Poredano po:

Broj dokumenata: 2982

1
Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi · Izbor dana

Datum: 29.7.2021

Stupanjem na snagu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći 1. siječnja 2014., odlučivanje o oslobođenju od plaćanja sudskih pristojbi na temelju imovnog stanja stranke, više nije u nadležnosti suda, već u nadležnosti nadležnog Ureda državne uprave u županiji prema prebivalištu stranke.

2
Zaštita potrošača · Izbor dana

Datum: 28.7.2021

Troškove vještačenja proizvoda radi izvođenja dokaza o tome da se nedostatak na proizvodu pojavio u roku šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca, snosi trgovac, ovdje tužitelj.

3
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona · Izbor dana

Datum: 27.7.2021

Dodaju se nova kaznena djela u glavi XIV. (kaznena djela protiv privatnosti) - Zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja, glavi XXIII. (kaznena djela protiv imovine) - Nedozvoljeno posjedovanje bezgotovinskog instrumenta plaćanja, u glavi XXX. (kaznena djela protiv javnog reda) -  Izrada, nabav...

4
Proboj pravne sposobnosti - slučajevi zloupotrebe · Izbor dana

Datum: 26.7.2021

Institut proboja pravne osobnosti predstavlja zakonsku, izvanugovornu odgovornost člana društva za obvezu društva, pod pretpostavkom da postoji dospjela tražbina vjerovnika prema društvu i da član društva zloupotrebljava okolnost da ne odgovara za obveze društva.

5
Prestanak službe · Izbor dana

Datum: 23.7.2021

Obzirom da je položeni državni stručni ispit uvjet za nastavak rada u državnoj službi kojeg tužitelj nije položio u zakonom propisanom roku, zakonito je rješenje kojim je utvrđen prestanak državne službe.

6
Naknada izmakle koristi · Izbor dana

Datum: 22.7.2021

Pravo na naknadu izmakle koristi priznaje se pod pretpostavkama da je postojala namjera stjecanja koristi koja se zbog štetnikova postupka izjalovila i da je postojala objektivna vjerojatnost da bi oštećenik zaista stekao dobitak da nije bio u tome spriječen.

7
Ispravak presude · Izbor dana

Datum: 21.7.2021

Presuda će se ispravljati u pogledu očitih pogrešaka u pisanju ili računanju, no promjena tvrtke društva, koje je bilo stranka postupka, nije razlog za ispravak presude. Uslijed promjene tvrtke društva, stranka će istovjetnost tog društva dokazivati povijesnim izvatkom iz sudskog registra, a ne ispr...

8
Neosnovan zahtjev za rentu · Izbor dana

Datum: 20.7.2021

Zahtjev radnika za naknadom štete s osnove izgubljene zarade, tj. razlike između invalidske mirovine koju prima i plaće koju bi primao, biti će neosnovan usprkos nespornoj činjenici da se kod radnika poslije ozljede na radu razvila bolest, sve stoga što je poslodavac tom radniku ponudio mogućnost da...

9
Oblik (forma) sporazuma o otpustu duga · Izbor dana

Datum: 19.7.2021

Stranke se mogu u bilo kojoj formi, pisano, razmjenom dopisa ili u bilo kojem drugom obliku sporazumjeti o otpustu duga, odnosno, obveza će prestati ako na bilo koji jasan i razumljiv način vjerovnik izjavi dužniku da neće zahtijevati ispunjenje ili da otpušta dug, a dužnik se sa time suglasi.

10
Produljenje sudskog roka · Izbor dana

Datum: 16.7.2021

Sud nije ovlašten donijeti rješenje kojim se tužba smatra povučenom, ukoliko prije donošenja tog rješenja nije odlučio o prijedlogu tužitelja za produljenje roka za ispravak odnosno dopunu predmetne tužbe.

11
Porez na dohodak od otuđenja nekretnina · Izbor dana

Datum: 15.7.2021

Prilikom utvrđivanja dohotka od otuđenja nekretnine u roku kraćem od dvije godine odbijaju se izdaci vezani za troškove otuđenja i troškove ulaganja pri izgradnji (adaptaciji ili nadogradnji) od dana nabave nekretnine do dana otuđenja iste i to temeljem vjerodostojne dokumentacije.

12
Sudska pristojba · Izbor dana

Datum: 14.7.2021

Ovrhovoditelj nije dužan platiti sudsku pristojbu na prijedlog za ovrhu kada javni bilježnik zbog neurednosti prijedloga za ovrhu, spis proslijedi nadležnom sudu, nakon što je plaćena javnobilježnička nagrada.

13
Isplata razlike između predujma najamnine i najamnine - razlog za otkaz ugovora · Izbor dana

Datum: 13.7.2021

Neplaćanje najamnine može biti razlog za otkaz ugovora o najmu samo ukoliko zahtijevana najamnina bitno ne odstupa od tržišne koje bi se inače plaćala za taj stan, pa valja utvrditi je li otkaz najamnog odnosa i prijedlog za sklapanje ugovora s najamninom u određenom iznosu osnovan, odnosno da ne pr...

14
Povreda službene dužnosti · Izbor dana

Datum: 12.7.2021

Samo zato jer nije odgovorio na sve tužbene navode tužitelja, ne znači da je samim time sud povrijedio zakon na štetu tužitelja.

15
Zajednička pričuva · Izbor dana

Datum: 9.7.2021

Ispunjenje obveze s osnove plaćanja zajedničke pričuve ne temelji se na ispostavljenim računima i ne ovisi o tome da li su dostavljeni obvezniku plaćanja zajedničke pričuve.

16
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika - neovlašteno snimanje · Izbor dana

Datum: 8.7.2021

Odluka poslodavca kojom je uručio otkaz radniku zbog skrivljenog ponašanja, odnosno zbog toga što je radnik snimio razgovor sa svojim nadređenima bez njihova znanja, taj snimak pohranio i potom ga predao kao dokaz u parnici koju vodi s poslodavcem, će biti valjana i zakonita. Naime, takvim ponašanje...

17
Pravni interes · Izbor dana

Datum: 7.7.2021

Ukoliko tužitelj posjeduje zadužnicu na temelju koje je ovlašten ostvariti svoje novčano potraživanje prema tuženiku, tada isti nema pravni interes za vođenje parničnog postupka radi ishođenja kondemnatorne presude za istovjetno potraživanje.

18
Rješenje o namirenju · Izbor dana

Datum: 6.7.2021

Ako u roku od 30 dana od održanog ročišta za diobu kupovnine sud ne donese rješenje o namirenju, dužan je održati novo ročište radi diobe kupovnine s novom utvrđenom visinom tražbina koje se namiruju.

19
Ovrha na računima ovršenika · Izbor dana

Datum: 5.7.2021

Ovrha na računima ovršenika provodi se na identičan način u situaciji kada je određena od strane Financijske agencije i od strane suda, zbog čega okolnost što ovršenik nema otvorene račune predstavlja objektivnu nemogućnost provođenja ovrhe na računima ovršenika.

20
Utvrđenje činjenice srodstva · Izbor dana

Datum: 2.7.2021

Činjenicu da je određena osoba potomak ostavitelja, pa time i njegov zakonski nasljednik, sud će utvrditi uvidom javnu ispravu - izvadak iz matice rođenih, dok će nasljednike koji bi prigovarali tom utvrđenju uputiti u parnicu radi dokazivanja protivnoga.

21
Utvrđenje vrijednosti nuzgrednog predmeta spora · Izbor dana

Datum: 1.7.2021

Utvrđenje troškova zastupanja po odvjetniku u radnom sporu, u kojem je pored novčano neprocjenjive vrijednosti, se raspravljalo i o zahtjevu za isplatom konkretnog novčanog iznosa je moguće, odnosno u pogledu tog konkretnog iznosa je moguća procjena vrijednosti spora. Upravo stoga će se prilikom nak...

22
Dosjelost · Izbor dana

Datum: 30.6.2021

Pravni učinci dosjelosti kao izvornog načina stjecanja prava vlasništva nastupaju na temelju zakona istekom potrebnog vremena za stjecanje prava vlasništva dosjelošću, ako su ispunjeni i ostali uvjeti propisani Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

23
Primitak u hrvatsko državljanstvo · Izbor dana

Datum: 29.6.2021

Pitanje vođenja kaznenog postupka protiv podnositelja zahtjeva za prijem u hrvatsko državljanstvo, prethodno je pitanje u postupku u kojem se odlučuje o tom zahtjevu, pa je sud osnovano postupak primitka u državljanstvo prekinuo, do rješenja kaznenog postupka.

24
Nepravovremena tužba za smetanje posjeda nekretnine · Izbor dana

Datum: 28.6.2021

Tužitelj može u roku od 30 dana podnijeti tužbu od kada je saznao za čin smetanja i za počinitelja, te u slučaju kada je tužitelj dogovorio pravac gradnje zida sa tuženikom između njihovih nekretnina, pa je tuženik u dogovorenom pravcu započeo s izvođenjem radova, i kada je tuženik završio radove, t...

25
Dijete kao stranka postupka ovrhe radi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom · Izbor dana

Datum: 25.6.2021

U postupku ovrhe radi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom je stranka postupka i dijete, pa ako postoji sukob interesa između djeteta i roditelja, odnosno roditelja s kojim dijete stanuje, dijete će u tom slučaju zastupati poseban skrbnik

26
Pojedinačni ispravni postupak · Izbor dana

Datum: 24.6.2021

U pojedinačnom ispravnom postupku nije dopušteno utvrđivati da li je predlagatelj stekao pravo vlasništva na određenoj nekretnini temeljem dosjelosti.

27
Privremena mjera vraćanja radnika na radno mjesto · Izbor dana

Datum: 23.6.2021

Nije osnovan prijedlog radnika za donošenjem privremene mjere kojom bi se naložilo poslodavcu da vrati radnika na rado mjesto na kojem je radnik obavljao poslove sve dok mu poslodavac nije uručio izvanredni otkaz, u slučaju kada je radničko vijeće iznijelo svoje protivljenje na odluku o otkazu, no t...

28
Gradnja na pomorskom dobru · Izbor dana

Datum: 21.6.2021

Tužitelj, koji je fizička osoba i nije nositelj koncesije na pomorskom dobru, ne može uspješno od suda u parnici tražiti zaštitu vlasničkih prava na molu koji je izgradio na pomorskom dobru. Naime, tužitelj gradnjom mola na pomorskom dobru nije postao vlasnikom tog dijela nekretnine.

29
Posljedice nedavanja nasljedničke izjave · Izbor dana

Datum: 18.6.2021

Neosnovane su tvrdnje nasljednika koji tvrdi da mu nije omogućeno davanje nasljedničke izjave u slučaju kada je sud tog nasljednika u dva navrata pozivao na davanje nasljedničke izjave i pored toga još dva puta odgađao ročišta radi davanja te izjave, dok nasljednik uopće nije naveo razloge izostanka...

30
Nerazvrstana cesta · Izbor dana

Datum: 17.6.2021

Izgradnjom nerazvrstane ceste preko dijela nekretnine u vlasništvu tužitelja, taj dio nekretnine je postao dio javne ceste kao javnog dobra u općoj uporabi čime je prestalo dotadašnje vlasništvo tužitelja na tom dijelu nekretnine, pa tužitelj više nije ovlašten zahtijevati povrat istoga.

31
Premještanje osobnog vozila · Izbor dana

Datum: 16.6.2021

Sud nije ovlašten ocjenjivati opravdanost ili neopravdanost naredbe nadležnog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet određene jedinice lokalne samouprave temeljem koje je tužitelj izvršio radnju premještanja osobnog vozila tuženika.

32
Troškovi razvrgnuća suvlasništva · Izbor dana

Datum: 15.6.2021

Svaki od suvlasnika snosi svoje vlastite troškove postupka razvrgnuća suvlasništva u smislu sudskih pristojbi ili troška očevida. Zajedničke troškove postupka, kao što je trošak vještačenja, stranke plaćaju razmjeno svojim suvlasničkim dijelovima.

33
Pravni položaj nepoštenog posjednika stana · Izbor dana

Datum: 14.6.2021

Nepošteni posjednik stana je dužan naknaditi vlasniku sve koristi koje je imao od posjedovanja, pa time i korist koju bi vlasnik imao da je predmetni stan iznajmljivao. Visina naknade koju će nepošteni posjednik biti dužan platiti vlasniku će se utvrditi po vještaku uzevši u obzir tržišne prilike ve...

34
Zaštita potrošača · Izbor dana

Datum: 11.6.2021

Smatra se nepoštenom poslovnom praksom postupanje tužitelja koji je na maloprodajnu cijenu zaračunao još određeni iznos koji je naplaćivao potrošaču, što nije dozvoljeno.

35
Povrat u prijašnje stanje · Izbor dana

Datum: 10.6.2021

Propuštanjem pripremnog ročišta i zaključenjem prethodnog postupka je stranka nadalje prekludirana u iznošenju novih činjeničnih tvrdnji i pripadajućih dokaza, pa je stoga zbog propuštanja tog ročišta stranka ovlaštena podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje. No, usprkos navedenome je stran...

36
Prebivalište · Izbor dana

Datum: 9.6.2021

Budući da zakonom nije propisano koliko vremena tijekom godine netko treba stanovati na prijavljenoj adresi, da bi se smatralo da tamo stalno stanuje dovoljno je da svake godine neko vrijeme stanuje.

37
Teret dokaza kod naknade štete · Izbor dana

Datum: 8.6.2021

U parnici radi naknade štete je tužitelj dužan dokazati sve zakonom predviđene pretpostavke odgovornosti za štetu: štetnu radnju štetnika, štetu, uzročnu vezu između štetne radnje i štete na način da se šteta javlja kao posljedica štetne radnje i protupravnost, čijim utvrđenjem tek sud može udovolji...

38
Ispravak presude · Izbor dana

Datum: 7.6.2021

Ukoliko je rješenjem o ispravku presude, prvostupanjski sud promijenio sadržaj izreke koja je bila rezultat njegove pogrešne odluke o naknadi troškova parničnog postupka koje je priznao u obrazloženju presude, tada se isto ne smatra ispravkom pogreške u pisanju i računanju.

39
Stjecanje bez osnove - korištenje usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada · Izbor dana

Datum: 4.6.2021

Ukoliko je tužitelj tužbenim zahtjevom zatražio isplatu s osnove stjecanja bez osnove, stoga što je tuženik koristio usluge tužitelja za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada sa tuženikove nekretnine, tada se za tražbinu tužitelja ne primjenjuje zastarni rok od jedne godine, nego opći zastarni rok o...

40
Bitna povreda odredaba parničnog postupka zbog meritorne odluke o nepostojanju pravnog interesa · Izbor dana

Datum: 2.6.2021

Nepostojanje pravnog interesa za podnošenje tužbe propisanog odredbom članka 187. Zakona o parničnom postupku  može biti razlog za donošenje procesne odluke o odbacivanju tužbe, a ne meritorne odluke o odbijanju tužbenog zahtjeva pa sud čini bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354....

41
Statusna prava izabranih i bivših lokalnih dužnosnika nakon provedenih lokalnih izbora, promjene tijekom trajanja mandata i ovlasti nadležnog pročelnika · Izbor dana

Datum: 1.6.2021

Nakon provedenih lokalnih izbora za izvršnog čelnika te njegove zamjenike, potrebno je u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirati statusna prava i prava s osnova obnašanja dužnosti izvršnog čelnika i zamjenika te njihova prava nakon prestanka mandata. Autorica u članku piše o...

42
Nalog za uspostavu ranijeg zemljišnoknjižnog stanja · Izbor dana

Datum: 31.5.2021

Održavanje stanje upisa u zemljišnoj knjizi zbog inzistiranja na tome da sudska odluka mora sadržavati nalog za uspostavu ranijeg zemljišnoknjižnog stanja, i to u slučaju kada je nesporno da se provedeni upis temelji na ukinutoj sudskoj odluci koja upis u zemljišnoj knjizi čini pravno nevaljanim, u ...

43
Postupanje suda u slučaju kada ovršenik nema prebivalište u RH · Izbor dana

Datum: 28.5.2021

Počev od 28. studenog 2020. ovršni sudovi nisu više ovlašteni odbacivati prijedloge za ovrhu koji su podneseni protiv ovršenika koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Kada ovršenik nema prebivalište u RH, a podnesen je prijedlog za ovrhu protiv tog ovršenika, smatrat će se da je parničnom s...

44
Izostanak ovrhovoditelja pri očevidu · Izbor dana

Datum: 27.5.2021

Ovrhu će sud obustaviti ako je postala nemoguća ili se iz drugih razloga ne može provesti. Izostanak ovrhovoditelja na očevidu, na kojem sud zajedno sa sudskim vještakom ureduje radi utvrđenja vrijednosti nekretnine ovršenika, nije valjan razlog za obustavom ovrhe.

45
Privremeno vraćanje na posao · Izbor dana

Datum: 26.5.2021

Radnik, koji je pokrenuo parnicu protiv poslodavca i u kojoj osporava dopuštenost otkaza, može ujedno tražiti da sud privremeno, do okončanja te parnice, naloži njegovo vraćanje na posao. Sud može udovoljiti tom traženju radnika, ali uz obrazloženje na temelju kojih činjenica je sud utvrdio da privr...

46
Naknadno pronađena ostavinska imovina · Izbor dana

Datum: 25.5.2021

Ukoliko se oporučni nasljednik odrekao nasljedstva u korist unuka ostavitelja, tada je sud dužan povodom prijedloga za raspored naknadno pronađene ostavinske imovine tog ostavitelja zakazati ročište i na isto pozvati sve zakonske i oporučne nasljednike ostavitelja radi raspravljanja o prijedlogu za ...

47
VI. DANI HRVATSKOG INSOLVENCIJSKOG I OVRŠNOG PRAVA · Izbor dana

Datum: 24.5.2021

Propustili ste prijavu za sudjelovanje uživo? Još uvijek možete sudjelovati  online putem Zoom platforme! Lexpera d.o.o. i pravni portal IUS-INFO pozivaju Vas na VI. Savjetovanje Dani hrvatskoga insolvencijskog i ovršnog prava   koje će se održati 27. i 28. svibnja 2021.  gdje će Vam iskusni pr...

48
Kleveta · Izbor dana

Datum: 21.5.2021

Nema mjesta zaključku da bi okrivljenik počinio kazneno djelo kleveta kada se utvrdi da je okrivljenik prilikom iznošenja određenih tvrdnji bio uvjeren u istinitosti istih, odnosno da je bio uvjeren u istinitost onoga što je izjavio putem medija. Naime, kada izostanu istinitost iznesene tvrdnje, kao...

49
Reperkusije otkaza i/ili opoziva punomoći · Izbor dana

Datum: 20.5.2021

Stranka je ovlaštena opozvati punomoć svome punomoćniku tijekom parnice, dok je isto tako punomoćnik ovlašten otkazati punomoć svojoj stranci, te u slučaju kada punomoćnik otkaže punomoć stranci, taj punomoćnik je još uvijek dužan u daljnjem roku od mjesec dana zastupati stranku s ciljem sprječavanj...

50
Prekoračenje tužbenog zahtjeva - preciziranje kamatne stope · Izbor dana

Datum: 19.5.2021

Nije prekoračen tužbeni zahtjev u situaciji kada je tužitelj potraživao isplatu zakonskih zateznih kamata, a sud prvog stupnja je, sukladno odredbi članka 29. Zakona o obveznim odnosima, u izreci precizirao kolika je točno stopa zateznih kamata.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta