Poredano po:
Povratak na Zakon o radu

Broj dokumenata: 172

1
Gž R 1888/2021-2; 3.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Točkom I. izreke pobijane presude odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim traži da joj tuženik na ime naknade neimovinske štete isplati iznos od 21.500,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od podnošenja tužbe do isplate te da joj nadoknadi troškove parničnog postupka, dok je točkom II. izreke n...

2
Gž 1803/2021-2; 27.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se naloži tuženiku da tužitelju u roku od 15 dana isplati novčani iznos od 19.150,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 7. siječnja 2016. do isplate po preciziranoj kamatnoj ...

3
Gž R 201/2022-2; 14.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da Odluka o izvanrednom otkazu ugovora od radu od dana 31.12.2020.g. kojim je tuženik S. H. d.o.o., Oreškovićeva 6n/2, Zagreb, OIB: B2 , izvanredno ...

4
Gž R 159/2022-2; 23.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Ništetna je tuženikova odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu broj 2354- 8/2019 od 9.VII.2019. Nalaže se tuženiku da kroz osam dana isplati tužitelju naknadu za neisplaćene plaće počevši od 9.VII.2019. pa do vraćanja ...

5
Gž R 89/2022-2; 17.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, točkom I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 4. ožujka 2020. kojom je tuženik izvanredno otkazao tužitelju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme zaključen dana 27. sije ....

6
Gž R 49/2022-6; 3.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Utvrđuje se da nije dopušten otkaz ugovora o radu tuženika Osatina grupa d.o.o. A3 , OIB: B2 , koji je odlukom o otkazu od 20. veljače 2012. godine zbog gospodarskih razloga otkazao tužiteljici M. G. , Retkovci ...

7
Gž R 77/2022-2; 3.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je suđeno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena i nezakonita Odluka o izvanrednom otkazu KLASA: 112-05/21-01/10 URBROJ: 2145-1-01-21-1 tuženika od 10. lipnja 2021. godine. II. Nalaže se tuženiku da tužitelja vrati .....

8
Gž R 1273/2021-2; 13.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena Odluka o otkazu ugovora o radu od 13.04.2020. godine i da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao te se nalaže tuženiku da tužiteljicu vrati na posao. II/ Nalaže se tuženiku da tužiteljici isplat ......

9
Gž R 1923/2021-3; 10.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvoga stupnja donio je presudu i rješenje slijedećeg sadržaja: „I Utvrđuje se da je tužitelju B. B. iz A1 , OIB: B1 povrijeđeno dostojanstvo uznemiravanjem na radu kao neželjenim postupanjem od strane bivše ravnateljice tužene V. Č. ...

10
Gž R 1309/2021-2; 7.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda je odlučeno: "I. Odbija se u cijelosti kao neosnovan tužbeni zahtjev, a koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena i ništetna odluka tužene o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 04.04.2019.g., Klasa: 112-02/19-01, Urbroj: 2181-21-19- 01/1, kojom je tužitelj ......

11
Gž R 1697/2021-3; 8.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom sud prvog stupnja odbio je tužbeni zahtjev tužiteljice G. C. (dalje: tužiteljica) radi utvrđenja da nije dopuštena odluka tuženika Agencije za komercijalnu djelatnost (dalje: tuženik) o redovitom - poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu od 23. srpnja 2018., te d ...

12
Gž R 1159/2021; 6.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom naloženo tuženiku tužitelju isplatiti 5.055,05 kn s pripadajućim zateznim kamatama, osim na iznose poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sadržanog u dosuđenom bruto iznosu razlike plaća te mu naknaditi trošak postupka od 3.281,25 kn s pripadajućom zateznom kama...

13
Gž R 1704/2021-2; 1.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja, točkom I. i II izreke, odbačena je tužba na utvrđenje da tužiteljici nije prestao radni odnos zasnovan ugovorom o radu od 15. svibnja 2015. pa se tuženici nalaže vratiti ju na rad te izvršiti prijavu radnog sukladno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o o...

14
Gž R 1224/2021-3; 10.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskom presudom, u točci I. izreke utvrđeno je da odluka tuženika o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu tužitelju zbog gospodarskih razloga od 18. lipnja 2020. nije dopuštena. Točkom II. izreke utvrđeno je da je bez prekida na snazi ostao tužiteljev ugovor o radu na neodređeno vrij...

15
Gž R 996/2021-2; 22.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja B. K. iz A1 , OIB: B1 , da se poništi otkaz Ugovora o radu od 08. kolovoza 2019., tuženika F. d.o.o. A2 , OIB: B2 , kojim je raskinut radni odnos tu ...

16
Gž R 1154/2021-2; 21.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. odbijen se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „1. Utvrđuje se da je nedopuštena i nezakonita te se poništava Odluka tuženika od 14. lipnja 2019. godine, o otkazu Ugovora o radu tužitelja sklopljenog 17. lipnja 2015. god. s Aneksom Ugovora o radu od 9. lip ....

17
Gž R 761/2021-2; 18.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom naloženo je tuženoj da tužitelju isplati iznos od 24.520,00 kn zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom koja na iznos od 22.000,00 kn teče od 20.3.2019. pa do isplate, a na iznos od 2.520,00 kn od 9. 4. 2021. pa do isplate, kao i da tužitelju naknadi parnični trošak u iznosu .....

18
Gž R 438/2021-2; 14.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da je nedopušten otkaz ugovora o radu od 31.3.2017. godine tuženika Z. G. j.d.o.o. A2 , OIB: B2 u odnosu na tužitelja D. Š. , OIB: B1 , iz A1 , te da ...

19
Gž R 471/2021-2; 14.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se nedopuštenim otkaz ugovora o radu sklopljenog dana 28. travnja 2017.godine, koji je tuženik dao tužitelju Odlukom o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz) ur.br. 885/18 od 21.lipnja 2018.godine,a protiv koje odluke je tužitelj 2.srpnja 2 ....

20
Gž R 1338/2021-2; 30.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem naloženo je tuženiku da u spis predmeta dostavi po tužiteljici zatraženu dokumentaciju i to Ugovor o radu od 8. travnja 2019., Ugovor o radu na neodređeno vrijeme od 27. svibnja 2013., Ugovor o radu na neodređeno vrijeme od 30. listopada 2017. i Aneks br. 1. Ugovora o radu na ...

21
Gž R 252/2021-2; 20.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Ovaj sud se proglašava nenadležnim. II. Provedene radnje se ukidaju, a tužba se odbacuje. III. Nalaže se tužiteljici da naknadi tuženiku parnični trošak u iznosu od 2.500,00 kn u roku 15 dana." 2. Tužiteljica pobija rješenje suda prv ...

22
Gž R 127/2021-2; 16.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I./ Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja Hrvatski veterinarski institut iz A3 , OIB: B1 , koji glasi: "Nadomješta se suglasnost na Odluku o otkazu Ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem Tomislava B ...

23
Gž R 213/2021-2; 3.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Nakon provedenog dokaznog postupka prvostupanjski je sud donio presudu kojom je u točki I. izreke naložio „ H. M. “ d.d., (čiji je pravni slijednik tuženik), da s osnova naknade neimovinske štete (radi povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje) isplati tužiteljici 10.500,00 k ...

24
Gž R 506/2021-2; 2.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, suđeno je: "I. Utvrđuje se da odluka tuženika o redovitom otkazu Ugovora o radu, broj:IMS-ROT-... od 21.11.2019. godine nije dopuštena i da radni odnos tužiteljanije prestao te se nalaže tuženiku da vrati tužitelja na rad na poslove radnog mjestaProdavač. 2 Poslovni...

25
Gž R 235/2021-3; 30.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: ‟I. Prihvaća se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku da tužitelju po osnovi pisano ugovorene plaće isplati plaću s osnova godišnjeg odmora i naknade za neiskorišteni godišnji odmor u ukupnom bruto iznos od 7.793,81 kuna sa zatez ......

26
Gž R 652/2021-2; 21.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica tražila da joj tuženik plaća rentu u iznos od 2.600,00 kn mjesečno počev od 01.08.2009. (točka I. izreke), te joj je naloženo da tuženiku naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 21.875,00 kn (točka II. izreke). Protiv citirane...

27
Gž R 953/2021-2; 1.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev za nadomještanje suglasnosti tuženika za donošenje Odluke tužitelja o poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu broj: 210-901370/16-H od 1. travnja 2016, radniku M. M. , zaposlenom na radnom mjestu „Vodeći spec. za održivi razvoj i ZZSiO“, ...

28
Gž R 147/2021-4; 28.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: ''1. Određuje se privremena mjera osiguranja nenovčanog potraživanja vraćanjem na posao predlagateljice osiguranja J. V. iz A1 OIB: B1 , i to na poslove Više stručne suradnice u Županijskoj komori Šibenik u Hrva ...

29
Gž R 74/2021-3; 15.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice za utvrđenje da otkaz ugovora o radu nije dopušten te da se poništava odluka tuženika o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 11. ožujka 2020., za vraćanje tužiteljice na rad na poslove radog mjesta poslovođa pr...

30
Gž R 266/2021-4; 14.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje, kao nezakonite i nedopuštene, Obavijesti o prestanku Ugovora o radu na određeno vrijeme klasa: 112-03/17-03/13, urbroj: 2121-35-01-01-20-13 od 30. ožujka 2020., kojom je tuženik otkazao tužitelju Ugovor o radu od 18. prosinca 2019.,...

31
Gž R 47/2021-3; 14.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, u točci I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je nedopuštena i nezakonita Odluka o otkazu Ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora od 25. ožujka 2019., kojom je tuženik otkazao tužitelju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme M-39412 od 7. travnja 2014., uz...

32
Gž R 91/2021-2; 12.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem sud se oglasio mjesno nenadležnim i odredio da će se nakon pravomoćnosti rješenja predmet dostaviti Općinskom sudu u Karlovcu, kao stvarno i mjesno nadležnom. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi tužiteljica, iz žalbenih razloga propisanih čl. 353. st. 1. toč. 2. i 3. ....

33
Gž R 239/2021-2; 31.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom odlukom tužba je odbačena. Protiv navedene odluke žali se tužitelj zbog svih žalbenih razloga predviđenih u čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19-dalj ....

34
Gž R 536/2021-2; 30.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbijaju se tužbeni zahtjevi koji glase: „I. Utvrđuje se kako Odluka tuženika o otkazu ugovora o radu od dana 13. studenog 2019.godine te odgovor tuženika na zahtjev za zaštitu prava radnika od dana 9. prosinca 2019. godine nisu dopuštene, te se nalaze tuž .....

35
Gž R 116/2021-2; 18.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom zbog ogluhe suda prvog stupnja suđeno je: „I/ Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena Odluka o otkazu ugovora o radu od 13.04.2020. godine i da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao te se nalaže tuženiku da tužiteljicu vrati na posao. II/ Nalaže se tuženiku da tužitelji ......

36
Gž R 343/2021-2; 9.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da su M. T. kao ravnateljica tuženika i I. B. kao radnica tuženika uznemiravale tužiteljicu na njezinom radnom mjestu na način opisan u izreci prvostupanjske presude, čime je tužiteljici povrijeđena čast, ugled i dostojanstvo odnosno povrijeđeno prav ...

37
Gž R 97/2021-2; 5.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Određuje se protivniku osiguranja H. I. d.o.o., A2 , OIB: B2 , da vrati predlagatelja osiguranja M. S. iz A1 , OIB: B1 , na rad tako da mu ponovo povjeri poslove radnog mjesta pr ...

38
Gž R 320/2021-2; 4.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Utvrđuje se nedopuštenom Odluka tuženika Hrvatska radiotelevizija sa sjedištem u A3 , OIB: B2 , o redovitom otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika od 30. srpnja 2019., te da tužitelju Z. B. iz Zagreba, I ...

39
Gž R 92/2021-2; 1.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana isplati tužitelju novčani iznos od 25.887,48 kuna, zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom na pojedinačne iznose glavnice od njihove dospjelosti do isplate, kao i da mu naknadi parnični trošak u iznosu od 5.937,50 kuna, sa zat...

40
Gž R 359/2020-4; 22.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: ''Ne dopušta se preinaka tužbenog zahtjeva tužiteljice istaknute u podnesku od 19.09.2019. u točki 3. u dijelu gdje se navodi ili poslove drugog radnog mjesta. '' Navedeno rješenje tužiteljica pobija pravovremeno izjavljenom žalbom zbog bitne povrede o ......

41
Gž R 222/2020-3; 18.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: ''I. Utvrđuje se da Odluka o izvanrednom otkazu Ugovora o radu tužitelja D. K. iz A1 , OIB: B1 , broj: DP-04/1-019806/17 od 10.10.2017. godine, koju je donio tuženik nije dopuštena i da radni odnos tužitelja nije prestao. I ...

42
Gž R 328/2020-2; 18.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „I. Utvrđuje se da Odluka tužitelja R. d.o.o. ZAGREB, A3 , OIB: B2 o izvanrednom otkazu ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika od dana 10. svibnja 2018. god ...

43
Gž R 518/2020-2; 18.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I/ Utvrđuje se da nije dopuštena tuženikova Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu na određeno vrijeme, donesena dana 01. veljače 2019. godine te da radni odnos A. S. , A3 , OIB: B1 , kod tuženika G. I. ...

44
Gž R 1239/2020-2; 12.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje da tuženikova odluka o izvanrednom otkazu od 5. srpnja 2019. nije dopuštena, vraćanje tužitelja na radno mjesto Viši referent prema ugovoru od radu od 29. svibnja 2018. i aneksa ugovora o radu od 2. svibnja 2019. U...

45
Gž R 602/2020-2; 11.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da nije zakonita niti dopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 25. srpnja 2019.g. kojom je tuženik L. R. d.d. (OIB: B2 ) utvrdio da tužitelju D. K. (OIB: B3 ...

46
Gž 634/2020-2; 8.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da je tuženik K. d.o.o. sa sjedištem u A3 , OIB: B2 povrijedio pravo tužiteljice M. M. iz A1 , OIB: B3 ...

47
Gž R 825/2020-2; 8.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Odbija se tuženi zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da Odluka tuženika o redovitom osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu od 28. kolovoza 2017., kao i Očitovanje tuženika od 25. rujna 2017. kojim je odbijen zahtjev za zaštitu prava tužiteljice nisu do ......

48
Gž R 204/2020-2; 4.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, suđeno je: "1. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: Utvrđuje se da odluke tuženika od 21. rujna 2017. i od 19. listopada 2017. nisu dopuštene te se utvrđuje da radni odnos između tužiteljice i tuženika nije niti prestao, te se nalaže tuže ......

49
Gž R 573/2020-2; 4.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Odbacuje se tužba u ovoj pravnoj stvari koja glasi: „I Utvrđuje se da nije dopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 12. lipnja 2018. godine tuženika C. D. D. d.o.o. iz A3 , OIB: B2 , te da ...

50
Gž R 944/2020-2; 29.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "Tužba se u ovom predmetu odbacuje kao nepravodobna." Protiv tog rješenja žali se tužitelj, pobijajući isto zbog svih žalbenih razloga iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, ......

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a