Poredano po:

Broj dokumenata: 21

1
Usž 2275/2016-2; 9.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/13-26/96, urbroj: 531-05-2-2-1-13-3 od 25. rujna 2013. i rješenja L.-s. ž., Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Odsj...

2
Usž 1893/2016-2; 30.6.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-27/11-01/1, urbroj: 513-04/13-2, od 24. svibnja 2013. i preinačenje prvostupanjskog rješenja Minis...

3
Usž 2446/2015-2; 1.6.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Citiranom presudom Upravnog suda u O. od 5. studenog 2015. godine, odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja tuženika, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, klasa: UP/II-602-05/06-01/00076, urbroj: 533-28-14-0021 od 5. ožujka 2014. i rješe...

4
Usž 1999/2015-2; 1.6.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanom presudom Upravnog suda u O. od 10. rujna 2015. godine odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio preispitivanje ispravnosti primjene predmetnih zakona Republike Hrvatske, smisao sadržaja istih te moguća opasnost njihove nelogičnosti koja uzrokuje nepravednosti i osjećaj diskval...

5
Usž 2469/2015-2; 4.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Osijeku od 27. listopada 2015., točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore broj: 2032/2014-2-HK/DP od 13. prosinca 2013. i priznanje prava na dodjelu kredita, a prema točki II. izreke svaka stranka podmiruje...

6
Usoz-57/14-6; 27.2.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Ministarstvo uprave na temelju članka 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) podnijelo je zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o dopunama Pravilnika o načinu evidencije i kontrole ra...

7
Usoz-96/2012-8; 28.11.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelji su Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnijeli prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-

8
Uss 145/2013-2; 4.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženog tijela odbijena je tužiteljeva žalba izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Financijske policije, Postaje Z., klasa: UP/I-470-05/09-12/02, urbroj: 513-19-02-04-09-2 od 1. listopada 2009. kojim je tužitelju utvrđeno manje uplaćeno 10% naplaćene funkcionalne pre...

9
Usoz-125/2012– 6; 30.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Srećko Čižek iz Dubrovnika podnio je Ustavnom sudu Republike Hrvatske temeljem odredbe članka 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02. - pročišćeni tekst), 26. listopada 2010. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke...

Broj odluke: Usoz-125/2012- 6

10
Usoz-140/2012-10; 30.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Udruga vlasnika apartmana i poslovnih prostora u turističko-stambenom naselju Gajac podnijela je Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje (Županijski glasnik...

11
Usoz-43/2012-21; 30.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je Ustavnom sudu Republike Hrvatske na temelju odredbe članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02. - pročišćeni tekst), podnio prijedlog za ocjenu zakonitosti Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana po...

12
Usoz-115/2012-6; 29.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je Ustavnom sudu Republike Hrvatske 9. srpnja 2010., temeljem odredbe članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02. - pročišćeni tekst) podnio prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom odredbi članka 6., 27. stavka 2. i ...

13
Us-4498/2010-8; 10.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak:           Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja i zaključka S.-d. ž., Grada S., Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za pravne poslove, klasa: UP/I-361-03/09-03/14, urbroj: 2181/01-03-03/18-09-02 od 1. prosinca 2009. k...

14
Zpa-5/2011-15; 3.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Naprijed navedenom potvrdom potvrđuje se da je glavni projekt izrađen u studenom 2008. po „H. Z., C.“ d.o.o., D. 33, Z., za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja općine R. I. faza (dionica od spojne točke A do crpne stanice CS12 i dionica od crpne stanice CS12 do uređaja z...

15
Usoz-103/2012-13; 27.9.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Europlakat d.o.o. iz Zagreba podnio je 4. veljače 2010., temeljem odredbe članka 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02. - pročišćeni tekst) prijedlog Ustavnom sudu za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o izmjenama i dopun...

16
Us-9242/2010-3; 3.7.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u S.-d. ž., Službe za društvene djelatnosti, Ispostave S., klasa: UP/I-562-02/09-04/03, urbroj: 2181-04-03/07-10-11 od 1. travnja 2010. godine.

17
Us-6878/2010-4; 21.3.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Financijske policije, Središnji ured od 19. studenog 2009. godine, kojim rješenjem je tužitelju naloženo plaćanje manje uplaćene funkcionalne premije od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti za pojed...

18
Us-4585/2008-5; 3.2.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja istog tijela od 20. kolovoza 2007. godine kojim rješenjem je kao tužitelju sucu Općinskog suda u Ž. utvrđen koeficijent od 3,11 kao osnovica za obračun plaća državnih službenika i namještenika, uvećana z...

19
Us-2669/2008-4; 14.7.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja istog tijela, klasa: 120-01/07-01/347, ur. broj: 514-06-02/2-07-3 od 11. srpnja 2007., kojim je tužitelju, sucu Prekršajnog suda u Z., utvrđena plaća množenjem koeficijenta 3,11 s osnovicom za obračun plaća drž...

20
Us-2754/2008-4; 14.7.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja istog tijela, klasa: 120-01/07-01/330, ur. broj: 514-06-02/2-07-12 od 26. lipnja 2007., kojim je tužiteljici, sutkinji Prekršajnog suda u S., utvrđena plaća množenjem koeficijenta 3,11 s osnovicom za obračun ...

21
Us-9146/2005-4; 24.9.2008 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak:           Osporenim rješenjem tuženog tijela odbija se žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Grada K., Upravnog odjela za financije i poticanje poduzetništva, klasa: UP/I-410-01/04-01/28, ur. broj: 2137/01-05-04-1, od 9. prosinca 2004., kojim je tužiteljici utvrđen porez na neizgrađeno g...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a