Poredano po:

Broj dokumenata: 83

1
Gž R 257/2022-2; 9.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tuženika i potvrđeno rješenje o pristojbi istog suda poslovni broj Pr-102/2021-20 od 27. srpnja 2022. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija tuženik bez navođenja zakonskih žalbenih razloga, ali sadržajno upućuje na žalbeni razlog pogrešne primjene...

2
Gž 922/2022-3; 16.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem riješeno je tako da izreka u cijelosti glasi: "Odbija se prigovor nasljednika A. S. kao neosnovan i potvrđuju se rješenja o pristojbi ovog suda broj O-1444/2016-16 od 31. svibnja 2021., i broj O1444/2016-18 od 31. svibnja 2021." 2.Protiv tog rješenja žal ...

3
Gž R 106/2022-2; 24.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tuženika izjavljen protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe Općinskog suda u Virovitici, poslovni broj: Pr-303/2021-17 od 19. srpnja 2022. (tim rješenjem tuženik je pozvan da u roku od 8 dana po primitku rješenja plati sudske pristojbe za žalbu protiv p...

4
Gž R 74/2022-2; 23.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prigovor tuženika i potvrđeno rješenje o plaćanju pristojbe broj Pr-1145/21-17 od 11. srpnja 2022. kojim je tuženik obvezan na platež sudske pristojbe na tužbu, na odgovor na tužbu, prvostupanjsku presudu i žalbu protiv prvostupanjske presude u ...

5
Gž 814/2022-2; 7.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „Tuženik M. D. iz G., dužan je predati u posjed tužitelju E.-B. d.o.o. V., poljoprivredno zemljište upisao u zemljišnim knjigama u zk. ul. br. 2807 k.o. G. i to kč. br. 1656 oranica sa 27333 m2, te naknaditi parnični trošak u iznosu od 3.425,...

6
Gž Ovr 252/2022-2; 5.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja osiguranja, podnesen protiv rješenja o pristojbi broj: Ovr-209/2022-3 od 8. veljače 2022. kao neosnovan i potvrđeno je rješenje o pristojbi kojim je predlagatelju osiguranja naloženo platiti sudsku pristojbu na prijedlog za osiguranje u ...

7
Gž Zk 384/2022-2; 17.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje kojim je odbijen kao neosnovan prigovor predlagatelja protiv rješenja o pristojbi poslovni broj Z-954/2022 od 28. ožujka 2022. 2. Protiv navedenog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je predlagatelj po opunomoćenicima odvjetnicima zbog pogrešne prim...

8
Gž 50/2022-2; 19.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem od 1. prosinca 2021. godine odbijeni su prigovori protustranke protiv rješenja o pristojbi broj R1-22/2021-18 od 11. listopada 2021. godine i broj R1-22/2021-25 od 29. listopada 2021. godine, a rješenjem od 20. prosinca 2021. godine odbijen je prigovor protustranke proti...

9
Gž 256/2021-3; 20.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tužitelja izjavljen protiv rješenja o pristojbi prvostupanjskog suda poslovni broj: Psp-63/2029-32 od 4. prosinca 2020. i u cijelosti je potvrđeno navedeno rješenje. 1.1. Ujedno je rješenjem tog suda poslovni broj: Psp-63/2019-35 od 14. prosinca 2020. u ....

10
Gž 297/2021-4; 20.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor protustranke i potvrđeno rješenje o plaćanju sudske pristojbe od 2. veljače 2021. 2. Protiv navedenog rješenja pravovremenu žalbu podnijela je protustranka iz svih žalbenih razloga predlažući da nadležni županijski sud uvaži žalbu i preinač ....

11
Gž 1685/2021-2; 13.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Odbija se kao neosnovan prigovor tužiteljice podnesen protiv toč. I. rješenja o naplati sudske pristojbe Općinskog suda u Zadru od 10. veljače 2020. pod brojem 83 P-256/2020-2." 2. Protiv tog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podni .....

12
Gž 99/2021-3; 8.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Uvodno označenim rješenjem riješeno je: ''Prihvaća se prigovor predlagatelja, te se djelomično ukida ovosudno rješenje broj R1-126/2020-25 od 18. siječnja 2021. u dijelu u kojemu je predlagatelju Z. G. naloženo da na ime sudske pristojbe na prijedlog plati iznos od 100,00 kn.'' 2. ...

13
Gž 1459/2021-2; 23.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor tužiteljice i potvrđeno rješenje istog suda, poslovni broj: Pn-137/2019-11 od 20. listopada 2020. kojim je tužiteljica pozvana platiti sudsku pristojbu na tužbu u iznosu od 2.227,00 kn. 2. Protiv tog rješenja pravodobnu žalbu podnijela je t ....

14
Gž Ovr 696/2021-2; 19.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda poslovni broj: Povrv-308/2021-6 od 20. listopada 2021. odbijen je prigovor tuženika kao neosnovan te je potvrđeno rješenje istog prvostupanjskog suda poslovni broj: Povrv-308/2021-3 od 4. listopada 2021. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija tuženik zbog p...

15
Gž 1073/2021-2; 19.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je odbijen prigovor tužiteljice podnesen protiv rješenja poslovnog broja Pl-49/2021-5 od 20. srpnja 2021. godine koje se odnosi na plaćanje sudske pristojbe za rješenje o izdavanju platnog naloga u iznosu od 250,00 kuna žalbu je izjavila tužiteljica uvodno zb...

16
Gž 1084/2021-2; 19.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je odbijen kao neosnovan prigovor tužiteljice izjavljen protiv rješenja o pristojbi Općinskog suda u Splitu broj Pn-208/21 od 7. srpnja 2021. žalbu je izjavila tužiteljica putem punomoćnika, uvodno zbog žalbenog razloga bitne povrede odredaba parničnog postup...

17
Gž Zk 950/2021-2; 17.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice na rješenje istog suda o naplati sudske pristojbe poslovni broj Z-533/2021 i potvrđeno rješenje Zemljišnoknjižnog odjela Korenica poslovni broj Z-533/2021 od 23. veljače 2021. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija predlagateljica z...

18
Gž 2191/2021-2; 8.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja  Zavoda (dalje predlagatelj), kao neosnovan te je potvrđeno rješenje istog suda poslovni broj O-495/2013 od 27. travnja 2021. 2. Protiv rješenja žalbu podnosi predlagatelj pozivajući se na žalbeni razlog pogrešne primijene mat...

19
Gž 1348/2021-2; 26.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u toč.I izreke odbijen je tužiteljičin tužbeni zahtjev nalogom tuženoj da joj vrati oduzeti posjed njezine čkbr. B3 u naravi obiteljske stambene zgrade, skladišta i pašnjaka površine 3480 m2 upisane u zk.ul. B4 k.o. Medulin na način da joj dopusti nesmetani ulazak na istu ...

20
Gž 980/2021-2; 25.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem prekinut je ostavinski postupak iza smrti A. P. p. J. iz Drniša, te je nasljednik - brat ostavitelja I. P. upućen da u roku od 30 dana pokrene parnicu radi utvrđenja da ostavinska imovina kojom je ostavitelj raspolagao oporukom nije njegova isključiva im ...

21
Gž 820/2021-2; 21.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. K. iz Slavonskog Broda broj Ovrv-154/2020 od 3. veljače 2020. godine u dijelu kojim je tuženiku naloženo da isplati tužitelju iznos od 287,78 kn sa pripadajućim zateznim kamatama koje na pojedine .....

22
Gž 979/2021-2; 15.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor tužitelja protiv rješenja o pristojbi od 14. srpnja 2021. godine, kao neosnovan. 2. Protiv dijela tog rješenja za iznos od 5.188,00 kn žalbu su podnijeli tužitelji pobijajući ga sadržajno zbog žalbenih razloga iz čl. 353. st. 1. toč. 2. i 3. u vezi ....

23
Gž 1385/2021-2; 11.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tužitelja izjavljen protiv rješenja od 15. lipnja 2021. broj P-272/2021-4 kojim je naloženo platiti pristojbu na tužbu u iznosu od 400,00 kn. 2. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, pobijaju tužitelji zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stan ....

24
Gž 935/2021-2; 7.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Protiv prvostupanjskog rješenja kojim su odbijeni kao neosnovani: prigovor tuženika ad 1. protiv rješenja o pristojbi tog suda broj P-1199/2013-58 od 11. ožujka 2021. godine, te prigovor tuženice ad 2. protiv rješenja o pristojbi tog suda broj P-1199/2013-59 od 11. ožujka 2021. godine, te su odno...

25
Gž 1154/2021-2; 5.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se tuženiku C. O. d.d. iz Z., OIB …, da tužitelju L. B. iz Č., K., OIB …, na ime pravične novčane naknade neimovinske štete isplati iznos od 75.000,00 kn, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama...

26
Gž 974/2021-2; 30.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem je odlučeno: "Odbija se prigovor tužitelja M. B. na rješenje o pristojbi na tužbu posl. br. P- 1535/21-2 od 20. kolovoza 2021., zaprimljen 25. kolovoza 2021., kao neosnovan." 2. Protiv tog rješenja pravovremenu žalbu je izjavio tužitelj, kako je iz žalbe r ...

27
Gž 799/2021-4; 27.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem sud je odbio zahtjev tuženika za naknadu troškova koji su zatraženi do održavanja ročišta 11. rujna 2020., a ujedno je odbacio zahtjev tuženika za naknadu troškova zatraženih nakon održavanja ročišta od 11. rujna 2020. 2. U obrazloženju pobijanog rješenja sud navodi da je n ....

28
Gž Ovr 568/2021-2; 9.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor ovršenice i potvrđeno rješenje istoga suda poslovni broj Ovr-527/2020-6 od 28. siječnja 2021. 2. Protiv tog rješenja pravodobnu žalbu podnijela je ovršenica zbog pogrešne primjene Zakona o sudskim pristojbama i Zakona o besplatnoj pravnoj po ...

29
Gž 1052/2021-2; 1.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor tuženice i potvrđeno rješenje o plaćanju sudske pristojbe istoga suda poslovni broj P-143/2020-17 od 27. svibnja 2021. 2. Protiv navedenog rješenja pravovremenu žalbu podnijela je tuženica iz svih žalbenih razloga predlažući da nadležni žu ....

30
Gž 957/2021-2; 27.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor tužitelja protiv rješenja Općinskog suda u Zadru, poslovni broj P-48/2021 od 12. siječnja 2021., kojim mu je naloženo plaćanje sudske pristojbe na tužbu s prijedlogom za određivanje privremene mjere u iznosu od 1.121,81 kunu, i dodatne pr...

31
Gž 972/2021-2; 26.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tužitelja protiv rješenja o pristojbi Općinskog suda u Novom Zagrebu broj: P-909/2019-16. 2. Pravodobno podnesenom žalbom tužitelji pobijaju navedeno rješenje zbog pogrešne primjene materijalnog prava, uz prijedlog da drugostupanjski sud uvaži prigovor i ....

32
Gž Zk 338/2021-3; 12.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja na rješenje zemljišnoknjižnog referenta  broj:Z-9672/2020  od 8. rujna 2020. kojim mu je naloženo da plati sudsku pristojbu za prigovor i žalbu u iznosu od 250,00 kn  i dodatnu pristojbu u iznosu od 100,00 kn na rješenje kojim mu se nalaže p...

33
Gž 771/2021-3; 6.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tužiteljice kao neosnovan i potvrđeno rješenje poslovni broj: Pn-519/2017-64 od 14. travnja 2021. u dijelu kojim je naloženo tužiteljici platiti sudsku pristojbu na presudu u iznosu od 200,00 kn (preko iznosa od 200,00 kn). 2. Pravodobno podnesenom žalbom ...

34
Gž 789/2021-2; 25.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: ''Odbija se kao neosnovan prigovor tuženika protiv rješenja Općinskog suda u Zadru od 19. ožujka 2021. godine za plaćanje sudske pristojbe za odgovor na žalbu i pristojba na rješenje u ukupnom iznosu od 2.600,00 kuna, te se isto u cijel ....

35
Gž 632/2021-2; 17.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Nakon što su tužiteljice u ovome postupku povukle tužbu, tuženici su zatražili parnični trošak koji im je dosuđen pobijanim rješenjem u iznosu od 8,300,00 kn. Protiv navedenog rješenja žalbu podnose tuženici. Ne navode u kojem dijelu ga pobijaju, pa se ima smatrati da ga pobijaju u cijelosti, s t ....

36
Gž 592/2021-3; 16.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tuženika T. C. i A. S.. U obrazloženju rješenja prvostupanjski sud navodi da je rješenjem broj Pn-53/18 od 8. ožujka 2021. naloženo tuženicima T. C. i A. S. platiti sudsku pristojbu za žalbu protiv presude svakom u iznosu od 400,00 kn temeljem čl. 28. Zakon...

37
Gž 739/2021-2; 14.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tužiteljice od 4. svibnja 2021. i potvrđeno rješenje istog suda o plaćanju sudske pristojbe poslovni broj Pn-138/2020-10 od 30. travnja 2021. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija tužiteljica ne navodeći zakonske žalbene razloge, predlažući drug ....

38
Gž 1846/2019-9; 26.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tužiteljice izjavljen protiv rješenja Općinskog suda u Rijeci poslovni broj: 44a Pn-178/2016-33 od 29. svibnja 2019. te je isto potvrđeno. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija tužiteljica ne navodeći zakonske žalbene razloge. Predlaže da ovo p ....

39
Gž 607/2021-2; 24.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan te je potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda poslovni broj: O-982/2020-10 od 13. travnja 2021. (kojim je predlagatelju naloženo platiti pristojbu radi razmatranja spisa u iznosu od 100,00 kn - opaska ovoga suda). 1.1. Prvostu ....

40
Gž Ovr 279/2021-2; 20.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prigovor ovrhovoditelja od 10. prosinca 2020. godine, kao neosnovan i potvrđuje se rješenje ovog suda, poslovni broj: Ovrv-207/20 od 3. prosinca 2020. godine." 2. Protiv rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je ovrhovo ....

41
Gž R 339/2021-2; 7.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Odbija se prigovor tužitelja G. D. iz A1 , OIB: B1 , protiv rješenja o pristojbi posl. broj: Pn-53/2021-3 od 26. travnja 2021. godine, kao neosnovan." Protiv tog rješenja žalbu je pravovremeno izjavio tužitelj, a kako ...

42
Gž 528/2021-2; 27.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u točki 1. izreke odbačen je prijedlog tužiteljice za oslobođenje od troškova sudskih pristojbi, a u točki 2. izreke odbijen je prigovor tužiteljice na rješenje prvostupanjskog suda broj: Pn-34/2017-47 od 17. kolovoza 2020. kao neosnovan. 2. Navedeno rješenje pravodobnom ž ....

43
Gž Ovr 222/2021-2; 27.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor protivnika osiguranja i potvrđena rješenja prvostupanjskog suda broj: Ovr-107/2020-15 i Ovr-107/2020-16, oba od 27. siječnja 2021. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija protivnik osiguranja iz svih zakonom dozvoljenih žalbenih razl ....

44
Gž 922/2021-2; 16.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Odbija se kao neosnovan prigovor tužitelja od 1. ožujka 2021. , te se potvrđuje Rješenje Općinskog suda u Dubrovniku od 23. veljače 2021. pod posl. br. P-686/2017-40 od 23. veljače 2021." Rješenjem suda prvog stupnja je odbijen kao neosnovan prig ......

45
Gž Zk 281/2021-2; 12.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja izjavljen protiv rješenja o pristojbi pod poslovnim brojem Z-42754/19 od 27. svibnja 2020. i potvrđeno rješenje o plaćanju pristojbe. 2. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, pobijaju predlagatelji ne navodeći zakonske žalbene raz...

46
Gž 150/2021-3; 24.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Odbija se kao neosnovan prigovor tužitelja J. B. , OIB B1 i potvrđuje se rješenje ovog suda poslovni broj Pn-2836/2018-36 od 21. siječnja 2021." Protiv tog rješenja tužitelj je izjavio žalbu zbog pogrešne primjene materijalnog ...

47
Gž R 140/2021-2; 18.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem odbijen tužiteljev prigovor protiv rješenja o pristojbi poslovni broj 9 Pr-2662/2018-46 od 27. listopada 2020. Protiv tog rješenja žalbu je podnio tužitelj zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. točka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91 ....

48
Gž Ovr 81/2021-2; 16.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor ovrhovoditelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje o pristojbi Općinskog suda u Novom Zagrebu poslovni broj Ovrv-1293/2020-7 od 7. prosinca 2020. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija ovrhovoditelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava, predlažući dr ...

49
Gž Ovr 50/2021-2; 12.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je odbio prigovor M. M. podnesen protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe od 12. siječnja 2021. i navedeno rješenje potvrdio. U obrazloženju navodi da je navedenim rješenjem o pristojbi naloženo tuženiku (kojeg naziva ovršenikom) platiti sudsk ...

50
Gž 589/2020-4; 21.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tuženika od 2. siječnja 2020. protiv rješenja o pristojbi istog suda poslovni broj P-83/2019-58 od 24. prosinca 2019. kao neosnovan. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija tuženik zbog svih zakonskih žalbenih razloga, predlažući drugostupanjskom sudu s ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a