Poredano po:

Broj dokumenata: 11

1
Zatvaranje knjige položenih ugovora

Datum objave: 1.4.2021

Sažetak: Ukidanjem društvenog vlasništva početkom 1990-tih godina 1 došlo je do ponovne afirmacije zemljišnih knjiga kao javnog registra u kojeg se upisuju stvarna prava na nekretninama.

2
Pravni učinci i posljedice građenja na tuđem zemljištu

Datum objave: 30.5.2018

Sažetak: Premda građenje na tuđem zemljištu predstavlja stari i poznati institut našeg stvarnog prava, on je uvijek aktualan i plijeni našu pažnju, jer sadržaj sadašnjih zakonskih rješenja i sudske prakse bitno odstupa od onih koja su kod nas vrijedila do 1.1.1997., a u stvarnosti se i dalje pojavljuju jedni...

3
Komunalni doprinos - 1. dio

Datum objave: 12.8.2014

Sažetak: Pravni institut komunalnog doprinosa unesen je u pravni sustav Republike Hrvatske Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov. br. 36/95 - primjenjuje se od 8. kolovoza 1995. godine - u nastavku: ZKG/95) i zamijenio je dotadašnji ugovor o financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastru...

4
Uknjižba prava vlasništva na novoformiranim zemljišnoknjižnim česticama

Datum objave: 30.4.2014

Sažetak: Reforma zemljišnih knjiga veže se uz postupke usklađivanja zemljišnoknjižnog stanja i katastarskog stanja. Tijekom režima društvenog vlasništva u većini slučajeva nisu se provodili upisi promjene oblika, površine i izgrađenosti katastarskih čestica u zemljišnim knjigama pa stoga današnji upisi u pos...

5
Upis građevina u zemljišnu knjigu prema prijelaznim i završnim odredbama Zakona o gradnji

Datum objave: 1.4.2014

Sažetak: Upis građevina u zemljišnu knjigu, kao i zabilježbe povezane uz zakonitost i uporabljivost građevina, na neki su način oduvijek bili uzrok različitih tumačenja, pa tako i postupanja zemljišnoknjižnih sudova.

6
Povezivanje knjige položenih ugovora i zemljišne knjige

Datum objave: 6.2.2014

Sažetak: Zatečeni upisi posebnih dijelova nekretnine (zgrade) u zemljišnim knjigama prema odredbama zakona koji su bili na snazi do donošenja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09, 143/12, u daljnjem tekstu: ZV) i Zakon...

7
Upisi građevina u katastarski operat i zemljišnu knjigu prema novom Zakonu o gradnji

Datum objave: 10.12.2013

Sažetak: Zakon o gradnji donesen je na 10. sjednici Hrvatskog sabora, 6.prosinca 2013.,a u pretežitom dijelu stupa na snagu 1. siječnja 2014. U odnosu na rad zemljišnoknjižnih odjela, smatramo da će taj propis imati izuzetno povoljno djelovanje u smislu jedinstvenog postupanja sudova, kako u odnosu na upis g...

8
Vođenje registra prostornih jedinica

Datum objave: 24.7.2013

Sažetak: Donošenjem Zakona o registru birača (NN 144/12) pokrenut je postupak provjere i ažuriranja podataka koji utječu na upis u registar. Registar birača vodi se po službenoj dužnosti za svaki grad odnosno općinu, a temelji se na načelu stalnosti. Unutar grada odnosno općine registar birača vodi se po nas...

9
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada i nužnost njihovog evidentiranja u katastru i zemljišnoj knjizi

Datum objave: 3.1.2013

Sažetak: Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12, u nastavku: Zakon) propisao je prostorne podatke za potrebe ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada kao što su: digitalna ortofoto karta, katastarski plan i hrvatska osnovna karta za čije je izradbe, održavanje i čuvanj...

10
Zakonska regulativa i postupanja u geodeziji pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada

Datum objave: 13.9.2012

Sažetak: Podaci o prostoru, sustavno prikupljeni, obrađeni i oblikovani kao karte, digitalizirane baze podataka, danas predstavljaju nezaobilazno sredstvo prikazivanja pojava na zemljinoj površini. Novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama definira više vrsta podataka o prostoru za potrebe oza...

11
Ozakonjenje izgrađenih zgrada prema odredbama novog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Datum objave: 23.8.2012

Sažetak: Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012, u daljnjem tekstu: Zakon), uređuje uključivanje u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada, pa se time prvenstveno uređuju: osnovni uvjeti za ozakonjenje zgrada, postupak ozakonjenja zgrada (rješenje o izvedenom stanju, zahtjev za do...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje