Poredano po:

Broj dokumenata: 28

1
Revd 4237/2021-2; 3.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Protiv presude Županijskog suda u Velikoj Gorici poslovni broj Gž-1075/2020-2 od 13. studenoga 2020., kojom je djelomično potvrđena, a djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu poslovni broj Pn-1048/2015-76 od 3. srpnja 2020., prijedlog za dopuštenje revizije podnijeli su tužit...

2
Revd 1427/2021-2; 7.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. I. tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv dijela presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj Pž-514/2019-3 od 10. studenoga 2020. kojim je u odnosu na tog tuženika prihvaćen tužbeni zahtjev. 2. U prijedlogu za dopuštenje revizije I. tuženik je postavio pravno pitan...

3
Rev 1782/2016-2; 24.8.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvog stupnja naloženo je tuženicima da solidarno tužitelju isplate iznos od 26.334,27 kn, sa zateznom kamatom tekućom od 15. studenoga 2006. do isplate, (toč. I.). Ujedno su tuženici obvezani tužitelju nadoknaditi troškove postupka u iznosu od 18.996,66 kn (toč. II.). 2. Presudom suda ...

4
Rev 873/2017-2; 16.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku presudom poslovni broj Pn-120/2015-26 od 29. svibnja 2015. pod točkom I. izreke naložio je tuženiku platiti prvotužiteljici na ime naknade štete iznos od 220.000,00 kuna sa zateznim kamatama tekućim od 29. svibnja 2015. do isplate, pod točkom II. izreke...

5
Revd 2507/2020-2; 10.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužitelj vlasnik nekretnine označene kao čest. zem. 3016/6 upisane u ZU 239 k.o. T. za cijelo, pa je naloženo brisanje prava vlasništva na čest. zem. 3016/6 k.o. T. sa imena tuženice i uknjižba prava vlasništva na ime tužitelja za cijelo (točka I. izreke...

6
Rev 5246/2019-2; 21.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je I. tuženiku H. c. d.o.o. isplatiti tužitelju na ime materijalne štete iznos od 38.220,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama od dana presuđenja do isplate (točka I. izreke) te mu naknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 27.437,50 kn sa zakonskim zatezni...

7
Rev 511/2015-2; 15.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja je suđeno: „I. Nalaže se tuženiku C. o. d.d. Z. da tužiteljici J. W.1: a) plati iznos od 705.780,00 kn (sedamstopettisućasedamstoosamdeset kuna) sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 19.01.2009. godine pa do isplate po stopi koje se određuje za svako polugodište uveć...

8
Revt 138/2015-3; 20.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev da se utvrdi da je tužitelj vlasnik dijela nekretnine kat. čest. 75021 k.o. C. površine 1374 m2 te da je tuženik dužan trpjeti uknjižbu tužitelja kao isključivog vlasnika dijela nekretnine. Presudom suda drugog stupnja potvrđena je prvostupanjs...

9
Rev x 785/2018-2; 12.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je zahtjev tužitelja da mu tuženik na ime naknade štete na priključnom vozilu isplati iznos od 104.901,70 kn s pripadajućim zateznim kamatama, na ime troškova šlepanja iznos od 21.350,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama i s osnove izgubljene zarade iznos od 27....

10
Rev x 944/2015-2; 15.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska presuda tako da je odlučeno: „Uvaženjem žalbe tuženika i umješača na strani tuženika  p r e i n a č u j e   s e  presuda Općinskog suda u Rijeci, poslovni broj P-1677/05-76 od 4. lipnja 2010. godine i sudi: I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelj...

11
Rev 221/2017-2; 4.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da mu tuženik nadoknadi materijalne štetu u iznosu od 34.375,00 kn, sa zateznom kamatom tekućom od 10. siječnja 2013. do isplate, kao i trošak postupka u iznosu od 7.750,00 kn (toč. I.). Tužitelj je obvezan tuženiku na...

12
Rev x 105/2012-3; 1.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu presudom poslovni broj Pn-6838/05-41 od 18. ožujka 2008. odbio je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Tuženici H. c. d.o.o. Z. i Z. h. d.o.o. P. č. Z. dužni su solidarno platiti: -I-tužiteljici A. B. iz D. S. iznos od 20.000,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatam...

13
Rev 215/2015-2; 26.6.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja u odnosu na  2 tuženika A. B., 3 tuženika A. A. i 4 tuženika P. A.,  koji glasi: "1. Utvrđuje se da je nekretnina k.č. br. 5124, sjenokoša površine 265 hv i k.č.br.5125, sjenokoša površine 277 hv, obje upi...

14
Rev 2391/12-2; 4.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića člana vijeća, Viktorije Lovrić članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, Branka Medančića člana vijeća i Slavka Pavkovića člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja A. R...

15
VSRH Rev x 826/2016-2; 8.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev da se tuženiku na ime naknade štete naloži isplatiti tužitelju 206.040,00 kn sa zateznim kamatama. Naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku troškove postupka u iznosu 2.200,00 kn. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnova...

Broj odluke: Rev x 826/2016-2

16
Rev 699/12-2; 7.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića predsjednika vijeća, dr. sc. Jadranka Juga, člana vijeća, Jasenke Žabčić, članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, te Marine Paulić i Dragana Katića, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja T. P. iz N. M., kojega zastu...

17
VSRH Rev 2635/2011-2; 27.4.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u toč. 1. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da se pod toč. I. izreke utvrdi da je nekretnina kč.br. ... livada površine 232 m2, upisana u zk.ul. ... k.o. P. u naravi autocesta, opće dobro. Ujedno je tužbeni zahtjev odbijen u odnosu ...

Broj odluke: Rev 2635/2011-2

18
VSRH Rev 2683/2013-2; 27.4.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je presuđeno: „1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „1. Utvrđuje se da je nekretnina k.č.br. 5161 oranica površine 30. hvati upisana u zk.ul.br. 426 k.o. K. u naravi autocesta, op...

Broj odluke: Rev 2683/2013-2

19
VSRH Rev 105/2010-2; 1.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u  Novskoj presudom poslovni broj P.194/05-18 od 7. prosinca 2006. naložio je tuženiku H. d.o.o. Z., da u roku od 15 dana ovjeri i potpiše geodetski elaborat za upis zgrada u katastarski operat i zemljišnu knjigu za kč. 3649/2 i kč. 3649/3, k.o. L. na kojoj su izgrađene po tri zgrade i ...

Broj odluke: Rev 105/2010-2

20
VSRH Rev 1425/2011-2; 1.4.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Pn-2183/05 od 3. studenog 2009. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu iznosa 152.060,21 kn sa zakonskim zateznim kamatama i troškov ...

21
VSRH Rev 244/2011-2; 2.10.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen zahtjev tužitelja i tuženik tako obvezan s osnova naknade imovinske štete isplatiti tužitelju iznos od 31.219,76 kuna sa zakonskom zateznom kamatom na ...

22
VSRH Rev 2434/2010-2; 29.4.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev radi naknade štete u iznosu od 51.720,00 kn dok je točkom II. izreke te presude naloženo tužiteljici da tuženiku nadoknadi parn ...

23
VSRH Rev 2419/2010-2; 16.6.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijena je tužba tužitelja S. P. koja glasi: „Poništava se rješenje Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko pravo, klasa: UP/II-943-04/09-01/5, ur. broj: 514-04-02-01/ ...

24
VSRH Rev 1589/2009-2; 9.12.2010 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Splitu odbijena je tužba koju je tužiteljica podnijela radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Uprave za građansko pravo klasa UP/II-943-4/06-01/311 ur. broj 514-03-07/1-08-8 od 25. veljače 2008., kojim je odbijena žalba M. L. izjavljen...

25
VSRH Rev 565/2008-2; 16.10.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom obvezan je tuženik platiti tužiteljici 121.084,74 kn sa zateznim kamatama od 15. srpnja 1996. do isplate i naknaditi joj parnične troškove u iznosu 27.528,40 kn. Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska presuda odbijanjem tužbenog zahtjeva. Protiv pravomo ......

26
VSRH Rev 469/2006-2; 13.6.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijena je tužiteljica s tužbenim zahtjevom kojim traži da se tuženiku naloži isplata iznosa od 267.000,00 kn kao i mjesečna renta u iznosu od 1.000,00 kn počam od 1.5.2000. godine pa nadalje s osnova naknade štete. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelj ....

27
VSRH Rev 1014/2006-2; 8.11.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev tužitelja te presuđeno da mu je tuženik dužan na ime naknade štete isplatiti 46.970,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom dok je za više traženo preko iznosa od 46.970,00 kn do 275.100,00 kn tužbeni zahtjev odbijen. Također je odlučen...

28
VSRH Rev 137/2006-2; 8.3.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Zagrebu od 02. rujna 2003. godine, broj: Gžr-2113/02 potvrđena je presuda Općinskog suda u Zagrebu od 07. lipnja 2002. godine, broj: Pr-2226/00 u dijelu kojim su tuženici ad.1. i 2. obvezani solidarno isplatiti tužitelju na ime naknade štete iznos od 304.167,54 kn, te s o...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a