Poredano po:

Broj dokumenata: 22

1
Gž 595/2022-2; 20.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u toč.I/izreke odbijen je tužiteljev tužbeni zahtjev radi solidarne mu naknade imovinske štete u iznosu od 46.082,44 kn sa zateznom kamatom tekućom od 14. veljače 2011. do isplate, pa je toč.II/izreke obvezan naknaditi prvotuženiku prouzročeni parnični trošak u iznosu od 11.125...

2
Gž 1075/2020-2; 13.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom presuđeno je: ''Nalaže se II. tuženiku G. Z. sa sjedištem u A3 , OIB: B3 , platiti tužitelju P. S. d.o.o. sa sjedištem u A1 , iznos od 17.629,04 kn (sedamnaesttisućašestodvadesetdevetkunaičetirilipe) sa ...

3
Gž 325/2020-2; 12.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženicima da u roku od 15 dana na ime naknade imovinske štete tužiteljici solidarno isplate iznos od 13.500,00 kuna (trinaesttisućapetstokuna), sa zateznim kamatama koje teku od 31. listopada 2008. godine do 31. srpnja 2015. godine teku po stopi ....

4
Gž 127/2018-2; 12.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1.Utvrđuje se da je nekretnina u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci upisana kao k.č.br. B10 cesta površine 56 hvati upisana u zk.ul.22 K.O. A16 u naravi autocesta opće dobro. 2. Nalaže se ze .....

5
Gž 1018/2016-3; 18.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Nalaže se I-tuženiku Hrvatske ceste d.o.o. i II-tuženiku L. c. d.o.o. solidarno isplatiti tužitelju P. P. na ime naknade štete iznos od 15.374,42 kn sa zakonskom zateznom kamatom, i to: - na iznos od 13.162,64 kn od 05.07.2016. pa do ispl .....

6
Gž 2136/2017-4; 6.3.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da su nekretnine k.č.br. B3 , sjenokoša, površine 76 hv, k.č.br. 5121/2, oranica površine 37 hv i k.č.br. 5116/2, oranica površine 94 hv, a sve upisano u z.k. ul. B4 , k.o. K ....

7
Gž-1012/16-3; 13.7.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je pobijanu presudu čija izreka u cijelosti glasi:

8
Gž 2295/2016-3; 3.5.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku da na ime materijalne štete nastale njegovom krivnjom tužitelju isplati iznos od 47.272,00 kn zajedno sa zakonskim kamatama koje teku od dana podnošenja tužbe pa do isplate, sve u ....

9
Gž-863/16-2; 24.1.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja pod toč.I izreke održan je djelomično na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika N. K. iz S. B., broj Ovrv-678/14 od 23. travnja 2014.g. i to u dijelu kojim je naloženo tuženiku da tužitelju namiri tražbinu u iznosu od 6.926,29 kn sa pripadajućo...

10
Gž-3202/15-2; 13.9.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio od tuženika da mu isplati na ime imovinske štete nastale na njegovom automobilu iznos od 16.528,29 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom od 24. rujna 2010.g. kao i da mu nadoknadi troškove parničnog postupka.

11
Gž-2336/15-2; 3.9.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 25.270,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana donošenja prvostupanjske presude do isplate, kao i naknaditi mu trošak postupka u iznosu od 21.325,60 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedinačne iznos...

12
Gž 1575/2015-3; 24.7.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda naloženo je I i II-tuženicima da tužitelju solidarno plate iznos od 25.000,00 kn sa zateznim kamatama od 30. rujna 2014. do isplate, (točka I/ izreke), kao i parnični trošak u iznosu od 6.812,50 kn sa zateznom kamatom od 30. rujna 2014. do isplate, sve u roku 15 dana (t...

13
Gž-3095/13-2; 1.12.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom obvezan je tuženik isplatiti tužitelju s osnova naknade štete ukupan iznos od 22.054,58 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na pojedinačne iznose od njihovog dospijeća pa do isplate kako je sve to pobliže opisano u izreci presude kao i naknaditi mu trošak postupka u iznosu od...

14
Gž-4506/13-2; 14.3.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da sud naloži tuženiku, Hrvatskim cestama d.o.o., isplatiti mu (s naslova naknade štete) iznos od 4.955,69 kn, uz zakonsku zateznu kamatu tekuću od 9. kolovoza 2009.g. do isplate.

15
Gž-3111/12-2; 12.2.2013 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, stavak I izreke, naloženo je tuženiku da tužitelju V. Z. nadoknadi štetu za oduzimanje 46 m2 površine tužiteljeva zemljišta u iznosu od 6.679,20 kn, uz zakonsku zateznu kamatu po stopi koja odgovara visini eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je...

16
Gž-2647/12-2; 25.10.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Ovom sudu je dana 22. svibnja 2012.g dostavljeno na žalbeno razmatranje rješenje Zemljišnoknjižnog odjela prvostupanjskog suda broj Z.21073/08 od 27. svibnja 2010.g. povodom žalbe predlagatelja izjavljene protiv cit. rješenja kojim je odbijen prijedlog radi brisanja upisa "općenarodne imovine" ...

17
Gž.572/10-2; 16.7.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom održan je u cijelosti na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika J. M. R. iz Z. br. Ovrv.2287/08 od 28.listopada 2008.g.

18
Gž.717/09-2; 15.1.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč.I izreke odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom kojim je zatražio da mu tuženik isplati iznos od 26.444,95 kn na ime naknade materijalne štete sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 01. svibnja 2007.g. do isplate, kao i sa zahtjevom za naknadu troška postupka. To...

19
Gž.851/09-2; 12.10.2009 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč.I izreke uređena je međa između nekretnine vlasništvo i posjed predlagatelja čkbr.11207 k.o. V. u naravi livada sa 2538 m2 i nekretnine suvlasništvo i suposjed protustranaka čkbr. 11290 k.o. V. u naravi Ulica K. sa 10211 m2 tako da ide pravcem označenim u skici mjern...

20
Gž.382/09-2; 25.8.2009 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU Broj: Gž.382/09-2 RJEŠENJE Županijski sud u Varaždinu, po sucu toga suda Dijani Hofer kao sucu pojedincu u zemljišnoknjižnom predmetu predlagateljice REPUBLIKE HRVATSKE, zastupane po Općinsko

21
Gž.488/09-2; 21.4.2009 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU Broj: Gž.488/09-2 RJEŠENJE Županijski sud u Varaždinu, po sucu tog suda Damiru Kontrecu, kao sucu pojedincu, u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelja REPUBLIKE HRVATSKE, zastupane po Općinsko

22
Gž.1384/08-2; 20.10.2008 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU Broj: Gž. 1384/08-2 U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA Županijski sud u Varaždinu, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Zlatka Lodete, kao predsjednika vijeća, te Damira Kontreca i Dij

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a