Poredano po:

Broj dokumenata: 2800

1
Pravovremeno povlačenje tužbe · Izbor dana

Tužitelj koji povuče tužbu je dužan naknaditi troškove postupka tuženiku, ali kada je tužitelj povukao tužbu odmah nakon što mu je tuženik udovoljio tužbenom zahtjevu tada će sud, po zahtjevu tužitelja, naložiti rješenjem tuženiku da naknadi troškove postupka tužitelju, p...

Datum: 23.10.2020

2
Teret dokazivanja - dospijeće računa · Izbor dana

Kada iz nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka te tuženikovog izvoda iz poslovnih knjiga proizlazi da je sam tuženik kao dužnik u svojim poslovnim knjigama kao dospijeće računa označio upravo one datume koji su naznačeni na utuženim računima, tuženik koji u parničnom postupku ospo...

Datum: 22.10.2020

3
Zakonitost postupanja policije · Izbor dana

Bitno obilježje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi, konkretno fizičko odupiranje prema službenicima policije prilikom privođenja, jest da je radnja privođenja policijskih službenika bila poduzeta u okviru policijskih ovlasti, što znači da počinitelj ovo kazneno djelo neće počiniti k...

Datum: 21.10.2020

4
Ništetnost ugovora o kreditu u švicarskim francima · Izbor dana

Kako su odredbe o švicarskom franku i promjenjivoj kamatnoj stopi bitni sastojci Ugovora o kreditu, a da su redom svi bitni sastojci Ugovora o kreditu konkretno odredba o samom iznosu glavnice kredita čiji se iznos i način povrata vezuje uz valutnu klauzulu vezanu uz švicarski franak i...

Datum: 20.10.2020

5
Obnova spora · Izbor dana

Za obnovu spora nadležan je sud koji je meritorno odlučio o tužbenom zahtjevu te se zahtjev dostavlja prvenstveno prvostupanjskom upravnom sudu.

Datum: 19.10.2020

6
Orijentacijski kriteriji · Izbor dana

Izmjena Orijentacijskih kriterija i iznosa za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete prihvaćena na sjednicama Građanskog odjela Vrhovnog suda 5. ožujka i 15. lipnja 2020. primjenjuje se na sve parnične postupke za naknadu neimovinske štete u svim stupnjevima su...

Datum: 16.10.2020

7
Posjed prava služnosti prolaza i provoza · Izbor dana

Činjenica što se sporni put na kojem tužitelj ima pravo služnosti prolaza i provoza nije održavao i što ga prednik tužitelja nije koristio, ne znači samo po sebi, da je tužitelju prestao posjed prava služnosti i provoza na tom putu.

Datum: 15.10.2020

8
Priznanje stanarskog prava · Izbor dana

Okolnost da je tužiteljici možda nezakonito priznato stanarsko pravo rješenjem koje je postalo pravomoćno, nije razlog za utvrđenje ništavosti toga rješenja.

Datum: 14.10.2020

9
Obveza plaćanja pristojbe - umješač · Izbor dana

Umješač nije stranka na čiji se zahtjev ili u čijem se interesu poduzimaju radnje u postupku pa stoga nije obvezan platiti pristojbu za žalbu protiv presude.

Datum: 13.10.2020

10
Ukidanje služnosti · Izbor dana

Sud će na zahtjev vlasnika poslužne nekretnine svojom odlukom ukinuti nužni prolaz, a i drugu služnost puta, pa i kada je ta služnost uspostavljena voljom prethodnog vlasnika poslužnog dobra, ako utvrdi da postoji drugi prikladniji prolaz, ili drugi jednako prikladan prolaz, koji vlasniku poslužnoga...

Datum: 12.10.2020

11
e-Komunikacija · Izbor dana

Autorica u članku analizira mali broj odredaba pozitivnog prava koje uređuju elektroničku komunikaciju, a zbog kojih smatra da su u praksi su nastali problemi.

Datum: 9.10.2020

12
Likvidacija nad imovinom brisanog društva · Izbor dana

Članovi uprave provode likvidaciju društva u kojem su tek nastali razlozi za brisanje, ako općim aktima ili odlukama skupština nije drugačije određeno ili odlučeno. Nad naknadno pronađenom imovinom brisanog društva iz sudskog registra, likvidaciju pak provodi likvidator kojeg im...

Datum: 8.10.2020

13
Tumačenje pravnog propisa i ugovora ili njegovih odredbi · Izbor dana

Autor u ovom radu ukazuje na bitne razlike između tumačenja nekog pravnog propisa i tumačenja ugovora i drugih pravnih poslova, odnosno njihovih odredbi te na pravila tumačenja koja se pri tome primjenjuju.

Datum: 7.10.2020

14
Teret dokaza · Izbor dana

Kada tužitelj kao davatelj usluga sakupljanja i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada dokaže u sporu male vrijednosti da: je tuženik evidentiran kao korisnik usluga tužitelja, da prebiva na adresi za koju se i odnose računi za učinjene usluge tužitelja i da predmetne usluge nisu plaćene; p...

Datum: 5.10.2020

15
Vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) s posebnim osvrtom na članak 96. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima · Izbor dana

Vlasništvo posebnog određenog dijela nekretnine, etažno vlasništvo, složen je pravni institut kojim se trajno preinačuje način izvršavanja suvlasničkih ovlasti nad nekretninom na kojoj se uspostavlja. Ovim radom autori pokušavaju približiti sukus modernog etažnog vla...

Datum: 2.10.2020

16
Odjava tv prijemnika · Izbor dana

Ukoliko se radi o prigovoru podnesenom radi neizdavanja obavijesti o postavljenom zahtjevu za odjavu TV prijemnika o čemu odlučuje javni servis (televizija) te se ne radi o odluci iz područja upravnog prava, tada za odlučivanje nije nadležan upravni sud.

Datum: 1.10.2020

17
Ispravak tužbe · Izbor dana

Sud nije ovlašten odbaciti tužbu kao nepotpunu kada tužitelj nije dostavio u prilogu tužbe zemljišnoknjižni izvadak za predmetnu nekretninu, čak niti po pozivu suda da ispravi odnosno dopuni tužbu na način da dostavi traženi izvadak, nego je obveza suda da, usprkos toga što tuži...

Datum: 30.9.2020

18
Ograničenje opsega pljenidbe novčanih sredstava · Izbor dana

Nakon što Financijska agencija prenese zaplijenjeni iznos novčanih sredstava sa računa ovršenika na račun  ovrhovoditelja, prvostupanjski sud više nije ovlašten odlučivati o prijedlogu ovršenika da se ograniči opseg pljenidbe njegovih novčanih sredstava.

Datum: 28.9.2020

19
U-I/3242/2018 i dr. · Izbor dana

Ustavni sud utvrdio je da država nije ispunila pozitivnu obvezu u rješavanju odnosa između najmodavaca (vlasnika stanova) s jedne strane, i zaštićenih najmoprimaca (stanara u stanovima u tzv. privatnom vlasništvu) te da je u osiguravanju vlasničkih prava najmodavaca, prekomjeran...

Datum: 28.9.2020

20
U-I/1372/2020 i dr. · Izbor dana

Ustavni sud nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ni prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 10., 13., 14. i 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti puča...

Datum: 25.9.2020

21
U-II/1312/2020 i dr. · Izbor dana

Ustavni sud je odbacio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 35/20., 39/20., 44/20. i 48/20.).

Datum: 24.9.2020

22
Prekid postupka zbog podnošenja zahtjeva Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije · Izbor dana

U slučaju podnošenja zahtjeva Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije, do prekida postupka ne dolazi po sili zakona već na temelju konstitutivne odluke kojom sud određuje prekid postupka. Stoga prvostupanjski sud čini bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavka 2. ...

Datum: 22.9.2020

23
Odricanje od nasljedstva · Izbor dana

Tko je naslijedio neku osobu - taj je njezin sveopći pravni slijednik, pa smrću ostavitelja njegova ostavina prelazi na nasljednika, a kada je nasljednik osoba kojoj je potpuno oduzeta poslovna sposobnost tada od Centra za socijalnu skrb imenovani zakonski zastupnik u ime svoga štićenika odno...

Datum: 21.9.2020

24
Zastupanje · Izbor dana

Ukoliko uredno pozvana stranka ne pristupi na ročište radi povrata u prijašnje stanje, sud će njen prijedlog za povrat u prijašnje stanje odbiti, ali prijedlog za povrat u prijašnje stanje sud ne može odbiti i ukoliko uredno stranka ne pristupi, a sud ne dopusti zastupanj...

Datum: 17.9.2020

25
Poništaj ugovora o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Nasljednici primatelja uzdržavanja koji je sklopio Ugovor o doživotnom uzdržavanju i koji je još za života pokrenuo parnicu radi poništenja tog ugovora zbog zablude, su ovlašteni po smrti primatelja uzdržavanja nastaviti taj parnični postupak, te će sud s nasljednicima kao tužit...

Datum: 16.9.2020

26
Ustavni sud: Zakoni o ovlastima Stožera u skladu Ustavom · Izbor dana

Ustavni sud u ponedjeljak je zaključio da su zakoni koje je o ovlastima Stožera civilne zaštite donio Hrvatski sabor u skladu s Ustavom te da je zakonita većina odluka Stožera donesenih zbog epidemije koronavirusa.

Datum: 15.9.2020

27
Preinaka tužbe · Izbor dana

Postavljanje zahtjeva za trpljenje upisa prava vlasništva nakon što je tužitelj prvobitno zahtijevao izdavanje tabularne isprave, smatra se preinakom tužbe.

Datum: 14.9.2020

28
Etažno vlasništvo/suvlasništvo i upravljanje zgradom · Izbor dana

Suvlasnici su dužni brinuti se za nekretninu (svoju zgradu) u cijelosti (naročito zajedničke dijelove i uređaje zgrade). Izvor prihoda kojim se osigurava i ostvaruje ta svrha jesu sredstava zajedničke pričuve koju su suvlasnici dužni uplaćivati na zajednički otvoren račun kod financijske institucije...

Datum: 11.9.2020

29
Naknada za oduzetu imovinu · Izbor dana

Privatna prepiska u obitelji nije dokaz o vlasništvu dionica koje su predmet naknade, već je potrebno dostaviti dokaz odnosno javnu ispravu o vlasništvu dionica.

Datum: 10.9.2020

30
Usmeni otkaz · Izbor dana

Premda je usmeni otkaz načelno nedopušten jer nema potrebno obrazloženje iz kojeg radnik može određeno saznati razloge otkazivanja, ipak taj otkaz ima za posljedicu prestanak ugovora o radu i takav se otkaz ne može smatrati nepostojećim, i to onda kada je radnik znao za taj usmeni otkaz te na...

Datum: 8.9.2020

31
Izvanredni otkaz · Izbor dana

Zakonit je izvanredni otkaz koji poslodavac uruči radniku koji neopravdano izostane s radnog mjesta u neprekinutom trajanju od tri dana, i koji otuđi dokumentaciju poslodavca za čije evidentiranje odnosno gubitak poslodavac prekršajno odgovara, sve pod uvjetom da je poslodavac otkaz ugovora o...

Datum: 8.9.2020

32
Rješavanje sukoba nadležnosti · Izbor dana

Budući da Županijski sud u Slavonskom Brodu nije nadležan za rješavanje sukoba nadležnosti između trgovačkih, specijaliziranih i redovnih sudova, jer se ne radi o sudovima iste vrste, rješenje tog suda kojim je odlučeno o mjesnoj nadležnosti ne veže glede određivanja mjesne nadležnosti...

Datum: 7.9.2020

33
Stvarna služnost · Izbor dana

Stvarna služnost opterećuje cijelu poslužnu nekretninu, zbog čega jedan od suvlasnika ne može sam sklopiti ugovor kojim će opteretiti nekretninu kao poslužno dobro.

Datum: 4.9.2020

34
Obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja · Izbor dana

Ako je za štetu nastalu putniku u određenom prijevoznom sredstvu odgovoran vlasnik tog prijevoznog sredstva koji je sklopio obvezno osiguranje putnika u javnom prometu i obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti, tada putnik ima pravo na naknadu u visini osigurane svote za slučaju smrti...

Datum: 3.9.2020

35
Izvansudska ovrha · Izbor dana

Ovrhovoditelj nije ovlašten zahtijevati da prvostupanjski sud ponovno istu osnovu za plaćanje dostavi Financijskoj agenciji radi namirenja iste novčane tražbine.

Datum: 2.9.2020

36
Prigovor litispendencije · Izbor dana

Ovrhovoditelj može istovremeno zahtijevati određivanje ovrhe na više predmeta, odnosno sredstava radi ostvarenja svoje tražbine, ali ovršenik može osnovano isticati prigovor litispendencije ako je u tijeku ovršni postupak između istih stranaka radi namirenja iste tražbine na ist...

Datum: 1.9.2020

37
Porez na promet nekretnina · Izbor dana

Obzirom da je u postupku ostala sporna vrijednost nekretnine, a tuženik nije postupio po uputi iz ranije presude suda, a također nema dokaza da je tužiteljica uredno pozvana na procjenu nekretnine, osnovano je sud predmet vratio na ponovni postupak.

Datum: 31.8.2020

38
Punomoć · Izbor dana

Kada opunomoćitelj daje jednu punomoć za prodaju nekretnine punomoćnicima, tako da navodi zajedno imena opunomoćenika, tada nekretnina može biti prodana tako da se na ugovor o prodaji potpisuju oba opunomoćenika, a ukoliko se dogodi da bi samo jedan opunomoćenik potpisao ugovor i/ili bi potpis drugo...

Datum: 28.8.2020

39
Izvršenje presude · Izbor dana

Zahtjev za izvršenje presude nema karakter tužbenog zahtjeva jer je o tužbenom zahtjevu već odlučeno presudom čije izvršenje se traži.

Datum: 26.8.2020

40
Može li državno odvjetništvo postaviti prethodno pitanje Sudu Europske unije? · Izbor dana

U članku se daje odgovor na pitanje može li državno odvjetništvo, u dijelu svoje kaznenopravne odnosno građansko-upravne nadležnosti postaviti prethodno pitanje Sudu Europske unije.

Datum: 25.8.2020

41
Vlasništvo osobnog vozila · Izbor dana

Ukoliko je tuženik prilikom prodaje osobnog vozila dogovorio s kupcem da će mu ostaviti registarske oznake imao je mogućnost odjaviti se kao vlasnik tog vozila predajom stanici za tehnički pregled vozila zahtjev za ukidanje registracije prodanog vozila.

Datum: 24.8.2020

42
Skrivljeno ponašanje radnika · Izbor dana

Kada je radnik, koji je zaposlen u financijskoj instituciji, već prije bio upozoren na propust u radu, pa taj radnik ponovno učini propust i pri tom propustu ne nastane velika materijalna šteta, poslodavac je usprkos toga ovlašten uručiti radniku redovni otkaz zbog skrivljenog pona&sca...

Datum: 21.8.2020

43
Prekoračenje tužbenog zahtjeva kao bitna povreda parničnog postupka · Izbor dana

Prvostupanjski je sud prekoračio tužbeni zahtjev i počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavka 2. točke 12. Zakona o parničnom postupku kada je prihvatio prvi tužbeni zahtjev i potom odbio drugi, eventualno kumulirani zahtjev.

Datum: 20.8.2020

44
Ugovor o darovanju · Izbor dana

Kada daroprimac pismenim ugovorom o darovanju izjavi da neće imati nikakvih potraživanja na dio nekretnina i pokretnina koje nisu obuhvaćene tim ugovorom o darovanju, a nalaze se u vlasništvu darovatelja, te da će iste u ostavinskom postupku iza darovatelja pripasti drugoj osobi, tada takav u...

Datum: 19.8.2020

45
Obnova postupka · Izbor dana

Obnova postupka se može zatražiti u roku 3 godine pa je za rješenje zaprimljeno 20. srpnja 2010. rok istekao 20. srpnja 2013., dok je tužitelj zahtjev podnio tek 2015. godine, odnosno izvan zakonskog roka.

Datum: 18.8.2020

46
VSRH: Sporazum o konverziji nije prepreka za utvrđivanje ništetnosti iz temeljnog ugovora · Izbor dana

Činjenica da je ugovor o kreditu raskinut i da je sklopljen Sporazum o konverziji ne isključuje mogućnost utvrđenja ništetnim pojedinih odredbi osnovnog ugovora, a što je uostalom i već utvrđeno u odlukama u kolektivnom sporu temeljem pravomoćne presude Trgovačkog suda u Zagrebu broj P...

Datum: 14.8.2020

47
Iznova održana rasprava · Izbor dana

Nema povrede pravila kaznenog postupka kada je promijenjen sudac tijekom postupka, pa je stoga rasprava započeta iznova, a sud tijekom te iznova započete rasprave nije ponovno saslušavao svjedoke, nego je uz suglasnost stranaka pročitao iskaze već prije saslušanih svjedoka, a isto tako...

Datum: 14.8.2020

48
Prijenos ostatka likvidacijske mase društva · Izbor dana

Članovi društva odnosno poduzeća koje se nije uskladilo sa Zakonom o trgovačkim društvima mogli su u roku od tri mjeseca od objave rješenja o zaključenju likvidacijskog postupka u Narodnim novinama podnijeti sudu zahtjev da im sud u omjeru njihovih uplaćenih sredstava u dru&scar...

Datum: 13.8.2020

49
Legitimacija · Izbor dana

Sud je dužan provjeriti navode osobe koja tvrdi da ima legitimaciju iza ostavitelja, odnosno da li je ista nasljednik koji predlaže raspravljanje naknadno pronađene imovine, što ujedno znači da ista ima pravni interes za vođenje ostavinskog postupka.

Datum: 12.8.2020

50
Preuzimanje ciljnog društva · Izbor dana

Tužitelju kao malom dioničaru nije povrijeđeno nikakvo pravo niti pravni interes u postupku u kojem je rješenjem utvrđeno da je za dioničko društvo nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje ciljnog društva.

Datum: 11.8.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta