Poredano po:

Broj dokumenata: 3321

1
Korištenje autorskih djela bez odobrenja autora · Izbor dana

Datum: 7.12.2022

Objava fotografije na internetu bez označavanja da se radi o autorskom dijelu ne podrazumijeva pravo na korištenje bez odobrenja autora. Okolnost da je određena osoba na temelju pravnog posla s autorom objavila fotografiju na web stranicama ne znači da je ta fotografija slobodna za daljnje komercija...

2
Sudski raskid radnog odnosa · Izbor dana

Datum: 6.12.2022

Ukoliko tuženik tijekom postupka istakne zahtjev za sudski raskid ugovora, u okolnostima konkretnog spora radi se o protutužbenom zahtjevu.

3
Provjera navoda stranke o nevaljanoj dostavi · Izbor dana

Datum: 5.12.2022

Prije nego što sud donese rješenje kojim odbacuje nepravovremenu žalbu biti će nužno provjeriti tvrdnje stranke kako joj dostava nije izvršena na valjan način, odnosno kako dostavnica sadrži netočne podatke o datumu uručenja pismena stranci.

4
Izdavanje rješenja o ovrsi otiskivanjem štambilja · Izbor dana

Datum: 2.12.2022

Rješenje o ovrsi doneseno temeljem prijedloga za promjenu predmeta i sredstva ovrhe izdano otiskivanjem štambilja na taj prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe ne mora biti obrazloženo.

5
Što donosi novela Zakona o zemljišnim knjigama? · Izbor dana

Datum: 1.12.2022

Izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama su stupile na snagu 10. studenoga ove godine, a detaljnije o tome što one donose saznajte 2. prosinca na  IUS-INFO pravnom praktikumu !

6
Pisani postupak i diskrecijsko odlučivanje u sporovima male vrijednosti · Izbor dana

Datum: 30.11.2022

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku od 19. srpnja 2022. je u hrvatski pravni sustav uvedena mogućnost donošenja presude bez održavanja usmene rasprave u sporovima male vrijednosti. Kako procijeniti koji predmet je pogodan za odlučivanje bez održavanja usmene rasprave i kako sm...

7
Redoslijed rješavanja spornih pitanja u ostavinskom postupku · Izbor dana

Datum: 29.11.2022

U povodu više spornih pitanja, prvo je nužno odlučiti o pitanju valjanosti oporuke ostavitelja i ugovora o doživotnom uzdržavanju, pa tek poslije će sud riješiti pitanje da li je pojedini nasljednik namiren u svom nužnom dijelu.

8
Način izračuna preplaćenih kamata · Izbor dana

Datum: 28.11.2022

Potrošaču pripada pravo na povrat plaćenog po osnovi nepoštene ugovorne odredbe kojom je ugovorena promjenjivost kamatne stope prema odluci kreditora, u visini utvrđene razlike između plaćenih kamata i kamata obračunatih na temelju kamatne stope utvrđene ugovorom u dijelu koji nije oglašen ništetnim...

9
Posljedice potpune zdravstvene nesposobnosti za rad · Izbor dana

Datum: 25.11.2022

U slučaju kada je radnik zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova svog radnog mjesta, a koji poslovi predstavljaju poslove s posebnim uvjetima rada, poslodavac nije u obvezi ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je radno sposoban a koji moraju što više odgovarat...

10
Privremene mjere sukladno Zakonu o trgovačkim društvima · Izbor dana

Datum: 24.11.2022

Svrha osiguranja privremenom mjerom kojom se zaustavlja primjena odluke skupštine je zaštititi društvo od štete koju kasnije neće biti moguće popraviti. Radi se o šteti koja prijeti društvu, a ne članu društva (dioničarima).

11
Obiteljska mirovina - razlozi za obnovu postupka · Izbor dana

Datum: 23.11.2022

Okolnost da je tužitelj naknadno saznao da bi za njega bilo povoljnije da je ostvario osobnu starosnu mirovinu uz isplatu naslijeđenih sredstava iz drugog stupa mirovinskog osiguranja pokojne supruge, nije nova činjenica niti dokaz koja bi bila razlog za obnovu postupka određivanja obiteljske mirovi...

12
Visina tražbine kao bitna činjenica pri utvrđenju pravične ravnoteže interesa stranaka · Izbor dana

Datum: 22.11.2022

Nije narušena pravična ravnoteža interesa stranaka u slučaju kada je ovrhovoditelj predložio ovrhu na nekretnini ovršenika, a da pri tome uopće nije ponudio dokaz o tome da je pokušao ovrhu na drugim predmetima, sve iz razloga što je tražbina ovrhovoditelja utvrđena u izrazito visokom iznosu, pa je ...

13
Fotografije, video i zvučne snimke kao dokazi u parničnom postupku · Izbor dana

Datum: 21.11.2022

U Zakonu o parničnom postupku fotografije, video i zvučne snimke uopće se ne spominju u kontekstu dokazivanja. U članku pronađite odgovore na pitanja koja je dokazna vrijednost takvih dokaza, što je pojam nezakonitog dokaza nedavno uvedenog u parnični postupak te kako će sud opravdavati njihovo kori...

14
Obračun i naplata carinskog duga · Izbor dana

Datum: 17.11.2022

Tužitelj kao porezni jamac, osoba ovlaštena za zastupanje i član društva, dužan je platiti utvrđeni carinski dug jer je kao odgovorna osoba znao ili morao znati da će izuzimanje robe iz carinskog skladišta bez obračuna carine, za posljedicu imati obvezu plaćanja carinskog duga.

15
Od 1. siječnja obaveza elektroničkog uredskog poslovanja · Izbor dana

Datum: 16.11.2022

Javnopravna tijela koja nemaju uspostavljen informacijski sustav uredskog poslovanja dužna su ga uspostaviti najkasnije do 1. siječnja 2023. Svi koji se u svom poslovanju susreću s potrebom vođenja dokumentacije sukladno pravilima nove Uredbe o uredskom poslovanju , na IUS-INFO pravnom praktikumu ...

16
Sniženje kupoprodajne cijene zbog nedostatka na stvari · Izbor dana

Datum: 15.11.2022

Prodaja vozila proizvedenog 05. studenog 2016. umjesto 2017. kako je ugovoreno, ne predstavlja materijalni nedostatak koji utječe na tržišnu vrijednost predmetnog vozila, stoga kupac nema pravo na sniženje kupoprodajne cijene.

17
Nesposobnost za rad punomoćnika kao razlog za povrat u prijašnje stanje · Izbor dana

Datum: 14.11.2022

Prijedlog za povrat u prijašnje stanje nije osnovan ukoliko se temelji na tvrdnji da je punomoćnik stranke bio nesposoban za rad i u prilog te tvrdnje je priložena odgovarajuća potvrda liječnika. Naime, pored navedenoga, nužno je bilo dokazati kako punomoćnik nije imao mogućnost angažirati vježbenik...

18
Tražbine odvjetnika za pružene usluge kao ostale obveze stečajne mase · Izbor dana

Datum: 11.11.2022

U ostale obveze stečajne mase spadaju i tražbine odvjetnika za pružene usluge tijekom posljednjih šest mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka u svezi sa zaštitom i ostvarenjem prava dužnika koja ulaze u stečajnu masu. Ove pretpostavke moraju biti kumulativno ispunjene. Pravna zaštita ostvaruje s...

19
Određivanje najniže mirovine · Izbor dana

Datum: 10.11.2022

Najniža braniteljska mirovina može se odrediti i onim hrvatskih braniteljima koji su već ostvarili pravo na mirovinu prema općim propisima, a pod uvjetom da je njihova mirovina manja od te najniže braniteljske mirovine i da su proveli 100 dana u borbenom sektoru, što treba preispitati u nastavku pos...

20
Utvrđenje izvanbračnog druga ostavitelja · Izbor dana

Datum: 9.11.2022

Budući da je izvanbračna zajednica zakonom određena kao zajednica neoženjenog muškarca i neudane žene, to nikako nasljednikom ostavitelja ne može biti osoba koja je u braku i ujedno tvrdi da je bila izvanbračni drug ostavitelja.

21
Odbacivanje tužbe · Izbor dana

Datum: 8.11.2022

Tužba u kojoj nije sadržan tužbeni zahtjev i činjenice na kojima tužitelj temelji zahtjev, kao ni dokazi kojima se utvrđuju činjenice, nepodobna je za postupanje suda. Sud će pozvati tužitelja na ispravak odnosno dopunu takve tužbe, pa ukoliko tužitelj ne postupi po uputi suda - tužba će se odbaciti...

22
Kapara · Izbor dana

Datum: 7.11.2022

Kapara je sporedni realni ugovor koji služi kao znak da je ugovor zaključen. Ugovor o kapari nastao je predajom stvari, a ne u trenutku sporazuma stranaka.

23
Porez na kuću za odmor · Izbor dana

Datum: 4.11.2022

Ne može osnovni dokaz povremenog korištenja kuće biti veća potrošnja vode tijekom ljeta, jer iz ostalih dokaza u spisu proizlazi da je utvrđena potrošnja vode i tijekom zime, a tužitelj navodi da je u dvorištu kuće bunar iz kojeg se crpi najveći dio vode. Stoga u ponovljenom postupku te okolnosti tr...

24
Provedba prijavnog lista · Izbor dana

Datum: 3.11.2022

Ako bi promjena do koje bi došlo provedbom prijavnog lista zadirala u vlasnička prava upisanih suvlasnika, a predlagatelj uz prijavni list nije dostavio tabularnu ispravu kojom bi se uredili vlasnički odnosi na nekretninama koje mijenjaju oblik i površinu, odnosno na nekretnini koja se formira od nj...

25
Izmjena Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika · Izbor dana

Datum: 2.11.2022

Prema ovim izmjenama vrijednost jednog boda za troškove rada odvjetnika više ne iznosi 10,00 kn nego 15,00 kn.

26
Početak roka za uručenje izvanrednog otkaza · Izbor dana

Datum: 31.10.2022

Rok za uručenje izvanrednog otkaza ne počinje teći sve dok traje povreda radne obveze koja se sastoji u neopravdanom izostanku radnika s radnog mjesta.

27
Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 28.10.2022

Upis zabilježbe postojanja ugovora o doživotnom uzdržavanju u zemljišnoj knjizi nema učinak čuvanja prvenstvenog reda upisa.

28
Izdavanje privremene mjere · Izbor dana

Datum: 27.10.2022

Institut privremene mjere uveden je u upravni spor kao sredstvo osiguranja vjerovnikove tražbine, a tužitelj u postupku nije dokazao postojanje tražbine, već je zapravo nastojao spriječiti nastup pravnih posljedica rješenja o obvezi plaćanja poreza, pa nema razloga za privremenu mjeru.

29
Rok za ispravak ili dopunu podneska/tužbe · Izbor dana

Datum: 26.10.2022

Rok od osam dana za ispravak ili dopunu podneska/tužbe iz čl. 109. st. 2. ZPP-a ne može se produžiti jer se radi o zakonskom roku.

30
Ovjerena nasljednička izjava · Izbor dana

Datum: 25.10.2022

Potpis nasljednika na punomoći za davanje nasljedničke izjave mora biti javno ovjerovljen - u protivnom nasljednička izjava dana po punomoćniku neće biti valjana.

31
Ukidanje klauzule pravomoćnosti · Izbor dana

Datum: 24.10.2022

Tužiteljica nije dokazala pravni interes za poništenje potvrde pravomoćnosti na lokacijskoj dozvoli izdanoj po zahtjevu investitora Grada Z., samo zato što nije sudjelovala u postupku produženja važenja te lokacijske dozvole, jer je to razlog za obnovu tog postupka, o čemu je rješavano u posebnom po...

32
Proglašenje ovrhe nedopuštenom u odnosu na suvlasnički udio bračnog druga · Izbor dana

Datum: 21.10.2022

Banka kao stjecatelj založnog prava nije dužna istraživati je li upisani vlasnik nekretnine u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, odnosno da li je upisani vlasnik ustvari tek jedan od zajedničkih vlasnika ili suvlasnika nekretnine.

33
Otkaz ugovora o radu zbog nedolaska na posao u uvjetima epidemije · Izbor dana

Datum: 20.10.2022

Kod testa razmjernosti radi ocjene koje je pravo (pravo na rad tužiteljice ili pravo ostalih zaposlenika na zaštitu zdravlja) od veće važnosti proizlazi nedvojbeni zaključak da prednost mora imati pravo svih zaposlenika na zaštitu zdravlja u okolnostima epidemije COVID-19. Obveza testiranja, pa niti...

34
Brisanje fiducijarnog prava vlasništva · Izbor dana

Datum: 19.10.2022

Prilikom odlučivanju o prijedlogu za brisanje fiducijarnog prijenosa prava vlasništva i uknjižbe prava vlasništva u korist predlagatelja zemljišnoknjižni sud nije ovlašten preispitivati da li su nastupile okolnosti iz čl. 277.a Ovršnog zakona.

35
Nužni dio potomaka · Izbor dana

Datum: 18.10.2022

Nužni dio bračnog druga i potomaka ostavitelja iznosi jednu polovinu, a nužni dio ostalih nužnih nasljednika jednu trećinu od onog što bi tim nasljednicima pripalo da se nasljeđuje po zakonskom redu nasljeđivanja.

36
Sklapanje glavnog ugovora i sklapanje predugovora · Izbor dana

Datum: 17.10.2022

Ukoliko predugovor sadrži sve bitne sastojke glavnog ugovora to ne znači da su stranke automatizmom zaključile i glavni ugovor, a posebice ako su ugovorile da će se glavni ugovor zaključiti u određenom roku nakon potpisa i ovjere predugovora.

37
Starosna mirovina · Izbor dana

Datum: 14.10.2022

Tužitelj je u razdoblju od preko deset godina bio korisnik prijevremene mirovine i istovremeno je ostvarivao drugi dohodak. S obzirom  na to da mu u to vrijeme nije bila obustavljena isplata mirovine, nije bio obvezno osigurana osoba, što je jedan od uvjeta za priznanje prava na starosnu mirovinu.

38
Žalba protiv rješenja o ovrsi - nedopuštenost žalbenih navoda · Izbor dana

Datum: 13.10.2022

Prigovor nedospjelosti ovrhovoditeljeve tražbine ne može se isticati u ovršnom postupku koji je pokrenut na temelju ovršne isprave-rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave na kojem je istaknuta potvrda pravomoćnosti i ovršnosti.

39
Pretpostavke za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka · Izbor dana

Datum: 12.10.2022

Osoba koja ima pravni interes mora dokazati da ima opravdani razlog za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka na način da učini vjerojatnim da joj pripada neko pravo koje u njezinu korist nije upisano i radi čijeg bi upisa trebalo ispraviti određeni zemljišnoknjižni upis.

40
Osiguranje troškova parničnog postupka koji je u tijeku · Izbor dana

Datum: 11.10.2022

Sud ne može odmah odbiti prijedlog predlagatelja radi osiguranja troškova postupka koji je u tijeku, zbog toga što predlagatelj nije definirao visinu svoje tražbine, nego će prije eventualnog odbijanja pozvati predlagatelja da izričito naznači visinu i dospijeće tražbine.

41
Dospjela novčana tražbina vjerovnika · Izbor dana

Datum: 10.10.2022

Vjerovnik je ovlašten protiv dužnika podnijeti tužbu radi pobijanja pravnih radnji dužnika samo ako vjerovnik prema dužniku ima dospjelu novčanu tražbinu, dok za druge nenovčane tražbine ovakva tužba nije dopuštena.

42
Predugovor o kupoprodaji nekretnine · Izbor dana

Datum: 7.10.2022

Ukoliko isprava naslovljena kao priznanica o uplati kapare, nije potpisana od strane prodavateljice - vlasnice nekretnine, tada ista, zbog nedostatka forme, ne predstavlja pravovaljani predugovor o kupoprodaji nekretnine.

43
Parnični trošak · Izbor dana

Datum: 6.10.2022

Ukoliko je u parničnom postupku uspjeh tuženika veći u odnosu na uspjeh tužitelja, a tuženik nije zahtijevao naknadu troškova tog postupka, tada valja tužitelja odbiti sa zahtjevom za naknadu troškova postupka jer on u smislu odredbe čl. 154. st. 2. Zakona o parničnom postupku, obzirom na uspjeh u s...

44
Odgovornost za održavanje županijske ceste koja prolazi kroz naselje · Izbor dana

Datum: 5.10.2022

Jedinica lokalne samouprave odgovorna je za štetni događaj do kojeg je došlo na javnoj (županijskoj) cesti koja prolazi kroz naselje, zbog neočišćenog kolnika na kojem se nalazio predmet koji je ugrozio sigurnost prometa.

45
Stvarna nadležnost · Izbor dana

Datum: 4.10.2022

Ukoliko ovršenik koji je pravna osoba, podnese prigovor protiv javnobilježničkog rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, a radi se o sporu između obrtnika i pravne osobe za koji zakonom nije propisana nadležnost nekog drugog suda, tada će se općinski sud oglasiti stvarno nenadležnim za od...

46
Zastara · Izbor dana

Datum: 3.10.2022

Pitanje zastare preinačenog dijela tužbe ocjenjuje se samostalno, posljedično čemu je za ocjenu nastupanja zastare tog dijela tužbe odlučan dan kad je tužba preinačena, a ne kada je podnesena.

47
Pravo na novčanu naknadu · Izbor dana

Datum: 30.9.2022

Tužitelju je pogrešno obračunata naknada za nezaposlene jer su u obračun uzete naknade plaće prije prestanka radnog odnosa, dok se uzima u obzir samo prosjek bruto plaće ostvaren u tromjesečnom razdoblju prije prestanka radnog odnosa.

48
Raspored na radno mjesto · Izbor dana

Datum: 29.9.2022

U slučaju promjene u sistematizaciji radnih mjesta poslodavac može rasporediti službenike na drugo radno mjesto, ali u skladu s njihovom kvalifikacijom i drugim sposobnostima, što je dužan obrazložiti.

49
Ozljeda na radu · Izbor dana

Datum: 28.9.2022

Popis ugovorenih medicina rada s popisom ugovorenih suradnika je javno dostupan na internetskim stranicama tuženiku pa tužitelj ne može tvrditi da je tek naknadno saznao da je vještak u postupku ujedno i ugovorni suradnik tuženika. Stoga je taj prigovor mogao dati odmah nakon određivanja sudskog vje...

50
Obnova postupka · Izbor dana

Datum: 27.9.2022

Drugačije pravno mišljenje zauzeto u kaznenom postupku pokrenutom protiv tužitelja radi kaznenog djela utaje poreza i povrede vođenja poslovnih knjiga, vezano na porezni nadzor, nije prethodno pitanje u postupku poreznog nadzora.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta