iz Opatije poslovni broj Ovrv-31/2018 od 6. travnja 2018. kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos o ...

39
Pž 4750/2018-2; 11.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda, u točki I. izreke, održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika mr.sc. J. R. , poslovni broj Ovrv-30815/15 od 15. prosinca 2015. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku platiti tužiteljima iznos od 60.333,30 kn sa zakonskim zateznim k ......

40
Pž 897/2020-2; 7.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj Povrv-905/2019 od 12. prosinca 2019. u točki I. njezine izreke odbijen je tužbeni zahtjev da se naloži tuženiku da društvu V. p. d.o.o. Zagreb, isplati iznos od 57.623,52 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 12. ožujka ...

41
Pž 1326/2020-2; 7.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom utvrđeno je da je bez pravnog učinka prema stečajnoj masi sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na pokretninama, solemniziran po javnom bilježniku Z. Č. 21. prosinca 2017. poslovni broj OV-16644/2017, sklopljen između tužitelja i tuženika (točka ...

42
Pž 2578/2017-3; 6.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski je sud presudom citiranom u izreci odbio tužbeni zahtjev tužitelja i naložio mu je naknaditi troškove postupka. Iz obrazloženja u bitnome proizlazi da su stranke 2. ožujka 2012. sklopile Ugovor o kupoprodaji kojim ugovorom je tužitelj kao kupac od tuženika kao prodavatelja kupio u cij...

43
Pž 830/2020-2; 6.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu poslovni broj Povrv-1097/2015-24 od 2. veljače 2017. utvrđeno je da postoji tražbina tužitelja prema tuženiku u iznosu od 17.935,21 kn (točka I. izreke), zatim da postoji tražbina tuženika prema tužitelju u iznosu od 33.733,03 kn o...

44
Pž 3817/2018-3; 5.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 412.565,44 kn sa zateznim kamatama tekućim od 31. listopada 2017. do isplate, kao i trošak parničnog postupka u iznosu od 34.176,00 kn. U točki 2. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 54.237,3 ...

45
Pž 2763/2018-2; 4.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da bračnu stečevinu tužiteljice i prvotuženika čine poslovni udjeli u trgovačkom društvu M. d.o.o. u stečaju, Zagreb (točka 1. izreke), te je odbijen tužbeni zahtjev za utvrđenje da bračnu stečevinu predstavljaju poslovni udjeli u trgovačkom društvu Jasmi .....

46
Pž 242/2020-4; 4.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj R1-42/2019-11 od 30. prosinca 2019. u točki I. njegove izreke određeno je da će se zapisnik o izvođenju dokaza te pisani nalaz i mišljenje sudskog vještaka D. K. od 11. prosinca 2019. čuvati u ovom predmetu, a po jedan primjerak dostavit će ...

47
Pž 1899/2020-2; 4.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom i rješenjem Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj Povrv-128/2019-19 od 11. ožujka 2020. djelomično je održan na snazi platni nalog (točka I. izreke presude), dok je isti djelomično ukinut u odnosu na predvidive troškove ovrhe (točka II. izreke presude), određena je prethodna mjera radi osig...

48
Pž 6369/2018-4; 30.4.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. H. iz Zagreba, poslovnog broja Ovrv-10034/17 od 23. listopada 2017. u dijelu kojim je naloženo tuženiku, u roku od osam dana, isplatiti tužitelju iznos od 819.149,19 kn, iznos ...

49
Pž 1602/2020-2; 20.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-996/2019-13 od 19. veljače 2020., odbijen je prigovor tužitelja N. H. protiv točke I. rješenja o pristojbi Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-996/2019-6 od 3. veljače 2020. te točke I. izreke rješenja o pristojbi Trgovačkog suda u Zagrebu po...

50
Pž 1480/2019-2; 13.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim dijelom presude je tuženiku naloženo da tužitelju plati iznos od 5.379,02 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim od 8. ožujka 2017. do isplate (točka II. izreke), te da tužitelju naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 4.149,50 kn s pripadajućim zakonskim zateznim ka...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a