Poredano po:

Broj dokumenata: 33696

1
Kž 509/2021-4; 7.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u …, pod točkom I/, odbijen je prigovor okr. G.Đ. mjesnoj nenadležnosti Općinskog suda u … 1.1. Istim rješenjem, pod točkom II/, odbijen je prijedlog okr. G.Đ. za izdvajanjem kao nezakonitih dokaza i to: SWIFT poruke …, dopisa Interpola … i obavijest Ureda … od … 2. Pro...

2
Gž 389/2019-2; 5.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda, u točci I. izreke, naloženo je tuženici da isplati tužitelju iznos od 6.633,06 kn sa pripadajućim zateznim kamatama, dok je točkom II. izreke odbijen tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 4.349,63 kn s pripadajućim zateznim kamatama Točkom III. izreke odlučeno je da ...

3
Kž 315/2021-4; 5.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 10. veljače 2021., broj K-1780/2020, okrivljena M. H. proglašena je krivom zbog kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnje iz članka 139. stavak 2. i 3. KZ/11, te je, na temelju članka 139. stavak 3. KZ/11, osuđena na kaznu zatvora u t...

4
Kž 62/2021-4; 5.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, na temelju članka 344. stavak 1. točka 5. u vezi članka 356. stavak 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19.- dalje u tekst...

5
Gž 1267/2021-2; 30.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I izreke tuženici E. o. d.d. Z. i P. B. d.o.o. S. B. obvezani su tužiteljici solidarno platiti na ime naknade imovinske štete na vozilu iznos od 3.977,77 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 4. lipnja 2021. do isplate po stopi pobliže određenoj u toj točki izreke, a točk...

6
Gž 1182/2021-2; 30.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: „I - Odbacuje se prijedlog tužitelja za ponavljanje postupka pravomoćnookončanog ovosudnom presudom posl. broja P-694/2010 od 24. svibnja 2011. II - Nalaže se tužiteljima da tuženiku nadoknade prouzročeni parnični trošak uvisini od 1.137,50 kuna (slovima: t...

7
Gž 512/2020-3; 30.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "I. Utvrđuje se da je uknjižba služnosti prolaza i prijevoza upisana u z.k.ul.br. 4637 k.o. N. na teret kčbr. 1725/1 za korist kčbr. 1725/10 upisane u z.k.ul. 4292 k.o. N. na temelju diobn...

8
Gž 436/2021-2; 29.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem u točci I. izreke vještaku V. Z. K. za provedeno vještačenje odredio nagradu i trošak u iznosu od 4.554,94 kn, dok je u točci II. Izreke naložio računovodstvu suda da iz položenog predujma izvrši isplatu navedenog iznosa. 1.1. U obrazloženju su ...

9
Gž Zk 443/2021-2; 29.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prigovor N. B. i potvrđuje rješenje ovog suda poslovni broj Z-27272/2018 od 12. veljače 2019. godine. II. Nalaže se brisanje zabilježbe odbijenog prijedloga za uknjižbu pod poslovnim brojem Z-27272/2018 i brisanje zabilježbe iz...

10
Gž 721/2019-2; 29.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda, suđeno je: "I./ Nalaže se tuženiku R. H. isplatiti tužiteljici S. K. iznos od 29.168,54 kn sa zateznom kamatom tekućom na iznose od: - 2.200,00 kn od 16. lipnja 2011. godine,- 70,00 kn od 15. prosinca 2011. godine,- 2.500,00 kn od 14. prosinca 2011. godine,- 530,00 ...

11
Gž 1174/2021-2; 29.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: ''Prekida se postupak u ovoj pravnoj stvari do okončanja postupka po zahtjevuza prethodnu odluku S. E. u. podnesenog od strane V. s.R. H. u predmetu broj Rev-1042/17 od 27. svibnja 2020. godine.'' 2. Protiv citiranog rješenja žalbu je izj...

12
Gž Ovr 121/2021-2; 29.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu kao nepravovremen. Protiv tog rješenja ovrhovoditelj je podnio žalbu zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavak Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 123/0...

13
Gž Ovr 334/2021-2; 29.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, točkom I. izreke, ograničena je provedba ovrhe izravnom naplatom kod Financijske agencije, na temelju presude Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-221/2018 od 4.lipnja 2018 na mjesečni iznos od 26.167,00 kn i naloženo je FINI da naloži banci kod koje ovršenik ima račun da...

14
Gž R 406/2021-3; 29.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke odbijen je glavni tužbeni zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da je tuženik povrijedio pravo tužitelja na jednako postupanje time što je s tužiteljem sklopio Ugovor o radu koji je nepovoljniji od Ugovora o radu sklopljen između tuženika kao posloda...

15
Gž 328/2021-2; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženiku S. D. da tužitelju isplati iznos od 26.763,25 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom preciziranoj kao u izreci, a tekućom od dana podnošenja tužbe 02. kolovoza 2018. do isplate, dok je pod točkom II. izreke odbijen zahtjev tužitel...

16
Gž Zk 614/2021-2; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se u cijelosti prigovor protivnika upisa J. G. izjavljen protiv rješenja Općinskog suda u Splitu, Poseban Zemljišnoknjižni odjel u Kaštel Lukšiću posl. broj Z-37940/18 od 25. listopada 2018.g. kao neosnovan i potvrđuje se u cijelo...

17
Gž Zk 753/2021-2; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u toč.I izreke, odbijen je prigovor protustranke i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog prvostupanjskog suda broj Z-17743/19 od 13. studenog 2019. kojim je po službenoj dužnosti temeljem Uredovne bilješke prvostupanjskog suda od 13. studenog 2019., n...

18
Gž Zk 764/2021-2; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je prihvatio prigovor zainteresirane osobe F. B. i preinačio rješenje zemljišnoknjižnog referenta broj: Z-6600/2021 od 16. ožujka 2021. i riješio da se odbija prijedlog za upis služnosti prava stanovanja od 12. ožujka 2021. (toč. I), da se u zk.ul. 109626 E-...

19
Gž 1101/2020-2; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: I. Utvrđuje se da je ništetna odredba članka 4 stavak 1 Ugovora o kreditu broj… koji je solemniziran pod brojem OU 1001/05-1 od 25. kolovoza 2005.g.sklopljen između parničnih stranaka, ...

20
Gž Zk 328/2021-2; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor predlagateljice Z. T., kojim je tražila brisanje  upisa pod br. Z-46489/18, Z-1937/19, Z-22209/19 i Z- 27465/19 sve na nekretnini k.č. br. 1641/1 upisane u zk. ul. 646 k.o. O. dopuštenih nakon podnošenja prijedloga za zabilježbu prvenstv...

21
Gž Ovr 105/2021-6; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: "Usvaja se prijedlog ovršenika C. f. d.o.o. O. za odgoduprijenosa zaplijenjene tražbine prema zahtjevu za izravnu naplatu I. ovrhovoditeljaE. o. d.d. Z., …, OIB: … i II.ovršenika A. o. d.d. Z., …, OIB: …, kodF. a., na temelju ovršnih isprava, bjanko zadužni...

22
Gž 931/2021-3; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: »Dužan je tuženik u roku od 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 404.673,84uvećan za zakonske zatezne kamate propisane u čl. 29. stav 2. Zakona o obveznimodnosima, a koje na pojedinačne iznose teku od: - 1. veljače 2013.godine na iznos od 7.555,36 kn; - 1. o...

23
Gž 1297/2020-2; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1/ Utvrđuje se da su ništetne odredbe Ugovora o kreditu sa sporazumom o osiguranju prijenosom prava vlasništva broj: 44288/06 koji su dana 07. lipnja 2006.g. sklopili tužitelj Ž. Ć. kao korisnik kredita i HVB Splitska banka d.d. kao p ......

24
Gž 400/2021-2; 27.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici novčani iznos od 14.540,72 kn sa zakonskim kamatama koje na pojedine iznose i po stopi pobliže navedenoj u toj točki izreke teku od dospijeća do isplate, a u točki 2. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici ...

25
Gž 799/2021-2; 27.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda pod toč. I. izreke odbačen je prijedlog predlagateljice za povrat u prijašnje stanje podnijet 24. rujna 2020. ujedno je pod toč. II. izreke odbijen zahtjev tuženika za naknadu troškova sastava podneska kojim se očitovao na prijedlog za povrat u prijašnje s...

26
Gž 799/2021-4; 27.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem sud je odbio zahtjev tuženika za naknadu troškova koji su zatraženi do održavanja ročišta 11. rujna 2020., a ujedno je odbacio zahtjev tuženika za naknadu troškova zatraženih nakon održavanja ročišta od 11. rujna 2020. 2. U obrazloženju pobijanog rješenja sud navodi da je n ....

27
Gž Ovr 513/2021-2; 27.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbacuje se prijedlog za ovrhu zaprimljen na ovom sudu pod poslovnim brojem Ovr-223/2021 od 26. travnja 2021. II. Odbija se prijedlog ovrhovoditelja za naknadu troškova postupka." 2. Protiv tog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu pod...

28
Gž 1875/2021-2; 27.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim pobijanim rješenjem sud prvog stupnja se oglasio nenadležnim i odbacio je tužbu u ovoj pravnoj stvari. 2. Protiv ovog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnosi tužitelj T.D. (dalje: tužitelj) pobijajući isto u cijelosti ne navodeći žalbene razloge propisane čl. 353. st. 1....

29
Gž 1153/2021-2; 27.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: "I. Dijeli se zajednička stvar k.č. … z.k.ul. … k.o. K. suvlasništvo S.Š.1 iz K., … i S. Š.2 iz K., …, na način dase ima provesti civilna dioba. II. S. Š.1 dužna je naknaditi trošak postupka protustranci S. Š.2 u iznosu od 6.200,00 kn (slovima: šesttisućadv...

30
Gž Ovr 557/2021-2; 27.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja, riješeno je: "I. Utvrđuje se da je po zapisniku o provedenoj drugoj javnoj dražbi od 23.lipnja 2021. ovrhovoditelj kao jedini kupac ponudio kupovnu cijenu u iznosu od 384.967,12 kn za kupovinu 1/2 dijela vlasništva nekretnine oznake čest zem. ...ukupne površine 392 m...

31
Gž 1920/2021-2; 27.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja poslovni broj P-204/2021-2 od 17. veljače 2021. utvrđeno je da se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom i u preostalom dijelu, izvan onog dijela o kojemu je već odlučeno u točki III rješenja koje je Općinski sud u Rijeci donio 5. lipnja 2014. pod poslovnim broj...

32
Gž 1291/2021-2; 24.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka u cijelosti glasi: "I. Uređuje se međa između čest. zem. 763/7 (9690/1) k.o. Split u vlasništvu predlagatelja prema čest. zem. 748/3 (9684/1) k.o. Split u vlasništvu predloženika G. K. prema zadnjem mirnom posjedu na način da se protež ...

33
Gž Ovr 565/2021-2; 24.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog predlagatelja osiguranja za osiguranje zasnivanjem založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja. 2. Protiv tog rješenja u zakonskom roku žali se predlagatelj osiguranja ne navodeći zakonske žalbene razloge ali je iz žalbe vidljivo da je žalba ...

34
Kv II 209/2021-3; 24.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suca istrage Županijskog suda u ..., poslovni broj 3 Kir-480/2021-3 od 17. rujna 2021., na temelju čl. 127. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - dalje u tekstu...

35
Gž R 2085/2021-3; 24.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 10.577,28 kn/bruto sa zateznim kamatama (izuzev na iznose poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak) opisanim u stavku prvom izreke (stavak I. izreke) i naknaditi parnični trošak u iznosu 5.625,00 kn sa zateznim kama...

36
Gž R 2148/2021-3; 24.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 5.863,74 kn/bruto sa zateznim kamatama (izuzev na iznose poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak) opisanim u stavku prvom izreke (stavak I. izreke) i naknaditi parnični trošak u iznosu 4.218,75 kn sa zateznim kamat...

37
Gž 1918/2021-2; 23.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan prigovor tuženika protiv rješenja od 14. listopada 2020. te je navedeno rješenje potvrđeno. 2. Protiv rješenja žalbu podnosi tuženik pozivajući se na žalbeni razlog bitne povrede odredbi parničnog postupka i pogrešnu primjenu materijalnog pra...

38
Gž Ovr 614/2021-2; 23.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini od 3. kolovoza 2021. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi predlagatelj osiguranja zbog pogrešne primjene materijalnog prava iz odredbe članka 353. stavka 1. točke 3. Z...

