Poredano po:

Broj dokumenata: 26722

1
Kž 342/2020-7; 12.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola poslovni broj poslovni broj Kov-147/20, od 31. kolovoza 2020., odbijen je prijedlog branitelja okrivljenika da se iz spisa predmeta kao nezakoniti izdvoje dokazi i to: potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, serijskog broja ... pod rednim brojem 5 ...

2
Gž Ovr 584/2020-2; 6.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog ovršenika radi odgode predmetne ovrhe određene rješenjem o ovrsi broj Ovr-93/19 od 20. veljače 2019. na nekretninama ovršenika čkbr.372/2 kuća sa 120 m2 upisane u zk.ul. 2822 k.o. M. B.. Obrazlažući opisano stajalište prvostupanjski sud navodi da je ovršenik...

3
Gž Zk 621/2020-4; 2.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja usvojen je prigovor predlagateljice i toč.1. preinačeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda br. Z-33049/19 od 1. kolovoza 2019. na način da je u zk.ul. 4989 k.o. R. na zk.č.br. 1358/3 oranica površine 296 čm upisana za korist R. S. Z.,...

4
Gž 1075/2020-2; 30.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč.1. izreke proglašena je u cijelosti nedopuštenom ovrha određena rješenjem Općinskog suda u Vinkovcima, Stalne službe u Županji broj Ovr-1223/19 od 26. studenog 2019. Toč.2. izreke tuženiku je naloženo da tužiteljici nadoknadi parnični trošak u iznosu od 13.125,00 kn u roku...

5
Gž Ovr 543/2020-2; 30.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog predlagatelja radi donošenja rješenja o ovrsi na pokretninama ovršenice. Navedeno rješenje pravodobno podnesenom žalbom pobija ovrhovoditelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da ovaj sud istu uvaži te ukine pobijano rješe...

6
Gž Zk 244/2020-2; 29.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja podnesen protiv rješenja prvostupanjskog suda poslovni broj Z-68982/18 od 19. siječnja 2019. te je navedeno rješenje potvrđeno u cijelosti (st. I. izreke). Nadalje, tim rješenjem naloženo je brisanje plombe prigovora pod poslovnim...

7
Gž 1206/2020-2; 28.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč.I. izreke utvrđeno je koje nekretnine kao knjižno vlasništvo i koje nekretnine upisane u posjedovnom listu čine ostavinu pok. I. L. (pok. M. - I.), u toč.II. izreke proglašeni su njegovim nasljednicima na temelju zakona I. L., Lj. D. i M. L. za određeni suvlasnički dio odre...

8
Gž 842/2020-2; 28.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje o pristojbi što ga je isti prvostupanjski sud donio 25. svibnja 2020. pod poslovnim brojem: R2-1162/2020-3. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija predlagatelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava te ...

9
Gž 781/2020-2; 23.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je tužiteljev prigovor protiv rješenja o sudskoj pristojbi istog prvostupanjskog suda broj…… od 2. siječnja 2019. kojim je tužitelj pozvan platiti sudsku pristojbu za tužbu u svoti od 2.850,00 kn, sudsku pristojbu na prvostupanjsku presudu u svoti od 2.850,00 kn te ...

10
Kž 272/2020-6; 18.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Pazinu, poslovni broj K-521/19-39 od 21. travnja 2020., je temeljem odredbe čl. 380. st. 1. toč. 2. u svezi sa čl. 452. toč. 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 u daljnjem tekstu Z...

11
Gž 115/2020-2; 17.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je ništetan i bez pravnog učinka ugovor o namjenskom kreditu broj 016-1742/2006 od 11. srpnja 2006. godine te ugovor o namjenskom kreditu sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini broj 196-53037254 od 26. kolovoza 201...

12
Gž Ovr 392/2020-2; 16.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Ovome sudu je 13. srpnja 2020. dodijeljen u rad (elektroničkom nasumičnom dodjelom uz primjenu odgovarajućeg algoritma sukladno Sudskom poslovniku) spis Općinskog suda u Šibeniku poslovni broj Ovr-582/2016, povodom žalbe ovrhovoditelja podnesene protiv rješenja toga suda poslovni broj Ovr-582/2016 o...

13
Gž 783/2020-2; 16.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba od 23. prosinca 2011. te su ukinute sve provedene radnje u odnosu na tuženika C. d.d. u stečaju, V.. Ovo rješenje, pravovremenom i dopuštenom žalbom, pobijaju tužitelji zbog pogrešne primjene materijalnog prava i predlažu da se da se pobijano rješenje u ....

14
Gž 383/2020-3; 16.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suđeno je: "I.               Nalaže se tuženiku C. o. d.d., OIB ..., da I. tužiteljici L. K., OIB ..., isplati iznos od 99.000,00 kn sa zateznom kamatom od 10. studenog 2016. pa do isplate po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanj...

15
Gž 927/2019-2; 16.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: „I. Dužan je tuženik H.- O. distribucijskog sustava d.o.o., OIB……, DP E. D., isplatiti tužitelju E. O. d.d., Z., OIB….., iznos od 11.108,33 kn, sa zateznom kamatom po stopi 15%, koja teče na navedeni iznos od 11. studenog 2006. godine, sve do 31. prosi ....

16
Gž Zk 405/2020-2; 15.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor K. K. i potvrđeno rješenje zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Rijeci pod brojem Z-8796/19 od 9. travnja 2019., ujedno je određeno i brisanje zabilježbe prigovora na rješenje poslovni broj Z-11801/19. Obrazlažući pobijano rješenje ...

17
Gž Ovr 315/2020-3; 15.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja prekinut je ovršni postupak (točka I. izreke); pozvan je P. J. iz D. da kao zakonski nasljednik pokojnog I. J. iz D. preuzme postupak (točka II. izreke); dok je u točki III. izreke odlučeno da se ovršni postupak nastavlja. Protiv rješenja ovršenik je pravovremeno podnio...

18
Kž 227/2019-7; 14.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Čakovcu, je nakon stavljanja izvan snage kaznenog naloga tog suda broj K-314/16 od 20. siječnja 2016., optužena T. G. proglašena krivom da je počinila kazneno djelo prijevare iz članka 236. stavak 1. u vezi s člankom 52. KZ/11, pa je na temelju članka 236. s...

19
Gž 1140/2020-2; 11.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odlučeno je: „I. PREKIDA SE ostavinski postupak iza pokojne I. J., kćeri Ivana, iz Z., rođene ..., a preminule ..., drž. RH, OIB ... II. Upućuje se D. S. iz Z., OIB ..., da u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja pokrene parnični postupak protiv G. Z. sa sjedištem ...

20
Kž 234/2020-4; 11.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio je krivim okrivljenika N. Š. zbog počinjenja kaznenog djela protiv imovine - krađe u pokušaju, iz čl. 228. st. 1. u vezi čl. 34. KZ/11 i kaznenog djela krivotvorenja - zlouporaba osobne isprave, iz čl. 280. KZ/11, te mu je za svako k ...

21
Gž 436/2019-3; 10.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku u roku od 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 10.000,00 kuna, zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje teku oddana podnošenja tužbe pa dio isplate, po stopi koja se određuje za svako polugodišteuvećanjem prosječne kamatne ...

22
Gž 958/2019-4; 10.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Djelomičnom presudom zbog ogluhe suda prvog stupnja I. tuženikB. I. dužan je isplatiti tužiteljici iznos od 120.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci presude i naknaditi tužiteljici parnični trošak u iznosu od 3.112,50 kn. Rješenjem suda prvog stupnja od 4. srpnja 2017...

23
Gž 625/2020-2; 10.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 16.077,76 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 19. rujna 2017. do isplate kao i da mu nadoknadi troškove ovog postupka u iznosu od 10.397,00 kn u roku od 15 dana. Pravodobno podnesenom žalbom navedenu presudu ...

24
Gž Zk 312/2020-2; 10.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda poslovni broj Z-4123/20 od 29. siječnja 2020. (kojim je odbijen prijedlog predlagateljice za upis zabilježbe spora) (st. I. izreke) te je određena ...

25
Gž Zk 362/2020-2; 10.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda poslovni broj Z-24643/19 od 27. veljače 2020. (st. I. izreke) te je u zk. ul. 3447 k. o. G. V. određena zabilježba prigovora predlaga...

26
Gž 2581/2020-2; 10.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: ˝Ukida se platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika L. D. iz Zagreba Ovrv-323/19 od 29.1.2019. kojim je tuženici naloženo da plati tužitelju 1.529,67 kn sa zakonskom zateznom kamatom na 17,87 kn od 20.9.2015., na 63,52 kn od 17.3.2016., na 9, ...

27
Gž 707/2020-2; 10.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev tužitelja te je naloženo tuženicima da tužitelju, u roku od 15 dana, isplate svaki po 574,95 kuna sa zakonskim zateznim kamatama koje po važećim stopama na taj iznos teku od 30. studenog 2007. godine do isplate (točka I. izreke prvost ...

28
Kž 184/2020-4; 10.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom dana 18. veljače 2020. godine, Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio je krivim okrivljenika I. R. D. A. zbog počinjenja kaznenog djela protiv imovine - oštećenje tuđe stvari, iz čl. 235. st. 1. KZ/11, te ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, uz i ...

29
Gž 400/2020-2; 9.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč.I. izreke proglašena je nedopuštenom pljenidba i prijenos sredstava koje je FINA naredila 3. srpnja 2018. oznake Ovr-5234/18 dok je toč. II. izreke tuženiku naloženo nadoknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu od 6.340,00 kn. Pravovremeno podnijetom žalbom tuženik pob...

30
Gž 717/2020-2; 9.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženicima pod 1. R. J., OIB… i pod 2. I. J., OIB…., da tužiteljici A. V., OIB….., solidarno isplate iznos od 10.830,00 EUR-a (slovima: desettisućaosamstotrideseteura) protuvrijednost u hrvatskim kunama prema prodajnom tečaju HNB-a na dan isplate ....

31
Gž 1405/2019-2; 9.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki 1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnim odredbe članka 3. ispunjenje i čl. 6. promjenjivost kamatne stope, Ugovora o kreditu broj: 346-49/2004 od 08.09.2004., potvrđen od strane javnog bilježnika R. Z. u R. 14. rujna 2004., broj: OU-623/04, k...

32
Gž 1037/2018-4; 9.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku G. H. d.d., OIB: B2 , A1 , da isplati tužiteljici L. I. , OIB: B1 , iz A2 , na ime naknade neimovinske štete iznos od 26.200,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom ka ...

33
Gž R 542/2020-2; 9.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Nalaže se tuženiku Republici Hrvatskoj - za Ministarstvo obrane da tužitelju N. P. na ime neisplaćenih dodataka na plaću isplati bruto iznos od 14.816,28 kuna (slovima: četrnaest tisuću osam stotina šesnaest kuna dvadeset osam lipa) zajedno sa zakons ...

34
Gž R 576/2020-2; 9.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženici u roku od 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 19.437,63 kuna bruto sa zateznom kamatom koja teče - na iznos od 1.163,79 kuna bruto od 15. svibnja 2011., - na iznos od 1.450,79 kuna bruto od 15. lipnja 2011., - na iznos od 779,28 kuna .....

35
Gž 298/2020-3; 9.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I Nalaže se tuženiku F. Đ. isplatiti tužitelju M. G. iznos od 192,00 kn sa zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 24. siječnja 2017. do isplate, po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita ...

36
Gž 365/2020-2; 9.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je odlučeno: "I. Nalaže se tuženicima: Gradu Zagrebu, A2 , OIB: B3 i C. o. d.d. iz A4 , OIB: B4 , solidarno nadoknaditi štetu mlt. I. K. iz A1 , OIB: B1 , u izno ...

37
Gž 329/2018-2; 8.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja na utvrđenje da je ništetan ugovor o založnom pravu sklopljen dana 12. veljače 1998. godine u Križevcima sastavljen u obliku javnobilježničkog akta i ovjeren pod brojem OU-92/98 kod javnog bilježnika V. T. iz Križevaca, kao i zahtjev da se ...

38
Gž 793/2018-2; 8.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđena je ništetnost pojedinih odredbi Ugovora o kreditu broj 3213462820/08 sklopljenog između prednika tužitelja - Z. Š. i tuženice dana 6. lipnja 2008. godine, te je naloženo tuženici da isplati tužitelju iznos od ukupno 1.996,89 kn sa zateznim kamatama koje ...

39
Gž 807/2018-5; 8.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđena je ništetnost odredbe o promjenjivoj redovnoj kamatnoj stopi iz Ugovora o kreditu broj 628-50-4295154 od 1. kolovoza 2007. godine sklopljenog između stranaka, te je naloženo tuženici da isplati tužitelju iznos od ukupno 8.962,24 kn zajedno sa zateznim kamatama koje ...

40
Gž 678/2019-2; 8.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom je suđeno: I Nalaže se tuženom D. K. , A5 , OIB B2 , da tužitelju B. D. , A6 , OIB B1 , isplati ukupan iznos od 72.175,00 kn, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po stopi od 7,09% godišnje računajući ...

41
Gž 738/2019-2; 8.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tuženik zatražio da se raskine ugovor o dosmrtnom uzdržavanju zaključen između tužitelja kao primatelja uzdržavanja i tuženika kao davatelja uzdržavanja, te zahtjev za naknadu parničnog troška, a prvostupanjskim rješenjem je odbačen protut...

42
Gž 763/2019-3; 8.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica zatražila naknadu imovinske štete zbog izgubljene zarade kroz vrijeme od 16 mjeseci u razdoblju od 20. listopada 2014. godine do 26. veljače 2016. godine u iznosu od 27.200,00 kuna, za vrijeme od 20 mjeseci u razdob...

43
Gž 831/2019-2; 8.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđena je nedopuštenom ovrha pokrenuta od strane tuženika kao ovrhovoditelja protiv tužitelja kao ovršenika zahtjevom za naplatu Financijskoj agenciji Zagreb radi naplate novčane tražbine iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika Kate Marošević iz Županje pod brojem Ovr ......

44
Gž R 73/2020-2; 8.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I izreke naloženo je tuženiku na ime manje obračunate plaće isplatiti tužiteljici iznos od 19.862,37 kn bruto sa zakonskim zateznim kamatama po stopi i u tijeku na pojedine iznose kao u izreci presude, bez iznosa poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Točkom II ....

45
Gž 241/2018-2; 7.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev radi utvrđenja prava suvlasništva tužitelja za 1/2 dijela na nekretninama označenim kao čest. zem. B3 K.O. A6 , te na uknjižbu toga prava u zemljišnoj knjizi (točka I. izreke), te je tužitelj obvezan naknaditi tuženima ad 1. do 3. parnični troš ...

46
Gž 893/2018-2; 7.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I izreke naloženo je tuženiku iz osnova imovinske štete isplatiti tužitelju iznos od 69.000,00 kn sa zateznom kamatom propisanom zakonom koja teče od 29. lipnja 2018. godine do isplate dok je u preostalom dijelu, kojim je na dosuđeni iznos glavnice tužitelj zatražio i...

47
Gž 1133/2018-2; 7.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je : "I. Nalaže se I tuženici G. M. i II tuženiku S. M. da tužitelju D. Č. solidarno isplate iznos od 50.402,93 kn, sa zakonskom zateznom kamatom po stopi u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana pol ...

48
Gž 1167/2018-4; 7.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici naknade plaće zbog profesionalne nesposobnosti za rad za razdoblje od 1. kolovoza 2014. do 1. rujna 2016., u iznosu od 20.787,50 kn, sa zateznom kamatom na iznos od 831,50 kn mjesečno, počevši od 16. u mjesecu za prethodni mjesec, ...

49
Gž 1408/2019-2; 7.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: ‟1. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "I T. O. b. ", A4 , OIB B2 dužna je na ime naknade štete platiti tužiteljici B. K. , A5 , OIB B1 , iznos ...

50
Gž 778/2019-2; 7.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje da je ništetna oporuka (poništenje oporuke) pok. F. R. sačinjena pred Općinskom sudom u Zadru pod brojem R2-91/95, Pi-69/95 dana 16. ožujka 1995. godine, a koja je u ostavinskom postupku pred istim sudom broj O-90/9 ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci