Poredano po:

Broj dokumenata: 48

1
Revt 566/2017-2; 25.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud se rješenjem oglasio nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari, ukinuo je provedene radnje i odbacio tužbu. 2. Drugostupanjski sud je odbio žalbu tužitelja kao neosnovanu i potvrdio rješenje suda prvog stupnja. 3. Protiv drugostupanjskog rješenja tužitelj je podnio revi...

2
Revr 728/2017-4; 19.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju razliku manje isplaćenih plaća u iznosu od 33.866,01 kuna bruto zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom na pojedine mjesečne iznose u visini pobliže navedenoj u izreci presude, po stopi u visini pobliže navedenoj u izreci ...

3
Revr 657/2017-4; 9.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom prihvaćena je žalba tuženika i preinačena prvostupanjska presuda tako da je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja na obvezivanje tuženika isplatiti mu „razlike manje isplaćenih plaća, u iznosu od 19.081,46 kn...sa zakonskom zateznom kamatom u visini eskontne stope...

4
Rev 385/2016-2; 26.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrpl-5259/11-18 od 13. ožujka 2013. određena je isplata iznosa naplaćenog po rješenju u ovrsi broja Ovrpl-5259/11 od 11. studenog 2011. i položenog na poseban račun kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu te je naloženo računovodstvu suda ...

5
Revr 1464/2015-2; 28.4.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom: - utvrđeno da otkaz ugovora o radu koji je tuženik odlukom od 9. travnja 2009. dao tužiteljici nije dopušten (toč. I. izreke), - naloženo tuženiku da tužiteljici plati „720.491,47 kn bruto zajedno sa zakonskom zateznom kamatom“ na pojedine dijelove iznosa koji čine nav...

6
Revr 1517/2015-2; 4.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici bruto iznos od 2.461,98 kn na ime manje isplaćenih plaća sa zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose pobliže navedene u izreci, kao i na ime zakašnjelih jednokratnih davanja zateznu kamatu po stopi određenoj prema eskontnoj ...

7
Revr 1225/2016-5; 17.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Osijeku poslovni broj Pr-1019/2015-14 od 22. ožujka 2016. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju bruto iznos 16.411,25 kn sa zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose pobliže navedene u izreci te je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu 5.000,...

8
VSRH Revr 776/2018-4; 2.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u iznosu od 38.255,21 kn, u roku od 8 dana. II. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju razliku obveznih doprinosa u ukupnom iznosu od 21.419,78 kn, sa pripadajućim z...

Broj odluke: Revr 776/2018-4

9
VSRH Rev 2446/2016-2; 8.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem o namirenju Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Ovrpl-14222/11-15 od 16. svibnja 2013. određeno je namirenje iz bruto iznosa sa pripadajućom zateznom kamatom naplaćenog po rješenju o ovrsi toga suda broj Ovrpl-14222/11 od 19. travnja 2012., koji je položen na poseban račun tog suda pa...

Broj odluke: Rev 2446/2016-2

10
Rev 1855/2019-2; 7.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom tuženici je naloženo tužitelju isplatiti iznos od 67.050,16 kn sa zateznom kamatom tekućom na pojedine iznose kako je pobliže određeno u izreci presude (stavak I. izreke) te mu naknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 13.375,00 kn sa pripadajućom zateznom kamatom (s...

11
VSRH Rev 3159/2015-2; 7.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Određuje se isplata iznosa naplaćenog po rješenju o ovrsi posl. broj Ovrpl-5953/11 od 16. siječnja 2012. i položenog na poseban račun kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu te se nalaže računovodstvu suda isplatiti naznačeni iznos, i to: 1. s naslova ...

Broj odluke: Rev 3159/2015-2

12
Rev 2455/2016-2; 31.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o namirenju je odlučeno: „I. Nalaže se isplata iznosa naplaćenog po rješenju o ovrsi broj Ovrpl-7136/11 od 16. siječnja 2012. i položenog na poseban račun kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu te se nalaže računovodstvu ovog suda isplatiti naznačeni iznos i to: 1. s nas...

13
VSRH Rev 2464/2018-2; 23.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Određuje se isplata iznosa naplaćenog po rješenju o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Ovrpl-3209/11 od 13. veljače 2012., položenog na poseban račun kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu i prenesenog na račun Općinskog suda u Novom Zagreb...

Broj odluke: Rev 2464/2018-2

14
VSRH I Kž 387/2017-4; 28.8.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu od 22. svibnja 2017. broj K-5/17. pod točkom 1. izreke optuženik H. C. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz članka 246. stavka 2. KZ/11., činjenično opisanog u izreci pobijane presude te je na temelju citiranog zakonskog članka osuđen na kazn...

Broj odluke: I Kž 387/2017-4

15
VSRH Revr 1274/2016-2; 4.7.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, u toč. I. izreke, naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 16.470,91 kn, sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama pobliže opisanima u istoj točki izreke. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku da naknadi tužitelju parnični trošak u iznosu 9.687,50 kn sa zateznom...

Broj odluke: Revr 1274/2016-2

16
VSRH Gr1 290/2018-2; 5.6.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu, rješenjem broj Povrv-8464/17-2 od 31. siječnja 2018., oglasio se stvarno nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio Trgovačkom sudu u Zagrebu, jer da se ne radi o sporu iz čl. 34.b st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, ...

Broj odluke: Gr1 290/2018-2

17
VSRH Revr 1021/2016-2; 15.5.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos 15.326,28 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedine mjesečne iznose od 16-tog u mjesecu za prethodni mjesec do isplate (točka I. izreke), te mu je ujedno naloženo naknaditi tužiteljici parnični trošak u iznosu 8....

Broj odluke: Revr 1021/2016-2

18
VSRH Revr 1474/2016-2; 18.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, u toč. I. izreke, naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 17.369,94 kn, sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama pobliže opisanima u istoj točki izreke. Točkom II. izreke odbijen je zahtjev tuženika za naknadu parničnog troška kao neosnovan. Drugostupanjskom...

Broj odluke: Revr 1474/2016-2

19
Revr 560/2016-2; 13.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja tuženiku je naloženo isplatiti tužiteljici 21.620,58 kn s pripadajućim kamatama na pojedine iznose kako je to pobliže označeno u izreci prvostupanjske odluke (točka I. izreke) te joj naknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 7.187,50 kn sa zakonskim zateznim kamat...

20
Revr 699/2016-2; 13.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja tuženiku je naloženo isplatiti tužiteljici 30.024,22 kn s pripadajućim kamatama na pojedine iznose kako je to pobliže označeno u izreci prvostupanjske odluke (točka I. izreke) te joj naknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 14.062,50 kn sa zakonskim zateznim kama...

21
VSRH Revr 2340/2015-2; 23.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja tuženiku je naloženo isplatiti tužiteljici 15.609,30 kn s pripadajućim kamatama na pojedine iznose kako je to pobliže označeno u izreci prvostupanjske odluke (točka I. izreke). Tuženiku je naloženo naknaditi tužiteljici troškove parničnog postupka u iznosu od 10.937,50 kn...

Broj odluke: Revr 2340/2015-2

22
VSRH Revr 205/2016-2; 26.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski radni sud u Zagrebu presudom poslovni broj Pr-3758/12-25 od 27. svibnja 2014. naložio je tuženiku isplatiti tužitelju 11.375,64 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedini mjesečni iznos od 16.-og u mjesecu za prethodni mjesec pa do isplate (točka I. izreke) te je naložio tuženi...

Broj odluke: Revr 205/2016-2

23
VSRH Revr 355/2016-2; 26.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 31.510,96 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na pojedinačne mjesečne iznose kako je pobliže naznačeno u izreci prvostupanjske presude, dok je pod točkom II. naloženo tuženiku naknaditi tužiteljic...

Broj odluke: Revr 355/2016-2

24
VSRH Revr 131/2016-2; 26.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 12.694,94 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na pojedinačne mjesečne iznose kako je pobliže naznačeno u izreci prvostupanjske presude, te je naloženo tuženiku naknaditi tužiteljici troškove parničnog postupka u iznos...

Broj odluke: Revr 131/2016-2

25
VSRH Revr 952/2016-2; 26.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Ispravljenom presudom suda prvog stupnja tuženiku je naloženo isplatiti tužiteljici 13.694,88 kn s pripadajućim kamatama na pojedine iznose kako je to pobliže označeno u izreci prvostupanjske odluke (točka I. izreke). Odbijen je zahtjev tužiteljice za isplatu iznosa od 98,88 kn sa zakonskim zateznim...

Broj odluke: Revr 952/2016-2

26
VSRH Revr 1599/2015-2; 26.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, ispravljenom rješenjem, naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 25.491,71 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na pojedinačne mjesečne iznose kako je pobliže naznačeno u izreci prvostupanjske presude, te je naloženo tuženiku naknaditi tužiteljici troškove p...

Broj odluke: Revr 1599/2015-2

27
VSRH Revr 2129/2015-2; 26.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski radni sud u Zagrebu presudom poslovni broj Pr-3504/11-11 od 8. veljače 2012. naložio je tuženiku isplatiti tužitelju 20.954,52 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedini mjesečni iznos od 16.-og u mjesecu za prethodni mjesec pa do isplate (točka I. izreke), odbio je zahtjev tuž...

Broj odluke: Revr 2129/2015-2

28
VSRH Revr 204/2016-2; 19.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja tuženiku je naloženo isplatiti tužiteljici 11.035,02 kn s pripadajućim kamatama na pojedine iznose kako je to pobliže označeno u izreci prvostupanjske odluke te naknaditi troškove parničnog postupka od 6.250,00 kn. Presudom drugostupanjskog suda djelomično je preinačena ...

Broj odluke: Revr 204/2016-2

29
VSRH Revr 113/2016-2; 19.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 15.326,28 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedine mjesečne iznose od 16.-og u mjesecu za prethodni mjesec pa do isplate kako je to pobliže označeno u izreci presude, te naknaditi tužitelju parnične troškove ...

Broj odluke: Revr 113/2016-2

30
VSRH Revr 1526/2016-4; 13.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženici isplatiti prvotužitelju bruto iznos 43.507,39 kuna, drugotužitelju bruto iznos 56.048,14 kuna, trećetužitelju bruto iznos 56.292,57 kuna, četvrtotužitelju 41.399,49 kuna, petotužitelju bruto iznos 43.228,59 kuna i šestotužitelju brut...

Broj odluke: Revr 1526/2016-4

31
VSRH Revr 758/2016-3; 13.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 11.494,80 kuna s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedine mjesečne iznose od 16-tog u mjesecu za prethodni mjesec do isplate, te je odbijen kao neosnovan zahtjev za isplatu zateznih kamata za razdoblje od 1. sije...

Broj odluke: Revr 758/2016-3

32
VSRH Revr 1984/2015-2; 13.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 13.597,66 kn, s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedine mjesečne iznose od 16-tog u mjesecu za prethodni mjesec do isplate, te je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu od 3.617,92 kn s p...

Broj odluke: Revr 1984/2015-2

33
VSRH Revr 841/2016-2; 6.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime dodatka na plaću od 15% proračunske bruto osnovice za razdoblje od studenoga  2012. do ožujka 2014. u iznosu 13.027,44 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedini mjesečni iznos od 16.-og u mjesecu za prethodni mjes...

Broj odluke: Revr 841/2016-2

34
VSRH Revr 717/2016-2; 6.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici na ime dodatka na plaću od 15% proračunske bruto osnovice za razdoblje od kolovoza 2010. do studenoga 2012. u iznosu 13.487,46 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedini mjesečni iznos od 16.-og u mjesecu za prethodni m...

Broj odluke: Revr 717/2016-2

35
VSRH Revr 2330/2015-2; 6.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, u toč. I. izreke, naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 19.931,13 kn, sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama pobliže opisanima u istoj točki izreke. Točkom II. izreke odbijena je tužiteljica sa dijelom tužbenog zahtjeva za iznos od 0,16 kuna kao neosnovan...

Broj odluke: Revr 2330/2015-2

36
Revr 98/16-2; 3.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Aleksandra Peruzovića predsjednika vijeća, Katarine Buljan članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, Viktorije Lovrić članice vijeća, Slavka Pavkovića člana vijeća i Marine Paulić članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. P. iz Z., ...

37
VSRH U zpz 17/2016-8; 11.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Poništava se rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak KLASA: UP/II-410-14/10-01/1, URBROJ: 513-04/13-2 od 28. lipnja 2013. II. Poništava se točka I. izreke rješenja Ministarstva financija Rep...

Broj odluke: U zpz 17/2016-8

38
VSRH III Kr 58/2016-4; 22.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presude Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu od 27. listopada 2015. broj K-61/15 i Županijskog suda u Zagrebu od 9. veljače 2016. broj Kž-75/16, D. Ž. (pod toč. I. izreke) i S. P. (pod toč. V. izreke) su proglašeni krivima zbog kaznenih djela i...

Broj odluke: III Kr 58/2016-4

39
VSRH Revr 918/2012-2; 26.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev da se naloži tuženici da tužitelju na ime naknade štete isplati 15.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama, te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troška, dok je rješenjem određeno da je tužitelj dužan tuženici nadoknadi trošak postupka u iz...

Broj odluke: Revr 918/2012-2

40
VSRH Revr 777/2012-2; 25.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu 15.000,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 10. srpnja 2008. do isplate i naknadom troška parničnog postupka, dok je prvostupanjskim rješenjem tužitelju naloženo naknaditi tuženici trošak parničnog postupka od 3.500,00 kn. Drugostupa...

Broj odluke: Revr 777/2012-2

41
Revr 1275/15-2; 12.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke odbijen je kao neosnovan zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 53.539,01 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama pobliže navedenim u izreci, kao i zahtjev za nadoknadu parničnog troška s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Pod točkom II. izr...

42
VSRH I Kž 50/2014-9; 28.4.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom donijetom u ponovljenom postupku, na temelju čl. 353. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03 – ...

43
VSRH IV Kž 28/2010-4; 18.1.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je u povodu neslaganja istražnog suca sa istražnim zahtjevom općinskog državnog odvjetnika za provođenje istrage od 26. studenoga 2009. broj K-DO-597/09, pobijanim rješenjem na temelju čl. 190. st. 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, ...

44
VSRH Revr 576/2008-2; 25.2.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I. izreke 1. tuženica Primorsko goranska županija (dalje u tekstu: tuženica) dužna je platiti tužiteljici iznos neto 262.654,94 kn sa zateznim kamatama, - u toč. II. izreke odbijen je tužbeni zahtjev do ukupnog iznosa neto 277.143,78 kn, - u toč. III. izreke odbijen j...

45
VSRH Gzz 140/2005-2; 2.6.2005 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom potvrđena je presuda prvostupanjskog suda kojom je tuženiku naloženo da tužitelju na ime razlike plaće za razdoblje od 1. kolovoza 2000. godine do 7. kolovoza 2001. godine isplati ukupan iznos od 21.978,37 kn, sa zakonskom zateznom kamatom koja teče na svaki mjesečni iznos ...

46
VSRH Gzz 283/2003-2; 9.3.2005 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je kao neosnovana žalba tuženice, te je potvrđena prvostupanjska presuda kojom su prihvaćeni tužbeni zahtjevi tužitelja Ž. Ć. i V. S. u odnosu na koje je presudom suda prvog stupnja suđeno: „Nalaže se tuženiku Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslo ....

47
VSRH Gzz 17/2004-2; 1.2.2005 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom je potvrđena prvostupanjska presuda kojom je tuženici naložena isplata na ime razlike uvećane plaće tužitelju za vremensko razdoblje od rujna 2000. godine do kolovoza 2001. godine u ukupnom iznosu od 11.500,64 kn i naknada parničnog troška u iznosu od 793,00 kn. Protiv t ....

48
VSRH Gzz 208/2004-2; 22.12.2004 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Vukovaru od 3. srpnja 2003. godine, br. Gž 896/03, odbijena je žalba tuženice kao neosnovana i u pobijanom dijelu kojim je prihvaćen tužbeni zahtjev za isplatu uvećane plaće za 50% za period od 1. siječnja 2001. do 7. kolovoza 2001. godine zajedno sa zakonskim zateznim ka...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a