Poredano po:

Broj dokumenata: 72

1
Gž 614/2022-2; 15.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem je odlučeno: "Obustavlja se ovaj izvanparnični postupak, te se predlagateljica sa zahtjevom za razvrgnuće suvlasničke zajednice upućuje u parnicu." 2. Protiv ovoga rješenja žalbu je podnijela predlagateljica i to zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i zb ......

2
Gž 784/2021-2; 5.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: ''I/ Uređuje se međa između nekretnina označenih kao č.z. 1722/2 (kat .z. 2420) KO Omiš u posjedu i vlasništvu N. R. , M. H. i M. F. i z.k. čest.zem. 1720/1 (kat.č.z. 3841/1) KO Omiš u vlasništvu RH zadnjim mirn ...

3
Gž 1416/2021-2; 29.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupanja riješeno je: "I. V. I. E. d.o.o., A3 , OIB: B3 , određuje se nagrada za obavljeno vještačenje u ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna (slovima:tritisućekuna). II. Vještaku Stanislavu Perušku, dipl.ing.e ...

4
Gž 297/2021-2; 20.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I. R a z v r g a v a se suvlasnička zajednica nekretnina upisanih u zk.ul. 2929 k.o. G. S. - etažno vlasništvo s određenim omjerima zkč. 318/1 stambena zgrada, M. D. pov. 201 m2 i dvorište pov. 849 m2 suvlasnički dio: 139/1000 etažno vlasništvo (E-13) na 1...

5
Gž 1699/2021-2; 13.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: " Odbija se prijedlog predlagatelja za ukidanjem potvrde ovršnosti od 09. Ožujka 2016. poslovni broj OV-1674/16, izdana od strane M. R. javno bilježničke prisjednice iz Javnobilježničkog ureda B. J. javnog bilježnika u Solin ...

6
Gž 1333/2021-2; 28.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj 1 O-4201/1972-9 od 5. srpnja 2021. odlučeno je tako da izreka u cijelosti glasi: „I. Odbacuje se Prijedlog za ukidanje klauzule pravomoćnosti nasljednika V. K. . II. Odbija se Prijedlog za ukidanje klauzule pravomoćnost ...

7
Gž 682/2021-2; 26.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem uređena je međa između nekretnine predlagateljice oznake čkbr. 607 i 608 k.o. Varaždin, u naravi kuća i dvorište te oranica, te nekretnine protustranke oznake čkbr. 609 k.o. Varaždin, u naravi kuća i gospodarska zgrada te dvorište, prema posljednjem mirnom posjedu, pravcem ozn...

8
Gž 1435/2021-2; 25.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem riješeno je: „I. Razvrgava se suvlasništvo na nekretnini stranaka u zemljišnoj knjizi opisanoj kao kat.čest 118/1, stambena zgrada Obrov 36B, površine 106 m2, dvor površine 117 m2, te kat.čest 118/2 put površine 6 m2, Z.U. B5 K.O. A3 na način da se ima izvršiti c ...

9
Gž 1213/2021-2; 27.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Zadru broj R1-100/2021-11 od 16. lipnja 2021. obustavljen je ovaj izvanparnični postupak radi razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnine upisane u zk. uložak broj 786 k.o. Zadar čestica broj 4687/2. 2. Obrazlažući citirano rješenje prvostupanjski sud navodi da su pr ....

10
Gž 1043/2021-2; 14.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog protustranke za naknadom troška predmetnog izvanparničnog postupka. 2. Navedeno rješenje pravodobno uloženom žalbom pobija protustranka iz svih žalbenih razloga iz čl. 353. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 112/...

11
Gž 1247/2021-2; 13.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Obustavlja se ovaj izvanparnični postupak, te se predlagatelj sa zahtjevom za razvrgnuće suvlasničke zajednice upućuje u parnicu." 2. Protiv navedenog rješenja predlagatelj je izjavio žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, .....

12
Gž 773/2021-3; 2.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Priznaje se presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu - Republike Srbije, oznake 1P2 br. 1202/17 od 29. svibnja 2018., pravomoćna dana 26. rujna 2018., kojom je: - u točki I. izreke uređen način održavanja osobnih odnosa mldb. Srne Ilić s ....

13
Gž 362/2021-2; 1.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja, toč. I., odbijen je prijedlog predlagatelja od 7. lipnja 2016. za izmjenu dotadašnjeg sporazuma o odnosima između suvlasnika nekretnine, odnosno o podjeli posjeda i uređenju načina korištenja, kojim je tražio da sud odredi podjelu posjeda i uredi način i osnovu plaća...

14
Gž 690/2021-2; 25.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke predlagateljica je upućena na pokretanje parničnog postupka radi razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina. Toč. II. izreke izvanparnični postupak je obustavljen. 2. Pravovremeno podnesenom žalbom predlagateljica pobija prvostupanjsko rješenje zbog pog ....

15
Gž Zk 171/2021-2; 10.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog protustranaka da joj se dosudi naknada troškova postupka. Zemljišnoknjižni sud u obrazloženju navodi da se pojedinačni ispravni postupak vodi po pravilima izvanparničnog postupka te je prijedlog protustranaka za naknadu troškova postupka odbijen sukladno §...

16
Gž 1592/2020-2; 8.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje kojim je odbijen prigovor predlagateljice protiv rješenja o pristojbi poslovni broj R1-60/2019-55 od 28. kolovoza 2020. kao neosnovan. 2. Protiv prvostupanjske presude pravodobnu i dopuštenu žalbu podnijela je predlagateljica po punomoćniku odvjetniku i tvrd ....

17
Gž 987/2019-2; 7.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Predlagatelj je pred Općinskim sudu u Benkovcu, Stalnoj službi o Obrovcu, pokrenuo 23. rujna 2014. (prijedlog prileži na stranici 1. i 2. spisa) postupak za proglašenje nestalog Ž. Z. umrlim. 2. Predloženiku, Ž. Z., rješenjem Centra za socijalnu skrb Z., broj: KLASA:….., URBROJ: ….. od 19. ožujk ...

18
Gž 163/2021-2; 10.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem, a kako je između stranaka nastao spor o visini suvlasničkih udjela, odnosno spor o vlasništvu na predmetnoj nekretnini, to su predlagatelji 1. i 2. upućeni da sporno pitanje riješe u parnici, te je obustavljen ovaj izvanparnični postupak. Protiv tog rješenja pravodobnu ....

19
Gž 77/2021-3; 1.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja, riješeno je: „I Uređuje se međa između nekretnina predlagatelja D. K. OIB: B1 iz A1 , nalazećih se na kčbr. 2286 upisanih u z.k. ul. 1117 k.o. Visoko, u naravi kuća sa dvorištem u Bregu sa 223 čhv i nekretnina protustranke J. L. OIB ...

20
Gž 167/2020-5; 21.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I - Utvrđuje se način podjele posjeda (korištenja) k.č. 7058/2 upisane u zk.ul. B4 k.o. Rovinj na način da predlagatelju pripadne u samostalni posjed lijeva polovica nekretnine označena u skici 1 nalaza i mišljenja vještaka slovom B te ....

21
Gž 1865/2019-4; 7.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u točki I. izreke odbijen je prijedlog protustranke za određivanje prekida postupka, u toč. II. izreke određena je civilna dioba nekretnina upisanih u zk. ul. 1603 k.o. Donja Batina čest. br. B3 voćnjak za Šoštari od 271 čhv i čest. br. 215/7 voćnjak za Šoštari od 174 čhv, su ...

22
Gž 1563/2020-2; 14.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, toč. I. izreke, obustavljen je postupak u ovom izvanparničnom predmetu. U toč. II. izreke upućena je predlagateljica sa svojim zahtjevom radi razvrgnuća suvlasničke zajednice na parnicu. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom predlagateljica pobija rješenje i poziva se na ...

23
Gž 850/2018-2; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem u izreci doslovce je odlučeno: "I. Uređuje se međa između nekretnina predlagatelja I. M. iz A1 , OIB: B1 i M. M. , Lichtenrader str.11., A5 , OIB: B2 i to nekretnina upisanih u zk.ul.broj 2571, k.o. Daruvar, kč.br.2544 ...

24
Gž 1466/2020-2; 17.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog "u ovoj pravnoj stvari". Sud prvog stupnja u obrazloženju navodi da je predlagatelj 3. veljače 2020. podnio prijedlog protiv Republike Hrvatske radi razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina, kojem se protustranka usprotivila tvrdeći da joj se predlagatelj ...

25
Gž 270/2020-2; 6.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "Priznaje se strana sudska odluka i to Presuda Općinskog suda Wittlich, SR Njemačka, posl.br. 8 F 128/07 od 7. siječnja 2009. kojom je I. K. iz A1 , utvrđen ocem mldb. L. L. V. , rođene dana 3. siječnja 2 ...

26
Gž 2219/2020-2; 27.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „Odbija se prijedlog protustranke D. C. od 3. prosinca 2018. za naknadom troškova postupka.“ Protiv navedenog rješenja protustranka D. C. je podnio žalbu, po sadržaju zbog pogrešne primjene materijalnog prava, odnosno žalbenog ...

27
Gž 563/2020-3; 2.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "1/ Odbacuje se prijedlog predlagateljice Š. T. za uređenje međe između njezine nekretnine kčbr. 1223/2 i nekretnine protustranke O. L. kčbr. 1223/3, obje k.o. Ljubešćica. 2/ Predlagateljica Š. T. dužna je protustranci Općini L ...

28
Gž 642/2020-3; 1.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje o razvrgnuću suvlasničke zajednice između predlagatelja i protustranke koje glasi: " I-  Suvlasnička zajednica nekretnine označene kao čest. zem. 1823/1, upisane u Z. U. 4081 k.o. T. , razvrgava se geometrijskom diobom  na način: 1.   Predlagateljima 1) P. D., ...

29
Gž 182/2020-2; 31.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Razvrgava se suvlasnička zajednica nekretnina predlagateljice R. C. iz A1 , OIB B1 , i protustranke J. I. iz A2 , OIB B2 , i to na: 4. suvlasničkom dijelu s neodređenim omje ...

30
Gž 1464/2019-3; 28.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog predlagateljice za diobom čest.zem. 1961/1 k.o. A5 . Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom predlagateljica pobija rješenje i poziva se na sve zakonske žalbene razloge iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (NN br. 53/91; 91/92; 112/99; 88/0 ......

31
Gž 1163/2019-2; 3.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je razvrgnuta suvlasnička zajednica nekretnina stranaka. Protiv rješenja žali se protustranka zbog svih žalbenih razloga i predlaže da se pobijano rješenje ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak. Odgovor na žalbu nije podnesen. Žalb ...

32
Gž 595/2019-2; 27.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja određeno je da svaka stranka snosi svoje troškove postupka (točka I. izreke); odbijen je prijedlog V. K. da mu predlagatelj nadoknadi troškove ovog vanparničnog postupka u iznosu od 24.712,50 kn (točka II. izreke). Protiv rješenja žalbu su pravovremeno podnije ...

33
Gž 1404/2020-2; 14.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranim rješenjem u točki I. izreke razvrgnuta je suvlasnička zajednica nekretnina k.č.br. ... dvije zgrade, dvor i pašnjak s 5079 m2 upisanih u z.k.ul. ... k.o. T. suvlasništvo predlagateljice u 5/6 dijela i protustranke u 1/6 dijela civilnom diobom prodajom na javnoj dražbi uz odgovarajuću primj...

34
Gž 1249/2019-2; 24.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog predlagateljice za razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina. U obrazloženju pobijanog rješenja prvostupanjski sud navodi da je rješenjem istog suda poslovni broj R1-66/2019 od 22. svibnja 2019. predlagateljici naloženo ispraviti odnosno dopuniti prijedlog ...

35
Gž 247/2018-3; 18.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog predlagateljice za donošenje dopunskog rješenja u odnosu na toč. II. izreke rješenja prvostupanjskog suda, poslovni broj: R1-197/2015-51 od 19. listopada 2017. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom predlagateljica pobija rješenje i poziva se na sve z ....

36
Gž 247/2018-4; 18.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice i potvrđeno rješenje poslovni broj: R1-197/2015-53 od 26. listopada 2017. (kojim je predlagateljici naloženo da podmiri pristojbe za prijedlog u iznosu od 3.000,00 kn i rješenje u iznosu od 3.000,00 kn). Pravovremenom, potpunom i dopuštenom ža ...

37
Gž 328/2020-2; 17.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Nakon provedenog postupka uređenja međe prvostupanjski je sud donio rješenje slijedećeg sadržaja: "1. Uređuje se međa između nekretnine predlagateljice V. K. iz A3 , OIB: B1 , i to čest. kat. br. 269/2 A4 u skorušama od 4172 m2, upisanih u z. k. ul. br. 672 k.o. Stra ...

38
Gž 597/2019-3; 5.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč.I izreke razvrgnuto je suvlasništvo na nekretninama stranaka označenim kao čest.zem. B16 i B3 k.o. Split na način da predlagatelju L. I. pripadnu na ime njegovog ½ idealnog dijela predmetnih nekretnina u isključivu vlasnost dijelovi osjenčani plavom ...

39
Gž Zk 631/2019-3; 10.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim su odbačeni prijedlozi za ponavljanje postupka koje su u ovom predmetu podnijeli D. M. i M. M. . Protiv rješenja žale se D. M. i M. M. (dalje u tekstu: žalitelji) zbog bitne povrede postupovnih odredbi i predlažu da se pobi ...

40
Gž 1251/2019-2; 20.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem po toč. I. izreke razvrgnuta je suvlasnička zajednica nekretnina čest. zem. B6 , B7 , B8 , 3452/3, B9 , B10 , B11 , B5 i B12 upisanim u z.k.ul. B13 k.o. Split na način da suvlasnički udio predloženika I. Ć. odnosno P. M. d.o.o ...

41
Gž 1628/2019-2; 19.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja, nepobijanom toč.I izreke uređena je međa između nekretnine predlagatelja čkbr. B4 i nekretnine protustranke čkbr. B3 - obje u k.o. Crikvenica prema posljednjem mirnom posjedu, pravolinijski počev od jugozapada prema sjeveroistoku na spoju dva ogradna zida označen ....

42
Gž 1400/2019-2; 8.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je postupak u ovoj pravnoj stvari obustavljen, a predlagateljica je upućena da pokrene parnicu protiv protustranke radi diobe suvlasničke zajednice nekretnina. Protiv rješenja žali se predlagateljica ne navodeći zakonske razloge žalbe i predlaže da se pobi ...

43
Gž 1510/2019-2; 4.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I Razvrgava se suvlasnička zajednica nekretnina upisanih u z.k. ul. br. B3 k.o. Čakovec, čk.br. B4 u naravi kuća, dvor ukupne površine 240 čhv, koje su suvlasnici i to svaki u ½ idealnog dijela predlagatelj C. t. d.o.o. Koškov ...

44
Gž 1351/2019-2; 8.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "I Utvrđuje se da je povučen prijedlog predlagatelja radi razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina. II Svaka stranka snosi svoje troškove ovog postupka." Pravovremenu, potpunu i dopuštenu žalbu protiv rješenja podnijele su protustranke Jur .....

45
Gž 1474/2019-2; 7.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Uređuje se međa između nekretnine predlagatelja Z. I. i Z. B. , koja je upisana u napisnik broj 1141 k.o. Mihovljan, čest.broj 1213/2 livada pod A4 od 9 ara i 2 metra 2, te nekretnine protustranke L. R. koja je upisana ...

46
Gž 1700/2018-2; 25.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod točkom I izreke uređena je međa između nekretnina predlagatelja i protustranaka međašnim linijama kako je to navedeno u izreci, dok je pod točkom II izreke navedeno da spornu površinu čini trokut A-A1-C-A, što iznosi 28 m2. Pod točkom III izreke određeno je da svaka stranka u...

47
Gž 421/2019-2; 23.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „I Međa između k.č.br. B3 , u vlasništvu predlagatelja i k.č.br. B4 , u suvlasništvu predloženika, svakog u ½ dijela, uređuje se linijom označenom sa A-C, time da se točke A i C obilježavaju crvenom bojom na zidu. II Sastavni dio ovog rješ ...

48
Gž 158/2019-2; 28.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I. Prijedlog radi razvrgnuća suvlasničke zajednice se odbacuje. II. Nalaže se predlagatelju D. H. da predloženiku ad 3. I. M. naknadi parnični trošak u iznosu od 1.250,00 kuna u roku od 15 dana." Protiv tog rješenja predlagatelj je izjavio pravodobnu ...

49
Gž Ob 474/2018-2; 19.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda suđeno je: "I.Utvrđuje se da je između V. M. (OIB:…) rođene …. u Z. i pokojnog A. P. (OIB: …) rođenog … u Z., postojala izvanbračna zajednica u trajanju od rujna 1998. do 1. rujna 2014., kada je A. P. preminuo. II.Svaka stranka snosi svoje troškove postupka. III.Odb...

50
Gž 345/2019-2; 18.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je pod točkom I. izreke rješenja obustavljen postupak u ovom izvanparničnom predmetu, a pod točkom II. izreke su protustranke upućene da pokrenu parnični postupak protiv predlagatelja radi utvrđenja suvlasničkih udjela stranaka na predmetnim nekretninama. ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a