39
Gž 730/2018-7; 23.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: »I Odbija se tužiteljica s tužbenim zahtjevom koji glasi: "I. Nalaže se Tuženiku: R. A. d.d., Z., OIB: … da Tužitelju: Ž. V.,D. A., OIB: … isplati stečeno bez osnove sukladno gornjojtočki 3. i 5. tužbe zajedno s pripadajućim zakonskim zatezn...

40
Gž 2748/2020-2; 23.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Utvrđuje se da nekretnine oznake čest. zem. ... stare izmjere (čest. zem. ... nove izmjere) i čest. zem. ... stare izmjere (čest. zem. ... nove 2 Poslovni broj Gž-2748/2020-2 izmjere), sve k.o. R., ne čine ostavinsku imovinu ostavitelja A.-B. J. II. ...

41
Gž 440/2021-2; 23.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: '' I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: ''Raskida se zakup poljoprivrednog zemljišta između tužitelja, kaozakupodavca i tuženika, kao zakupoprimca, koje se nalazi na z.k.č. ... k.o. G.Z., upisano u z.k.ul. ..., površine ... m2 (oranica i pašnjak P. u ...

42
Gž R 690/2021-2; 23.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: " I Nalaže se tuženiku N. isplatiti tužiteljici S. K. bruto iznos od 5.302,06 kn zajedno sa pripadajućim zateznim kamatama koje teku na iznos od:406,03 kn od dana 16.02.2016. do ispate 382,67 kn od dana 16.03.2016. do ispate 402,02 kn od dana 16.04.2016. do ...

43
Gž Ovr 1083/2019-8; 22.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Utvrđuje se da su bili ispunjeni uvjeti za izdavanje potvrde o ovršnosti javnog bilježnika B. J. iz Zagreba pod brojem OU-591/11 za Očitovanje od 24. studenoga 2008. sastavljenog po javnom bilježniku B. J. iz Zagreba pod bro ...

44
Gž 957/2021-3; 22.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju kojeg su sklopile tužiteljica kao primateljica uzdržavanja i tužena kao davateljica uzdržavanja dana 30. prosinca 2008. i koji je ovjeren kod Općinskog suda u Splitu u predmetu pod brojem R-204/09 dana 13....

45
Gž 1384/2019-6; 22.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Točkom I. izreke presude sud prvog stupnja odlučio je da je ništetan ugovor o doživotnom uzdržavanju s nadnevkom 26. svibnja 2015., sklopljen između tuženika kao davatelja uzdržavanja i pok. M. B. kao primateljice uzdržavanja. Točkom II. izreke uspostavlja se stanje vlasništva na k.č. ... i k.č. ......

46
Gž 1208/2020-2; 22.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suđeno je: »Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Poslovni broj: 6 Gž-1208/2020-2 2 "Nalaže se tuženom G. P., da tužiteljici J. L.P. iz P., OIB …, u roku od 15 dana izda brisovnoočitovanje za hipoteku uknjiženu na dvosobnom stanu u P., pod brojem …. koji stan je vlasni...

47
Gž R 783/2020-2; 22.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je zahtjev tužiteljice od 9. srpnja 2020. za naknadu parničnog troška kao nepravovremen. Protiv tog rješenja tužiteljica je podnijela žalbu ne pozivajući se izrijekom na neki od žalbenih razloga iz odredbe čl. 353. st. 1. u vezi s čl. 381. Zakona o parničnom pos...

48
Gž 2958/2021-2; 22.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem iza umrlog Z. P. s. K. , umirovljenika iz A2 , rođenog 9. veljače 1943., a umrlog 10. svibnja 2008., u Zagrebu, državljana Republike Hrvatske, u točki 1./A izreke, određeno je odvajanje od ostavinske imovine u toj točki navedenih nekretn ...

49
Gž Zk 630/2021-2; 21.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "Odbija se prigovor predlagatelja podnesen protiv rješenja ovog suda br. Z-16665/2018 od 4. travnja 2019. te se potvrđuje pobijano rješenje." 2. Protiv navedenog rješenja pravovremenu, potpunu i dopuštenu žalbu podnio je predlagatelj 28. s...

50
Gž Zk 636/2021-2; 21.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "I Odbija se prigovor protustranaka D. J. i J. J. te se potvrđuje rješenje ovog suda posl. br. Z-10349/2021 od 21. travnja 2021. II U zk. ul. 2855 E-271 i E-542 k.o. B. n. zabilježuje se odbijeni prigovor D. J. i J. J. na rješenje posl. br. ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a