Poredano po:
Povratak na Ovršni zakon (1996)

Broj dokumenata: 71

1
Mogu li se osigurati troškovi ovrhe civilnom diobom nekretnine?

Datum objave: 31.3.2022

Sažetak: U postupku ovrhe civilnom diobom nekretnine paralelno se primjenjuju pravila stvarnog i ovršnog prava. Unutar takvog paralelizma postoji određeno normativno nesuglasje na koje se ukazuje u radu. Započinje se analizom stvarnopravnog uređenja razvrgnuća suvlasništva koja se potom nadopunjuje analizom ...

2
Promišljanja uz moguću dejudicijalizaciju dijela zemljišnoknjižnih predmeta na javne bilježnike

Datum objave: 16.11.2021

Sažetak: Od hrvatskog Ustava iz 1990. ("Narodne novine" br. 56/90.), koji je na bitno drugačiji način regulirao ustroj i položaj sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj, sustavno se radi na daljnjoj reformi, razvoju i unaprjeđenju stanja u sudstvu. Ipak loši procesni parametri, među ostalim, i u zemljišnoknjižn...

3
Praksa Europskog suda za ljudska prava i domaćih sudova o pravu na dom u privatnopravnim odnosima

Datum objave: 9.11.2021

Sažetak: U sudskim postupcima pred hrvatskom sudovima stranke sve više traže ostvarivanje prava na dom pozivanjem na praksu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu (dalje u tekstu ESLJP ili Sud).

4
Utvrđivanje postojanja pravnog interesa kod kondemnatorne tužbe

Datum objave: 21.9.2021

Sažetak: Parnični postupak je osnovni sistem pružanja pravne zaštite u građanskom sudskom postupku. Do njegove primjene dolazi onda kada nije predviđen neki drugi put pravne zaštite koji se može ostvariti u izvanparničnom, ovršnom ili stečajnom postupku. No, u praksi sudova pojavljuje se pitanje postupanja u...

5
Neka sporna pitanja kod fiducijarnog prijenosa vlasništva, s posebnim osvrtom na obvezu plaćanja zajedničke pričuve

Datum objave: 21.1.2021

Sažetak: Stvarnopravno osiguranje tražbine je pojačanje položaja koji vjerovnik ima u obveznom odnosu, osnivanjem stvarnog prava na predmetu osiguranja (određenoj stvari ili s njom izjednačenom entitetu) koje ovlašćuje vjerovnika osigurane tražbine da je namiruje iz vrijednosti predmeta osiguranja, ne bude l...

6
Druga isprava zakonom određena kao ovršna isprava

Datum objave: 28.1.2020

Sažetak: Tema ovog rada je analiza odredbe članka 23. stavka 1. točke 7. važećeg Ovršnog zakona. Radi se o opsežnoj materiji koja obuhvaća norme sadržane u većem broju zakona. Osim prikaza zakonodavnog uređenja, rad sadrži i značajna stajališta koja su o ovoj problematici zauzeta u sudskoj praksi.

7
Neki izuzeci od primjene zahtjeva za mirno rješenje spora

Datum objave: 19.12.2019

Sažetak: Autor u radu prikazuje institut zahtjeva za mirno rješenje spora iz članka 186. a Zakona o parničnom postupku s osvrtom na izuzetke od primjene tog instituta u parničnim postupcima. Ti su izuzeci opisani u odnosu na procesne pretpostavke za podnošenje tužbe i rokove. Osim teoretskog prikaza, u radu ...

8
Razvrgnuće suvlasničke zajednice sporazumom ili sudskom odlukom

Datum objave: 28.11.2019

Sažetak: U članku se razmatra razvrgnuće prava suvlasništva na stvarima uopće, a posebno na nekretninama, zatim načini razvrgnuća, pravni učinci i posljedice razvrgnuća, postupak radi ostvarivanja prava na razvrgnuće. Osim toga prikazuje se primjer sporazuma o dobrovoljnom razvrgnuću suvlasništva te sadržaj...

9
Pregled nekih relevantnih odluka ESLJP-a u odnosu na Republiku Hrvatsku prema ključnim pojmovima članka 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju

Datum objave: 7.10.2019

Sažetak: Vlasništvo je, u smislu čl. 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, autonomni pojam koji široko obuhvaća različite oblike imovinskih prava i interesa. Autorice u članku analiziraju relevantne odluke Europskog suda za ljudska prava (dalje: ESLJP) prema ključni...

10
Donošenje novog Ovršnog zakona

Datum objave: 19.2.2019

Sažetak: Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, koje je u okviru i djelokrugu svojih nadležnosti pristupilo izradi nacrta prijedloga Ovršnog zakona, dana 2. siječnja 2019. otvorilo je e-savjetovanje, s datumom zatvaranja 1. veljače i predviđenim datumom izvješća 28. veljače 2019.

11
Javnobilježničko založno-pravno osiguranje i osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava temeljem sporazuma stranaka na neupisanim nekretninama

Datum objave: 6.10.2015

Sažetak: Imajući uvida u poslovanje i praksu osoba koje sastavljaju isprave za zemljišnoknjižnu provedbu vidljivo je da se isprave sastavljaju površno, samo da se zadovolji neka forma, a pritom se malo ili ništa važnosti posvećuje sadržaju, pa smo tako u jednom ugovoru o doživotnom uzdržavanju 1 pročitali i...

12
Nova izlučna zaštita u ovršnom postupku i stara pitanja - 1. dio

Datum objave: 17.2.2015

Sažetak: Dana 30. srpnja 2014. u Narodnim novinama objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine br. 93/14, dalje: ZIDOZ/14 ili Novela OZ/14) koji je parcijalno stupio na snagu 1. rujna 2014., budući da je stupanje na snagu njegovih članaka 35., 42., 43., 45., 47. do 52., 55. do 58...

13
Kauciona hipoteka - što je to?

Datum objave: 12.2.2015

Sažetak: Prije nego se osvrnemo na konkretan postupak suda, smatramo potrebnim navesti i nekoliko crtica iz povijesti zemljišnih knjiga, jer će one umnogome doprinijeti lakšem snalaženju i razumijevanju postupka, samih upisa i prava koja se stječu upisima, a poglavito unutar instituta založnoga prava.

14
Europski ovršni naslov-nova vrsta ovršne isprave - 1. dio

Datum objave: 18.11.2014

Sažetak: Od kad su člankom 24. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2008. (NN br. 67/08, dalje: ZIDOZ/08 ili Novela OZ/08) u tadašnji Ovršni zakon (NN br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08, dalje: OZ/96) uvedeni članak 307.a do 307.i OZ/96, odnosno četvrti dio Zako...

15
Odgovornost obrta za dugove i ovrha protiv obrtnika

Datum objave: 25.2.2014

Sažetak: Odgovornost za dugove nastale u obavljanju obrta u dosadašnjoj sudskoj praksi zadavala je dosta nedoumica, a posljedica toga bila je i neujednačena sudska praksa, ali i pitanje opravdanosti različitog uređenja odgovornosti za obveze gospodarskih subjekata. Zakonsko uređenje odgovornosti obrtnika dož...

16
Stvarnost i perspektiva ovršne prodaje pokretnina

Datum objave: 23.12.2013

Sažetak: Ovrha na pokretninama bila je i ostala jedna od najslabijih točaka našeg ovršnog prava unatoč višestrukim novelama Ovršnog zakona te postupnom razvoju njezinog normativnog ustroja prema većoj učinkovitosti. Jedna od prijelomnih novina bilo je obvezno oduzimanje zaplijenjenih pokretnina iz posjeda ov...

17
Prijeboj u ovršnom postupku

Datum objave: 21.3.2013

Sažetak: Ovršni postupak provodi se u cilju prisilnog namirenja ovrhovoditeljeve tražbine u slučajevima kada ovršenik odbija dobrovoljno ispuniti svoju obvezu. Međutim, nerijetki su postupci ovrhe u kojima ovršenik ističe (prigovorom prijeboja ili žalbom na rješenje o ovrsi) postojanje svoje tražbine u odnos...

18
Novi Ovršni zakon i ovrha na plaći radnika

Datum objave: 28.2.2013

Sažetak: U Narodnim novinama br. 112/12 od 12. listopada 2012. objavljen je najnoviji Ovršni zakon, koji je stupio na snagu 15. listopada 2012. 1 Prema njegovim prijelaznim i završnim odredbama postupci u tijeku dovršavaju se po odredbama zakona koji su važili do stupanja na snagu toga Ovršnog zakona. No, p...

19
Žalba protiv rješenja o izricanju sudskih penala

Datum objave: 8.1.2013

Sažetak: Predstavlja li rješenje o izricanju sudskih penala iz članka 247. Ovršnog zakona ujedno i rješenje o ovrsi u smislu odredbe članka 41. Ovršnog zakona, te treba li ga ili ne u pogledu žalbenih razloga i načina odlučivanja o žalbi tretirati kao rješenje o ovrsi doneseno na temelju ovršne isprave, pita...

20
Stjecanje vlasništva na motornom vozilu

Datum objave: 23.10.2012

Sažetak: Predmet razmatranja ovog članka jest stjecanje prava vlasništva na motornom vozilu u odnosu na potrebu upisa u evidenciju vozila kao uvjeta za stjecanje tog prava. Iako se u domaćem pravnom poretku na motorna vozila primjenjuju odredbe građanskog prava koje općenito vrijede za pokretnine (za stjecan...

21
Hipoteka i zemljišne knjige – 1. dio

Datum objave: 24.7.2012

Sažetak: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima definira založno pravo kao ograničeno stvarno pravo na određenoj stvari (zalogu) koje ovlašćuje svog nositelja (založnog vjerovnika) da određenu tražbinu ako ista ne bude po dospijeću ispunjena, namiri iz vrijednosti te stvari, ma čija ona bila, a njezin ...

22
Ovrha radi naplate poreza i doprinosa na razliku plaće

Datum objave: 26.1.2012

Sažetak: U našoj pravnoj teoriji već se podosta pisalo o načinu ovrhe radi naplate novčanih tražbina radnika te o naknadi plaće zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu i ovrsi tako određene plaće. Međutim, čini se da je ostalo neriješeno pitanje pravne mogućnosti ovrhe u slučaju kada je razlika plaće određena...

23
Vraćanje radnika na posao na temelju odluke suda kao ovršne isprave

Datum objave: 10.11.2011

Sažetak: Uspije li radnik s tužbenim zahtjevom kojim traži utvrđenje nedopuštenosti otkaza, poslodavac ga je na njegov zahtjev u pravilu dužan vratiti na posao i naknaditi mu plaću koju nije primao za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog nedopuštenog otkaza.

24
Granice ovrhe na plaći radnika u 2011. godini

Datum objave: 19.10.2011

Sažetak: Posebne odredbe o ovrsi na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima u novom Ovršnom zakonu nalaze se u člancima 112.-117. Ove odredbe još uvijek nisu na snazi i u svim ovršnim postupcima koji će započeti do 31. prosinca 2011. godine, primjenjujemo raniji Ovršni zakon.

25
Apsurdi sudske prakse - nemogućnost ovrhe zbog promjene naziva pravne osobe

Datum objave: 4.10.2011

Sažetak: U svakodnevnom životu kao i sudskoj praksi, relativno su česti slučajevi da osoba ishodi pravomoćnu sudsku odluku po kojoj joj je druga osoba dužna nešto platiti, a da zbog duljine trajanja sudskog i postupka ovrhe, zbog različitih razloga, ne dođe do naplate tog duga (stečaj ili likvidacija druge o...

26
Provedba upisa u zemljišne knjige nakon upisane zabilježbe ovrhe

Datum objave: 15.9.2011

Sažetak: U zemljišnoknjižnim postupcima svakodnevno se susrećemo s različitim vrstama zabilježbi koje imaju svoje specifičnosti i različito utječu na sadržaj knjižnog prava i na mogućnost daljnjeg upisa u zemljišnim knjigama nakon upisane zabilježbe. U ovom članku autor obrađuje bitne karakteristike različit...

27
Povrat u prijašnje stanje

Datum objave: 30.8.2011

Sažetak: Radnje u parničnom postupku odvijaju se prema pravilima i redoslijedu koji su određeni pravilima parničnog postupka. Stranke mogu poduzimati određene radnje u postupku u određeno vrijeme i u određenom stadiju postupka.

28
Odnos instituta stjecanja bez osnove i protuovrhe – 2. dio

Datum objave: 16.8.2011

Sažetak: Protuovrha je postupak u kojem sud na prijedlog ovršenika protiv kojeg je provedena ovrha, pod zakonom određenim pretpostavkama, donosi odluku kojom se ovrhovoditelju nalaže vraćanje onoga što je dobio ovrhom, a ako to ovrhovoditelj dobrovoljno ne učini i provodi prisilno ostvarenje tražbine ovršeni...

29
Osiguranje prethodnim mjerama

Datum objave: 19.5.2011

Sažetak: Prethodne mjere su sredstva prisilnog založnopravnog osiguranja novčanih tražbina koje sud određuje na temelju kvalificirane isprave, koja nije postala ovršna, pod uvjetom da predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim opasnost da bi se bez tog osiguranja onemogućilo ili znatno otežalo ostvarenje njeg...

30
Knjižni upisi tijekom provođenja ovršnog postupka

Datum objave: 7.4.2011

Sažetak: U zemljišnim knjigama provode se tri vrste zemljišnoknjižnih upisa; uknjižba, predbilježba i zabilježba. Uknjižba je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili prestaju bez posebnog naknadnog opravdanja. Predbilježba je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili...

31
Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika i ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

Datum objave: 8.3.2011

Sažetak: Novi Ovršni zakon (NN 139/10) i Zakon o javnim ovršiteljima (NN 139/10) doneseni su 10. prosinca 2010. godine, a stupili su na snagu 18. prosinca 2010. godine, s time da je odgođena primjena većine odredaba koje stupaju na snagu 1. siječnja 2012. godine.

32
Ovrha diobom stvari

Datum objave: 27.1.2011

Sažetak: Materijalnopravne odredbe o razvrgnuću suvlasništva na osnovi članka 19. stavak 2. Ovršnog zakona (Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08, 139/10; u nastavku OZ), te na osnovi članka 249. OZ-a izravno se primjenjuju u ovršnom postupku, a sadržane su u o...

33
Privremene mjere – 8. dio (privremene mjere u radnim sporovima, regulacijske privremene mjere)

Datum objave: 4.1.2011

Sažetak: Sud može odrediti 1. privremeno vraćanje zaposlenika na rad i 2. plaćanje naknade za vrijeme radnog spora ako je to nužno za njegovo uzdržavanje i osoba koje je po zakonu dužna uzdržavati (članak 299. stavak 1. točka 10. Ovršnog zakona).

34
Privremene mjere – 7. dio (privremene mjere radi osiguranja nenovčanih tražbina – na nekretninama, privremena mjera zabrane štetnih radnji…)

Datum objave: 14.12.2010

Sažetak: Radi osiguranja nenovčane tražbine (npr. tražbine na prijenos vlasništva i predaju u posjed) na nekretnini upisanoj u zemljišnoj knjizi sud može odrediti 1. zabranu otuđenja i opterećenja nekretnine na koju je upravljena tražbina ili stvarnih prava upisanih na nekretnini na koja je upravljena tražbi...

35
Treba li nam prokazni popis imovine?

Datum objave: 3.12.2010

Sažetak: Uspješnost provođenja ovrhe i osiguranja na imovini ovršenika i protivnika osiguranja ovisi o postojanju mogućnosti da se sazna imaju li ikakve imovine. Institut prokaznog popisa imovine u praksi sudova nije ostvario svoju svrhu koja je bila brže i ekonomičnije ostvarenje ovrhovoditeljeve tražbine, ...

36
Prijedlozi za upise u zemljišnim knjigama i postupak ovrhe i osiguranja na fiducijom opterećenim nekretninama

Datum objave: 25.11.2010

Sažetak: Fiducijarno pravo vlasništva svoj korijen nalazi u latinskoj riječi fiducia što znači međusobno povjerenje. To međusobno povjerenje bitna je odrednica pravnog posla koji predstavlja najstariji oblik založnog prava s prijenosom vlasništva stvari, uz fiducijarni uglavak o vraćanju iste nakon isplate d...

37
Privremene mjere – 6. dio (privremene mjere radi osiguranja nenovčanih tražbina – na pokretninama, dionicama i poslovnim udjelima)

Datum objave: 11.11.2010

Sažetak: Privremenu mjeru radi osiguranja nenovčane tražbine sud može odrediti ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim postojanje tražbine, pod uvjetom da pored toga učini vjerojatni ili opasnost da bi bez takve mjere protivnik osiguranja spriječio ili znatno otežao ostvarenje tražbine, osobito time št...

38
Prijedlog i rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave

Datum objave: 30.10.2010

Sažetak: Uloga javnog bilježnika svodi se na to da je ovlašten odrediti ovrhu, ako su za to ispunjene zakonske pretpostavke, obaviti dostavu rješenja i konstatirati je li rješenje postalo ovršno i pravomoćno, s time da nema ovlast provoditi ovrhu, niti donositi bilo kakve druge odluke u postupku ovrhe.

39
Privremene mjere – 5. dio (privremene mjere na tražbini po računu, privremene mjere radi uzdržavanja)

Datum objave: 18.10.2010

Sažetak: Radi osiguranja novčane tražbine na novčanoj tražbini protivnika osiguranja po računu kod banke sud može naložiti banci da protivniku osiguranja ili trećoj osobi, na temelju naloga protivnika osiguranja, uskrati s računa protivnika osiguranja isplatu novčanog iznosa za koji je određena privremena mj...

40
Privremene mjere – 4. dio (privremene mjere na nekretninama i na tražbinama protivnika osiguranja)

Datum objave: 21.9.2010

Sažetak: Radi osiguranja novčane tražbine na nekretnini upisanoj u zemljišnoj knjizi sud može zabraniti protivniku osiguranja otuđenje ili opterećenje njegove nekretnine ili stvarnih prava koja su na nekretnini uknjižena u njegovu korist, uz zabilježbu te zabrane u zemljišnu knjigu. Ta se zabrana se provodi ...

41
Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini – 2. dio

Datum objave: 2.9.2010

Sažetak: Ako je nekretnina na kojoj se zasniva prisilno sudsko založno pravo upisana u zemljišne knjige, predlagatelj osiguranja založno pravo na nekretnini protivnika osiguranja stječe uknjižbom založnog prava. Uknjižba je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili prestaju, bez posebnog ...

42
Privremene mjere – 3. dio (vrste privremenih mjera radi osiguranja novčanih tražbina, privremene mjere na pokretninama)

Datum objave: 26.8.2010

Sažetak: Da bi sud odredio privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine moraju biti ispunjene tri osnovne pretpostavke, a to su da predlagatelj mora učiniti vjerojatnim 1. postojanje tražbine, 2. opasnost da će protivnik osiguranja spriječiti ili znatno otežati naplatu tražbine time što će otuđiti svoju...

43
Fiducijom preneseno pravo vlasništva na nekretnini kao predmet ostavinske imovine

Datum objave: 24.8.2010

Sažetak: Fiducijarno osiguranje tražbine kao institut uveden je u naš pravni sustav Ovršnim zakonom iz 1996. i od tada je doživio nekoliko promjena. S obzirom na bitne izmjene tog instituta koje su se događale, postavljalo se pitanje može li fiducijom opterećena nekretnina biti predmet ostavinske imovine.

44
Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini – 1. dio

Datum objave: 3.8.2010

Sažetak: Za odlučivanje o prijedlogu za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini i za provedbu tog osiguranja nadležan je sud koji vodi javnu knjigu u kojoj treba provesti upis.

45
Privremene mjere – 2. dio (jamčevina, vrijeme trajanja, pravni lijekovi, ukidanje, naknada štete)

Datum objave: 5.7.2010

Sažetak: Predlagatelj osiguranja može u prijedlogu za određivanje privremene mjere ili naknadno izjaviti da se, umjesto privremene mjere, zadovoljava davanjem određene jamčevine od strane protivnika osiguranja (članak 300. stavak 1. Ovršnog zakona). Davanje jamčevine umjesto privremene mjere može se odrediti...

46
Privremene mjere – 1. dio (pojam, nadležnost, prijedlog i rješenje o određivanju)

Datum objave: 16.6.2010

Sažetak: Privremene mjere na opći bi se način mogle definirati kao sredstva prisilnog osiguranja novčanih i nenovčanih tražbina koje sud određuje prije pokretanja sudskog ili upravnog postupka ili nakon pokretanja tih postupaka, sve dok ovrha radi ostvarenja osigurane tražbine ne bude provedena, ako predlaga...

47
Obveze i odgovornosti poslodavca za obustavu i isplatu dospjelih obroka po rješenju o ovrsi

Datum objave: 10.6.2010

Sažetak: U Ovršnom zakonu na specifičan je način regulirana ovrha na plaći i stalnim novčanim primanjima ovršenika. Zakon o radu definira plaću kao naknadu u novcu na koju radnik ima pravo za obavljeni rad u radnom odnosu. Pod drugim stalnim novčanim primanjima treba smatrati naknadu plaće, naknadu za skraće...

48
Ovrha odluke stranog suda

Datum objave: 26.5.2010

Sažetak: Odredba članka 17. Ovršnog zakona propisuje: „Ovrha na temelju odluke stranog suda može se odrediti i provesti u Republici Hrvatskoj samo ako ta odluka ispunjava pretpostavke za priznanje i ovrhu propisane međunarodnim sporazumom ili zakonom.“

49
Prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave – ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad, odnosno u službu (VII)

Datum objave: 10.5.2010

Sažetak: Prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave kojom je poslodavcu nalaže da zaposlenika vrati na rad i da člana tijela ovršenika vrati u službu, može se podnijeti u roku od trideset dana od dana kada je ovrhovoditelj stekao pravo da taj prijedlog podnese, dakle od trenutka kada je ovršna isprava post...

50
Prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave – ovrha radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili nečinjenje (VI)

Datum objave: 16.4.2010

Sažetak: A) Ovrha radi ostvarenja obveze na radnju koju može obaviti i druga osoba U slučaju kada je predmet tražbine radnja koju može umjesto ovršenika obaviti i druga osoba, ovrha se provodi tako da sud ovlašćuje ovrhovoditelja da na trošak ovršenika, radnju obavi sam ili obavljanje radnje povjeri drugoj o...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje