Poredano po:

Broj dokumenata: 3608

1
Pravo na naknadu plaće · Izbor dana

Datum: 1.3.2024

Tužiteljici je utvrđen prestanak privremene nesposobnosti za rad na temelju ozljede na radu, pa od tog dana kod tužiteljice postoji radna sposobnost, a time joj prestaje pravo na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad.

2
Žalbeni razlog nedostatka u zastupanju · Izbor dana

Datum: 29.2.2024

Činjenicu da stranku koja je pravna osoba nije zastupala ovlaštena osoba, odnosno da punomoćnik nije imao potrebno ovlaštenje za vođenje parnice u ime jedne od stranaka, može istaknuti kao žalbeni razlog samo ona stranka koje se taj nedostatak tiče.

3
Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama · Izbor dana

Datum: 28.2.2024

Ovom Uredbom propisuju se nazivi radnih mjesta u javnim službama, klasifikacija radnih mjesta u pripadajući platni razred, koeficijenti za obračun plaće i stručni uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom zapošljavanja na propisana radna mjesta.

4
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – sustav procjene rizika i registar stvarnih vlasnika · Izbor dana

Datum: 27.2.2024

Procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma je kompleksne prirode, a podrazumijeva sveukupni proces identifikacije i analize glavnih rizika od pranja novca i financiranja terorizma. Na IUS-INFO praktikumu  1. ožujka saznajte sve o metodologiji pranja novca i financiranja terorizma, naj...

5
Ovlasti suda u povodu prigovora na rješenje o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 26.2.2024

Sud je ovlašten, po prigovoru nasljednika, preinačiti rješenje javnog bilježnika i rasporediti imovinu ostavitelja nasljedniku, i u slučaju kada je nasljednik, tek u prigovoru istaknuo kako postoji imovina i oporuka ostavitelja.

6
Istražni zatvor za recidivista · Izbor dana

Datum: 23.2.2024

Činjenice da je okrivljenik višestruko osuđivan za istovrsna kaznena djela protiv imovine, da nije zaposlen i da nema imovine jesu osnov sumnje da bi okrivljenik opet mogao počiniti istovrsno djelo, te stoga bilo koja mjera opreza ne može odagnati opasnost od ponavljanja kaznenog djela, nego je potr...

7
Stegovni prijestup · Izbor dana

Datum: 22.2.2024

U postupku je utvrđeno da je tužitelj, dok se nalazio u službi u vojarni, bio pod utjecajem droge što je razlog za izricanje najteže stegovne kazne, a pri tome nije bitno kolika je bila količina pronađene droge, jer je u vojnoj službi nulta tolerancija na prisutnost droga.

8
Pravo na odbitak pretporeza · Izbor dana

Datum: 21.2.2024

Ako je dokazano da je tuženik koristio pravo na odbitak pretporeza za utuženu tražbinu, smatrat će se da tražbina postoji, osim ako tuženik ne dokaže protivno. U slučaju kada tuženik nije koristio odbitak pretporeza navedena činjenica nema procesni rezultat i sama po sebi ne dokazuje ništa već i dal...

9
Odbacivanje tužbe zbog neplaćanja predujma · Izbor dana

Datum: 20.2.2024

Sud će odbaciti tužbu kada tužitelj propusti predujmiti sredstva za pokriće troškova postavljanja i rada privremenog zastupnika tuženika, za kojeg je evidentno da se nalazi u inozemstvu na nepoznatoj adresi.

10
Što donose novi zakoni o državnim službenicima i o plaćama u državnoj službi i javnim službama? · Izbor dana

Datum: 19.2.2024

1. siječnja 2024. stupila su na snagu dva vrlo važna zakona u državnoj službi: Zakon o državnim službenicima i Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Na IUS-INFO pravnom praktikumu  će biti prezentirane bitne novine vezane za zapošljavanje u državnoj službi, horizontalnu i vertikalnu ...

11
Katastarska izmjera · Izbor dana

Datum: 16.2.2024

Ukoliko stranka na provedenom uviđaju povodom prigovora ne postignu suglasnost u svezi granice zemljišta, upućuju se da to pitanje riješe sudskim putem. Tek na temelju toga se o toj promjeni može odlučiti u katastarskom operatu.

12
Nasljeđivanje polubraće i polusestara · Izbor dana

Datum: 15.2.2024

Po utvrđenju da ostavitelj nije imao bračnog druga niti potomaka, sud će voditi računa o činjenici da nasljednici ostavitelja mogu biti braća i sestre ostavitelja po ocu i po majci.

13
Prava naručitelja vezano za nedostatke izvedenih radova od izvođača · Izbor dana

Datum: 14.2.2024

U slučaju postojanja nedostataka izvedenih radova kad naručitelj potražuje od izvođača naknadu štete, ukoliko ta tražbina postoji to nije od utjecaja na postojanje izvođačeve tražbine po osnovi cijene za izvedene radove i isporučenu robu i ne bi samo po sebi dovelo do prestanka tih tražbina. Ukoliko...

14
Zakon o hrvatskom jeziku · Izbor dana

Datum: 13.2.2024

Zakonom o hrvatskom jeziku utvrđuju se osnovna pravila o službenoj i javnoj uporabi hrvatskoga jezika te se osigurava sustavna i stručna skrb o hrvatskom jeziku. Zakon stupa na snagu 15.2.2024.

15
Zakon o kibernetičkoj sigurnosti · Izbor dana

Datum: 12.2.2024

Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti uređuju se postupci i mjere za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti, kriteriji za kategorizaciju ključnih i važnih subjekata, zahtjevi kibernetičke sigurnosti za ključne i važne subjekte, posebni zahtjevi za upravljanje podacima o registracij...

16
Vrhovni sud: valjanost ugovora o javnoj nabavi treba tumačiti prema posebnom pravnom uređenju upravnog ugovora · Izbor dana

Datum: 9.2.2024

Kada je riječ o ugovoru o javnoj nabavi pretpostavke ZUP-a koje određuju upravni ugovor treba tumačiti u skladu s odredbama ZJN-a kojima je strogo propisan postupak koji prethodi sklapanju ugovora o javnoj nabavi, te koje odredbe posebno ograničavaju dispoziciju ugovornih strana pri sklapanju i ...

17
Prijedlog za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka · Izbor dana

Datum: 8.2.2024

Predlagatelj je dužan u prijedlogu za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka, između ostalog, točno naznačiti činjenice na kojima temelji svoj prijedlog.

18
Potvrda o radnom iskustvu - rukovodeći poslovi · Izbor dana

Datum: 7.2.2024

Tužitelju je potvrda o radnom iskustvu izdana na temelju rješenja o rasporedu na radna mjesta, a pri tome nisu od utjecaja tvrdnje tužitelja da bi tu potvrdu trebalo izdati na temelju saslušanja svjedoka koji bi potvrdili da je tužitelj u duljem razdoblju stvarno radio na rukovodećim poslovima.

19
Podjela s osnivanjem - odgovornost · Izbor dana

Datum: 6.2.2024

Kod statusne promjene pripajanja radi se o univerzalnom pravnom sljedništvu, dok kod statusne promjene podjele odvajanja kod koje društvo koje se dijeli ne prestaje postojati već se dijelovi njegove imovine prenose na druga društva (bilo novoosnovana društva bilo društva koja su postojala i prije po...

20
Privremena mjera o pitanju stanovanja djeteta · Izbor dana

Datum: 5.2.2024

Mišljenje nadležnog Centra za socijalnu skrb je nužno pribaviti prije nego sud donese odluku o predloženoj privremenoj mjeri kojom se određuje s kojim će roditeljem dijete živjeti.

21
Štetni događaj - razbojništvo · Izbor dana

Datum: 3.2.2024

Razbojništvo predstavlja budući, neizvjestan i neovisan o isključivoj volji osiguranika štetni događaj koji ima za posljedicu nastajanje štete čiju je naknadu zahtijevala treća oštećena osoba. Ono se ne može smatrati radnjom treće osobe jer djelatnost tužitelja obuhvaća i rad s gotovim novcem zbog č...

22
Elektronička komunikacija · Izbor dana

Datum: 2.2.2024

Zemljišnoknjižni sud će odbaciti sve podneske koji mu nisu upućeni elektroničkim putem.

23
Povreda časti i ugleda · Izbor dana

Datum: 1.2.2024

Navodi u sudskim postupcima „da ima saznanja da se ovdje tužitelj lažno predstavlja kao predsjednik uprave“ su izjave izrečene u sudskim postupcima, u okviru pravosudne „borbe“ i izvansudskih postupaka te nisu imale negativnih posljedica za tužitelja jer nije dokazano da bi javnost bila upoznata s p...

24
Kontrola postupka javne nabave - naknada za pokretanje žalbenog postupka · Izbor dana

Datum: 31.1.2024

Budući da je naručitelj kao predmet nabave odredio samo jednu objektivno odredivu cjelinu, a ne dvije ili više grupa predmeta nabave, tužitelju je osnovano određeno plaćanje naknade za pokretanje žalbenog postupka u odnosu na ukupno procijenjenu vrijednost nabave.

25
Privremeno povjeravanje djeteta drugoj osobi · Izbor dana

Datum: 30.1.2024

Po utvrđenju da je jedan od roditelja pravomoćno osuđen zbog spolne zloupotrebe djeteta, a da je drugi roditelj suglasan da se djeca smjeste u odgovarajuću ustanovu, sud će rješenjem donesenom u izvanparničnom postupku privremeno povjeriti djecu ustanovi socijalne skrbi.

26
Što donosi novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti? · Izbor dana

Datum: 29.1.2024

Na našem savjetovanju pod nazivom: Direktiva NIS2 i Zakon o kibernetičkoj sigurnosti: nove obaveze i prilike saznajte što nam donosi Direktiva NIS2 i novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, doznajte sve o ulozi Nacionalnog CERT-a u primjeni Direktive NIS2 te kako prevladati poteškoće u organizaciji...

27
Pravo na zastupničku mirovinu · Izbor dana

Datum: 26.1.2024

U vrijeme kada je podnio zahtjev za ostvarivanje prava na zastupničku mirovinu suprug tužiteljice nije ispunjavao uvjet da duljina obavljanja dužnosti zastupnika bude preko polovice vremena, već je isti obavljao tu dužnost manje od polovice vremena, pa ne ostvaruje pravo na tu mirovinu.

28
Zabilješka policijskih službenika o pregledu snimke video nadzora · Izbor dana

Datum: 25.1.2024

Službenu zabilješku o pregledu video nadzora, koja je sastavljena po policijskim službenicima, nije potrebno izdvajati iz spisa kao nezakonit dokaz, no ista neće biti korištena kao dokaz, nego će to biti snimka video nadzora.

29
Naknade štete naletom divljači na vozilo na autocesti · Izbor dana

Datum: 24.1.2024

Za naknadu štete nastale naletom divljači na vozilo na autocesti odgovara pravna osoba koja upravlja autocestom po načelu predmnijevane krivnje. Kada je utvrđeno da se divljač nalazila na kolniku autoceste, samim time dokazan je propust u održavanju autoceste. Na tuženiku je teret dokazivanja činjen...

30
Naknada troška liječenja u privatnim klinikama · Izbor dana

Datum: 23.1.2024

Sud će odbiti tužbeni zahtjev tužitelja za naknadom troška specijalističkih pregleda i operacije, koje je imao u privatnoj klinici, a iste je mogao u cijelosti provesti u zdravstvenim ustanovama koje imaju ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

31
Međunarodna zaštita · Izbor dana

Datum: 22.1.2024

Tužitelju je pravilno obustavljen postupak odobrenja međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj jer je napustio prihvatilište bez znanja službenih osoba te se nije više javio niti svom opunomoćeniku, te stoga ne može tvrditi da su zanemarena njegova prava zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu lj...

32
Stjecanje prava vlasništva nekretnine građenjem · Izbor dana

Datum: 19.1.2024

Ukoliko tužiteljica još nije postala vlasnica nekretnine temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju, tada je ovlaštena tražiti da sud utvrdi da je pravo vlasništva na toj nekretnini stekla na originarni način - građenjem na tuđem zemljištu.

33
Ugovor o prijenosu poslovnog udjela i predugovor · Izbor dana

Datum: 18.1.2024

Ugovor o prijenosu poslovnog udjela strogo je formalan ugovor koji mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Takav zakonom propisani oblik vrijedi ne samo za ugovor o prijenosu poslovnog udjela, već i za predugovor tom ugovoru, odnosno za ...

34
Fiducijarno vlasništvo · Izbor dana

Datum: 17.1.2024

Sklapanjem sporazuma o prijenosu prava vlasništva radi osiguranja tražbine, te upisom prava vlasništva fiducijara u zemljišnim knjigama, fiducijar je stekao pravo vlasništva kao prethodni vlasnik, dok je fiducijant iz pravnog posla potonji vlasnik, tj. mogući budući ovlaštenik prava vlasništva za sl...

35
Prijedlog za ponavljanje postupka · Izbor dana

Datum: 16.1.2024

Prijedlog za ponavljanje postupka u kojem je donesena ovršna isprava na temelju koje je ovrhovoditelj podnio prijedlog za ovrhu, ne predstavlja pravnu zapreku za određivanje ovrhe.

36
Stranka u postupku - stečajna masa · Izbor dana

Datum: 15.1.2024

Stečajnoj masi je zakonom priznato pravo da se pred sudom pojavi kao subjekt, odnosno kao stranka (pravo stajanja pred sudom - ius standi in judicio). Okolnost što stečajna masa nije upisana u sudski registar, ne predstavlja zapreku za donošenje rješenja o nastavku postupka. Neovisno o tome je li st...

37
Objektivne okolnosti pri sastavljaju oporuke · Izbor dana

Datum: 12.1.2024

Nema uvjeta da se usmena oporuka iznesena pred svjedocima smatra valjanom ako je ostavitelj u vrijeme oporučivanja imao objektivnu mogućnost pozvati suca nadležnog suda radi sastava sudske oporuke u njegov stan koji se nalazio u sjedištu suda.

38
IX. savjetovanje: Dani hrvatskog insolvencijskog i ovršnog prava · Izbor dana

Datum: 11.1.2024

Iskusni predavači i praktičari na dvodnevnom savjetovanju pod nazivom Dani hrvatskog insolvencijskog i ovršnog prava  18. i 19. siječnja 2024. godine donose novosti iz sudskih postupaka i postupaka pred Financijskom agencijom te druge zanimljivosti vezane uz ovršni, stečajni i predstečajni postupak...

39
Uklanjanje građevine - nadogradnja potkrovlja · Izbor dana

Datum: 10.1.2024

Tužiteljica je nakon legalizacije objekta pristupila gradnji potkrovlja s nadozidom visine 1,20 m za koje radove joj je potrebna građevinska dozvola koju nije ishodila, pa joj je osnovano naređeno uklanjanje nadogradnje.

40
Nesporazum i zabluda · Izbor dana

Datum: 9.1.2024

Da bi ugovor bio nevaljan uslijed nesporazuma, potrebno je da nesporazum postoji kod oba suugovaratelja. Ako postoji pogrešna predodžba o bitnom sastojku ugovora kod jednog suugovaratelja to upućuje na postojanje zablude kao mane volje. Takva zabluda daje ovlaštenje strani koja je u zabludi zahtijev...

41
Definicija mobinga · Izbor dana

Datum: 8.1.2024

Mobing nije definiran zakonom, no sudska praksa ga definira kao specifično ponašanje na radnom mjestu, kojim jedna osoba ili skupina njih, sustavno psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu, s ciljem ugrožavanja njezina ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta, sve do eliminacije s radnog...

42
Rješenje o izvedenom stanju · Izbor dana

Datum: 5.1.2024

U postupku legalizacije potpornih zidova, za iste ne treba glavni projekt već snimak izvedenog stanja.

43
Djelomična ništetnost odredbi ugovora · Izbor dana

Datum: 4.1.2024

Odredba kojom je ugovorena promjenjiva stopa ugovorne kamate može biti tek djelomično ništetna, odnosno ništetan je samo onaj dio te odredbe kojim je ugovoren način promjene stope, u smislu da se ista mijenja jednostranom odlukom kreditora bez jasnih i razumljivih objektivnih kriterija.

44
Predstečajna nagodba · Izbor dana

Datum: 3.1.2024

Ukoliko nema suglasnosti između vjerovnika i dužnika o dugu, u predstečajnoj nagodbi se priznaje samo ona tražbina za koju postoji pravomoćna ovršna isprava.

45
Utvrđenje visine štete · Izbor dana

Datum: 2.1.2024

Za regresno potraživanje koje tužitelj postavlja prema tuženiku, u pogledu štete koja je nastala u međunarodnom prijevozu robe u cestovnom prometu, visina štete se utvrđuje prema vrijednosti robe u mjestu i trenutku njezina primitka na prijevoz.

46
Priznavanje prava na naknadu - sudska pristojba · Izbor dana

Datum: 29.12.2023

Stranke u postupku u kojem se odlučuje o pravima iz obveznog mirovinskog osiguranja, oslobođene su plaćanja sudske pristojbe.

47
Odgovornost osobe koja održava ceste · Izbor dana

Datum: 28.12.2023

Osoba koja održava ceste odgovara po kriteriju presumirane krivnje. Ona je dužna u odnosu na postojeće uvjete (gusti dim nad autocestom) primijeniti primjerenu mjeru osiguranja vezanu za reguliranje prometa. Ukoliko primijeni neprimjerenu mjeru, postoji njegova (su)odgovornost za nastalu štetu.

48
Zastara za tražbine iz kredita s CHF valutnom klauzulom · Izbor dana

Datum: 27.12.2023

Zastarni rok počinje teći, za kredite u kunama s valutnom klauzulom u CHF, od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je utvrđena ništetnost takvih odredbi u postupku kolektivne zaštite potrošača, neovisno od naknadnog pojedinačnog utvrđenja ništetnosti istovjetnih ugovornih odredbi.

49
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 22.12.2023

IUS-INFO vam želi čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2024. godinu!

50
Koncesija na pomorskom dobru · Izbor dana

Datum: 21.12.2023

Ne radi se o pojašnjenju ili dopuni ponude za koncesiju u slučaju u kojem je tužitelj nakon isteka roka za dostavu ponude dostavio dopunu i ispravak ranije podnesenih tablica sa planiranim investicijama u zaštitu okoliša po godinama za cijelo vrijeme trajanja koncesije.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta