Poredano po:

Broj dokumenata: 3241

1
Dioba suvlasništva više nekretnina bez isplate · Izbor dana

Datum: 12.8.2022

Prijedlog stranke o načinu razvrgnuća suvlasništva više nekretnina, kojim se ta stranka čak odriče potraživanja razlike vrijednosti i koji način diobe prihvatljivim smatra i vještak, sud treba smatrati prihvatljivim prijedlogom načina razvrgnuća.

2
Pravni interes · Izbor dana

Datum: 11.8.2022

Pravni interes tužitelja za vođenjem određenog postupka mora biti konkretan i stvaran, te mora kontinuirano egzistirati od trenutka podnošenja tužbe sve do donošenja konačne odluke suda.

3
Naknada štete zbog zakašnjenja · Izbor dana

Datum: 10.8.2022

Ukoliko je obveza dužnika na ispunjenje prestala prije njegovog dolaska u zakašnjenje - tada ne može postoji niti odgovornost dužnika za štetu zbog neispunjenja.

4
Odgovornost vlasnika za psa · Izbor dana

Datum: 9.8.2022

Nema mjesta zaključku kako će se vlasnik psa osloboditi odgovornosti za štetu koju je prouzročio njegov pas, s osnove radnje treće osobe koja se nije mogla predvidjeti, u slučaju kada je ukućanin vlasnika slučajno otvaranjem dvorišnih vrata omogućio izlazak psa na ulicu i napad na tužitelja.

5
Naknada zbog uznemiravanja na radu · Izbor dana

Datum: 8.8.2022

Radniku pripada primjerena naknada stoga što je bio uznemiravan na radnom mjestu, u smislu da je trpio pokušaje eliminacije iz radne sredine, šikaniranje, povredu ravnopravnosti i dostojanstva, a što je imalo za posljedicu da je radniku narušen ugled i čast, obiteljski život kao i psihičko zdravlje.

6
Mjerodavno pravo za ugovor o dosmrtnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 4.8.2022

Mjerodavno materijalno pravo za ugovore o dosmrtnom uzdržavanju, koji su sklopljeni prije nego što je zakonodavac propisao pravna pravila za te ugovore, biti će opća pravila obveznog prava.

7
Pravna snaga nalaza i mišljenja vještaka · Izbor dana

Datum: 3.8.2022

Suglasno mišljenje vještaka nije obavezno za sud, niti je sud vezan za mišljenje pojedinih vještaka, već nalaz i mišljenje vještaka predstavlja dokazno sredstvo koje je sud slobodan cijeniti prema svome uvjerenju.

8
Pravo na naknadu plaće · Izbor dana

Datum: 2.8.2022

Radniku, koji zbog nezakonite odluke poslodavca o otkazu nije radio, pripada za cijelo vrijeme koje nije radio pravo na naknadu plaće.

9
Primjena materijalnih i procesnih odredbi u pogledu nasljeđivanja · Izbor dana

Datum: 1.8.2022

Za materijalno pravna pitanja nasljeđivanja primjenjivati će se zakon koji je bio na snazi u trenutku otvaranja nasljedstva, dok će se za procesna pitanja primjenjivati zakon koji je na snazi u trenutku vođenja ostavinskog postupka.

10
Nedopuštenost ovrhe na nekretnini predmijevanog vlasnika · Izbor dana

Datum: 29.7.2022

Sud će proglasiti nedopuštenom ovrhu koju pokrene ovrhovoditelj na nekretnini za koju zna da je ovršenik za istu sklopio ugovor o prodaji s trećom osobom.

11
Ukidanje stvarne služnosti staze i prolaza · Izbor dana

Datum: 28.7.2022

Osnovan je zahtjev vlasnika poslužne nekretnine za ukidanjem služnosti staze i prolaza kada sud utvrdi da postoji jednako prikladan prolaz po javnoj cesti do povlasne nekretnine.

12
Obustava ovrhe po službenoj dužnosti · Izbor dana

Datum: 27.7.2022

Sud će obustaviti ovrhu po službenoj dužnosti ukoliko ovrhovoditelji u roku od jedne godine nisu poduzeli niti jednu radnju u postupku. Ovršni sud nije dužan na svoju inicijativu i bez prijedloga ovrhovoditelja poduzimati daljnje ovršne radnje.

13
Načelo jedinstva nekretnine · Izbor dana

Datum: 26.7.2022

Vlasnici zemljišta i zgrade na tom zemljištu ne mogu biti različite osobe, niti suvlasnički omjeri tih suvlasnika zemljišta i zgrade mogu biti različiti, te će se stoga odbiti svi prijedlozi za upis kojima bi se kršilo to načelo jedinstva nekretnine.

14
Trošak odgovora na tužbu prilikom priznanja tužbenog zahtjeva · Izbor dana

Datum: 25.7.2022

Tuženik koji nije dao povoda za tužbu i koji po pozivu suda podnese odgovor na tužbu i prizna tužbeni zahtjev - ima pravo na naknadu troška sastava odgovora na tužbu.

15
Predmjeva poštenja posjednika nekretnine · Izbor dana

Datum: 22.7.2022

Onaj koji tvrdi da je posjednik nekretnine nepošten - dužan je dokazati svoju tvrdnju, budući da je temeljem zakona uspostavljena predmijeva da se svaki posjednik nekretnine ima smatrati poštenim.

16
Odgovornost za obveze obrta · Izbor dana

Datum: 21.7.2022

Obrtnik za sve obveze nastale u obavljanju obrta odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

17
Šutnja uprave · Izbor dana

Datum: 20.7.2022

Tužba radi šutnje uprave može se podnijeti radi upravne stvari, međutim određivanje prinudnog upravitelja suvlasnicima koji sami nisu osigurali upravljanje nekretninom nije upravna stvar, a slijedom toga takva tužba nije dopuštena.

18
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku · Izbor dana

Datum: 19.7.2022

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku stupa na snagu 19. srpnja 2022. Najvažnije novine odnose se na reformu kaznenog postupka u smislu proširenja uporabe informacijsko - komunikacijskih tehnologija, uvođenje e-komunikacije, proširenjem uporabe tonskog snimanja na sve rasprave u ka...

19
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku · Izbor dana

Datum: 18.7.2022

Sutra stupaju na snagu ovogodišnje izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku . Detaljnije o tome pročitajte u našem stručnom članku , a pročišćeni tekst dostupan je na ovoj poveznici .

20
Prekid i nastavak ovršnog postupka uslijed smrti ovršenika · Izbor dana

Datum: 15.7.2022

Ovršni sud će u povodu smrti ovršenika donijeti rješenje kojim određuje prekid postupka i odmah potom nastavak postupka sa svim nasljednicima ovršenika, neovisno o tome koliko su nasljednici od ostavitelja naslijedili.

21
Ispravak presude u pogledu određivanja stranke postupka · Izbor dana

Datum: 14.7.2022

Sud je ovlašten ispraviti presudu u pogledu identiteta stranke koja je trgovačko društvo tako da se stranka ispravno odredi sukladno pripadajućim podacima iz sudskog registra, pa i u slučaju kada je sama stranka sudu dostavila pogrešne podatke o identitetu.

22
Žalba na rješenje kojim se dopušta povrat u prijašnje stanje · Izbor dana

Datum: 13.7.2022

Protiv rješenja suda kojim se prihvaća prijedlog za povrat u prijašnje stanje nije dopuštena žalba, osim ako je dopušten povrat u prijašnje stanje usprkos tome što je propušten rok za podnošenje prijedloga za povrat u prijašnje stanje ili je propušteno ročište za odlučivanje povodom prijedloga za po...

23
Odbačaj tužbe protiv tuženika kao nakladnika internet portala · Izbor dana

Datum: 12.7.2022

Sud će odbaciti tužbu ukoliko tužitelj nije prije zaključenja prethodnog postupka ponudio dokaz da je od tuženika kao nakladnika internet portala tražilo ispriku i ispravak informacije.

24
Dostavnica - javna isprava · Izbor dana

Datum: 11.7.2022

Dostavnica je potvrda o izvršenoj dostavi i ono što je navedeno u istoj se smatra istinitim. Dopušteno je dokazivati da sadržaj dostavnice nije istinit, no stranka koja tvrdi da sadržaj nije istinit - mora to i dokazati.

25
Nasljeđivanje ostavitelja koji nije imao bračnog druga niti potomaka · Izbor dana

Datum: 8.7.2022

Roditelji će naslijediti ostavitelja koji nije imao bračnog druga niti potomaka, a ukoliko je roditelj preminuo prije ostavitelja, tada će nasljednici biti potomci tog roditelja po pravu predstavljanja.

26
Zastara potraživanja radnika s osnove ozljede na radu · Izbor dana

Datum: 7.7.2022

Potraživanje radnika s osnove ozljede na radu jest potraživanje iz radnog odnosa i stoga se pitanje zastare takve tražbine prosuđuje prema odredbama radno pravnog zakonodavstva, a ne prema odredbama općeg obveznog prava.

27
Dostava putem oglasne ploče · Izbor dana

Datum: 6.7.2022

Ukoliko sud ne uspije izvršiti dostavu na adresu tuženika navedenu u tužbi, dostava će se pokušati prema podacima JRO-a, pa ukoliko i ta dostava ne bude uspješna onda će sud po proteku roka od 30 dana ponovno pokušati dostaviti pismeno tuženiku. Tek ukoliko i tako ponovljena dostava bude neuspješna ...

28
Određivanje restitucije uz odnos cijene popravka naspram cijene novih dijelova · Izbor dana

Datum: 5.7.2022

Kada trošak popravka rabljenog motora iznosi otprilike 50% vrijednosti istovjetnog novog motora, a vrijednost tog rabljenog motora je bila 20% cijene istovjetnog novog motora, valjana je odluka suda da se cijena popravka utvrdi prema cijeni koštanja novih dijelova koji se moraju ugraditi pri popravk...

29
Uvjeti za ispravak rješenja o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 4.7.2022

Nakon nastupa pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju u isto se ne može zadirati rješenjem o ispravku na način da se ostavinsku imovinu raspoređuje na drugačiji način nego što je to prvotno određeno.

30
Teret dokaza u radnim sporovima · Izbor dana

Datum: 1.7.2022

Na tuženiku kao poslodavcu je teret dokaza za tvrdnju da je odluku o otkazu radniku priopćio i obrazložio točno određenoga dana, pa da od tog dana radniku teku rokovi u kojima može tražiti ostvarenje svojih zakonskih prava.

31
Povod za tužbu · Izbor dana

Datum: 30.6.2022

Tuženik, koji je kao stranka ugovora o doživotnom uzdržavanju izjavio da ne želi raskinuti taj ugovor, dao je povoda za parnicu. Ukoliko je u parnici koja je uslijedila navedeni tuženik odmah priznao tužbu, ipak će biti dužan snositi troškove postupka stoga što je dao povod za pokretanje parnice.

32
Stranačka nesposobnost · Izbor dana

Datum: 29.6.2022

Stranačka nesposobnost stranke u trenutku podnošenja tužbe predstavlja neotklonjiv nedostatak.

33
Opravdani razlog za povrat u prijašnje stanje · Izbor dana

Datum: 28.6.2022

Nemogućnost izlaska stečajnog upravitelja automobilom s parkirališta jer ga je drugo vozilo koje je bilo nepropisno parkirano blokiralo, ne predstavlja izvanredan događaj, već moguću pojavu na koju je stečajni upravitelj kao sudionik u prometu trebao računati, kao i na moguću prometnu gužvu. Stoga n...

34
Odstupanje od glavnog projekta na zahtjev naručitelja · Izbor dana

Datum: 27.6.2022

Kada nakon sklapanja ugovora dođe do izmjene glavnog projekta na zahtjev naručitelja, tada izvođač ne mora imati pisanu suglasnost za dodatne radove obuhvaćene izmjenom projekta.

35
Mjesna nadležnost · Izbor dana

Datum: 24.6.2022

Odredbe o mjesnoj nadležnosti za određivanje i provedbu ovrhe na nekretnini su isključive, zbog čega u ovršnom postupku koji se vodi na nekretnini ovršenika nije moguće primijeniti odredbu čl. 20. st. 2. Zakona o parničnom postupku niti odredbu o općoj mjesnoj nadležnosti za ovršenika.

36
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje · Izbor dana

Datum: 23.6.2022

Odluka o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje nije upravni akt, te se protiv istog ne može voditi upravni spor.

37
Porezni nadzor · Izbor dana

Datum: 21.6.2022

Radovi izvršeni na hotelu kojima je poboljšana uređenost i opremljenost objekta ne smatraju se radovima održavanja, pa su isti stoga ulaganje u vrijednost nekretnine, a ne trošak poslovanja pa je na iste trebalo obračunati porez na dobit.

38
Određivanje privremene mjere istovjetne tužbenom zahtjevu · Izbor dana

Datum: 20.6.2022

Sud može odrediti privremenu mjeru koja izrekom sadržajno odgovara tužbenom zahtjevu iz parnice koja je u tijeku. Naime, određivanjem takve mjere se samo katkoročno i privremeno uređuje odnos između stranaka parničnog postupka, dok će se presudom iz parnice trajno urediti odnosi između stranaka.

39
Prekid parničnog postupka · Izbor dana

Datum: 17.6.2022

Sud je u rješenju o prekidu postupka dužan izričito naznačiti iz kojih zakonom predviđenih razloga se određuje prekid postupka. Ukoliko se postupak prekida zbog prethodnog pitanja koje će se riješiti u drugoj tekućoj parnici, onda je potrebno izričito naznačiti broj predmeta u kojem se vodi ta parni...

40
Smrt stranke - prestanak punomoći · Izbor dana

Datum: 15.6.2022

Smrću fizičke osobe, koja je stranka parničnog postupka, prestaje vrijediti i punomoć koju je ta stranka dala punomoćniku. Ukoliko punomoćnik poslije smrti stranke podnese žalbu u ime preminule stranke - žalba će se odbaciti.

41
Pravna snaga usmene oporuke naspram pisane oporuke · Izbor dana

Datum: 14.6.2022

U sporu između oporučnih nasljednika, i to nasljednika temeljem pisane oporuke i nasljednika temeljem usmene oporuke, sud će uputiti u parnicu nasljednike usmene oporuke.

42
Dospjelost naknade štete i naknade za koristi koje je nepošteni posjednik imao za vrijeme svojeg posjedovanja. · Izbor dana

Datum: 13.6.2022

Tražbina vlasnika prema nepoštenom posjedniku po osnovi naknade koristi koje je imao za vrijeme svojeg posjedovanja stvari dospijeva danom podnošenja zahtjeva za naknadu.

43
Prestanak obveze plaćanja RTV pristojbe · Izbor dana

Datum: 10.6.2022

Za prestanak obveze plaćanja mjesečne RTV pristojbe nije dostatna činjenica da dođe do promjene vlasništva ili posjeda nad prijamnikom, već je potrebno da obveznik plaćanja mjesečne pristojbe u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, suradnje te postupanja s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odjavi ...

44
Pravo vlasništva na brodu i obveza plaćanja brodske ležarine · Izbor dana

Datum: 9.6.2022

Pravo vlasništva na brodu na temelju pravnog posla stječe se upisom u upisnik brodova pa kako upis ima konstitutivan značaj ranija predaja broda u posjed stjecatelju ne dovodi do stjecanja prava vlasništva.

45
Pravo radnika na naknadu štete zbog prijevremenog otkaza ugovora o radu · Izbor dana

Datum: 8.6.2022

Radniku kojemu je u stečaju prijevremeno otkazan ugovor o radu, dakle, izvan onog roka kojeg ima prema svom ugovoru o radu, pripada pravo na naknadu štete za ovo vrijeme prijevremenog otkaza, tj. od otkaznog roka od 30 dana kojeg mu je dao Stečajni zakon do redovnog, osim, u vezi s odredbom iz člank...

46
Pravo na troškove postupka zbog povlačenja tužbe radi iseljenja · Izbor dana

Datum: 7.6.2022

Kada tužitelj povuče tužbu radi iseljenja tuženika iz poslovnog prostora zbog toga što je stupio u posjed, ali se pritom ne očituje na tuženikove tvrdnje iznesene u odgovoru na tužbu - da on već dulje vrijeme nije u posjedu predmetnog poslovnog prostora, ne može se zaključiti da je tuženik udovoljio...

47
Ususret NIS2 – pravni okvir informacijske sigurnosti u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj · Izbor dana

Datum: 6.6.2022

Propisi poput Direktive EU 2016/1148 o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti (Network and Information Security Directive), nacionalnih transpozicijskih propisa ove direktive kao što je hrvatski Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/18), europsk...

48
Porez na dohodak · Izbor dana

Datum: 3.6.2022

Tužiteljica je u poreznoj prijavi kada ju je podnijela, bila dužna iskazati sve prihode u kalendarskoj godini, dakle ukupno ostvareni dohodak ne samo od nesamostalnog rada već i od kapitala, što nije učinila, a pri tome neosnovano tvrdi da ju je porezno tijelo bilo dužno upozoriti da od porezne prij...

49
Zaštita potrošača · Izbor dana

Datum: 2.6.2022

Tužitelj kao prodavatelj i kao ugovorna strana iz ugovora o jamstvu, dužan je drugoj strani koja se pozvala na to jamstvo, bez obzira što to nije kupac već druga zainteresirana osoba, zamijeniti neispravni mobilni uređaj novim uređajem.

50
Naknada plaće · Izbor dana

Datum: 1.6.2022

Budući da tužitelj koji je samostalni obveznik plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, je na dan od kojeg bi mogao ostvariti pravo na naknadu plaće, imao dug za neplaćeno obvezno zdravstveno osiguranje koji je podmirio tek nakon godinu dana, nema pravo na naknadu plaće zbog privremene ...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta